12.27.2011

Stanovisko Generálního finančního ředitelství k dopadu režimu přenesení daňové povinnosti u DPH na příjemce dotací

S ohledem na nejasnosti v oblasti čerpání dotací a návratných finančních výpomocí ze státního rozpočtu, státních fondů, Národního fondu a státních finančních aktiv (dále jen „dotace“), vzniklé zejména na straně obcí jakožto příjemců dotací, v souvislostí s nabytím účinnosti zákona č. 47/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, kterým byl zaveden režim přenesení daňové povinnosti, sděluje Generální finanční ředitelství následující:

Shora uvedená změna zákona o dani z přidané hodnoty, tj. aplikace režimu přenesení daňové povinnosti ve smyslu § 92a zákona o dani z přidané hodnoty se nijak nedotýká oprávnění či vyloučení možnosti příjemců dotací hradit z poskytnutých prostředků daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“), neboť uvedená změna se upravuje pouze postup při samotném přiznání a placení DPH za uskutečněná zdanitelná plnění podle §§ 92b, 92c, 92d, 92e zákona o dani z přidané hodnoty. I nadále platí, že oprávnění či zákaz úhrady daně z přidané hodnoty z poskytnutých dotací je stanoven právními předpisy, na jejichž základě byly příslušné peněžní prostředky poskytnuty, a dále konkrétními rozhodnutími, dohodami, či smlouvami o jejich poskytnutí.
K výše uvedené problematice dále Ministerstvo financí uveřejnilo ve Zprávách MF č. 5/2011 pod č.j. 12/102 397/2011 – 123 postup příjemců dotací ze státního rozpočtu při jejich čerpání prostřednictvím k tomu zřízených účtů u pověřené banky UniCredit Bank (dále jen „Banka“) v případě režimu přenesení daňové povinnosti a postup účtování a vykazování DPH v režimu přenesení daňové povinnosti pro územní samosprávné celky, dobrovolné svazky obcí a regionální rady regionů soudržnosti.
I přes výše uvedené však nelze ve výjimečných případech zcela vyloučit možnost nesouladu zákonem stanovených postupů s podmínkami rozhodnutí, dohod nebo smluv o poskytnutí dotací vydaných či uzavřených před nabytím účinnosti zákona č. 47/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. S ohledem na to Generální finanční ředitelství sděluje, že v rámci výkonu správy odvodů za porušení rozpočtové kázně, postup příjemců dotací podle § 92a zákona o dani z přidané hodnoty není možné posuzovat jako porušení rozpočtové kázně ve smyslu ustanovení § 44 odst. 1 písm. b) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech.

Labels: ,


12.21.2011

MŽP zrychlí a zjednoduší čerpání dotací z OPŽP


19.12.2011, Zdroj: Ministerstvo životního prostředí (http://www.mzp.cz/)

Zjednodušení administrace Operačního programu Životní prostředí, zefektivnění čerpání, obnovení certifikace i nová výzva pro veřejné budovy - to jsou témata, která byla Ministerstvem životního prostředí předložena Monitorovacímu výboru OPŽP.
Zjednodušení administrace a zrychlení čerpání dotací
V rámci maximalizace snah o zrychlení čerpání prostředků EU a dohnání zpoždění, které vzniklo v předchozích letech, vyhlásí MŽP v roce 2012 výzvy v OPŽP na celou zbývající alokaci a dále bezodkladně zahájí konkrétní kroky ke snížení náročnosti svých postupů a zjednodušení administrace prostředků OPŽP. Pro všechny dosud nerozdělené prostředky budou vyhlášeny výzvy na příjem žádostí tak, aby v průběhu roku 2012 (nejpozději do prvního čtvrtletí 2013) byly alokovány prostředky na všechny konkrétní projekty u konkrétních žadatelů.
Už rok před koncem programovacího období tak najdou prostředky OPŽP své příjemce, kteří budou mít 3 roky na to, aby realizaci svých projektů dokončili a požádali o proplacení. "V dané chvíli je to maximum pro to, abychom eliminovali riziko nedočerpání evropských prostředků," vysvětluje první náměstek ministra životního prostředí Jakub Kulíšek.

Projekty na protipovodňová opatření
MŽP zaznamenalo podstatný nárůst žádostí o dotaci na realizaci projektů, které zlepšují povodňové služby a preventivní protipovodňovou ochranu nebo se zabývají zmenšováním povodňových průtoků systémem přírodě blízkých protipovodňových opatření. V rámci oblasti podpory 1.3 - Omezování rizika povodní bylo vyhlášeno 5 výzev, přičemž tři z nich byly vyhlášeny v posledních dvou letech a s dalšími MŽP počítá do příštího roku.
V současnosti je schváleno 165 žádostí s celkovými náklady 1 457 642 378 Kč, dalších 169 žádostí s celkovými náklady 1 198 384 887 Kč je ve stavu hodnocení (byly podány v rámci poslední, tj. 27. výzvy).
Obnovení certifikace výdajů

V oblasti certifikace výdajů OPŽP došlo k několika pozitivním změnám. Předně se ve čtvrtém čtvrtletí 2011 zlepšila komunikace s Evropskou komisí i v této oblasti. Ze strany Řídícího orgánu OPŽP došlo ke splnění většiny požadavků komise, které se týkaly provedení auditů zaměřených na kontrolu řídících a kontrolních systémů, účetní závěrky nebo kontroly veřejných zakázek. Posledním požadavkem EK pro obnovení certifikace je právě probíhající vyjednávání hloubkové kontroly u vybraného vzorku projektů (92 projektů).
Ve vztahu k certifikačnímu procesu na národní úrovni obnovil certifikační orgán (kterým je Ministerstvo financí) v říjnu 2011 jak proplácení souhrnných žádostí, tak i proces certifikace výdajů OPŽP na národní úrovni. Byla vyhlášena v pořadí už 5. certifikace výdajů OPŽP. Aktuálně se certifikační proces nachází ve fázi kontroly uvedených podkladů. "Věříme, že po splnění posledních požadavků EK dostane certifikační proces výdajů OPŽP opět svůj pravidelný řád," dodává Kulíšek.

Nalezení dodatečných prostředků na zateplování veřejných budov
MŽP zahájí na začátku příštího roku příjem žádostí na zateplování veřejných budov. Předpokládaný objem dotace bude 2,5 miliardy Kč. V současné době čeká MŽP na finální schválení ze strany EK, které lze očekávat ke konci tohoto roku. Do výzvy bude možné předložit projektové žádosti segmentu veřejných budov i projekty, které nebyly podpořeny v rámci dotačního programu Zelená úsporám. Výzva pro předkládání projektů realizace úspor energie (zateplování) je plánována na únor a březen 2012. S ohledem na změnu příslušné směrnice, kterou EK upravila, bude nutné u některých projektů přepracovat některé povinné přílohy.

Labels:


Nemocenské v roce 2012


20.12.2011, Zdroj: ČSSZ

Nemocenské nadále náleží od 22. dne nemoci, z dohod o provedení práce se odvádí pojistné
Od 1. ledna 2012 zůstávají v platnosti změny v nemocenském pojištění, které byly provedeny už k 1. lednu 2011. Nadále tedy platí, že nemocenské se bude vyplácet až od 22. kalendářního dne trvání dočasné pracovní neschopnosti (DPN) a denní výše nemocenského činí 60 % redukovaného denního vyměřovacího základu (DVZ) po celou dobu DPN nebo nařízené karantény. Tato opatření by měla platit do 31. 12. 2013.
K 1. 1. 2012 se zvyšují v závislosti na vývoji výše průměrné mzdy redukční hranice pro úpravu DVZ. V některých případech může tedy dojít k mírnému růstu dávek. První redukční hranice bude činit 838 Kč (v roce 2011 částka 825 Kč), druhá redukční hranice bude 1 257 Kč (1 237 Kč v roce 2011) a třetí redukční hranice vzroste na 2 514 Kč (v roce 2011 činila 2 474 Kč). Postup pro redukci DVZ zůstává stejný, tj. do první redukční hranice se počítá z DVZ 90 % (u peněžité pomoci v mateřství a vyrovnávacího příspěvku v těhotenství a mateřství 100 %). Z částky nad první redukční hranici do druhé redukční hranice se počítá 60 %. Z částky nad druhou redukční hranici do třetí redukční hranice se počítá 30 %. K částce nad třetí redukční hranici se nepřihlíží. Denní výše nemocenského činí 60 % redukovaného DVZ po celou dobu DPN nebo nařízené karantény, pro peněžitou pomoc v mateřství činí denní výše jako dosud 70 % z redukovaného DVZ.
Částka rozhodného příjmu pro účast na nemocenském pojištění se v roce 2012 zvyšuje na 2 500 Kč (dosud 2 000 Kč). To znamená, že pokud sjednaný příjem bude nižší než 2 500 Kč, jedná se o zaměstnání malého rozsahu. Při výkonu zaměstnání malého rozsahu bude zaměstnanec pojištěn jen v těch kalendářních měsících, v nichž dosáhne příjmu ve výši aspoň 2 500 Kč.
Příklad výpočtu nemocenského v roce 2012:
Zaměstnanec v pracovním poměru, který se účastní nemocenského pojištění od 5. 1. 2010, bude uznán dočasně práce neschopným dne 1. 2. 2012. Dočasná pracovní neschopnost zaměstnance bude trvat do 8. 3. 2012.
Nemocenské bude zaměstnanci náležet od 22. 2. do 8. 3. 2012. Rozhodným obdobím pro výpočet nemocenského bude období od 1. 2. 2011 do 31. 1. 2012. Při vyměřovacím základu zaměstnance za rozhodné období ve výši 350 000 Kč bude denní vyměřovací základ činit před redukcí 958,90 Kč (350 000 Kč/365 dnů). Z výše první redukční hranice (838 Kč v roce 2012) se započítá 90 %, tj. 754,2 Kč (= 90 % z 838 Kč). Z částky nad první redukční hranici do druhé redukční hranice (958,90 Kč – 838 Kč = 120,90 Kč) se započítá 60 %, tj. 72,54 Kč (= 60 % z 120,90 Kč). Redukovaný denní vyměřovací základ  bude činit 827 Kč (754,20 Kč + 72,54 Kč, zaokrouhleno na celé koruny nahoru). Výše nemocenského za kalendářní den bude činit 60 % redukovaného a na celé koruny nahoru zaokrouhleného denního vyměřovacího základu, tj. 496,2 Kč, po zaokrouhlení 497 Kč.
Novela zákoníku práce zavádí účast na nemocenském a důchodovém pojištění pro osoby, které konají práci na základě dohody o provedení práce (DPP), která dříve pojištěnou činností nebyla.
Zaměstnanci, kteří vykonávají práci na základě DPP jsou od 1. 1. 2012 účastni nemocenského pojištění, avšak jen v těch kalendářních měsících, do kterých jim je zúčtován započitatelný příjem vyšší než 10 000 Kč. Účast na pojištění se posuzuje v každém měsíci zvlášť. V praxi to bude znamenat, že pokud odměna zaměstnance na DPP v jednom kalendářním měsíci přesáhla 10 000 Kč, je zaměstnavatel povinen zaplatit a odvést pojistné na sociální zabezpečení. Zaměstnanec, který vykonává v kalendářním měsíci u téhož zaměstnavatele více DPP, je účasten nemocenského pojištění, pokud součet jeho příjmů z těchto dohod přesáhne v kalendářním měsíci 10 000 Kč.
Z dávek nemocenského pojištění se zaměstnanci, účastnému nemocenského pojištění na základě DPP, poskytují při splnění stanovených podmínek nemocenské a peněžitá pomoc v mateřství. Ochranná lhůta ze zaměstnání zaměstnance činného na základě DPP neplyne. Zaměstnavatel má povinnost oznámit nástup do zaměstnání zaměstnance na DPP v souladu s příslušnými ustanoveními zákona o nemocenském pojištění v dané lhůtě po skončení kalendářního měsíce, v němž vznikla poprvé účast na nemocenském pojištění. Den skončení zaměstnání tohoto zaměstnance je zaměstnavatel povinen oznámit do 8 kalendářních dnů ode dne skončení zaměstnání.
Mzdové výpočty v příkladech 2012 obsahují přes 250 příkladů, teorie je zde potlačena na minimum.

Labels: ,


V novém roce se mění krácení předčasných důchodů


21.12.2011, Zdroj: ČSSZ

Změna v krácení předčasných starobních důchodů znamená výraznější snížení procentní výměry předčasných starobních důchodů občanům, kteří budou do předčasného důchodu odcházet o více než 360 kalendářních dní dříve, tedy doba tzv. předčasnosti je v jejich případě delší než 360 dnů.
Výše procentní výměry předčasného starobního důchodu se snižuje určitým procentem za každých i započatých 90 kalendářních dnů z doby ode dne, od kterého se přiznává předčasný starobní důchod, do dosažení důchodového věku. V praxi to znamená, že se výše procentní výměry předčasného starobního důchodu nově bude snižovat za období od 361. do 720. kalendářního dne o 1,2 % výpočtového základu (snížení v období do 360 kalendářních dnů a od 721. kalendářního dne se přitom nemění).
Sazby procentního snížení výpočtového základu jsou tedy od 1. 1. 2012 upraveny takto:
• za období prvních 360 kalendářních dnů o 0,9 % z výpočtového základu, tj. při odchodu o 360 dnů dříve o 3,6 % (4krát započteno 90 kalendářních dnů)
• za období od 361. do 720. kalendářního dne o 1,2 %, tj. při odchodu o 450 dnů dříve o 4,8 % (4krát započteno 90 kalendářních dnů se sazbou 0,9 % + 1krát započteno 90 kalendářních dnů se sazbou 1,2 % )
• za období od 721. kalendářního dne o 1,5 %, tj. při odchodu o 990 dnů dříve o 12,9 % (4krát započteno 90 kalendářních dnů se sazbou 0,9 % + 4krát započteno 90 kalendářních dnů se sazbou 1,2 % + 3krát započteno 90 kalendářních dnů se sazbou 1,5 %).
Dosud krácení sazbou o 0,9 % z výpočtového základu za každých i započatých 90 kalendářních dnů platilo pro období celých prvních 720 kalendářních dnů.
Příklad výpočtu předčasného starobního důchodu přiznaného od data spadajícího do období:
od 1. 1. 2012
Pojištěnec požádal o přiznání předčasného starobního důchodu o 910 dnů dříve než dosáhne důchodového věku, tzn. za prvních 360 dnů se důchod sníží o 4 x 0,9 % výpočtového základu, tj. o 3,6 % výpočtového základu, za 361. den až 720. den se procentní výměra sníží o 4 x 1,2 % výpočtového základu, tj. o 4,8 % výpočtového základu, a za zbývajících 190 dnů se procentní
výměra sníží o 3 x 1,5 % výpočtového základu, tj. o 4,5 % výpočtového základu, takže celkové snížení procentní výměry bude činit 12,9 % výpočtového základu.
do 31. 12. 2011
Pojištěnec požádal o přiznání předčasného starobního důchodu o 910 dnů dříve než dosáhne důchodového věku, tzn. za prvních 720 dnů se důchod sníží o 8 x 0,9 % výpočtového základu, tj. o 7,2 % výpočtového základu, a za zbývajících 190 dnů se procentní výměra sníží o 3 x 1,5 % výpočtového základu, tj. o 4,5 % výpočtového základu, takže celkové snížení procentní výměry bude činit 11,7 % výpočtového základu.
Podmínkou pro nárok na předčasný starobní důchod je získání potřebné doby pojištění pro nárok na "řádný" starobní důchod a dosažení věku, kdy do dovršení řádného důchodového věku chybí 3 roky, pokud důchodový věk občana je nižší než 63 let, nebo 5 roků, pokud důchodový věk občana činí alespoň 63 let a dosáhl věku alespoň 60 let. Kalkulačky pro orientační výpočet důchodu jsou umístěny na webových stránkách MPSV - viz: http://www.mpsv.cz/cs/2435.

Labels: ,


12.19.2011

Aktualizace formulářů pro sekci voda

2.12.2011, Zdroj: Ministerstvo zemědělství
Dne 21. listopadu 2011 byla ve Sbírce zákonů vyhlášena vyhláška č. 336/2011 Sb., kterou se mění vyhláška č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, ve znění pozdějších předpisů, která nabývá účinnosti dnem 6. prosince 2011. Vyhláška reaguje na změny provedené novelou vodního zákona č. 150/2010 Sb. Dochází k rozšíření předmětu vyhlášky.
Vyhláška obsahuje 25 příloh ve formátu rtf., kterými jsou formuláře aktualizované v souladu s platnou legislativou.
Přílohy

Labels: ,


12.14.2011

Informace k výpisu z evidence k režimu přenesení daňové povinnosti v roce 2012

9.12.2011, Zdroj: Česká daňová správa
Česká daňová správa vydala informaci ke změnám v aplikaci výpisu z evidence pro daňové účely vztahující se k režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92a odst. 6 ZDPH. Změny platí od 1. 1. 2012.

Úvodem uveďme citaci předmětného ustanovení § 92a odst. 6 zákona o dani z přidaného hodnoty:
„Plátce, který uskutečnil nebo pro kterého bylo uskutečněno zdanitelné plnění v režimu přenesení daňové povinnosti, je povinen předložit správci daně ve lhůtě pro podání daňového přiznání výpis z evidence pro daňové účely, obsahující údaje podle odstavce 4 nebo 5, a to ve formátu a struktuře zveřejněné správcem daně.“
Informace k výpisu z evidence k režimu přenesení daňové povinnosti § 92a odst. 6 ZDPH. (Aktualizace k 1.1.2012)
V návaznosti na Informaci k § 92a zákona o DPH zveřejněnou dne 17.3.2011
http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xchg/cds/xsl/legislativa_metodika_12863.html?year=0
sdělujeme, že v aplikaci Výpis z evidence pro daňové účely podle § 92a zákona o DPH

dochází od 1.1.2012 ke změnám:

1. Z důvodu rozšíření režimu přenesení daňové povinnosti i na stavebnictví (účinnost § 92e zákona o DPH od 1.1.2012) –
viz informace
http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xchg/cds/xsl/legislativa_metodika_14310.html
je zaveden nový kód předmětu plnění „4“ (stavební a montážní práce)
U tohoto nového kódu nebude na rozdíl od ostatních kódů vyplňován rozsah plnění
2. Dochází ke změně u kódu předmětu plnění pro dodání zboží z přílohy č.5 – dříve konkrétní číselný kód harmonizovaného popisu a číselného označování zboží, nyní jednomístný kód – číslo „5
Vzhledem k uvedenému se od 1.1.2012 mění i  příslušná XML struktura (zveřejněna dne 21.11.2011)
Popis aktualizované struktury DPHEVD (http://epodpora.mfcr.cz/media/struktura_dphevd_112011.pdf )
V rámci režimu přenesení daňové povinnosti  (platí pro dodání zlata, dodání zboží uvedeného v příloze č. 5, převod povolenek na emise skleníkových plynů, a od 1. 1. 2012 nově i na stavební práce) má povinnost přiznat a zaplatit daň plátce, pro kterého bylo uvedené zdanitelné plnění v tuzemsku uskutečněno (odběratel). Režim platí pro dodání uskutečněná mezi plátci v tuzemsku.
Vzhledem k tomu, že jde režim s pravidly zdanění odlišnými od obecného fungování stávajícího systému DPH, je dodavateli i odběrateli v této souvislosti uložena povinnost vést evidence pro daňové účely, ve které budou muset uvádět DIČ obchodního partnera, datum uskutečnění zdanitelného plnění, základ daně, rozsah a předmět plnění. Výpis z předmětné evidence bude plátce povinen podat ve lhůtě pro podání daňového přiznání, a to ve formátu a struktuře zveřejněné správcem daně. K tomuto byl vydán pokyn GFŘ-D-4 (http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xchg/cds/xsl/legislativa_metodika_12975.html?year=0), kterým se stanovuje zmíněný formát a struktura výpisu z evidence pro daňové účely podle § 92a odst. 6 zákona o DPH. Výpis je možné podat prostřednictvím tzv. EPO podání nebo datovou zprávou ve vymezené XML struktuře.
 
Výpis z evidence z hlediska obsahu v podstatě kopíruje  zákonem nadefinované požadavky. V aplikaci pro elektronické podání resp. v příslušné datové zprávě budou tak vyplňovány následující údaje:
DIČ odběratele/příjemce a DIČ dodavatele/poskytovatele:
Dodavatel/poskytovatel uvede na každém řádku samostatně za každé zdanitelné plnění daňové identifikační číslo jednotlivého  odběratele/příjemce.
Odběratel/příjemce uvede na každém řádku samostatně za každé zdanitelné plnění daňové identifikační číslo dodavatele/poskytovatele.
Kód předmětu plnění:
Uvede se (u EPO vybere z číselníku) jednomístný kód - číslo 1, 2, 4 nebo 5  a to:
1: jedná-li se o zdanitelné plnění podle § 92b – zlato
2: jedná-li se o zdanitelné plnění podle § 92d – povolenky
4: jedná-li se o zdanitelné plnění podle § 92e – stavební a montážní práce
5: jedná-li se o zdanitelné plnění podle § 92c – zboží uvedené v příloze č.5
Datum uskutečnění zdanitelného plnění:
Uvede se datum uskutečnění zdanitelného plnění podle daňového dokladu.
Základ daně:
Uvede se základ daně každého zdanitelného plnění uskutečněného v režimu přenesení povinnosti (každé plnění se uvede na samostatném „řádku“, zaokrouhlení na celé koruny).
Celkovou částku všech uskutečněných plnění v režimu přenesení daňové povinnosti za dané zdaňovací období uvede dodavatel/poskytovatel zároveň na ř. 25 daňového přiznání.
Celkovou částku všech přijatých plnění v režimu přenesení daňové povinnosti za dané zdaňovací období uvede odběratel/příjemce zároveň na ř. 10 nebo 11 daňového přiznání.
Rozsah plnění:
Uvede se údaj o množství (rozsah plnění) v určených měrných jednotkách  nastavených podle vyplněného kódu předmětu plnění (u zlata gram, u šrotu kilogram, u povolenek kus).
Pokud bude vybrán kód 4 – stavební a montážní práce, rozsah plnění vyplňován nebude

12.12.2011

Zvýšení životního a existenčního minima

9.12.2011, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí
Od 1. ledna 2012 částky životního a existenčního minima vzrostou o 9 %. Životní minimum samostatně žijící osoby se zvýší o 284 Kč, tj. ze současných 3 126 Kč na 3 410 Kč za měsíc.
Životní minimum je minimální společensky uznaná hranici peněžních příjmů fyzických osob k zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb. Existenční minimum je minimální hranice peněžních příjmů osob, která se považuje za nezbytnou k zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb na úrovni umožňující přežití.
Životní minimum ani existenční minimum nezahrnuje nezbytné náklady na bydlení. Tato problematika je řešena v rámci systémů pomoci v hmotné nouzi a státní sociální podpory.
Podle valorizační podmínky uvedené v zákoně o životním a existenčním minimu vláda může částky životního minima a částku existenčního minima zvýšit svým nařízením v pravidelném termínu od 1. ledna podle skutečného vývoje spotřebitelských cen, pokud náklady na výživu a ostatní základní potřeby v rozhodném období vzrostou alespoň o 5 %.  Částky životního minima jsou odstupňovány podle pořadí osob v domácnosti a věku nezaopatřeného dítěte (nezaopatřených dětí)
Nové částky životního minima od 1. ledna 2012 v Kč za měsíc

pro jednotlivce
 Kč 3 410
pro první osobu v domácnosti
Kč 3 410
pro druhou a další osobu v domácnosti, která není nezaopatřeným dítětem
Kč 2 830
pro nezaopatřené dítě ve věku do 6 let

Kč 1 740

pro nezaopatřené dítě ve věku do 6 let
od 6 do 15 let
Kč 2 140
pro nezaopatřené dítě ve věku do 6 let
od 15  do 26 let
Kč 2 450


Životní minimum je součtem všech částek životního minima jednotlivých členů domácnosti.
Nová částka existenčního minima od 1. ledna 2012 v Kč za měsíc  činí 2 200 Kč.
Od 1. ledna 2012 částka životního minima u samostatně žijícího jednotlivce vzroste o 284 Kč, tj. z 3 126 Kč na 3 410 Kč. U rodiče samoživitele s jedním dítětem do 6 let se celkové životní minimum zvýší o 400 Kč, tj. ze 4 480 Kč na 4 880 Kč a u čtyřčlenné úplné rodiny s dětmi ve věku 8 a 10 let o 850 Kč, tj. z 9 400 Kč na 10 250 Kč.
Schválená právní úprava se projeví zvýšením úrovně některých dávek státní sociální podpory a pomoci v hmotné nouzi. Pravděpodobně také dojde k rozšíření okruhu příjemců příslušných sociálních dávek.

MPSV posiluje v boji s prací na černo

27.10.2011, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí
Ministerstvo práce a sociálních věcí od ledna 2012 výrazně posiluje boj s nelegálním zaměstnáváním.

Ekonomické ztráty státu způsobené nelegálním zaměstnáváním odhaduje resort na desítky miliard korun ročně. Spolu s reorganizací struktury úřadů práce a jejich agendy proto posiluje aparát Státního úřadu inspekce práce, kde bude kontrolní činnost sjednocena. V současnosti zabezpečuje kontroly nelegálního zaměstnávání a další kontroly v oblasti zaměstnanosti 275 kontrolorů. Nově by tuto činnost mělo vykonávat 400 inspektorů Státního úřadu inspekce práce. Spolu s navýšením počtu pracovníků zajistí MPSV také provoz 180 tzv. mobilních kanceláří. Počet kontrol tak v příštím roce vzroste oproti letošnímu roku téměř čtyřnásobně, a to na 200 000.
„Síť inspektorátů dnes nepokrývá ani všechna bývalá okresní města, výkon kontroly je tedy mnohdy komplikovaný a časově náročný. V rámci čerpání prostředků z Evropských strukturálních fondů jsme připravili projekt, který mj. zajistí nákup a vybavení 180 automobilů, které budou disponovat techniku potřebnou k výkonu efektivní a rychlé kontroly,“ říká ministr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek. Pro výkon kontrol budou mít mobilní kanceláře k dispozici laptop, tiskárnu, skener, dálkové připojení k internetu a GPS. „Projekt počítá s možností on-line vstupu inspektorů do databáze Úřadu práce ČR, tedy do evidence nezaměstnaných a k vydaným povolením k zaměstnání cizinců. O přihlášení k pojištění zase budou inspektoři získávat informace z databáze ČSSZ,“ říká ministr a dodává: „Kontroloři tedy budou mít k dispozici na místě veškerá potřebná data nutná k výkonu kontroly. To je s dnešním stavem, kdy jsou inspektoři odkázáni na vybavení svých kamenných kanceláří, naprosto nesrovnatelné.“ Změna v systému kontrol bude pohodlnější i pro kontrolované subjekty – tedy zaměstnavatele. Výkon kontroly v oblasti pracovněprávních vztahů a v oblasti zaměstnanosti bude prováděn pouze jedním kontrolním orgánem, a to Státní inspekcí úřadu práce.

Projekt si klade mimo jiné za cíl:

Zvýšené kontrolní činnosti nelegálního zaměstnávání se MPSV zaměřilo i v uplynulých dvanácti měsících. Jen během letošních prázdninových měsíců bylo nad rámec běžných kontrol provedeno víc než 5000 kontrol tzv. koordinovaných, které se zaměřily právě na tento nešvar. Kontrolní akce byla zaměřena zejména na pohostinství a ubytovací zařízení. Během kontrol bylo zjištěno 5 170 porušení právních předpisů a v 714 případech byl zjištěn výkon nelegální práce (576 občané ČR/EU a 138 cizinců). Bylo podáno 371 podnětů živnostenským úřadům a 3 podněty orgánům činným v trestném řízení. Z evidence ÚP ČR bylo vyřazeno pro výkon nelegální práce 406 uchazečů o zaměstnání. Do konce roku stanoven vedením MPSV provést dalších cca 4 500 společných koordinovaných kontrol v různých oblastech trhu práce, opět nad rámec běžné kontrolní činnosti.

Elektronická podání formulářů pro ČSSZ od 1. 1. 2012

25.11.2011, Zdroj: Česká správa sociálního zabezpečení 

V důsledku změny v informačních systémech veřejné správy se od nového roku změní i způsob elektronického podávání některých formulářů pro Českou správu sociálního zabezpečení. 

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) očekává, že v důsledku změn zákona o informačních systémech veřejné správy dojde s koncem roku 2011 k ukončení provozu transakční části Portálu veřejné správy (PVS). Jelikož tento systém využívá řada klientů ČSSZ k elektronickému podávání formulářů, upozorňujeme je na nový systém přenosu s názvem Veřejné rozhraní pro e - Podání (VREP).  

Co je to e – Podání?
Systém e - Podání je zvláštní formou elektronického podání, které ČSSZ zavedla pro nejčastěji přijímané formuláře. Jeho podstatou je, že se předávají pouze data formulářů ve formě datové věty v přesně definované struktuře (formát XML). Výhody tohoto způsobu podání vyniknou zejména tam, kde je třeba pracovat s velkým množstvím formulářů během krátké doby. Je úsporný, pokud jde o velikost, umožňuje rychlejší zpracování a informování klienta o správném či chybném vyplnění. Při letošním dubnové špičce při sběru evidenčních listů důchodového pojištění zpracovávala ČSSZ přes 10 000 takových elektronických podání denně. 

Veřejné rozhraní pro e - Podání (VREP)
Služba e - Podání byla na PVS spuštěna koncem roku 2004 a tato služba je dnes využívána desítkami tisíc podávajících, na které bude mít ukončení provozu transakční části  PVS dopad. Proto ČSSZ zprovoznila vlastní alternativní kanál pro předávání e - Podání – tzv. VREP (Veřejné rozhraní pro e - Podání). Tento kanál byl spuštěn v říjnu 2010 pro zasílání eNeschopenky (služba HPN – Hlášení ošetřujícího lékaře), od března 2011 je k dispozici pro předávání ostatních typů e - Podání:
Zaměstnavatelé mohou zasílat:

Evidenční listy důchodového pojištění - ELDP
Oznámení o nástupu do zaměstnání - ONZ
Přehled o výši pojistného - PVPOJ
Příloha k žádosti - NEM-PRI

Nahlášení nového kvalifikovaného certifikátu po jeho obnově - UserCert

Potvrzení o studiu/teoretické a praktické přípravě - POS

Pro Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) je připraven:Přehled o příjmech a výdajích OSVČ - OSVC-PRE

Mnozí z  klientů ČSSZ již pro zasílání e - Podání tento komunikační kanál využívají, v říjnu 2011 bylo prostřednictvím VREP doručeno 30% všech e - Podání, zatímco 70% bylo předáno přes PVS. 

Provoz kanálu VREP bude klientům i v budoucnu k dispozici bezplatně. Klienti musí svá podání podepisovat elektronickým podpisem na bázi kvalifikovaného certifikátu. Pro drobné podávající, kteří zasílají nejvýše několik formulářů najednou, bude ČSSZ i nadále na svém webu vystavovat příslušné šablony pro vyplnění a program pro odeslání formuláře a příjem odpovědi s výsledkem zpracování. 

Jak přesměrovat e - Podání z Portálu veřejné správy

Klientům, kteří k zasílání e - Podání využívají formuláře vystavené na webu ČSSZ, je k dispozici verze programu XML602Filler a odpovídající šablony formulářů s funkčností odesílání na VREP. 

Klienti, kteří pro odesílání e - Podání používají vlastní software, potřebují mít takový software a jeho verzi, které komunikaci přes VREP podporují. Mnohé komerční programy ve svých novějších verzích podporují jak odesílání přes PVS, tak odesílání přes VREP. Klientům v tomto případě doporučujeme vyzkoušet a využívat kanál VREP již nyní a nenechat přesměrování až na vypnutí PVS.  Podrobná dokumentace ke kanálu VREP pro dodavatele software pro e - Podání  je popsána v dokumentu Podávací a dotazovací protokol, zveřejněném na webu ČSSZ v sekci e -Podání: http://www.cssz.cz/cz/e-podani/, http://www.cssz.cz/cz/e-podani/ke-stazeni/. 

Pro dotazy k elektronické komunikaci s ČSSZ je možné využít i nově zřízeného Call centra pro Technickou pomoc e - Podání 585 708 290, jehož provozní dobu lze najít na http://www.cssz.cz/cz/informace/call-centra/.12.01.2011

Upozornění pro poplatníky daně z příjmů fyzických osob25.11.2011
Na stránkách České daňové správy se objevilo několik upozornění Generálního finančního ředitelství. Ta se týkají tiskopisů pro poplatníky daně z příjmů fyzických osob za rok 2011 i pro období roku 2012.

1.      Upozornění k tiskopisům pro plátce daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků

a) Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků

b) Daň z příjmů vybíraná srážkou podle zvláštní sazby daně

Upozornění pro plátce daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků na tiskopisy za zdaňovací období 2011 a pro zdaňovací období 2012

UPOZORNĚNÍ: S účinností od 1.1.2011 na základě zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, se daň vybíraná srážkou včetně daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků stala daní vyměřovanou (tzn. již za zdaňovací období 2010). Tato skutečnost je zohledněna v  obou tiskopisech vyúčtování za zdaňovací období 2011. Věnujte proto při vyplnění tiskopisu vyúčtování velkou pozornost pokynům k vyúčtování. Zásadní změna: Opravy zdaňovacího období 2010 (včetně ročního zúčtování za 2009 provedeného v roce 2010) je nutné řešit formou dodatečného vyúčtování ke zdaňovacímu období 2010 a nepatří do vyúčtování za zdaňovací období  2011.

Upozornění pro plátce daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmů fyzických nebo právnických osob za zdaňovací období 2011

Uveřejněný tiskopis: "Vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmů fyzických nebo právnických osob" označený 25 5466 MFin 5466 vzor č. 14, pokyny k jeho vyplnění "Pokyny k vyplnění vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmů fyzických nebo právnických osob" označené 25 5466/1 MFin 5466/1 vzor č. 10 se použije pro podání vyúčtování za zdaňovací období 2011/za část zdaňovacího období 2011/2012. Pro plátce daně z příjmů ze závislé činnosti a z funkčních požitků, vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně, který ve zdaňovacím období tohoto vyúčtování prováděl opravy srážení podle § 38d zákona o daních z příjmů, je povinnou přílohou vyúčtování "Příloha k Vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmů fyzických osob" označená 25 5466/A MFin 5466/A vzor č. 10 .

Tiskopis Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti včetně pokynů a příloh

Uveřejněný tiskopis "Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti“ (25 5459 MFin 5459 vzor č. 17), pokyny k jeho vyplnění (25 5459/1 MFin 5459/1 vzor č.16) se použije pro podání vyúčtování za zdaňovací období 2011/příp. za část zdaňovacího období 2011/2012. Povinnou přílohou tohoto tiskopisu je pro plátce daně podle § 38j zákona o daních z příjmů Příloha č. 1 "Počet zaměstnanců ke dni 1.12.2011" (25 5490/1 MFin 5490/1 vzor č. 11) a pro plátce daně, kteří zaměstnávali poplatníky uvedené v § 2 odst. 3 zákona o daních z příjmů Příloha č. 2 "Přehled souhrnných údajů zaznamenaných na mzdových listech poplatníků uvedených v § 2 odst. 3 zákona o daních z příjmů"(25 5530 MFin 5530 vzor č. 8). Dále je povinnou přílohou pro plátce daně provádějící opravy podle § 38i zákona o daních z příjmů "Příloha č. 3 k Vyúčtování (25 5490 MFin 5490 vzor č. 12), případně "Příloha č. 4 k Vyúčtování" (25 5531 MFin 5531 vzor č. 7).

Upozornění pro plátce daně, kteří zaměstnávají daňové nerezidenty:

 Z ustanovení § 38j zákona o daních z příjmů vyplývá povinnost podávat Vyúčtování  daně z příjmů ze závislé činnosti  pouze elektronicky u plátců daně u nichž je vybírána nebo srážena daň nebo záloha na daň z příjmů poplatníků uvedených v § 2 odst. 3 zákona o daních z příjmů (tj. daňových nerezidentů), termín pro podání tohoto vyúčtování je do 20. března 2012. Povinnost ze zákona o daních z příjmů podávat výše uvedené vyúčtování včetně příloh elektronicky nemá pouze plátce daně, který je fyzickou osobou, pokud počet těchto poplatníků v průběhu vykazovaného zdaňovacího období nepřesáhl 10 osob. Termín pro podání 20. března 2012 platí  i pro  plátce daně, kteří podají uvedené vyúčtování elektronicky, aniž by jim to zákon o daních z příjmů ukládal.
Poznámka: Výše uvedená povinnost se nevztahuje na podání Vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmů fyzických osob.

Tiskopis - 25 5241 MFin 5241 vzor č. 6

na kterém mohou plátci daně v průběhu roku 2012 žádat FÚ o poukázání chybějící částky vyplacené plátcem daně poplatníkům na měsíčních daňových bonusech (§ 35d odst. 5 zákona o daních z příjmů).

Tiskopis - 25 5246 vzor č. 6

na kterém mohou plátci daně v průběhu roku 2012 žádat FÚ o poukázání chybějící částky vyplacené plátcem daně poplatníkům na doplatku na daňovém bonusu z ročního zúčtování záloh a daňového zvýhodnění (§ 35d odst. 9 zákona o daních z příjmů).  

Tiskopis - 25 5460/1 MFin 5460/1 vzor č. 16

Výpočet daně a daňového zvýhodnění za zdaňovací období 2011  

Tiskopis 25 5460 MFin 5460 vzor č. 19

Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti a z funkčních požitků, sražených zálohách na daň a daňovém zvýhodnění

Upozornění k tiskopisu "Počet zaměstnanců ke dni 1.12.2011" (Příloha č. 1 vyúčtování, tiskopis 25 5490/1 MFin 5490/1 - vzor č.11 )

Do počtu zaměstnanců podle mzdových listů evidovaných k 1. prosinci vykazovaného zdaňovacího období, kteří mají příjmy podle § 6 zákona daních z příjmů zahrnují  se zahrnují i zaměstnanci ve služebním poměru, kromě zaměstnanců, kteří jsou příslušníky ve služebním poměru podle zákona č. 153/1994 Sb., zpravodajských službách České republiky, ve znění pozdějších předpisů. Připomínáme, že na Přílohu č. 1 se uvádí počet zaměstnanců podle mzdových listů evidovaných k 1. prosinci vykazovaného zdaňovacího období, kteří mají příjmy podle § 6 zákona o daních z příjmů (tzn. i v případě zdanění srážkou podle zvláštní sazby daně).
Čísla obcí (ZÚJ) pro vyplnění tiskopisu "Počet zaměstnanců ke dni 1.12.2011"
Údaje o obcích České republiky uvedené v odkazu jsou přílohou Vyhlášky MF 259/2011 Sb.., která mimo jiné obsahuje sloupce Název obce a Kód základní územní jednotky (ZÚJ).
Kódy států pro vyplnění Přílohy č. 2 - Přehled souhrnných údajů zaznamenaných na mzdových listech poplatníků uvedených v § 2 odst. 3 zákona o daních z příjmů" (25 5530 MFin 5530 vzor č.8) a "Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období 2011" naleznete Kódy států

Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků (Tiskopis 25 5457 MFin 5457 – vzor č. 21)

Pro zdaňovací období 2012 není vydáván nový vzor tiskopisu. Vzor č. 21 doporučujeme použít zejména u zaměstnanců s nástupem do zaměstnání v roce 2012 a u zaměstnanců, kteří budou podepisovat nové „Prohlášení“. Pro ostatní zaměstnance pro zdaňovací období 2012 lze používat i předcházející (podepsané) vzory 20 – 17, s tím, že budou opraveny dle aktuálního znění zákona o daních z příjmů.


2.      Upozornění pro poplatníky daně z příjmů FO na elektronické zveřejnění tiskopisů za zdaňovací období započatá v roce 2011, před jejich vydáním tiskem.

Pro potřebu poplatníků, jimž vznikne povinnost podat daňové přiznání za část zdaňovacího období započatého v roce 2011 již v průběhu roku 2011, se elektronicky zveřejňují následující tiskopisy: 

·        25 5405 MFin 5405 - vzor č. 18 - Přiznání k DPFO - základní část

·        25 5405/1 MFin 5405/1 - vzor č. 19 - pokyny k vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období 2011

·        25 5405/P1 MFin 5405/P1 - vzor č. 7 - příloha č.1

·        25 5405/P2 MFin 5405/P2 - vzor č. 7 - příloha č.2

·        25 5405/P3 MFin 5405/P3 - vzor č. 7 - příloha č.3

·        25 5405/a MFin 5405/a - vzor č. 2 - samostatný list

·        25 5405/b MFin 5405b - vzor č. 2 - seznam podle § 38f

·        25 5405/c MFin 5405c - vzor č. 5 - výpočet částky slev na dani při zaměstnávání zaměstnanců se zdravotním postižením

·        25 5405/P6 MFin 5405/P6 - vzor č. 1 - příloha k § 34 odst. 1 zákona č. 586/1992 Sb.Labels: ,


This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]