2.20.2007

Zdroj: Mgr. Tomáš Bartovský, tiskový mluvčí MPO bartovsky@mpo.cz

Spojení obchodních komor ?

V minulém týdnu byly publikovány informace o záměru MPO změnit právní úpravu speciálních a smíšených obchodních komor. Tyto informace obsahují nepřesnosti, které si zaslouží podrobné vysvětlení.

MPO ve spolupráci s HK připravuje novelu zákona č. 301/1992 Sb., o Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR, ve znění pozdějších předpisů. Hlavním cílem tohoto návrhu je zrušit vměšování státu při zakládání speciálních a smíšených komor, které vyplývá z platné právní úpravy (zákon č. 42/1980 Sb., o hospodářských stycích se zahraničním). Platná norma je nedostatečná z následujících důvodů:

1) Vyžaduje souhlas MPO se založením obchodních komor a schválením jejich stanov, avšak nevymezuje jasně kompetence ministerstva v procesu jejich vzniku a při kontrole dodržování podmínek, na jejichž základě byly založeny;

2) působení MPO po udělení souhlasu se založením příslušné obchodní komory a se stanovami je čistě formální; MPO není oprávněno sledovat aktivity komor, koordinovat je, kontrolovat anebo jinak řídit;

3) ačkoli je působení MPO formální, je však veřejností v ČR ale i v zahraničí často vnímáno jako resort zodpovědný za činnost obchodních komor;

4) současný stav mimo jiné často k negativním jevům, jakými jsou nevhodná konkurence, nerespektování mezinárodních zvyklostí, slabá odborná úroveň;

5) nejsou ojedinělé případy, kdy je zneužíván souhlas ministerstva, potřebný pro vznik obchodních komor (např. prezentování se jako útvar zřízený ministerstvem, pokusy provádět podnikatelskou činnost, používat státní znak, vyhrazovat si výlučné působení v teritoriu apod.).

Připravovaná legislativní změna souvisí s projektem omezování administrativních zásahů státu do podnikatelských aktivit a vychází z následujících premis:

1) Vměšování státu do procesu vzniku obchodních komor není potřebné;

2) role státu v této oblasti by měla být omezena na vytvoření odpovídajícího právního rámce umožňujícího vznik a působení obchodních komor;

3) spolupráce a působení obchodních komor má být založeno na principu samoregulace.

Návrh předpokládá, že obchodní komory nebudou součástí HK, ale budou působit při HK (obdobně jako Rozhodčí soud), přičemž si zachovají svoji autonomii. Přínosem této úpravy pro obchodní komory bude možnost využít systém HK pro své potřeby. Je nutné zdůraznit, že celý proces změny právní úpravy obchodních komor je v samém počátku a v rámci legislativního procesu nelze vyloučit i možnost jiné úpravy.

Smyslem návrhu MPO tedy není žádné posílení role státu nad fungováním komor, ale přesný opak.

První návrh materiálu o změně zákona č. 301/1992 Sb. byl rozeslán do meziresortního připomínkového řízení, které bylo následně zrušeno. Návrh se bude dále upravovat, konkrétní termín nebyl prozatím stanoven.


Termín pro podání daňového přiznání za rok 2006

Daňová přiznání bude možno v letošním roce podávat až do pondělí 2. dubna. Poslední den v měsíci březnu totiž připadá na sobotu a proto byl termín podání prodloužen do následujícího pracovního dne. V pondělí 2. dubna budou na všech finančních úřadech provozní hodiny až do 18.00 hodin. V sídlech bývalých okresních úřadů budou finanční úřady navíc otevřeny i v sobotu 31. března, a to od 8.00 do 12.00 hodin.


Vláda na svém pondělním zasedání (5. 2. 2007) schválila definici bydlení dle sociální politiky státu. U vymezení objektů podle této definice použila kritérium maximální podlahové plochy navržené Ministerstvem financí. U bytů jej stanovila na 120 metrů čtverečních a u rodinných domů na 350 metrů čtverečních.

Na byty a rodinné domy s touto maximální rozlohou bude možno i po roce 2007 při jejich výstavbě uplatňovat sníženou sazbu DPH. Možnost použití snížené sazby daně z přidané hodnoty u dodávek, výstavby a přestavby staveb, které jsou součástí sociální politiky státu, vyplývá z Přílohy H Šesté směrnice Evropských společenství. Snížená sazba daně z přidané hodnoty pro bytovou výstavbu je v České republice umožněna na základě výjimky, která byla ČR udělena na přechodné období do 31.12.2007 na základě Přístupové smlouvy k EU.

Vláda ČR má zájem, aby tato snížená sazba platila i nadále. U nové výstavby bytů a rodinných a bytových domů je možno sníženou sazbu DPH po 31.12. 2007 řešit právě v rámci sociální politiky státu. Stavby pro bydlení dle sociální politiky státu kromě nových bytů a rodinných domů budou podle schváleného návrhu zahrnovat rovněž další ubytovací zařízení sociálního charakteru jako jsou domovy důchodců, různé ústavy, azylové domy, školská zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy nebo ochranné výchovy, zvláštní dětská zařízení kojenecké ústavy a dětské domovy, hospice apod.

U oprav, rekonstrukce a modernizace bytů je pětiprocentní DPH řešena v rámci tzv. přílohy "K" k 6. směrnici, která upravuje pro členské státy EU uplatnění DPH u činností s vysokým obsahem práce. Česká republika požádala o prodloužení možnosti uplatňovat sníženou sazbu daně z přidané hodnoty u těchto činností (kromě oprav bytů i u dalších dvou služeb - domácí péče o děti, nemocné a zdravotně postižené občany a úklidové práce v domácnostech), a to do konce roku 2010. Možnost uplatnění snížené sazby pro ČR u těchto služeb vyplývá z rozhodnutí Rady 2006/774/ES ze dne 7. listopadu 2006.

Nová úprava, týkající se výstavby nových obydlí i oprav a renovace bytů a obytných domů, bude zahrnuta v připravované novele zákona o DPH.


2.12.2007

Informace k uplatňování DPH u služeb cestovního ruchu – použití běžného režimu
5.2.2007, Zdroj: Ministerstvo financí
Za jakých podmínek může plátce použít běžný režim při prodeji cestovní služby?

Použití „běžného režimu" (§ 89 odst. 14)

S účinností od 1. 1. 2005 byl doplněn odstavec 14, který stanoví, za jakých podmínek nemusí plátce uplatňovat zvláštní režim při prodeji cestovní služby, ale může použít „běžný režim", tj. může uplatňovat nárok na odpočet daně u nakoupených služeb zahrnutých do cestovní služby a zároveň uplatňovat daň na výstupu u jednotlivých nakoupených služeb cestovního ruchu zahrnutých do prodávané cestovní služby.

Plátce může použít „běžný režim" při splnění uvedených podmínek:

Použít zvláštní režim je prvotní povinnost pláce, který poskytuje vlastním jménem cestovní službu. Pokud plátce použije „běžný režim", musí prokázat splnění výše uvedených podmínek, tj. plátce musí unést důkazní břemeno.Informace k uplatňování DPH u služeb cestovního ruchu – použití zvláštního režimu
5.2.2007, Zdroj: Ministerstvo financí
Ministerstvo financí vydalo informaci k uplatňování DPH u služeb cestovního ruchu. V této první části se dozvíte vše o uplatňování zvláštního režimu.

Uplatňování zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů

Použití zvláštního režimu podle § 89

Podle § 89 odst. 1 je zvláštní režim povinen použít poskytovatel cestovní služby, který jedná se zákazníkem vlastním jménem, při poskytnutí cestovní služby zákazníkovi. Zvláštní režim nemusí být použit jen v případě splnění podmínek uvedených v odstavci 14.

1. Základní pojmy (§ 89 odst. 2)

Poskytovatelem cestovní služby je každá osoba povinná k dani, která poskytuje cestovní službu. Nejedná se tedy jen o cestovní kancelář nebo cestovní agenturu, ale o jakoukoliv osobu (podnikatele), která poskytuje cestovní službu.

Zákazníkem se rozumí jakákoliv osoba, které je poskytnuta cestovní služba. Zákazníkem může být jak konečný spotřebitel (soukromá osoba nebo podnikatel) nebo jiný plátce, který nakupuje cestovní službu za účelem dalšího prodeje.

Cestovní službou se rozumí poskytnutí kombinace služeb cestovního ruchu, a popřípadě zboží, nakoupených od jiných osob povinných k dani. Pro účely DPH je taková kombinace služeb cestovního ruchu (včetně případného zboží) považována za jedinou službu poskytnutou zákazníkovi.

Za poskytnutí cestovní služby se považuje i poskytnutí jedné nakoupené služby dopravy osob nebo služby ubytování. Za samostatnou službu cestovního ruchu se tak považuje pouze nakoupená doprava osob nebo služba ubytování, jiné nakoupené služby se považují za služby cestovního ruchu pouze v případech, kdy jsou poskytovány společně s nakoupenou službou ubytování nebo dopravy osob.

Příklady služeb cestovního ruchu

1. Plátce nakoupí službu ubytování a vstupenky na kulturní představení a prodává zákazníkovi jako jednu službu.

Jedná se o poskytnutí cestovní služby s povinností uplatnit zvláštní režim. Nakoupená služba ubytování je službou cestovního ruchu a nakoupené vstupenky na kulturní představení se stávají službou cestovního ruchu, protože jsou prodávány společně s nakoupenou službou ubytování.

2. Plátce nakoupí jen vstupenky na sportovní utkání a prodává je zákazníkům.

Nejedná se o poskytnutí cestovní služby, a proto plátce při poskytnutí služby, kterou je prodej nakoupených vstupenek na sportovní utkání uplatňuje "běžný režim", tj. uplatňuje daň na výstupu. Nákup samotných vstupenek se nepovažuje za nakoupenou službu cestovního ruchu.

3. Plátce nakoupí službu ubytování a prodává ji zákazníkovi.

Jedná se o poskytnutí cestovní služby s povinností uplatnit zvláštní režim, protože nakoupená služba ubytování je službou cestovního ruchu, i když je prodávána samostatně.

2. Základ daně a výpočet daně (§ 89 odst. 3)

Základem daně je přirážka plátce, který poskytuje cestovní službu, snížená o daň z přirážky.

Přirážka se stanoví jako rozdíl mezi celkovou částkou, kterou jako úplatu má obdržet plátce za poskytnutou cestovní službu a součtem částek, které má uhradit za nakoupené služby cestovního ruchu, případně zboží od jiných osob. Jestliže je rozdíl nulový nebo záporný, je základem daně nula.

Do propočtu přirážky se započítávají nakoupené služby cestovního ruchu, případně zboží, pokud jsou poskytnuty zákazníkovi k jeho přímému využití (jako ubytování, doprava, stravování, cestovní pojištění, vstupenky na představení apod.).

Provize zaplacená plátcem za zprostředkování prodeje jeho cestovních služeb stejně jako bankovní poplatky ani zákonné pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře se nezahrnují do propočtu přirážky, protože se nejedná o nakoupenou službu cestovního ruchu pro zákazníka, která se zahrnuje do cestovní služby, ale jedná se o režijní náklad.

Přirážku je také možné vypočítat za celé zdaňovací období, tj. z cestovních služeb uskutečněných v příslušném zdaňovacím období. Přirážka se vypočítá za celé zdaňovací období jako rozdíl mezi celkovou částkou, kterou jako úplatu má obdržet poskytovatel cestovní služby od zákazníků za poskytnuté cestovní služby uskutečněné za zdaňovací období a celkovou částkou, kterou poskytovatel cestovní služby má uhradit za nakoupené služby cestovního ruchu případně zboží od jiných osob, zahrnuté do cestovních služeb uskutečněných za zdaňovací období.

Přirážka je peněžní částka včetně daně, a proto se daň vypočítá podle § 37 odst. 2. Podle odstavce 6 se u přirážky uplatní základní sazba daně 19% a daň se vypočítá jako přirážka x 0,1597 (19/119).

Jestliže plátce ke dni, kdy má povinnost přiznat daň, nezná skutečnou výši přirážky, použije pro výpočet daně kalkulační přirážku, která je uplatněna v nabídkové ceně. Následně po zjištění skutečné výše přirážky je plátce povinen podle odstavce 13 provést opravu základu daně a výše daně, pokud opravou dochází ke zvýšení daňové povinnosti nebo může opravu provést, pokud opravou dochází ke snížení daňové povinnosti.

Přiklad propočtu přirážky

Cestovní kancelář prodává vlastním jménem letecký zájezd do Řecka v ceně 20 000 Kč. Zájezd zahrnuje nakoupené služby ubytování včetně polopenze za 12 000 Kč, cestovní pojištění za 200 Kč a leteckou přepravu za 5000 Kč, zájezd zakoupilo 100 zákazníků. Cestovní kancelář poskytuje cestovní službu vlastním jménem, a proto je povinna uplatňovat zvláštní režim podle § 89. Cestovní kancelář obdržela 2 mil. Kč za prodané zájezdy a uhradila za nakoupené služby ubytování s polopenzí 1 200 000 Kč, za cestovní pojištění 20 000 Kč, za leteckou přepravu 500 000 Kč.

Přirážka se vypočítá podle § 89 odst. 3 jako rozdíl mezi částkou za prodané zájezdy 2 mil. Kč a částkou za nakoupené služby zahrnuté do zájezdu za 1 720 000 Kč, tj. přirážka je rovna 280 000 Kč.

Přirážka je částka včetně daně, proto se daň vypočítá jako součin přirážky a koeficientu 0,1597 (19/119), tj. daň = 280 000 x 0,1597=44 716 Kč.

3. Místo plnění (§ 89 odst. 4)

Místo plnění při poskytnutí cestovní služby se stanoví podle § 9 a místem plnění je sídlo, místo podnikání nebo místo, kde se obvykle zdržuje plátce, který poskytuje cestovní službu. Pokud by však byla cestovní služba poskytována prostřednictvím provozovny, považuje se za místo plnění místo, kde je provozovna umístěna.

4. Povinnost přiznat daň a sazba daně (§ 89 odst. 5 a 6)

Poskytovatel cestovní služby je povinen přiznat daň ke dni uskutečnění cestovní služby, a ta se považuje za uskutečněnou dnem poskytnutí poslední nakoupené služby cestovního ruchu zahrnuté v cestovní službě.

Ke dni přijetí zálohy na cestovní službu se daň nepřiznává.

Sazba daně se u přirážky uplatní základní.

5. Kurz pro přepočet cizí měny na české koruny

Plátce použije pro přepočet cizí měny na české koruny podle § 4 odst. 4 kurz ČNB platný pro plátce ke dni povinnosti přiznat daň, tj. kurz ČNB ke dni uskutečnění cestovní služby (den poskytnutí poslední nakoupené služby cestovního ruchu zahrnuté v cestovní službě). Pokud si plátce, který je účetní jednotkou, stanoví pevný kurz podle zákona o účetnictví, je tento pevný kurz platný pro plátce ke dni povinnosti přiznat daň.

6. Osvobození přirážky od daně (§ 89 odst. 7)

Cestovní služba je osvobozena od daně s nárokem na odpočet daně, pokud jednotlivé nakoupené služby cestovního ruchu zahrnuté v cestovní službě jsou poskytnuty mimo území Evropského společenství, tj. ve třetí zemi. Režim osvobození od daně tak platí i pro přirážku, která je součástí úplaty za poskytnutou cestovní službu.

Letecká přeprava s místem určení do třetí země včetně zpáteční přepravy se považuje celá za poskytnutou mimo území Evropského společenství.

Pokud jsou nakoupené služby cestovního ruchu uskutečněny jak ve třetí zemi, tak i na území Evropského společenství, je přirážka osvobozena od daně jen v poměru odpovídajícímu poskytnutým službám mimo území Evropského společenství a na území Evropského společenství.

Vzhledem k tomu, že zákon nestanoví přesnější pravidla pro stanovení tohoto poměru osvobození od daně, záleží na plátci jaký mechanismus použije, ale vždy musí plátce prokázat pro konkrétní případ, že zvolený poměr osvobození je relevantní a ekonomicky odůvodnitelný, protože plátce nese důkazní břemeno.

Pro stanovení poměru osvobození od daně tak lze relevantně použít poměr cen nakoupených služeb cestovního ruchu.

V případě přepravy osob autobusové, železniční případně lodní uskutečněné do třetí země nebo ze třetí země, je nutné vypočítat podíl přepravy, který je uskutečněn ve třetí zemi, a to podle počtu ujetých km. Z vypočítaného podílu přepravy uskutečněného ve třetí zemi se vypočte podíl ceny za přepravu uskutečněnou ve třetí zemi, protože jen tento podíl ceny je za nakoupenou službu přepravy poskytnutou ve třetí zemi.

U poznávacích zájezdů, kdy i další nakoupené služby jsou poskytovány jak na území Evropských společenství, tak i ve třetí zemi, se cena za přepravu osob rozdělí v poměru počtu ujetých km (viz výše), cenu za nakoupené služby ubytování je možné rozdělit podle cen za nakoupenou službu ubytování poskytovanou na území Evropských společenství a ve třetí zemi, ostatní nakoupené služby, které nelze rozdělit podle cen (např. cestovní pojištění), je možné rozdělit podle počtu dnů strávených na území Evropských společenství a ve třetí zemi.

Příklady osvobození přirážky

1. Letecký zájezd do Chorvatska (letecká přeprava osob s místem určení do třetí země včetně zpáteční se považuje celá za poskytnutou mimo území Evropského společenství)

Cestovní kancelář prodává vlastním jménem zájezd do Chorvatska, který zahrnuje nakoupené služby ubytování, stravování a leteckou přepravu. Cestovní kancelář poskytuje cestovní službu vlastním jménem, a proto je povinna uplatňovat zvláštní režim podle § 89. Protože nakoupené služby cestovního ruchu jsou poskytovány mimo území EU včetně letecké přepravy, je podle § 89 odst. 7 celá cestovní služba osvobozena od daně a tím i celá přirážka vypočtená podle § 89 odst. 3.

2. Autobusový zájezd do Chorvatska

Jestliže je v cestovní službě zahrnuta nakoupená autobusová přeprava osob do třetí země, je nutné propočítat podíl přepravy uskutečněné mimo území EU pro stanovení podílu osvobození přirážky u cestovní služby.

Cestovní kancelář prodává vlastním jménem autobusový zájezd do Chorvatska, který zahrnuje nakoupené služby za 10 000 Kč, a to ubytování, stravování a autobusovou přepravu do Chorvatska. Cestovní kancelář poskytuje cestovní službu vlastním jménem, a proto je povinna uplatňovat zvláštní režim podle § 89. Nakoupené služby ubytování a stravování jsou poskytovány v Chorvatsku tedy mimo území EU, ale přeprava osob je poskytována na území EU a v Chorvatsku, proto plátce musí propočítat podíl přepravy uskutečněný na území EU a v Chorvatsku (mimo území EU), aby mohl vypočítat podíl osvobození přirážky podle § 89 odst. 7.

Výpočet podílu přepravy podle počtu ujetých km

Celá nakoupená autobusová přeprava je 600 km za 2 000 Kč, na území EU se ujede 420 km a ve třetí zemi 180 km, tzn., že ve třetí zemi se uskuteční 30% přepravy, tedy podíl ceny za nakoupenou přepravu uskutečněnou ve třetí zemi je 600 Kč.

Ubytování a stravování poskytnuté v Chorvatsku (mimo území EU) za 8000 Kč a autobusová přeprava poskytnutá mimo území EU za 600 Kč, tedy služby poskytnuté mimo území EU za 8600 Kč (celkem nakoupené služby za 10 000 Kč), tj. 86 % služeb je poskytnutých mimo území EU tedy osvobozených od daně, proto 86% přirážky vypočítané podle § 89 odst. 3 bude osvobozeno od daně a 14% přirážky bude plátce zdaňovat.

7. Nárok na odpočet daně a daňový doklad (§ 89 odst. 8, 9 a 10)

Plátce, který poskytuje cestovní službu a uplatňuje zvláštní režim, nemá nárok na odpočet daně ani na vrácení daně v jiných členských státech u nakoupených služeb cestovního ruchu zahrnutých do cestovní služby, i když jsou nakoupeny od plátců nebo od osob registrovaných k dani v jiném členském státě.

Zákaz odpočtu daně se netýká přijatých zdanitelných plnění, které nelze zahrnout do cestovní služby. U těchto plnění má plátce nárok na odpočet daně, protože se jedná o přijatá zdanitelná plnění, která patří do režijních nákladů. Plátce má rovněž nárok na odpočet daně při zakoupení majetku za účelem vybavení firmy apod.

U všech plnění, u kterých plátce uplatňuje nárok na odpočet daně, musí být splněny obecné podmínky pro uplatnění nároku na odpočet daně stanovené § 72 a násl. (např. přijetí plnění od jiného plátce, existence daňového dokladu a jeho zaúčtování atd.).

Plátce při použití zvláštního režimu nesmí na daňovém dokladu samostatně uvést výši daně z přirážky. Podle § 28 odst. 10 musí uvést sdělení, že byl použit zvláštní režim.
Plátce, který nakoupí cestovní službu, nemá nárok na odpočet daně z přirážky, kterou je povinen zaplatit v ceně cestovní služby .

8. Služby a zboží vytvořené vlastní činností (§ 89 odst. 11)

Při poskytnutí cestovní služby mohou být současně poskytnuty i vlastní služby, případně zboží, (vlastní hotel, doprava vlastním autobusem, vlastní průvodce apod.), které nelze zahrnout do propočtu přirážky u zvláštního režimu. U poskytnutých vlastních služeb, případně zboží musí plátce uplatňovat daň na výstupu u jednotlivých zdanitelných plnění.

Základem daně je u těchto zdanitelných plnění cena zjištěná podle zákona č.151/1997 Sb., o oceňování majetku, tj. cena obvyklá, která je včetně daně, a proto se daň vypočítá podle § 37 odst. 2. Ve smyslu tohoto zákona a v návaznosti na 6. Směrnici je možné stanovit cenu obvyklou ve výši celkových nákladů.

Pokud je úplata za zájezd, který se skládá z cestovní služby a vlastní služby, vyjádřena jednou částkou, odečte se od celé úplaty obvyklá cena za vlastní služby. Tím se zjistí peněžní částka, kterou má získat plátce za cestovní službu, a z té se vypočte přirážka. Z obvyklé ceny za vlastní službu se vypočte daň podle příslušné sazby.

9. Evidence pro daňové účely (§ 89 odst. 12)

Plátce, který uplatňuje zvláštní režim a také uplatňuje daň u jednotlivých zdanitelných plnění, je povinen vést evidenci podle § 100, a to samostatně pro zvláštní režim a samostatně pro "běžný režim".

10. Oprava základu daně (§ 89 odst. 13)

Plátce je povinen opravit základ daně a výši daně u poskytnuté cestovní služby při změně ceny nakoupené služby, nebo při změně celkové peněžní částky za poskytnutou cestovní službu, případně při jiné změně, pokud tato změna má za následek zvýšení daňové povinnosti. Jestliže takovou změnou dochází ke snížení daňové povinnosti, může plátce také provést opravu základu daně.

Rozdíl opraveného základu daně a původního základu daně se považuje za samostatné zdanitelné plnění a plátce je povinen provést opravu základu daně ke dni zjištění změny. Pro výpočet daně se použije sazba daně platná ke dni uskutečnění původního zdanitelného plnění (tj. ke dni uskutečnění cestovní služby). Stejně tak pro přepočet cizí měny na české koruny se použije kurz platný pro plátce ke dni uskutečnění původního plnění.

V případě kurzových rozdílů vzniklých při úhradách nebo z přijatých plateb v cizí měně v souvislosti s poskytnutou cestovní službou se neprovádí oprava základu daně podle § 89 odst. 13, protože se nejedná o změnu uskutečněného zdanitelného plnění, která by měla za následek zvýšení nebo snížení daňové povinnosti. V takovém případě se jedná o kurzové ztráty nebo zisky, o kterých se účtuje na příslušných účtech, případně evidují v daňové evidenci.

11. Daňové přiznání § 101
Pokud přirážka podléhá dani, uvádí se do ř. 210 daňového přiznání výše přirážky v rozdělení na základ daně a daň a na ř. 510 se uvede částka za plnění, kterou má plátce obdržet za poskytnutou cestovní službu, snížená o přirážku.

Jestliže je přirážka osvobozena od daně, uvede se na ř. 440 daňového přiznání výše přirážky jako částka za plnění a na ř. 510 se uvede částka za plnění, kterou má plátce obdržet za poskytnutou cestovní službu, snížená o přirážku.
2.10.2007

O podpory na ekologické zemědělství a péči o krajinu bude možné žádat už na jaře
7.2.2007, Zdroj: Ministerstvo zemědělství ČR
Podpory z Programu rozvoje venkova na období 2007 až 2013 určené na ekologické zemědělství, údržbu travních porostů a další tituly z tzv. agroenvironmentálních opatření budou spuštěny již na jaře tohoto roku.

Rozhodl o tom ministr zemědělství Petr Gandalovič. Česká republika nyní bude čekat na souhlas Evropské komise s Programem rozvoje venkova ve znění, které schválila vláda v srpnu minulého roku. V programovém dokumentu tedy nebudou dvě nová opatření, a to Péče o environmentálně hodnotné plochy a Neproduktivní investice - změna struktury krajiny, doplněné do původního znění programu.

"Kdybychom trvali na těchto dvou změnách, vystavili bychom se riziku, že při schvalování celého Programu rozvoje venkova Evropskou komisí dojde ke zdržení. Proto jsem se rozhodl, že je v tuto chvíli do programu nezařadíme," uvedl ministr zemědělství Petr Gandalovič.

"Neznamená to však, že jsme dvě navrhovaná nová opatření zavrhli. Dopracujeme je tak, aby byly v souladu s požadavky evropské legislativy, aby výše sazby byla stanovena podle jasné metodiky a byla také zajištěna kontrola a administrativní zpracování nových opatření. Poté bude možné je do programu dodatečně přidat," vysvětlil Petr Gandalovič.

K novým pětiletým závazkům na tzv. agroenvironmentální opatření se budou moci zájemci přihlašovat do letošního 15. května. V tomto termínu bude také možné žádat o změnu existujících agroenvironmentálních závazků, které se tzv. překlopí z dosavadního Horizontálního plánu rozvoje venkova na nový Program rozvoje venkova ČR pro období 2007 - 2013. Pro zemědělce, kteří požádají o toto přeřazení nebo se nově přihlásí, budou platit sazby v eurech uvedené v Programu rozvoje venkova, schváleného vloni v srpnu vládou.

Agroenvironmentální opatření zahrnují následující tři podopatření: postupy šetrné k životnímu prostředí (ekologické zemědělství a integrovaná produkce), ošetřování travních porostů a péče o krajinu (zatravňování orné půdy, pěstování meziplodin a biopásy).Vyhlášení regionálních dotačních programů
7.2.2007, Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj
Ministerstvo pro místní rozvoj na svých stránkách uveřejnilo zásady pro čerpání dotací z národních regionálních programů pro rok 2007 a oficiálně zahájilo sběr žádostí. Celkem bylo pro tyto regionální programy vyčleněno 815 milionů korun.

Města, obce a podnikatelské subjekty mohou požádat o dotaci z následujících programů:

"Programy jsou určeny pro hospodářsky slabé a strukturálně postižené regiony v České republice. Nově se k nim připojil jen program Podpora úprav bývalých vojenských areálů k obecnímu využití, který umožní poskytování dotací obcím na úpravy objektů a ploch získaných odchodem vojenských posádek," řekl ministr pro místní rozvoj Jiří Čunek.

Příjem žádostí o dotace v rámci regionálních programů bude ukončen 30. března 2007 ve 12 hodin. Formuláře k žádostem jsou přílohou zásad programů, které žadatel nalezne na stránkách ministerstva pro místní rozvoj http://www.mmr.cz/ pod odkazy: regionální politika/regionální programy MMR/2007.Aktuální informace o programech podpory podnikání
6.2.2007
22.1.2007 | Vláda České republiky dne 17.1.2007 definitivně schválila znění programů podpory podnikání v rámci Operačního programu Podnikání a inovace na roky 2007-2013. Základní přehled programů a jejich texty naleznete v sekci Programy 2007-13. Konkrétní podmínky budou uveřejněny vždy ve výzvě příslušného programu. Výzvy budou vyhlašovány postupně v průběhu roku 2007.

Dne 1. března 2007 je plánováno spuštění programů Rozvoj a Marketing a programů Českomoravské záruční a rozvojové banky Start, Progres a Záruka. Výzva s konkrétními podmínkami k těmto programům bude uveřejněna v druhé polovině února. Od 1.3.2007 se začnou prostřednictvím on-line elektronického účtu eAccount přijímat registrační žádosti do uvedených dotačních programů. Žádosti do úvěrových programů bude přijímat Českomoravská záruční rozvojová banka. Ke spuštění programu Educa v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost dojde dle předpokladů nejdříve koncem roku 2007. Tento program bude zaměřen na prohloubení kvalifikace zaměstnanců v podnicích a rozšíření jejich znalostí a dovedností pomocí obecného a specifického vzdělávání.2.09.2007

Nová webová aplikace InstatOnline zjednoduší podávání výkazů pro Intrastat
6.2.2007
V souvislosti s modernizací sběru dat pro Intrastat přichystala Celní správa ČR webovou aplikaci „InstatOnline“. Ta nahradí dosud provozovaný systém IDES, jenž svůj provoz ukončí podáním výkazů za prosinec 2007.

Systém IDES bude možné následně použít do 30. 6. 2008, avšak pouze k provádění oprav.

Aplikace InstatOnline je již nyní dostupná v testovací verzi na stránkách Celní správy ČR www.celnisprava.cz pod odkazem - Obchod se zbožím/Intrastat.

Ostrý provoz webové aplikace může podnikatelská veřejnost využít od února 2007 (sběr dat za leden 2007).

Užití ostré verze aplikace je podmíněno novou registrací na místně příslušném celním úřadu.

Celní správa tak nabízí podnikatelské veřejnosti modernější, průkaznější a bezpečnější způsob podávání výkazů pro Intrastat.

Detailní informace a kontakty jsou k dispozici na internetových stránkách celní správy.

Zdroj: http://www.cs.mfcr.cz/2.02.2007

NOVELIZACE VYHLÁŠKY č. 490/2000 SB., O ROZSAHU ZNALOSTÍ A DALŠÍCH PODMÍNEK K ZÍSKÁNÍ ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI V NĚKTERÝCH OBORECH OCHRANY VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ
26.1.2007
O tom, jaké změny přinesla novelizace vyhlášky 490/2000 vyhláškou č. 472/2006 Sb.

O tom, jaké změny přinesla novelizace vyhlášky 490/2000 vyhláškou č. 472/2006 Sb. Chcete také vědět, které činnosti jsou považovány za epidemiologicky závažné nebo jaké znalosti vyžaduje zkouška odborné způsobilosti k provádění a hodnocení zdravotních rizik? Doporučuji Vám příručku
Nebezpečné chemické látky a přípravky. Pomocník každého podnikového ekologa. Tým autorů vede přední odbornice MŽP - autorka následujícího článku - MUDr. Marie Adámková, CSc.

Novelizace vyhlášky

K provedení této oblasti zákona č. 258/2000 Sb. byla připravena vyhláška č. 490/2000 Sb., o rozsahu znalostí a dalších podmínkách k získání odborné způsobilosti v některých oborech ochrany veřejného zdraví. Vyhláška byla na konci roku 2006 novelizována jako vyhláška č. 472/2006 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 490/2000 Sb., o rozsahu znalostí a dalších podmínkách k získání odborné způsobilosti v některých oborech ochrany veřejného zdraví. Novelizace nabyla účinnosti 1. listopadu 2006.

Novelizovaná vyhláška upravuje:

Ochranná desinfekce, desinsekce a deratizace

Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících předpisů, ve znění pozdějších předpisů, definuje v § 55 pojem ochranná desinfekce, desinsekce a deratizace.

Ve smyslu zákona je ochranná desinfekce, desinsekce a deratizace činnost směřující k ochraně zdraví fyzických osob a k ochraně životních a pracovních podmínek před původci a přenašeči infekčních onemocnění, škodlivými a epidemiologicky významnými členovci hlodavci a dalšími živočichy.

Člení se na:

Běžnou ochrannou dezinfekci, dezinsekci a deratizaci může podle potřeby provádět každá osoba, a to jako součást čištění a běžných technologických a pracovních postupů.

Speciální ochrannou dezinfekci, dezinsekci a deratizaci, může provádět fyzická osoba, která:

Speciální ochranná dezinfekce, dezinsekce a deratizace v potravinářských nebo zemědělských provozech může být vykonávána jen pod dohledem a vedením fyzické osoby, která:

Speciální ochrannou dezinfekci, dezinsekci a deratizaci, při které se používají chemické látky klasifikované podle zákona č. 356/2003 Sb., ve znění pozdějších předpisů jako toxické nebo vysoce toxické, může provádět pouze osoba, která:

Obsah a rozsah kursů k získání znalostí pro výkon speciální ochranné dezinfekce, dezinsekce a deratizace, jejichž absolvování je jednou z podmínek výkonu odborných činností v této oblasti, upravuje příloha č. 1 vyhlášky.

Kursy k získání znalostí pro výkon speciální ochranné dezinfekce, dezinsekce a deratizace provozovat osoba, která má odbornou způsobilost podle § 58 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a povolení vydané příslušným orgánem ochrany veřejného zdraví.

Kursy v oboru speciální ochranné dezinfekce, dezinsekce a deratizace mají pevně stanovený obsah a rozsah výuky. Vyhláška stanoví následující požadavky uvedené v tabulce.

Kursy v oboru speciální ochranné dezinfekce, dezinsekce a deratizace

1. Odborný kurs podle § 58 odst. 1 zákona.

Celkový rozsah kursu je 82 hodin teoretické výuky a 18 hodin praktické výuky.

Obsah kursu:

Rozsah kursu:

1. Úkoly speciální ochranné dezinfekce, dezinsekce a deratizace

2 hodiny

2. Zásady hygieny a bezpečnosti práce, ochrana životního prostředí při práci

2 hodiny

3. Základy epidemiologie a mikrobiologie

2 hodiny

4. Obsah právní úpravy v ochranné dezinfekci, dezinsekci a deratizaci podle zákona v rozsahu povinností osob v oblasti speciální ochranné dezinfekce, dezinsekce a deratizace

4 hodiny

5. Toxikologie - vlastnosti látek a přípravků, používaných v ochranné dezinfekci, dezinsekci a deratizaci

2 hodiny

6. Zásad první pomoci

2 hodiny

7. Dezinfekce

22 hodin a 6 hod. praktické výuky

8. Dezinsekce a entomologie

24 hodin a 6 hod. praktické výuky

9. Deratizace a hlodavci a další obratlovci

18 hodin a 6 hodin praktické výuky

10. Způsoby komunikace s orgány ochrany veřejného zdraví, způsoby hlášení zásahu

1 hodina

11. Doplnění výuky s ohledem na pracovní zaměření účastníků kursu

2 hodiny

12. Zhodnocení kursu, organizace zkoušek

1 hodina

2. Speciální mistrovský kurs podle § 58 odst. 2 zákona. Celkový rozsah kursu je 91 hodin teoretické výuky a 11 hodin praktické výuky

Obsah kursu:

Rozsah kursu:

1. Úkoly vedoucích pracovníků při provádění speciální ochranné dezinfekce, dezinsekce a deratizace

1 hodina

2. Zásady hygieny a bezpečnosti práce, ochrana životního prostředí při práci

1 hodina

3. Rozšířené základy epidemiologie a mikrobiologie

1 hodina

4. Právní předpisy v ochranné dezinfekci, dezinsekci a deratizaci

4 hodiny

5. Způsoby bezpečného používání přípravků speciální ochranné dezinfekce, dezinsekce a deratizace

15 hodin

6 Zásady první pomoci

2 hodiny

7. Dezinfekce, způsoby kontroly prováděných zásahů a účinnosti

15 hodin a 3 hodiny praktické výuky

8. Dezinsekce a entomologie, způsoby kontroly prováděných zásahů a účinnosti

30 hodin a 5 hodin praktické výuky

9. Hlodavci a další obratlovci, deratizace, způsoby kontroly prováděných zásahů a účinnosti

18 hodin a 3 hodiny praktické výuky

10. Dokumentace, způsoby komunikace a spolupráce s orgány ochrany veřejného zdraví, způsoby hlášení zásahu

1 hodina

11. Doplnění výuky s ohledem na pracovní zaměření účastníků kursu

2 hodiny

12. Zhodnocení kursu, organizace zkoušek

1 hodina

3. Odborný kurs pro práci s toxickými a vysoce toxickými chemickými látkami a přípravky podle § 58 odst. 3 zákona. Celkový rozsah kursu je 83 hodin teoretické výuky a 16 hodin praktické výuky

Obsah kursu:

Rozsah kursu:

1. Účel a specifikace používání toxických přípravků v ochranné speciální dezinfekci, dezinsekci a deratizaci

2 hodiny

2. Toxické přípravky pro dezinfekci a metody jejich použití

12 hodin a 3 hodiny praktické výuky

3. Toxické přípravky pro dezinsekci a metody jejich použití

12 hodin a 3 hodiny praktické výuky

4. Metody a způsoby použití plynných jedovatých přípravků v dezinsekci

25 hodin a 6 hodin praktické výuky

5. Metody a způsoby použití inertních plynů jako řízených atmosfér v dezinfekci, dezinsekci a deratizaci

5 hodin a 2 hodiny praktické výuky

6. Toxické látky v deratizaci, příprava nástrah

10 hodin a 5 hodin praktické výuky

7. Zásady bezpečnosti práce a hygieny

7 hodin

8. První pomoc při otravách, poleptání a úrazech

7 hodin

Po úspěšném absolvování kursu může žadatel podat přihlášku ke zkoušce odborné způsobilosti. K přihlášce ke zkoušce odborné způsobilosti podle § 58 odst. 1 3 zákona musí být připojena úředně ověřená kopie dokladu o absolvování příslušného odborného kursu.

Přihláška musí obsahovat následující údaje:

Zkouška odborné způsobilosti sestává z písemné a ústní části. Účelem zkoušky je ověření znalostí získaných v rozsahu stanoveném vyhláškou.

Podmínkou pro připuštění k ústní části zkoušky odborné způsobilosti je úspěšné vykonání písemného testu, čímž se rozumí správné zodpovězení alespoň dvou třetin otázek.

Tříčlenná zkušební komise se skládá z předsedy a dvou dalších členů, které jmenuje příslušný orgán ochrany veřejného zdraví, který komisi zřídil.

Předsedou zkušební komise může být jmenována jen vysokoškolsky vzdělaná osoba činná na úseku hygieny práce nebo speciální ochranné dezinfekce, dezinsekce a deratizace nebo jejího odborného vedení nejméně 5 let.

Členy zkušební komise mohou být jmenovány jen vysokoškolsky nebo středoškolsky vzdělané osoby činné na úseku hygieny práce nebo speciální ochranné dezinfekce, dezinsekce a deratizace nebo jejího odborného usměrňování nejméně 5 let. Členství ve zkušební komisi je neslučitelné s výkonem živnosti v oboru speciální ochranné dezinfekce, dezinsekce a deratizace.

V průběhu zkoušky hodnotí komise hodnotí odděleně výsledky zkoušky odborné způsobilosti v jejích jednotlivých oborech, kterými jsou speciální ochranná dezinfekce, dezinsekce a deratizace.

Pokud uchazeč uspěl ve všech oborech, hodnotí zkušební komise výsledek zkoušky odborné způsobilosti výrokem "zkoušku odborné způsobilosti úspěšně složil".

Pokud uchazeč v jednom nebo více oborech zkoušky odborné způsobilosti neuspěl, hodnotí komise výsledek výrokem "zkoušku odborné způsobilosti nesložil".

O průběhu zkoušky odborné způsobilosti vyhotoví předseda zkušební komise protokol, ve kterém uvede:

V souladu se zákonem č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, může žadatel získat následující osvědčení:

Osvědčení o odborné způsobilosti není možné prodloužit. Přihláška ke zkoušce odborné způsobilosti musí být podána před uplynutím doby platnosti osvědčení a musí obsahovat všechny stanovené náležitosti. K této přihlášce se přikládá pouze úředně ověřená kopie dosavadního osvědčení odborné způsobilosti.This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]