3.21.2007

SMĚRNICE MŽP č. 2/2007 pro poskytování finančních prostředků v rámci Programu péče o krajinu v roce 2007
9.3.2007, Zdroj: Ministerstvo životního prostředí
Přinášíme platné znění směrnice. Přílohy můžete najít na adrese: hhttp//www.env.cz/__C1256D3D006B1934.nsf/$pid/MZPPSFJ9YN4B

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO

PROSTŘEDÍ

V Praze dne 23. února 2007

Č.j.: 901/M/07

SMĚRNICE MŽP č. 2/2007

pro poskytování finančních prostředků v rámci Programu péče o krajinu v roce 2007

Kapitola I.

Článek 1 Úvodní ustanovení

1. Ministerstvo životního prostředí (dále jen „ministerstvo") vyhlašuje dotační titul Program péče o krajinu (dále jen „program"). Je v souladu se zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 114/1992 Sb."), usneseními vlády[1] a právními předpisy[2]. Program předpokládá postupné naplňování a realizaci opatření, která povedou k udržení a systematickému zvyšování biologické rozmanitosti, a takovému uspořádání funkčního využití území, které zajišťuje ochranu přírodních i kulturních hodnot krajiny. Program je nástrojem sloužícím k zabezpečení cílů v ochraně přírody a krajiny, které nejsou schopny zabezpečit plošněji nastavené evropské programy, zejména Program rozvoje venkova. Tato směrnice stanovuje postup při předkládání žádostí v roce 2007, postup při projednávání žádostí, přidělování finančních prostředků, jejich čerpání a jejich kontrolu.

2. V rámci Programu jsou poskytovány finanční prostředky neinvestičního charakteru (dále jen „finanční prostředky"), a to v členění na dva samostatné podprogramy:

2.1 podprogram péče o krajinu

Finanční prostředky se poskytují na realizaci opatření ve volné krajině (mimo zvláště chráněná území, jejich ochranná pásma a území vojenských újezdů).

2.2 podprogram péče o zvláště chráněné části přírody a ptačí oblasti

Finanční prostředky se poskytují na realizaci opatření ve zvláště chráněných územích, jejich ochranných pásmech a ptačích oblastech, na jejichž území se nachází národní park, chráněná krajinná oblast, národní přírodní rezervace nebo národní přírodní památka.

3. Na poskytnutí finančních prostředků není právní nárok.

Článek 2 Předmět poskytování finančních prostředků

1. Finanční prostředky lze poskytnout u podprogramu péče o krajinu na realizaci opatření uvedených v čl. 10 a u podprogramu péče o zvláště chráněné části přírody a ptačí oblasti na realizaci opatření uvedených v čl. 17.

2. Finanční prostředky nelze poskytnout na realizaci opatření:

2.1 která jsou jako běžná údržba či péče zákonnou nebo smluvní povinností vlastníků a nájemců pozemků či správců vodních toků, toto ustanovení neplatí, je-li správcem či nájemcem pozemku příjemce (čl. 13),

2.2 jejichž cílem je vytváření zisku,

2.3 na které byly poskytnuty finanční prostředky prostřednictvím Státního fondu životního prostředí České republiky nebo Ministerstva zemědělství nebo dalších zdrojů státního rozpočtu (včetně evropských fondů) nebo krajských úřadů,

2.4 investičního charakteru,

2.5 na něž žadatel může čerpat dotace z evropských fondů poskytované prostřednictvím Státního fondu životního prostředí České republiky, Ministerstva zemědělství, nebo krajských úřadů.

3. Opatření, pro něž se žádá o finanční prostředky, nesmí sloužit k výnosovému hospodářskému využití.

4. Vyžaduje-li realizace záměru změnu druhu pozemku, musí být součástí žádosti i souhlas (či jiné opatření) dotčených orgánů státní správy podle zvláštních předpisů[3]. Žadatel je povinen do 2 let od přiznání podpory zajistit zanesení nastalé změny druhu pozemku do katastru nemovitostí. Nesplnění této povinnosti je důvodem k odnětí finančních prostředků.

5. Finanční prostředky lze přiznat až do výše 100 % uznaných nákladů. V rámci podprogramu péče o krajinu je možno výjimečně sjednat poskytnutí dílčí platby s místně příslušným sběrným místem (čl. 5). Žadatel žádost o poskytnutí dílčí platby písemně odůvodní. Dílčí platba se poskytuje do maximální výše 30 % z celkové výše přiznaných finančních prostředků, a to pouze u předmětu podpory A 2.2 b), proti předložení faktury za nákup rostlinného materiálu. Poskytnutí dílčí platby musí být uvedeno v rozhodnutí o poskytnutí finančních prostředků.

6. Finanční prostředky jsou poskytovány z rozpočtu ministerstva, ve kterém jsou účelově vázány na zajišťování programu ve smyslu této směrnice.

7. Příjemce finančních prostředků je oprávněn použít finanční prostředky pouze ke stanovenému účelu v rozsahu podle přílohy č. 1 k rozhodnutí o poskytnutí finančních prostředků části Podmínky pro čerpání finančních prostředků ze státního rozpočtu (příloha č. 2 a příloha č. 9 této směrnice) a je povinen je vyúčtovat v souladu s pravidly pro uvolňování a užití finančních prostředků ze státního rozpočtu ve smyslu zákona č. 218/2000 Sb. a vyhlášky č. 551/2004 Sb., kterou se stanoví zásady a termíny finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy nebo Národním fondem (dále jen „vyhláška 551/2004 Sb."). Příjemce, který neoprávněně použil přidělené finanční prostředky nebo nesplnil ustanovení podmínek pro čerpání finančních prostředků, je povinen neprodleně odvést do státního rozpočtu neoprávněně použité nebo zadržené finanční prostředky včetně penále, vypočteného podle ustanovení zákona č. 218/2000 Sb.

Vrácení neoprávněně čerpaných či zadržených finančních prostředků v rozporu se stanoveným účelem a podmínkami pro čerpání finančních prostředků ze státního rozpočtu navrhují a podnět dávají zejména orgány zúčastněné v procesu návrhu finančních příspěvků (výdajů). Kontrolu hospodaření s prostředky státního rozpočtu poskytnutými k opatřením v rámci programu provádějí ve smyslu zákona č. 218/2000 Sb. ministerstvo, Ministerstvo financí a územní finanční orgány.

8. Přiznané finanční prostředky podléhají regulačním opatřením pro čerpání finančních prostředků státního rozpočtu v roce 2007, pokud o nich rozhodne vláda nebo Ministerstvo financí.

9. Finanční prostředky na program lze použít pouze do 31.12. 2007, resp. do data, které stanoví Ministerstvo financí, Česká národní banka a peněžní ústavy příjemců finančních prostředků pro realizaci plateb z rozpočtu roku 2007.

10. Osoba, která se jakýmkoli způsobem na předloženém a projednávaném opatření podílí (např. na realizaci, jako projektant, člen komise výběrového řízení, provádí inženýrskou činnost žadateli nebo je v příbuzenském vztahu k těmto osobám), nesmí být účastníkem projednávání takovéhoto opatření. Pro použití přiznaných finančních prostředků platí příslušná ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 137/2006 Sb.").

Článek 3 Použití rozpočtových prostředků

Příjemce finančních prostředků je povinen používat poskytnuté finanční prostředky k danému účelu co nejhospodárnějším způsobem a s maximální efektivností. Tyto finanční prostředky mohou být použity pouze k účelům, pro které byly určeny. Použití finančních prostředků ze státního rozpočtu musí být v souladu se zvláštním právním předpisem[4].

Článek 4 Oznámení finančnímu úřadu

Příjemce finančních prostředků je povinen řídit se zvláštním právním předpisem[5].

Kapitola II.

Podprogram péče o krajinu

Článek 5 Všeobecná ustanovení pro podprogram péče o krajinu

Organizačně zajišťuje realizaci podprogramu péče o krajinu v rámci programu odbor finančních nástrojů v ochraně přírody a krajiny ministerstva ve spolupráci s odborem ekologie krajiny a lesa ministerstva. Dále je zajištěním realizace podprogramu péče o krajinu v rámci programu pověřena Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky. Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky má zřízena místně příslušná sběrná místa, kterými jsou její územně příslušná střediska (adresář je uveden v příloze č. 6 této směrnice).

Článek 6 Žadatel

1. Žadatelem může být organizační složka státu, fyzická nebo právnická osoba (vlastník, nájemce, podnájemce) s právním vztahem k pozemkům, na nichž je třeba realizovat konkrétní opatření podle jednotlivých předmětů podpory (dále jen „žadatel"). Z pověření vlastníka či nájemce pozemku může být žadatelem o finanční prostředky i jiná fyzická nebo právnická osoba.

2. Žadatelem nemůže být zahraniční osoba, a to fyzická ani právnická (§ 21 obchodního zákoníku).

Článek 7 Žádost a postup při jejím vyřizování

1. Žadatel podává žádost o poskytnutí finančních prostředků v rámci Programu péče o krajinu pro rok 2007 - podprogram péče o krajinu (dále jen „žádost") včetně příloh (příloha č.1 této směrnice) v jednom vyhotovení místně příslušnému sběrnému místu. V případě potřeby podle charakteru žádosti doplní žadatel další doklady k projednávané žádosti podle požadavku místně příslušného sběrného místa.

2. Žádost se předkládá nejpozději do 15. 4. 2007. Rozhodující je datum na razítku převzetí, které místně příslušné sběrné místo připojuje na předloženou nebo zaslanou žádost.

3. Místně příslušné sběrné místo na základě předložené žádosti:

3.1 u věcně i formálně úplných žádostí doporučí výši navrhovaných finančních prostředků v rámci jim stanovených finančních limitů,

3.2 vrátí písemně k přepracování či doplnění žádost neodpovídající formálně úplné žádosti,

3.3 odmítne žádost neodpovídající předmětu podpory podle čl. 10.

4. Místně příslušné sběrné místo vyhodnotí předložené žádosti podle jejich potřebnosti a přínosu z hlediska ochrany přírody a krajiny. Místně příslušné sběrné místo určí pořadí jednotlivých žádostí a regionální poradní sbor pro krajinotvorné programy je o takto vytvořeném seznamu informován.

5. Místně příslušné sběrné místo seznam žádostí, které jsou jím doporučeny k poskytnutí finančních prostředků, předloží ústředí Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky. Ústředí Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky seznam žádostí posoudí z hlediska naplňování cílů programu a priorit ministerstva. Odbor ekologie krajiny a lesa ministerstva prostřednictvím odboru finančních nástrojů v ochraně přírody a krajiny ministerstva může z hlediska naplňování cílů programu upravit seznam žádostí podle priorit ministerstva. Navržené žádosti vycházející z již zpracovaných studijních a metodických podkladů zadávaných ministerstvem a jeho odbornými organizacemi jsou posuzovány vždy jako prioritní. Na základě tohoto posouzení vydá ministerstvo rozhodnutí o poskytnutí finančních prostředků v rámci programu. K podpisu rozhodnutí o poskytnutí finančních prostředků v rámci programu je zmocněn ministrem životního prostředí ředitel Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky. Ředitel Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky může k tomuto úkonu zmocnit další odpovědné zaměstnance Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky. Pokud je žadatelem organizační složka státu nebo příspěvková organizace, podepisuje rozhodnutí o poskytnutí finančních prostředků na základě doporučení ústředí Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky, ředitel odboru finančních nástrojů v ochraně přírody a krajiny ministerstva nebo jeho pověřený zástupce.

6. Rozhodnutí o poskytnutí finančních prostředků zpracuje příslušné sběrné místo ve čtyřech výtiscích. Náležitosti rozhodnutí se řídí zvláštním právním předpisem.[6]

7. Na základě vydaného rozhodnutí musí místně příslušné sběrné místo neprodleně písemně vyrozumět žadatele o schválení či zamítnutí žádosti. V případě zamítnutí uvede důvody. U schválené žádosti se za vyrozumění pokládá zaslání rozhodnutí. Pokud je žadatelem o finanční prostředky obec, místně příslušné sběrné místo (v případě schválení žádosti) rovněž písemně vyrozumí příslušný odbor životního prostředí krajského úřadu. A zároveň místně příslušné sběrné místo požádá odbor životního prostředí krajského úřadu o následné předání informace o schválených žádostech ekonomickému odboru krajského úřadu (adresát avíz o platbě).

8. Po ukončení realizace žádosti je vyhotoven místně příslušným sběrným místem „Protokol o převzetí realizovaných opatření" (příloha č. 3 této směrnice), který je potvrzen zástupcem místně příslušného sběrného místa a žadatelem. V protokolu o převzetí realizovaných opatření je uvedena zejména výše uznaných vynaložených finančních prostředků a potvrzeno jejich použití v souladu s podmínkami rozhodnutí o přidělení těchto finančních prostředků, doporučená výše finančních prostředků k proplacení a platné číslo bankovního účtu. Přílohami protokolu o převzetí realizovaných opatření je rozhodnutí o poskytnutí finančních prostředků, vyúčtování v členění podle rozpočtových položek uvedených v příloze č. 1 k rozhodnutí o poskytnutí finančních prostředků a návrh platebního příkazu. U předmětů podpory, kde je výše poskytnutých finančních prostředků stanovena sazbou, žadatel neprokazuje vynaložené náklady, ale provedení prací. U platebního příkazu pro dotace obcím, krajům, jejich organizačním složkám a jimi zřízeným organizacím - všechny tyto dotace se poskytují prostřednictvím krajů - bude uveden účet ministerstva 5805-7628001/0710. Ostatním žadatelům jsou finanční prostředky poskytovány z účtu ministerstva 7894-7628001/0710. Protokol o převzetí realizovaných opatření včetně příloh je zaslán odboru finančních nástrojů v ochraně přírody a krajiny ministerstva jako podklad pro finanční vypořádání. Jednu kopii archivuje místně příslušné sběrné místo a jedna kopie je poskytnuta žadateli. Zároveň Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky zabezpečuje zpracování všech sumarizačních výstupů a informací o realizaci podprogramu péče o krajinu na základě požadavku ministerstva.

9. Žadatel vyplní a potvrdí jeho právní formě odpovídající formulář uvedený v příloze vyhlášky č. 551/2004 Sb. , která je povinným podkladem pro finanční vypořádání za daný rok.

10. Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky zajistí odboru finančních nástrojů v ochraně přírody a krajiny ministerstva a odboru ekologie krajiny a lesa ministerstva přímý přístup prostřednictvím intranetu do databáze prováděných opatření včetně vedení evidence podkladových a osvětových materiálů pro krajinotvorné programy (čl. 21).

Článek 8

Poskytování finančních prostředků

1. Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky odpovídá za využití finančních prostředků a jejich zúčtování s rozpočtem ministerstva.

2. Výše požadovaných finančních prostředků pro jednotlivé žádosti, které doporučilo místně příslušné sběrné místo, je potvrzena ředitelem Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky, a to v rámci ministerstvem stanoveného finančního limitu pro Agenturu ochrany přírody a krajiny České republiky.

3. Čerpání finančních prostředků je organizačně zajištěno Agenturou ochrany přírody a krajiny České republiky tak, aby realizace odsouhlasených opatření probíhala průběžně po celý rok 2007 a nedocházelo k jejich kumulaci zejména ve III. a IV. čtvrtletí roku 2007.

Způsob poskytování finančních prostředků obcím je stanoven zvláštními právními předpisy[7].

Článek 9 Způsob uvolňování a vyúčtování finančních prostředků

1. Na základě podaných žádostí, rozhodnutí o poskytnutí finančních prostředků a protokolu o převzetí realizovaných opatření jsou finanční prostředky uvolňovány v souladu s platnými rozpočtovými pravidly a v závislosti na právní formě žadatele:

1.1 rozpočtovým opatřením organizačním složkám státu a příspěvkovým organizacím, kde ministerstvo vykonává funkci zřizovatele. Tato rozpočtová opatření provádí v rámci své působnosti odbor rozpočtu na základě pokynu odboru finančních nástrojů v ochraně přírody a krajiny,

1.2 rozpočtovým opatřením Ministerstva financí ostatním ústředním orgánům pro organizační složky státu a příspěvkové organizace, kde vykonávají funkci zřizovatele. Žádosti o provedení rozpočtových opatření Ministerstvem financí pro převod finančních prostředků musí být předloženy Agenturou ochrany přírody a krajiny České republiky odboru finančních nástrojů v ochraně přírody a krajiny ministerstva nejpozději do 25. 10. 2007. Odbor finančních nástrojů v ochraně přírody a krajiny ministerstva předloží žádosti o provedení rozpočtových opatření odboru rozpočtu ministerstva nejpozději do 31. 10. 2007.

Odbor rozpočtu v souladu s pokynem odboru finančních nástrojů v ochraně přírody a krajiny neprodleně požádá Ministerstvo financí o schválení a provedení převodu příslušného objemu finančních prostředků.

Odbor finančních nástrojů v ochraně přírody a krajiny ministerstva je informován o provedení žádosti o rozpočtové opatření na základě odborem rozpočtu ministerstva poskytnuté kopie žádosti o provedení rozpočtového opatření a schvalujícího dopisu Ministerstva financí,

1.3 převodem finančních prostředků ze státního rozpočtu do územních rozpočtů. Obcím, krajům a jejich organizačním složkám a jimi zřízeným organizacím jsou finanční prostředky poskytovány z účtu ministerstva č. 5805-7628001/0710 transferem přes účet krajského úřadu, a to po ukončení realizace opatření (vyjma přiznaných dílčích plateb) a jeho převzetí místně příslušným sběrným místem. Místně příslušné sběrné místo předloží protokol o převzetí realizovaného opatření spolu s vyúčtováním v členění podle rozpočtových položek uvedených v příloze č.1 k rozhodnutí o poskytnutí finančních prostředků a návrhem platebního příkazu odboru finančních nástrojů v ochraně přírody a krajiny ministerstva jako podklad pro finanční vypořádání, a to vždy do 20 dnů po převzetí prací, nejpozději však:

Ústředí Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky je informováno místně příslušným sběrným místem o předání podkladů pro finanční vypořádání kopií průvodního dopisu zaslaného odboru finančních nástrojů v ochraně přírody a krajiny ministerstva.

1.4 převodem finančních prostředků z účtu ministerstva 7894 - 7628001/0710 na účet žadatele u právnických a fyzických osob. Převod se uskutečňuje po ukončení realizace opatření (vyjma přiznaných dílčích plateb) a jeho převzetí místně příslušným sběrným místem. Místně příslušné sběrné místo předloží protokol o převzetí realizovaných opatření spolu s vyúčtováním v členění podle rozpočtových položek uvedených v příloze č. 1 k rozhodnutí o poskytnutí finančních prostředků a návrhem platebního příkazu odboru finančních nástrojů v ochraně přírody a krajiny ministerstva k finančnímu vypořádání, a to vždy do 20 dnů po převzetí prací, nejpozději však:

Ústředí Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky je informováno místně příslušným sběrným místem o předání podkladů pro finanční vypořádání kopií průvodního dopisu zaslaného odboru finančních nástrojů v ochraně přírody a krajiny ministerstva.

2. Vyúčtování finančních prostředků poskytnutých z rozpočtu ministerstva se řídí zvláštním právním předpisem[8].

Článek 10 Předmět podpory

Finanční prostředky se přiznávají na realizaci těchto opatření:

A. Ochrana krajiny proti erozi

1. Sledované cíle :

1.1 snižování ohroženosti půdního fondu erozí tvorbou protierozních opatření,

1.2 zvyšování retenční schopnosti krajiny.

2. Předměty podpory:

2.1 Asanace a stabilizace projevů plošné a rýhové eroze mimo koryta vodních toků (jedná-li se pouze o preventivní opatření, nikoliv o odstranění následků nevhodného hospodaření nebo užívání):

a) úpravy terénu neinvestičního charakteru (zemní práce - násyp zeminy, přemisťování zeminy, meze, drobné poldry, drobné geomorfologické úpravy).

Výše přiznaných finančních prostředků může být stanovena až do 100% uznaných nákladů z rozpočtové části příslušné dokumentace. Konkrétní výše finančních prostředků bude stanovena v závislosti na velikosti území, ochráněného konkrétním opatřením.

2.2 Tvorba biologických protierozních opatření a realizace vymezených a schválených prvků územních systémů ekologické stability z geneticky a stanovištně odpovídajícího osiva a sadbového materiálu:

a) zakládání vsakovacích pásů, průlehů a ochranných liniových travních porostů v okolí výsadeb nebo pro účely ochrany vodního toku (infiltrační pásy) na pozemcích, které nejsou evidovány v katastru nemovitostí jako trvalé travní porosty (louka, pastvina) s max. sazbou do výše 12.000,- Kč/ha bez DPH, za podmínky doložení podání žádosti o změnu druhu pozemku na trvalé travní porosty na katastrální úřad, popř. jsou již v katastru nemovitostí evidovány jako trvalé travní porosty na základě výsledků pozemkových úprav, ale v terénu ke změně druhu pozemku ještě nedošlo[9],

b) výsadba liniových porostů a solitérních dřevin na pozemcích mimo les (solitérní stromy, liniové a skupinové výsadby),

c) realizace vymezených a schválených prvků územních systémů ekologické stability, ve vybraných případech lze financovat výchovný zásah (probírka) ve výsadbách starších 5 let realizovaných v rámci programu.

Výše přiznaných finančních prostředků může být stanovena až do 100 % uznaných nákladů z rozpočtové části příslušné dokumentace a podmínek místně příslušného sběrného místa.

O samostatný finanční příspěvek na následnou péči lze žádat do 3 let po provedení výsadby dřevin pokud není provedení následné péče na vlastní náklady stanoveno v rozhodnutí jako podmínka pro realizaci příslušného opatření. B. Udržení kulturního stavu krajiny

1. Sledované cíle:

1.1 udržení kulturního stavu a typického krajinného rázu,

1.2 zachování a obnova rozptýlené zeleně a památných stromů a alejí.

2. Předměty podpory:

2.1 Vytváření podmínek pro zachování nebo obnovu významných biotopů s přirozeným výskytem alespoň jednoho stanovištně odpovídajícího druhu uvedeného v černém a červeném seznamu cévnatých rostlin České republiky /stav v roce 2000 - viz. Příroda 18[10]/ nebo druhu uvedeného v červeném seznamu ohrožených druhů ČR - bezobratlí[11] a obratlovci - viz. Příroda 22[12]/ (šetrné kosení travních porostů a rákosin včetně zpracování, svozu a odvezení posečené rostlinné hmoty v termínu stanoveném místně příslušným sběrným místem, extenzívní pastva, obnova skladby lučních společenstev, likvidace náletových dřevin a jiná biotechnická opatření):

a) kosení travního porostu a rákosin mechanizací s vyloučením mulčování s max. sazbou do výše 4.000,- Kč/ha bez DPH, včetně zpracování, svozu a odvezení posečené rostlinné hmoty podle podmínek stanovených místně příslušným sběrným místem,

b) kosení travního porostu a rákosin lehkou mechanizací (dvounápravová širokorozchodná malá sekačka s váhou do 2,5 t, vysokou svahovou dostupností, nízkotlakými pneumatikami šetrnými k půdě) s vyloučením mulčování s max. sazbou do výše 8.000,- Kč/ha bez DPH, včetně zpracování, svozu a odvezení posečené rostlinné hmoty podle podmínek stanovených místně příslušným sběrným místem,

c) kosení travního porostu a rákosin ručně vedenou sekačkou nebo křovinořezem s vyloučením mulčování s max. sazbou do výše 14.000,- Kč/ha bez DPH, kosení travního porostu a rákosin kosou s max. sazbou do výše 16.000,- Kč/ha bez DPH, vše včetně zpracování, svozu a odvezení posečené rostlinné hmoty podle podmínek stanovených místně příslušným sběrným místem,

d) likvidace křovinného a dřevinného náletu s max. sazbou do výše 22.000,-. Kč/ha bez DPH, včetně zpracování, svozu a odvezení rostlinné hmoty,

e) extenzívní pastva ovcí a koz s max. sazbou do výše 10.000,- Kč/ha bez DPH, extenzívní pastva skotu a koní s max. sazbou do výše 4.000,- Kč/ha bez DPH.

Při zvláště ztížených podmínkách může být max. sazba zvýšena až o 50 % (první kosení u dlouhodobě nekosených luk, silně podmáčené louky, silně svažité či kamenité pozemky apod.). V rozpočtu musí být zvýšené náklady vyčísleny.

Náklady na provedená opatření se vyčíslují zvlášť na sklizeň a odvezení rostlinné hmoty. V rozhodnutí bude uveden způsob zpracování rostlinné hmoty, místo uložení rostlinné hmoty a přesný termín zásahu.

Při posuzování žádostí bude upřednostňována šetrnější technologie nepoškozující dvouděložné rostliny (např. kosení kosou, lištovou sekačkou). Z předmětu podpory jsou vyloučeny náklady na likvidaci rostlinné hmoty pálením.

2.2 Ošetření památných stromů a památných alejí a dalších významných stromů a alejí:

a) ochrana a uchování památných a dalších významných stromů a alejí včetně jejich obnovy.

Výše přiznaných finančních prostředků může být stanovena do 100 % uznaných nákladů z rozpočtové části příslušné dokumentace a podmínek místně příslušného sběrného místa.

2.3 Výsadba nelesní zeleně:

a) výsadba nelesní zeleně včetně ovocných stromů tradičních krajových odrůd (solitérní stromy, liniové a skupinové výsadby). Opatření se nevztahuje na výsadbu a obnovu intenzivních sadů a výsadby podél dálnic a silnic I., II. a III. třídy.

Výše přiznaných finančních prostředků může být stanovena do 100 % uznaných nákladů z rozpočtové části příslušné dokumentace a podmínek místně příslušného sběrného místa.

C. Podpora druhové rozmanitosti

1. Sledované cíle:

1.1 ochrana, uchování a obnova přírodní rozmanitosti.

2. Předměty podpory :

2.1 Opatření k podpoře druhové rozmanitosti:

a) vytváření speciálních opatření (např. rozrušování drnu, obnova mezí, remízků, vytváření a prohlubování tůní, mokřadů a drobných vodních ploch, péče o hnízdiště a zimoviště),

b) změna druhově chudých lučních porostů na druhově bohaté, max. příspěvek do výše 20.000,- Kč/ha bez DPH, za použití geneticky a stanovištně odpovídajícího osiva,

c) vytváření opatření neinvestičního charakteru na zmírnění bariérového efektu komunikací a staveb.

Výše přiznaných finančních prostředků může být stanovena do 100 % uznaných nákladů z rozpočtové části příslušné dokumentace a podmínek místně příslušného sběrného místa.

2.2 Opatření k podpoře biologické rozmanitosti lesů ve vymezených a schválených prvcích územních systémů ekologické stability nebo v evropsky významných lokalitách:

a) obnova síjí, podsíjí sadbou a podsadbou stanovištně původních melioračních a zpevňujících dřevin uvedených ve zvláštním právním předpisu[13] nad minimální podíl stanovený tímto zvláštní právním předpisem a obnova nebo udržování hospodářsky nevýznamných druhů dřevin přirozené skladby včetně jasanu ztepilého, jasanu úzkolistého a topolu černého v cílovém hospodářském souboru 19 a jedle bělokoré v příslušných cílových hospodářských souborech, následná ochrana provedených výsadeb a následná péče o výsadby maximálně po dobu pěti let, případně i po dobu delší, potřebnou k zajištění kultur a povolenou příslušným orgánem státní správy lesů, pokud není provedení následné péče na vlastní náklady stanoveno v rozhodnutí jako podmínka pro realizaci příslušného opatření,

b) provádění zásahů zaměřených na zachování či zlepšení druhové skladby nebo prostorové struktury lesa s cílem dosažení přírodě blízkého stavu lesa, podpora procesů přirozené obnovy a ochrana přirozeného zmlazení stanovištně původních druhů dřevin.

Výše přiznaných finančních prostředků může být stanovena do 100 % uznaných nákladů z rozpočtové části příslušné dokumentace a podmínek místně příslušného sběrného místa.

Článek 11 Kontrola a sankce

1. Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky má povinnost provádět průběžnou kontrolu během realizace opatření a následnou kontrolu i v minulých letech realizovaných opatření podle zvláštního zákona[14].

2. Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky má právo, v případě zjištění porušení podmínek uvedených v příslušném rozhodnutí, uložit opatření k nápravě na vlastní náklady žadatele.

3. Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky si může kdykoliv během kontroly vyžádat vydání nebo zaslání fotokopií záznamů nebo podkladů žadatele o finanční podporu na jeho náklady.

4. O výsledku kontroly musí být pořízen písemný protokol, podepsaný oprávněným zástupcem místně příslušného sběrného místa a žadatelem.

5. Žadatel je povinen bezpečně a ověřitelně uchovávat všechny záznamy nebo podklady týkající se přiznání finančních prostředků po dobu min. deseti let, počínající běžet od prvního roku následujícího po roce, v němž byly přiznány finanční prostředky. Stejná povinnost se vztahuje i na Agenturu ochrany přírody a krajiny České republiky.

6. Při zjištění nesouladu může být žadatel vyloučen z podpůrných programů ministerstva.

Kapitola III.

Podprogram péče o zvláště chráněné části přírody a ptačí oblasti

Článek 12 Všeobecná ustanovení pro podprogram péče o zvláště chráněné části přírody a ptačí oblasti

Organizačně zajišťuje realizaci podprogramu péče o zvláště chráněné části přírody a ptačí oblasti v rámci programu odbor finančních nástrojů v ochraně přírody a krajiny ministerstva ve spolupráci s odborem zvláště chráněných částí přírody ministerstva.

Článek 13 Subjekty, kterým mohou být finanční prostředky poskytnuty

1. Subjekty, kterým mohou být poskytnuty finanční prostředky v rámci podprogramu péče o zvláště chráněné části přírody a ptačí oblasti podle této směrnice jsou:

1.1 Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky,

1.2 Správa Krkonošského národního parku,

1.3 Správa Národního parku České Švýcarsko,

1.4 Správa Národního parku Podyjí,

1.5 Správa Národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava,

(dále jen „příjemce").

Článek 14 Žádost a postup při jejím vyřizování

1. K poskytnutí finančních prostředků na realizaci opatření v rámci podprogramu péče o zvláště chráněné části přírody a ptačí oblasti podává příjemce souhrnnou žádost o poskytnutí finančních prostředků z Programu péče o krajinu pro rok 2007 - podprogram péče o zvláště chráněné části přírody a ptačí oblasti (dále jen „žádost o poskytnutí finančních prostředků") včetně příloh (příloha č. 7 této směrnice). Souhrnná žádost o poskytnutí finančních prostředků na plnění opatření vyplývajících z platných plánů péče o spravovaná území a potřeb odboru zvláště chráněných částí přírody ministerstva se stanovením priorit (příloha č. 8 této směrnice) se po projednání s odborem zvláště chráněných částí přírody ministerstva podává na odbor finančních nástrojů v ochraně přírody a krajiny ministerstva do konce února roku 2007.

K žádosti o poskytnutí finančních prostředků se seznamem přikládá příjemce i návrh rozhodnutí o poskytnutí finančních prostředků (příloha č. 9 této směrnice) ve smyslu zvláštního právního předpisu[15], které zpracuje ve čtyřech výtiscích.

2. Změny prováděné v žádosti o poskytnutí finančních prostředků v průběhu roku 2007 oznámí příjemce s příslušným zdůvodněním vždy před realizací opatření písemně na odbor finančních nástrojů v ochraně přírody a krajiny ministerstva a odbor zvláště chráněných částí přírody ministerstva.

3. Příjemci zajistí odboru finančních nástrojů v ochraně přírody a krajiny ministerstva a odboru zvláště chráněných částí přírody ministerstva přímý přístup prostřednictvím intranetu do databáze prováděných opatření včetně vedení evidence podkladových a osvětových materiálů pro krajinotvorné programy.

4. Do konce roku 2007 předloží příjemce odboru finančních nástrojů v ochraně přírody a krajiny ministerstva a odboru zvláště chráněných částí přírody ministerstva přehled skutečného čerpání finančních prostředků spolu s přehledem skutečně realizovaných opatření.

Článek 15 Poskytování finančních prostředků

1. Finanční prostředky lze poskytnout na realizaci činností nebo prací podle zvláštního právního předpisu[16], odpovídajících jednotlivým opatřením (čl. 17):

1.1 v národních přírodních rezervacích a národních přírodních památkách a jejich ochranných pásmech,

1.2 v národních parcích a jejich ochranných pásmech,

1.3 v chráněných krajinných oblastech a jejich ochranných pásmech,

1.4 v přírodních rezervacích a přírodních památkách a jejich ochranných pásmech, nacházejících se na pozemcích určených pro účely obrany státu,

1.5 v přírodních rezervacích a přírodních památkách na území chráněných krajinných oblastí a národních parků a jejich ochranných pásem,

1.6 v ptačích oblastech na jejichž území se nachází národní parky, chráněné krajinné oblasti, národní přírodní rezervace nebo národní přírodní památky,

(dále jen „předmětná území").

2. Ve zvláště chráněných územích a jejich ochranných pásmech je možno použít finanční prostředky jen na opatření realizovaná v souladu se schváleným plánem péče. V ptačích oblastech jen na opatření realizovaná v souladu se souhrnem doporučených opatření podle zvláštního právního předpisu[17].

3. Opatření, která mají být uskutečněna v předmětných územích musí být příjemcem, podle zvláštního právního předpisu[18], písemně projednána s vlastníky či nájemci pozemků, jichž se týkají.

Článek 16 Způsob uvolňování a vyúčtování finančních prostředků

1. Finanční prostředky jsou poskytovány z rozpočtu ministerstva, ve kterém jsou účelově vázány na zajišťování podprogramu péče o zvláště chráněné části přírody a ptačí oblasti.

2. Odbor finančních nástrojů v ochraně přírody a krajiny ministerstva schválí výši přidělených finančních prostředků pro jednotlivé příjemce, vydá rozhodnutí o poskytnutí finančních prostředků a podá žádost o provedení rozpočtového opatření odboru rozpočtu ministerstva. K vydání rozhodnutí o poskytnutí finančních prostředků je v zastoupení ministerstva oprávněn ředitel odboru finančních nástrojů v ochraně přírody a krajiny ministerstva nebo jeho pověřený zástupce. Součástí vydaného rozhodnutí o poskytnutí finančních prostředků je i odborem zvláště chráněných částí přírody schválená souhrnná žádost o poskytnutí finančních prostředků.

3. Finanční prostředky se uvolňují jednotlivým příjemcům rozpočtovým opatřením odboru rozpočtu ministerstva na základě žádosti odboru finančních nástrojů v ochraně přírody a krajiny ministerstva v součinnosti s odborem zvláště chráněných částí přírody ministerstva.

4. Pro vyúčtování finančních prostředků u jednotlivých příjemců podpory platí příslušné pokyny Ministerstva financí pro zúčtování vztahů ke státnímu rozpočtu České republiky v roce 2007.

Článek 17 Předmět podpory

Finanční prostředky se přiznávají na realizaci těchto opatření:

D. Péče o zvláště chráněná území a ptačí oblasti a zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů v předmětných územích

Předměty podpory:

1.1 Vyhotovení plánu péče a zeměměřické práce v předmětných územích:

a) vyhotovení plánu péče nebo jeho části o existující národní přírodní rezervaci, přírodní rezervaci, národní přírodní památku, přírodní památku a jejich ochranná pásma podle schválené metodiky a zpracování odborných podkladů pro vyhotovení plánu péče nebo jeho části,

b) vyhotovení dodatku k již schválenému plánu péče o existující národní přírodní rezervaci, přírodní rezervaci, národní přírodní památku, přírodní památku a jejich ochranná pásma podle schválené metodiky a zpracování odborných podkladů pro vyhotovení dodatku plánu péče k již schválenému plánu péče,

c) vyhotovení plánu péče nebo jeho jednotlivých kapitol o národní přírodní rezervaci, přírodní rezervaci, národní přírodní památku, přírodní památku a jejich ochranná pásma podle schválené metodiky, jako podkladu nezbytného pro jejich vyhlášení a zpracování odborných podkladů pro vyhotovení plánu péče nebo jeho jednotlivých kapitol,

d) vyhotovení záznamu podrobného měření změn pro určení hranice existujících nebo navrhovaných národních přírodních rezervací, přírodních rezervací, národních přírodních památek, přírodních památek, národních parků a chráněných krajinných oblastí a jejich ochranných pásem a ptačích oblastí, včetně vyhotovení seznamu souřadnic (S-JTSK) lomových bodů hranic těchto chráněných území a hranic jejich vyhlašovaných ochranných pásem za účelem jejich evidence v Ústředním seznamu ochrany přírody a provedení záznamu v Katastru nemovitostí,

e) geodetické vytyčení hranic národních přírodních rezervací, přírodních rezervací, národních přírodních památek, přírodních památek, národních parků a chráněných krajinných oblastí a jejich ochranných pásem a ptačích oblastí a označení a stabilizace hlavních lomových bodů hranic těchto chráněných území a jejich vyhlášených ochranných pásem v terénu,

f) vyhotovení geometrického plánu pro oddělení reálné části parcely za účelem výkupu pozemku v národních přírodních rezervacích, přírodních rezervacích, národních přírodních památkách, přírodních památkách, národních parcích a chráněných krajinných oblastech a jejich ochranných pásmech a ptačích oblastech, jeho převodu do správy žadatele nebo změny druhu pozemku či způsobu jeho využití na části původní parcely, pokud tento pozemek nebo jeho část je v majetkové správě žadatele,

g) vyhotovení plánu péče nebo jeho jednotlivých kapitol o evropsky významné lokality zařazené do Národního seznamu s ochranou navrženou v kategorii národní přírodní rezervace nebo národní přírodní památka podle schválené metodiky, jako podkladu nezbytného pro jejich vyhlášení a zpracování odborných podkladů pro vyhotovení plánu péče nebo jeho jednotlivých kapitol,

h) vyhotovení záznamu podrobného měření změn pro určení hranice evropsky významných lokalit zařazených do Národního seznamu s ochranou navrženou v kategorii národní přírodní rezervace nebo národní přírodní památka včetně vyhotovení seznamu souřadnic (S-JTSK) lomových bodů hranic těchto lokalit za účelem jejich evidence v Ústředním seznamu ochrany přírody a provedení záznamu v Katastru nemovitostí,

i) geodetické vytyčení parcely, ke které vykonává právo hospodaření příjemce nebo v souvislosti s realizací opatření v rámci programu.

1.2 Údržba a budování technických zařízení nebo objektů sloužících k zajištění státem chráněných zájmů v předmětných územích

a) provádění pruhového značení hranic národních přírodních rezervací, přírodních rezervací, národních přírodních památek, přírodních památek a I. zóny národních parků, výroba, instalace nebo údržba tabulí vyznačujících předmětná území a hraničních kůlů,

b) výroba, instalace, údržba nebo odstranění informačních tabulí, jejichž funkcí je informovat o speciálním režimu daného území a jeho přírodních hodnotách, dále tabulí usměrňujících pohyb veřejnosti a ostatního vybavení stezek neinvestičního charakteru umístěného v terénu,

c) údržba, oprava nebo budování bariér, zábradlí a jiných zařízení neinvestičního charakteru, usměrňujících pohyb návštěvníků,

d) údržba a opravy turisticky značených cest nebo naučných stezek v národních přírodních rezervacích, přírodních rezervacích, národních přírodních památkách, přírodních památkách a národních parcích,

e) údržba, oprava nebo budování bariér (oplocení) neinvestičního charakteru proti šíření živočichů patřících ke geograficky nepůvodním nebo invazním druhům, poškozujících zvláště chráněné části přírody.

1.3 Opatření směřující k odstranění dřívějších negativních zásahů nebo negativních vlivů, působících v předmětných územích

a) odstraňování nepovolených drobných skládek odpadu a odstraňování zbytků nefunkčních technických zařízení, objektů apod., v národních přírodních rezervacích, přírodních rezervacích, národních přírodních památkách, přírodních památkách a národních parcích, I. a II. zónách chráněných krajinných oblastí a ve vymezených a schválených prvcích územních systémů ekologické stability,

b) obnova nebo vytváření vegetačního krytu z přírodě blízké a stanovištně odpovídající bylinno-travinné směsi místního původu s max. sazbou do výše 20.000,- Kč/ha bez DPH, vysazováním dřevin a následnou péčí o vysazené porosty nebo výsadba solitérních dřevin, liniové a skupinové výsadby mimo výsadby podél dálnic a silnic I., II. a III. třídy),

c) likvidace nebo redukce rostlin nebo živočichů, patřících ke geograficky nepůvodním nebo invazním druhům, poškozujících zvláště chráněné části přírody,

d) obnova přírodě blízkého stavu přirozených útvarů a jevů neživé přírody poškozených lidskou činností,

e) opatření zabraňující projevům eroze vyvolané lidskou činností, včetně likvidace jejích následků, tvorba biologických protierozních opatření např. zakládání vsakovacích pásů, průlehů a ochranných liniových travních porostů v okolí výsadeb nebo pro účely ochrany vodního toku na pozemcích, které nejsou evidovány v katastru nemovitostí jako trvalé travní porosty (louka, pastvina) s max. sazbou do výše 12.000,- Kč/ha bez DPH, výsadba porostů dřevin na pozemcích mimo les a následná péče o vysazené porosty,

f) přemisťování populací zvláště chráněných druhů rostlin či živočichů z prostorů určených k takovému způsobu využívání, který vylučuje jejich další existenci nebo opatření neinvestičního charakteru ke zmírnění bariérového efektu komunikací a staveb.

1.4. Opatření zajišťující existenci částí přírody, pro jejichž ochranu byla předmětná území zřízena nebo existenci zvláště chráněného druhu

a) provádění v současnosti nevýnosných tradičních hospodářských činností na zemědělské půdě nebo na rybnících, kterými se udržuje žádoucí druhová skladba nebo prostorová struktura chráněných ekosystémů nebo stanovišť zvláště chráněných rostlin či živočichů (kosení travního porostu a rákosin mechanizací s vyloučením mulčování s max. sazbou do výše 4.000,- Kč/ha bez DPH vč. zpracování, svozu a odvezení posečené rostlinné hmoty, kosení travního porostu a rákosin lehkou mechanizací (dvounápravová širokorozchodná malá sekačka s váhou do 2,5 t, vysokou svahovou dostupností, nízkotlakými pneumatikami šetrnými k půdě) s vyloučením mulčování s max. sazbou do výše 8.000,- Kč/ha bez DPH vč. zpracování, svozu a odvezení posečené rostlinné hmoty, kosení travního porostu a rákosin ručně vedenou sekačkou nebo křovinořezem s vyloučením mulčování s max. sazbou do výše 14.000,- Kč/ha bez DPH vč. zpracování, svozu a odvezení posečené rostlinné hmoty, kosení travního porostu a rákosin kosou s max. sazbou do výše 16.000,- Kč/ha bez DPH vč. zpracování, svozu a odvezení posečené rostlinné hmoty, řízená regulace vodní vegetace pomocí biomelioračních zásahů), likvidace nežádoucích nárostů křovin a dřevin s max. sazbou do výše 22.000,- Kč/ha bez DPH, vč. zpracování, svozu a odvezení rostlinné hmoty.

Při zvláště ztížených podmínkách může být max. sazba zvýšena až o 50 % (první kosení u dlouhodobě nekosených luk, silně podmáčené louky, silně svažité či kamenité pozemky apod.). V rozpočtu musí být zvýšené náklady vyčísleny.

Náklady na provedená opatření se vyčíslují zvlášť na sklizeň a odvezení rostlinné hmoty. Ve smlouvě bude uveden způsob zpracování rostlinné hmoty, místo jejího uložení a přesný termín zásahu.

Při posuzování žádosti bude upřednostňována šetrnější technologie nepoškozující dvouděložné rostliny (např. kosení kosou, lištovou sekačkou). Z předmětu podpory jsou vyloučeny náklady na likvidaci rostlinné hmoty pálením.

b) extenzívní pastva ovcí a koz - s max. sazbou do výše 15.000,- Kč/ha bez DPH, extenzívní pastva skotu a koní - s max. sazbou do výše 6.000,- Kč/ha bez DPH. Při zvláště ztížených podmínkách může být max. sazba zvýšena až o 50 % (zvýšené náklady na dopravu zvířat a vody, stavba dočasných ohradníků, lokality s nízkou úživností porostu). V rozpočtu musí být zvýšené náklady vyčísleny,

c) provádění zásahů zaměřených na zachování či zlepšení druhové skladby nebo prostorové struktury lesa s cílem dosažení přírodě blízkého stavu lesa, podpora procesů přirozené obnovy a ochrana přirozeného zmlazení stanovištně původních druhů dřevin,

d) provádění prací (odvětvování, krácení kmenů, odkorňování apod.) nezbytných k bezpečnému ponechávání dřeva určeného k zetlení v lesních porostech v národních přírodních rezervacích, přírodních rezervacích, národních přírodních památkách, přírodních památkách a národních parcích,

e) zajištění osiva místního původu stanovištně odpovídající bylinno-travinné směsi pro obnovu travních porostů, zajištění osiva nebo vegetativních částí stanovištně původních dřevin a následně sadebního materiálu těchto dřevin pro umělou obnovu lesa,

f) obnova síjí, podsíjí, sadbou a podsadbou stanovištně původních melioračních a zpevňujících dřevin uvedených ve zvláštním právním předpisu[19] nad minimální podíl stanovený tímto zvláštním právním předpisem a obnova nebo udržování hospodářsky nevýznamných druhů dřevin přirozené skladby včetně jasanu ztepilého, jasanu úzkolistého a topolu černého pouze v cílovém hospodářském souboru 19 a jedle bělokoré v příslušných cílových hospodářských souborech a následná ochrana provedených výsadeb a následná péče o výsadby maximálně po dobu pěti let, případně i po dobu delší, potřebnou k zajištění kultur a povolenou příslušným orgánem státní správy lesů, pokud není provedení následné péče na vlastní náklady stanoveno v rozhodnutí jako podmínka pro realizaci příslušného opatření,

g) používání k přírodě šetrných technologií při zajišťování péče o lesy,

h) zajištění péče o památné stromy a další významné stromy a aleje včetně jejich obnovy,

i) podpora populací ohrožených rostlinných i živočišných druhů a společenstev realizací speciálních činností (např. rozrušování drnu, péče o hnízdiště a zimoviště, vytváření a prohlubování tůní, mokřadů a drobných vodních ploch),

j) budování zařízení a objektů, neinvestičního charakteru, sloužících úpravě vodního režimu,

k) změny druhové skladby nebo hustoty rybí obsádky v rybnících - odlov nebo vysazování ryb (např. z důvodu přirozeného poklesu hladiny vody, dočasného záměrného snížení hladiny vody apod.),

l) zajišťování původního rostlinného nebo živočišného materiálu a praktická záchrana zanikajícího genofondu původních druhů nebo místních ohrožených ekotypů za účelem následné repatriace nebo reintrodukce,

m) repatriace nebo reintrodukce zvláště chráněných rostlin nebo živočichů včetně následné péče o výsadby rostlin nebo vysazené populace živočichů,

n) údržba geologických profilů,

o) změna druhově chudých lučních porostů na geneticky a druhově bohaté porosty s max. sazbou do výše 20 000,- Kč/ha bez DPH, odpovídající stanovišti,

p) vyplocení míst cenných z pohledu ochrany přírody, která jsou součástí pasených ploch,

q) obnova a údržba extenzívních ovocných sadů tradičních a krajových odrůd.

Článek 18 Postup při realizaci opatření

1. Opatření, která by měla být v daném období uskutečněna, musí příjemce vždy, podle zvláštního právního předpisu[20] projednat s vlastníky a nájemci pozemků, jichž se budou týkat. Nejprve se s nimi projedná možnost, že by určité opatření provedli sami bezúplatně, popř. za úplatu, vyžádá-li si realizace opatření finanční zajištění. Vlastník a nájemce může své vyjádření poskytnout i na období delší než jeden rok, max. však na pět let.

2. Pokud vlastník pozemku není znám nebo není znám jeho současný pobyt, musí být tato skutečnost příjemcem prokazatelná příslušnými doklady (např. výpis z katastru nemovitostí, sdělení pošty na doručence).

3. Pokud vlastník nebo nájemce pozemku odmítne opatření provést, příjemce podpory jej informuje, že orgán ochrany přírody je oprávněn podle zvláštního právního předpisu[21], provádět potřebná opatření sám nebo prostřednictvím jiné osoby a seznámí jej se záměrem opatření, která zamýšlí uskutečnit, pokud možno se všemi podrobnostmi včetně jejich časového harmonogramu.

4. O projednání podle odstavce 3 čl. 18 musí být sepsán protokol (příloha č.11 této směrnice), který bude obsahovat sjednané podmínky a který potvrdí vlastníci (popř. nájemci) i pověřený zástupce příjemce podpory svými podpisy.

5. Protokol o projednání může být nahrazen odkazem na projednaný a schválený plán péče nebo souhrn doporučených opatření, pokud je navržené opatření součástí plánu péče nebo souhrnem doporučených opatření a pokud byl při jeho projednávání vlastník a nájemce řádně informován. Protokol nebo písemný odkaz na projednaný a schválený plán péče se přikládá k smlouvě o realizaci opatření.

6. Následně pak příjemce uzavře smlouvu o dílo nebo objednávku (jedná-li se o opatření jehož cena nepřesáhne 10.000,- Kč) se zhotovitelem o realizaci opatření.

7. Smlouvy o dílo nebo objednávky se uzavírají vždy na určitou činnost, popřípadě na opakovanou činnost či na více činností, které musí být podrobně specifikovány včetně určení místa, rozsahu prací v plošných, objemových, či jiných jednotkách a přesného popisu všech pracovních úkonů. Ve smlouvě nebo objednávce musí být uvedeno i označení příslušného opatření podprogramu péče o zvláště chráněné části přírody a ptačí oblasti Programu péče o krajinu v roce 2007. Určení místa musí být dáno platným názvem zvláště chráněného území, ptačí oblasti nebo u biotopu druhu přesným názvem katastrálního území, ve kterém se biotop nachází, popisem té jeho části (lokality), na níž má být činnost provedena (včetně čísla parcely), a přesným situačním náčrtem. Ve smlouvě o dílo nebo objednávce musí být stanovena doba, do kdy bude činnost provedena.

8. Příjemce provádí průběžně kontrolu plnění uzavřených smluv o dílo nebo objednávek se zhotoviteli realizujícími jednotlivá opatření.

Článek 19 Evidence, dokumentace, vyhodnocování a další sledování provedených zásahů

1. Každé provedené opatření musí být příjemcem podpory zdokumentováno a zaevidováno. Odborná dokumentace popisného charakteru může být, pokud je to účelné, doplněna fotografickou dokumentací (před zásahem a po zásahu). Opatření musí být příjemcem podpory odborně vyhodnocována a sledována, podle povahy zásahu a typu stanoviště, a to zpravidla v delším časovém úseku. Výjimku tvoří vyhotovení plánů péče, instalace tabulí, provedení geodetických prací, označení hranic a podobná, čistě technická opatření.

2. Veškerá zeměměřičská dokumentace zhotovená podle článku 17 odstavce 1.1. musí být předána nejpozději do konce roku 2007 do Ústředního seznamu ochrany přírody. Dokumentace zhotovená za účelem nového vyhlášení musí být předána orgánu ochrany přírody příslušnému k vyhlášení zvláště chráněného území.

3. Příjemce zajistí zpracování všech sumarizačních výstupů a informací o realizaci podprogramu péče o zvláště chráněné části přírody a ptačí oblasti na základě požadavku ministerstva.

Článek 20 Kontrola, uvolňování a vyúčtování finančních prostředků a sankce

1. Po provedení zásahu je příjemce povinen zkontrolovat, jak byly dodrženy podmínky smlouvy o dílo nebo objednávky. O provedení kontroly sepíše příjemce se zhotovitelem protokol o převzetí realizovaných opatření (příloha č. 10 této směrnice).

2. Protokol o převzetí realizovaných opatření, podepsaný zástupcem příjemce a zhotovitele, je spolu s účetními doklady podkladem k finančnímu vypořádání.

3. Finanční prostředky jsou uvolňovány na základě smlouvy o dílo nebo objednávky, protokolu o převzetí realizovaných opatření a vystavené faktury nebo vyúčtování převodem finančních prostředků z účtu příjemce.

4. Příjemce je povinen kontrolovat i v minulosti realizovaná opatření a to podle zvláštního právního předpisu[22].

Kapitola IV.

Článek 21 Podkladové a osvětové materiály pro krajinotvorné programy

1. Z programu lze poskytnou i příspěvek na zpracování podkladových a osvětových materiálů pro krajinotvorné programy jako podkladů pro účelné vynakládání finančních prostředků v rámci programu.

2. Náměty na zpracování podkladových a osvětových materiálů pro krajinotvorné programy se spolu s jejich výstižným zdůvodněním a finanční kalkulací předkládají odboru finančních nástrojů v ochraně přírody a krajiny ministerstva. Žádost se v tomto případě nepodává. Náměty na zpracování podkladových a osvětových materiálů pro krajinotvorné programy schvaluje náměstek ministra-ředitel sekce ochrany přírody a krajiny.

3. Po schválení námětů odbor finančních nástrojů v ochraně přírody a krajiny ministerstva připraví žádost o provedení rozpočtového opatření na objednatele, kterými jsou rezortní organizace v řídící působnosti sekce ochrany přírody a krajiny, popř. v rámci ministerstva odbor vnějších vztahů (osvětové materiály).

4. Objednatel zabezpečí zpracování schválených podkladových a osvětových materiálů pro krajinotvorné programy. Objednatel zašle dílo současně odboru finančních nástrojů v ochraně přírody a krajiny ministerstva a odboru ekologie krajiny a lesa ministerstva nebo odboru zvláště chráněných částí přírody ministerstva, po jednom vyhotovení a to i v elektronické podobě k dalšímu využití.

Kapitola V.

Článek 22 Závěrečná ustanovení

1. Tato směrnice nabývá účinnosti dnem podpisu a platí pro rok 2007.

2. Zrušuje se směrnice MŽP č. 3/2006 pro poskytování finančních prostředků v rámci Programu péče o krajinu v roce 2006.

Odborný gestor: odbor finančních nástrojů v ochraně přírody a krajiny

Zpracovatel: Ing. Petr Pařízek

RNDr. Martin Bursík

Ministr

Přílohy a další najdete na adrese: http://www.env.cz/__C1256D3D006B1934.nsf/$pid/MZPPSFJ9YN4B


[1] usnesení vlády České republiky ze dne 17. června 1998 č. 415 o Státním programu ochrany přírody a krajiny České republiky, usnesení vlády České republiky ze dne 17. března 2004 č. 235 o Státní politice životního prostředí České republiky, usnesení vlády České republiky ze dne 8.12.2004 č. 1242 o Strategii udržitelného rozvoje České republiky, usnesení vlády České republiky ze dne 25.5.2005 č. 620 o Strategii ochrany biologické rozmanitosti České republiky

[2] zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 622/2006 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2007, zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů

[3] Například zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů

[4] Zákon č. 218/2000 Sb.

[5] Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů

[6] § 14 odst. 3 zákona č. 218/2000 Sb.

[7] § 19 bod 2) zákona č. 218/2000 Sb.

[8] vyhláška č. 551/2004 Sb.,

[9] zákon č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů

[10] Procházka F. (ed. 2001: Černý a červený seznam cévnatých rostlin České republiky v roce 2000 - Příroda, Praha, 18:1-166)

[11] Farkač J., Král D. & Škorpík M. (ed. 2005: Červený seznam ohrožených druhů české republiky. Bezobratlí. - Agentura ochrany přírody a krajiny ČR)

[12] Plesník J., Hanzal V. & Brejšková L. (ed. 2003: Červený seznam ohrožených druhů české republiky. Obratlovci. - Příroda 22, Praha)

[13] vyhláška č. 83/1996 Sb., o zpracování oblastních plánů rozvoje lesů a o vymezení hospodářských souborů

[14] zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů

[15] zákon č. 218/2000 Sb.

[16] § 68 zákona č. 114/1992 Sb.

[17] § 45e odst. 6 zákona č. 114/1992 Sb.

[18] § 68 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb.

[19] vyhláška č. 83/1996 Sb., o zpracování oblastních plánů rozvoje lesů a o vymezení hospodářských souborů

[20] § 68 odst. 3 a 4 zákona č. 114/1992 Sb.

[21] § 68 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb.

[22] zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů.This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]