4.29.2007

Kontroly ČSSZ: Organizace musí doplatit víc než 81 milionů korun
19.4.2007, Zdroj: Česká správa sociálního zabezpečení
Všechny organizace a malé organizace kontroluje ČSSZ v pravidelných dvouletých cyklech. Na co se kontroly zaměřují a v čem loni organizace nejvíce chybovaly?

ČSSZ provádí kontroly každé dva roky, a to proto, aby případné problémy odhalila co nejdříve a zjednala nápravu v okamžiku, kdy je ještě možná. Pokud například dluh na pojistném vznikl kvůli špatnému stanovení výše pojistného, je organizace a malá organizace ještě schopná částku doplatit.

Plánované kontroly se tak zaměřují především na správné stanovení vyměřovacího základu, výpočet pojistného a na plnění povinností v oblasti nemocenského a důchodového pojištění. Například sledují, zda organizace a malé organizace správně vypočítávají a vyplácejí dávky nemocenského pojištění svým zaměstnancům. Neplánované kontroly souvisejí se vznikem organizace či malé organizace. Jejich účelem je zjistit a zároveň odstranit chyby, které vznikají kvůli neznalosti právních předpisů. Při ukončení činnosti organizace a malé organizace naopak probíhá tzv. kontrola likvidační.

V roce 2006 organizace a malé organizace nejčastěji chybovaly zejména kvůli neznalosti platné právní úpravy či proto, že aktuální právní předpis špatně aplikovaly. Nejvíc porušení kontroloři zjistili:

Česká správa sociálního zabezpečení provedla v loňském roce 163 855 kontrol plnění povinností organizací. Na jejich základě vystavila 5 501 platebních výměrů na celkem 81 milionů 260 tisíc korun. Tuto částku musí organizace s více než 25 zaměstnanci a malé organizace doplatit na pojistném na sociální zabezpečení a penále proto, že pochybily při plnění svých povinností v oblasti sociálního zabezpečení. Z více než 81 milionů tvoří 66 milionů 524 tisíc korun dlužné pojistné, zbývajících 14 milionů 736 tisíc korun je vypočtené penále. Nejvíc kontrol se v roce 2006 uskutečnilo Praze - celkem 30 246. Na jejich základě Pražská správa sociálního zabezpečení vystavila celkem 1 267 platebních výměrů na celkovou částku 30 milionů 351 tisíc korun, z toho 23 milionů 13 tisíc korun bylo dlužné pojistné, zbývajících 7 milionů 338 tisíc korun pak penále.

Kontroloři ČSSZ dále uložili 1 209 pokut v celkové výši 3 755 400 korun. Především je dali za nesoučinnost zaměstnavatelů při kontrole a za neplnění ohlašovacích povinností organizací a malých organizací. Nejvíc pokut dostali zaměstnavatelé v Královéhradeckém kraji - celkem jich bylo 596 v celkové výši 1 220 500 korun, z toho 82 pokut dostaly organizace, zbývajících 514 pak malé organizace.

Na základě kontrol nařídila pracoviště ČSSZ celkem 11 042 nápravných opatření směřujících k odstranění zjištěných nedostatků, z toho 8 818 bylo v nemocenském pojištění a 2 224 v důchodovém pojištění.

Kontroly plnění povinností v oblasti sociálního zabezpečení provádělo v roce 2006 celkem 793 zaměstnanců ČSSZ ze všech 92 pracovišť v celé České republice. 137 330 kontrol bylo plánovaných, dalších 26 525 kontrol provedli kontroloři ČSSZ nad plán. V praxi to znamená, že ČSSZ v roce 2006 zkontrolovala téměř 63 % všech organizací a malých organizací.Právní aspekty a statistiky v oblasti životního prostředí
10.4.2007
Legislativa vztahující se k systémům environmentálního managementu spadá do těchto základních oblastí:

a) životní prostředí obecně (Zákon č.17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění zákona č. 123/1998 Sb. A zákona č. 100/2001 Sb.),

b) ochrana přírody a krajiny (Zákon ČNR č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších změn a doplňků, úplné znění č.460/2004.Sb.),

c) vodní hospodářství a ochrana vod (Zákon 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) 76/2002 Sb., 320/2002 Sb., 274/2003 Sb., 20/2004 Sb., 20/2004 Sb., Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a změně některých zákonů ve znění zákona ),d) ochrana ovzduší (Zákon číslo 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší),e) nakládání s odpady a obaly ( Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů ve znění zákona č.477/2001 Sb., zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 275/2002 Sb. a zákona č. 320/2002 Sb. , Zákon č. 477/2001 Sb. o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech),f) nakládání s chemickými látkami a chemickými přípravky (Zákon č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích, Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví),g) prevence závažných haváriích (Zákon č. 353/1999 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky),

h) integrovaná prevence znečišťování (Zákon č.76/2002 Sb.Zákon o integrované prevenci a o omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci),

i) posuzování vlivů na životní prostředí (Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivu na životní prostředí).V každé oblasti je uveden pouze název hlavního zákona z každé oblasti, plné znění těchto zákonů, další zákony, vyhlášky, nařízení vlády je možno nalézt na internetových stránkách Ministerstva životního prostředí: http://www.env.cz. Dodržování těchto legislativních dokumentů je povinné na rozdíl od dodržování norem řady ISO 14 000 a Nařízení EMAS, které je dobrovolné. Každá organizace tedy musí sledovat environmentální aspekty svých činností: emise do ovzduší, vypouštění látek do vody, odpadové hospodářství, kontaminace půdy, využívání surovin a přírodních zdrojů, jiné místní problémy životního prostředí a záležitosti místních společenství.

Na stránkách Ministerstva životního prostředí lze také nalézt ročenku (http://www.env.cz/www/dav.nsf/rocenka_06/06_obsah.htm), která shrnuje statistické údaje vztahující se k ekologii:

Příčiny změn životního prostředí a ovlivňující faktory (osídlení a pohyb obyvatelstva, výroba a spotřeba, odpady, staré ekologické zátěže).

Stav a vývoj složek prostředí (ovzduší, voda, půda a horninové prostředí, lesy, příroda, fyzikální pole).

Životní prostředí a zdraví.

Nástroje politiky životního prostředí (poplatkový systém, výdaje na životní prostředí, dobrovolné nástroje, posuzování vlivů na životní prostředí – EIA/SEA a integrovaná prevence a omezování znečištění – IPPC, Integrovaný registr znečišťování životního prostředí – IRZ).4.25.2007

Zaměstnanci "na nepravidelnou výpomoc"
10.4.2007, Zdroj: VZP
Za jakých podmínek odvádí zaměstnavatel za tyto zaměstnance zdravotní pojištění?

Jsou to zaměstnanci v pracovním poměru, kteří vykonávají sjednané práce jen občas a nepravidelně podle potřeb zaměstnavatele. Za zaměstnance na nepravidelnou výpomoc odvádí zaměstnavatel pojistné na zdravotní pojištění jen za ty měsíce, v nichž je nemocensky pojištěn.

V měsících kdy účast na nemocenském pojištění nevznikne (odměna nedosahuje 400 Kč) je zaměstnavatel povinen provést u zdravotní pojišťovny oznámení o ukončení zaměstnání - kódem "O", s uvedením data posledního dne účasti na nemocenském pojištění, což je zpravidla poslední den předchozího měsíce. Při následujícím vzniku účasti na nemocenském pojištění, protože odměna dosáhla 400 Kč, oznámí zaměstnavatel kódem "P" nástup do zaměstnání, zpravidla s datem prvního dne měsíce, ve kterém odměna dosáhne 400 Kč. Oznámení o ukončení zaměstnání, či nástupu do zaměstnání je zaměstnavatel povinen u zdravotní pojišťovny provést do 8 dnů ode dne, kdy zjistil, že zanikla ("O") nebo naopak vznikla ("P") účast na nemocenském pojištění. Skutečnost, že účast na pojištění vznikla nebo zanikla zaměstnavatel zpravidla zjistí až při zúčtování mezd, oznámení tedy provede do osmi dnů od tohoto data.Přijdeme k Vám na kontrolu...
10.4.2007, Zdroj: VZP
Tato zpráva obvykle neuvede mzdovou účetní do euforického stavu, spíše naopak.

Kontrola plnění zákonných povinností zaměstnavatelů - plátců pojistného zdravotního pojištění, je zakotvena v zákoně ČNR č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění. Provádět kontrolu jsou oprávněni pověření pracovníci příslušné zdravotní pojišťovny, kteří jsou k tomu vybaveni služebním průkazem a zvláštním oprávněním, vydaným ředitelem zdravotní pojišťovny. Jsou prováděny dva druhy kontrol:

Pravidelné kontroly se provádějí podle ročního plánu kontrol. Perioda kontrol je z důvodu promlčecí lhůty pro vyměření penále kratší než 5 let.

Nepravidelné kontroly jsou vyvolány zásadními nebo opětovnými poklesy výše plateb pod obvyklý průměr, nebo pokud jiná instituce upozorní na porušování povinností plátce pojistného, v případě ukončení činnosti plátce apod. Před provedením kontroly oznámí zdravotní pojišťovna plátci pojistného, u kterého bude provedena kontrola, datum zahájení kontroly dopisem alespoň 2 týdny předem. Kontrola se provádí u plátce pojistného nebo v místě, které je vzhledem k účelu kontroly nejvhodnější v rozsahu nezbytně nutném pro dosažení jejího účelu. Kontrolu u zaměstnavatele s menším počtem zaměstnanců nebo u osoby samostatně výdělečně činné je možné po vzájemné dohodě provést přímo v příslušné zdravotní pojišťovně po předložení potřebných dokladů. Zaměstnavatelé jsou povinni vést průkaznou evidenci o uskutečněných platbách pojistného. Na žádost příslušné zdravotní pojišťovny jsou povinni předložit údaje rozhodné pro výpočet pojistného, včetně rodného čísla každého zaměstnance (§ 25 zákona č. 592/1992 Sb., v platném znění).

Plátce pojistného je podle § 22 odst. 3 zákona č. 592/1992 Sb. povinen:

Základním písemným dokumentem o provedené kontrole je Zpráva o výsledku kontroly a závěrečný protokol. Tento dokument je také závazným podkladem pro řešení právních následků provedené kontroly, včetně vystavení platebního výměru. Proti Závěrečnému protokolu může plátce pojistného podat do pěti dnů písemné a zdůvodněné námitky. Po uplynutí této lhůty, pokud nedojde ke shodě, zahajuje zdravotní pojišťovna správní řízení a vystavuje platební výměr.4.23.2007

Základní informace o programu činnosti Státního úřadu inspekce práce (SÚIP) na rok 2007 ; 2.část
18.4.2007
Pokračování článku z minulého čísla novin o tom, co je úkolem SÚIP jako kontrolního orgánu státní správy a na co bude zaměřena kontrolní činnost SÚIP v roce 2007.

Dodržování stanoveného pracovního režimu řidičů nákladní dopravy a hromadné přepravy osob, jejich dovolených, cestovních náhrad a mezd

Cílem úkolu je prosazovat dodržování stanovených předpisů v této oblasti a tím předcházet dopravním nehodám na pozemních komunikacích, způsobených zejména mikrospánkem řidičů. Dále je cílem vést namátkovými kontrolami zaměstnavatele k poskytování stanovených nároků řidičů (mzdy, cestovní náhrady, dovolená).

Předmětem inspekce bude kontrola dodržování požadavků pracovního režimu řidičů a otázek cestovních náhrad a pracovního ohodnocení řidičů, zaměřená na okruh položek kontrolního seznamu. Každý OIP provede kontrolu alespoň 40-ti dopravců provozujících nákladní dopravu a hromadnou přepravu osob. Kontrola bude zaměřena na :

Kontrola systému BOZP v malých a středních podnicích

Cíl úkolu je plošné preventivní působení na nové subjekty, u nichž doposud nebyla provedena kontrola stavu zajišťování bezpečné práce a subjekty, u kterých byly v minulosti zjištěny závady. Cílem úkolu není jen zjištění skutečného stavu a stanovení potřebných opatření k nápravě, ale také zařazení subjektů do systému následných a periodických kontrol.

OIP vyberou ke kontrolám subjekty v kategoriích 6 - 249 zaměstnanců, v oborech :

s tím, že ke kontrolám budou přednostně vybírány subjekty, u kterých :

Předmětem kontroly bude - prevence rizik, péče o pracovní úrazovost a na konkrétních pracovištích :

Bezpečnost provozu výtahů v organizacích a občanské výstavbě

Úkol je volen s ohledem na stále se opakující úrazy a poruchy při provozu výtahů s převážnou dopravou osob, a s přihlédnutím k rizikům ohrožení i občanské veřejnosti a na základě řady podnětů od občanů i zaměstnanců, kteří upozorňují na závadný stav těchto vyhrazených zdvihacích zařízení.

Cílem je zvýšit úroveň bezpečnosti provozovaných výtahů k dopravě osob a zvýšení informovanosti jejich provozovatelů o povinnostech k zajištění jejich bezpečného provozu.

OIP provedou kontrolu provozu výtahů u 20 organizací, služeb (administrativní budovy, nemocnice, školy, hotely atd.) a u 20 provozovatelů výtahů v občanské výstavbě (ve správě SBD, realitních kanceláří, PBH, ubytovací zařízení podniků apod.)

Kontroly budou zaměřeny na :

Ing. Milan Tomeček

Pokračování příště4.11.2007


INFORMACE PRO PODNIKATELE

Národní programy na podporu podnikání - program CERTIFIKACE


Vzhledem k tomu, že výběr otevřených programů s podporami ze strukturálních fondů EU v rámci OPPI zůstává i nadále velmi omezený, naskýtá se podnikatelům v současné době možnost využít čerpání pobídek na podporu podnikání malých a středních podnikatelů (MSP) z již otevřených národních programů.

Jednu z těchto možností nabízí program CERTIFIKACE, vyhlášený na období
od 1. 1. 2007 do 31. 12. 2007, přičemž účast v něm nevylučuje možnost účasti v dalších českých i zahraničních dotačních programech.

Cílem programu je podpořit malé a střední podnikatele při získávání certifikace ISO a zavádění systému environmentálního managementu v souladu s požadavky Programu EMAS.

Poskytovatelem podpory je Českomoravská záruční a rozvojová banka a podpora je poskytována formou příspěvku ze státního rozpočtu ve výši 50 % způsobilých výdajů vynaložených v souvislosti s přípravou na získání certifikátu. Podporu lze v tomto roce poskytnout i zpětně, a to na certifikáty vydané od 30. 6. 2006. Příspěvek se neposkytuje k úhradě nákladů na certifikační audit ani nákladů spojených s obnovením certifikátu!

K získání příspěvku platí pro malé a střední podnikatele (do 250 zaměstnanců),
že musí být zavedeny:

  1. certifikace systému environmentálního managementu v podniku podle normy ČSN EN ISO 14001:2005 (EN ISO 14001:2004), nebo společně zaveden a certifikován integrovaný systém podle normy ČSN EN ISO 9001:2001 (EN ISO 9001:2000)
    a podle normy ČSN EN ISO 14001:2005 (EN ISO 14001:2004), nebo

  2. systém environmentálního managementu v souladu s požadavky Programu EMAS.

  3. Pro malé podnikatele (do 50 zaměstnanců) platí rovněž splnění podmínek předchozích bodů a) a b, nebo musí být zaveden a certifikován systém řízení jakosti podle normy ČSN EN ISO 9001:2001 (EN ISO 9001:2000).

Maximální výše příspěvku činí 300 tis. Kč při certifikace podle písm. a), v ostatních případech je to max. 200 tis. Kč.

Projekt se musí převážně týkat ekonomické činnosti uvedené v seznamu odvětvové klasifikace ekonomických činností (OKEČ) jako činnost tímto programem podporovaná.


JUDr. Gustav Kaválek


Profit Real a.s. Náchod, tel. 739 202 775, 491 420 046 e-mail: rpic@profitreal.cz

4.06.2007

Co inspekce práce neřeší
2.2.2007
Často si myslíme, že se všemi pracovními problémy se můžeme obrátit na Státní úřad inspekce práce (SÚIP) a oblastní inspektoráty práce (OIP). Že tomu tak není, zjistíme až poté, když na nejbližší OIP vážíme dlouhou cestu. V tomto tématu týdne JUDr. Eva Dandová informuje, s čím nám na OIP neporadí, protože to zkrátka není v jejich kompetenci, a kam se v takovém případě obrátit.

Orgány inspekce práce

Nejdůležitějším kontrolním orgánem je Státní úřad inspekce práce a jeho oblastní inspektoráty práce (www.suip.cz). Ten byl zřízen na základě zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů. Historicky vzato právní úprava kontroly dodržování povinností vyplývajících z pracovněprávních předpisů, dozor nad bezpečností práce a technických zařízení a nad dodržováním stanovených pracovních podmínek, státní odborný dozor nad bezpečností vyhrazených technických zařízení, dozor vykonávaný orgány státní báňské správy, dozor vykonávaný orgány státního zdravotního dozoru ve vztahu k ochraně zdraví při práci a kontrola vykonávaná Státním úřadem pro jadernou bezpečnost nebyla v právním řádu České republiky konstruovaná jako jednotná, nýbrž jako decentralizovaná. V působnosti resortu ministerstva práce a sociálních věcí byla vždy soustředěna pouze kontrola dodržování povinností vyplývajících z pracovněprávních předpisů a dozor nad bezpečností práce a technických zařízení a pracovních podmínek. Z toho důvodu zákon o inspekci práce v podstatě sloučil pod jeden Úřad pouze provádění kontroly, kterou předtím vykonávaly orgány státního odborného dozoru nad bezpečností práce podle zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce,ve znění pozdějších předpisů a kontrolu nad dodržováním pracovněprávních předpisů, kterou předtím vykonávaly podle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, úřady práce.

Jiné kontrolní orgány

Zákon o inspekci práce se nedotýká působnosti a pravomocí ostatních inspekčních orgánů činných v této oblasti mimo rámec systému Ministerstva práce a sociálních věcí. I nadále státní odborný dozor nad bezpečností vyhrazených technických zařízení vykonávají organizace státního odborného dozoru zřízené podle zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění pozdějších předpisů – tedy Institut technické inspekce (www.iti.cz). Dozor vykonávaný orgány státní báňské správy nadále vykonává podle zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů, Český báňský úřad a obvodní báňské úřady (www.cbusbs.cz).Dozor vykonávaný orgány státního zdravotního dozoru ve vztahu k ochraně zdraví při práci nadále podle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů, vykonávají Ministerstvo zdravotnictví a krajské hygienické stanice, resp. územní pracoviště KHS (www.mzcr.cz). Zákon o inspekci práce se nedotýká dále kontroly vykonávané Státním úřadem pro jadernou bezpečnost, státním dozorem nad provozováním určeného technického zařízení na drahách, který vykonávají drážní správní úřady a Drážní inspekce, státního odborného dozoru vykonávaného orgány Ministerstva obrany nad bezpečností a ochranou zdraví při výkonu vojenské činné služby a nad určenými technickými zařízeními provozovanými s vojenskou výstrojí, vojenskou výzbrojí, vojenskou technikou a ve vojenských objektech a netýká se ani dozoru nad bezpečností při výkonu vojenské služby. Nakonec je třeba připomenout, že zákon o inspekci práce nezměnil ani pravomoci odborových orgánů provádět kontrolu nad dodržováním pracovněprávních předpisů, vnitřních předpisů a závazků z kolektivních smluv ve smyslu ustanovení § 321 nového zákoníku práce č. 262/2006 Sb. a pravomoc odborových orgánů ve smyslu ustanovení § 322 nového zákoníku práce provádět u jednotlivých zaměstnavatelů kontrolu nad stavem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Kam se obrátit o pomoc Při rozhodování, kam se obrátit s žádostí o pomoc však musíme důsledně rozlišovat, co se chceme dozvědět nebo jakou pomoc vyžadujeme. Orgány inspekce práce, jak jsme uvedli výše, jsou především orgány kontrolními, ty neposkytují ani stanoviska ani výklady např. jednotlivých ustanovení zákoníku práce. Na tyto orgány je vhodné se obrátit, když zaměstnavatel zvlášť hrubým způsobem porušuje pracovněprávní předpisy nebo bezpečnost a ochranu zdraví při práci. V té souvislosti je důležité upozornit, že z oblasti BOZP orgány SÚIP kontrolují v podstatě pouze prevenci před pracovními úrazy (OOPP, evidenci a vyšetřování pracovních úrazů, značky a signály, organizaci práce pracovních postupů, BOZP při práci se stroji, BOZP při práci na staveništích apod.), ale ne prevenci před nemocemi z povolání, tedy věci hygienické (ruční manipulaci s břemeny, kategorizaci prací, práce v hluku, v prašném prostředí, se zvýšenou fyzickou a psychickou zátěží nebo hygienického vybavení pracoviště). Navíc platí, že orgány SÚIP lze požádat, aby provedly u zaměstnavatele kontrolu, ale na její provedení není právní nárok. Pokud se týká otázek souvisejících s dodržováním pracovněprávních předpisů z oblasti ochrany zdraví při práci (tedy zejména dodržování zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci, vyhlášky č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli a vyhlášky č. 288/2003 Sb., kterou se stanoví práce a pracoviště, které jsou zakázány těhotným ženám, kojícím ženám, matkám do konce devátého měsíce po porodu a mladistvým, a podmínky, za nichž mohou mladiství výjimečně tyto práce konat z důvodu přípravy na povolaní) je třeba se obrátit se na územní pracoviště krajských hygienických stanic. V otázkách požární prevence se lze dotázat na Hasičském záchranném sboru ČR (www.mvcr.cz/hasici/).V otázkách finančních je třeba se obracet na místně příslušné finanční úřady, příp. na finanční poradce, v otázkách živnostenských oprávnění pak na příslušné živnostenské úřady. Úřady práce poskytují dnes pouze informace ve věcech zaměstnanosti (především aktivní politiky zaměstnanosti) podle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů. Pokud se týká podávání výkladů právních předpisů a rad ve složitých situacích týkajících se pracovního poměru, tak zde je třeba uvést, že obecné informace poskytuje pouze Ministerstvo práce a sociálních věcí a to jednou týdně. Odborové svazy poskytují právní pomoc pouze svým členům. Jinak oficiální výklady zákonů nikdo neposkytuje, podle Ústavy může zákon vykládat zákonodárce (tj. Parlament ČR) nebo soud. V praxi se lze samozřejmě obrátit o radu na advokáty, v takovém případě je třeba počítat s finanční úhradou.

Zdroj: www.bozpinfo.cz

Autor: JUDr. Eva Dandová


Co je SEA? Vaše nejčastější dotazy zodpovídá MŽP.
22.3.2007, Zdroj: MŽP
Najdete zde mj. odpovědi na dotazy: Jaká je definece SEA? Kdy zpracovávat SEA ve vztahu k POH obce? a další.

Odpadové hospodářství - příručka pro životní prostředí.

1. Definice SEA
Dotaz: Zajímalo by mne, jaká je přesná definice zkratky SEA.
Odpověď: Zkratka SEA byla vytvořena z prvních písmen anglického Strategic Environmental Assessment, pod čímž rozumíme strategické posuzování vlivů na životní prostředí. Bližší podrobnosti o procesu a způsobu tohoto posuzování najdete ve Směrnici Evropského parlamentu a Rady 2001/42/ES ze dne 27. června 2001 o posuzování vlivů některých plánů a programů na životní prostředí (tzv. SEA směrnice). Směrnice m.j. specifikuje plány a programy, které podléhají posuzování vlivu na životní prostředí. Jde o plány a programy schvalované na úrovni lokální, regionální a státní v oblasti zemědělství, lesního hospodářství, vodního hospodářství, rybářství, energetiky, průmyslu, dopravy, odpadového hospodářství, telekomunikací, cestovního ruchu, územního plánování, regionálního rozvoje. Tato směrnice byla implementována do české legislativy - viz zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění.

2. Dotaz ke zpracování koncepce rozvoje kraje
Dotaz:
Existuje právní předpis, který upravuje zpracování SEA posouzení strategie rozvoje kraje (nebo zda postupovat dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí ve znění zákona č. 93/2004 Sb., příloha č. 9) a zda existuje vypracovaný metodický pokyn na postup a náležitosti (strukturu) jeho zpracování. Odpověď: Ano, postupuje se podle zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zejména podle paragrafů 10a až 10h a přílohy č. 9. Co se týká metodiky, ta největší a nejšířeji pojatá metodika byla uveřejněna v publikaci PLANETA 7/2004, kterou můžete též nalézt na internetových stránkách Ministerstva životního prostředí. Má název: "Metodika posuzování vlivů koncepcí na životní prostředí".

3. Kdy zpracovávat SEA ve vztahu k POH obce?
Dotaz
: Existuje nějaká jasně definovaná hranice kdy zpracovat SEA ve vztahu k POH obce?
Odpověď: Případy, kdy je nutné zpracovávat další posuzování SEA v plném rozsahu, tj. vyhodnocení SEA, stanoví závěr zjišťovacího řízení dle § 10d zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Nelze odpovědět obecně.

4. Proces SEA ve vztahu k novému stavebnímu zákonu po 1.1.2007
Dotaz: V souvislosti s novelizací stavebního zákona mám dotaz na proces SEA v oblasti územního plánování. Platí k dnešnímu dni (19.2.2007) závěr zjišťovacího žízení ze dne 31. 7. 2006? Další posuzování vlivů na ŽP budeme po 1. 1. 2007 zpracovávat dle zákona č. 100/2001 Sb. ve znění zákona č. 163/2006 Sb., nebo ve znění zákona č. 186/2006 Sb.? Připomínám, že účinnost zákona č. 186/2006 Sb. je od 1. 1. 2007 a v jeho přechodném ustanovení je věta, že správní řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle dosavadních právních předpisů.
Odpověď: Na proces SEA dle zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, stejně jako na proces pořizování územně plánovací dokumentace se nevztahuje správní řád. Proto nelze přechodná ustanovení zákona č. 186/2006 Sb. na tyto procesy uplatnit. Všechny etapy pořizování územně plánovací dokumentace zahájené po 31. 12. 2006 proto budou probíhat podle nového stavebního zákona a podle zákona č. 186/2006 Sb.
Např. závěr zjišťovacího řízení vydaný před 31. 12. 2006 zůstává v platnosti (pokud samozřejmě nanastaly nové skutečnosti), ale koncept nebo návrh územního plánu se již projednává podle nového stavebního zákona a zákona č. 186/2006 Sb., tj. zpracuje se vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území (příloha č. 5 vyhlášky č. 500/2006 Sb.), jehož nedílnou součástí je vyhodnocení vlivů na životní prostředí (příloha zákona č. 183/2006 Sb.)Databáze expertů a autorizovaných subjektů v odpadovém hospodářství
12.2.2007
Přinášíme Vám odkazy do online databáze expertů a autorizovaných subjektů v odpadovém hospodářství.

Přehled zpracovatelů autovraků v ČR

Přehled subjektů, jež vydávají potvrzení o převzetí autovraků do zařízení na sběr autovraků. Seznam subjektů zveřejňuje Centrum pro hospodaření s odpady Výzkumného ústavu vodohospodářského T.G.M.
On line přístup:
http://ceho.vuv.cz/CeHO/CeHO/Autovraky/CeHO_Autovraky.html

Seznam osob pověřených prováděním odběrů v rámci inventarizace PCB

Seznam osob provádějících odběry dle § 2 odst. 2 vyhl. č. 384/2001 Sb., a zákona č. 185/2001 Sb., o opadech zveřejňuje Centrum pro hospodaření s odpady Výzkumného ústavu vodohospodářského T.G.M.
On line přístup:
http://ceho.vuv.cz/CeHO/CeHO/PCB_PCT/CeHO_Sub_databaze_PCB.html

Seznam laboratoří oprávněných k provádění analýz v rámci inventarizace PCB

Seznam registrovaných laboratoří dle § 2 odst. 5 vyhl.č. 384/2001 Sb., a zákona č. 185/2001 Sb., o opadech zveřejňuje Centrum pro hospodaření s odpady Výzkumného ústavu vodohospodářského T.G.M.
On line přístup:
http://ceho.vuv.cz/CeHO/CeHO/PCB_PCT/CeHO_Sub_databaze_PCB.html

Seznam osob oprávněných k odběru vzorků odpadů

Seznam osob proškolených a přezkoušených k odběru vzorků odpadů dle požadavku př.4 k vyhl. č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady zveřejňuje Centrum pro hospodaření s odpady Výzkumného ústavu vodohospodářského T.G.M.
On line přístup:
http://ceho.vuv.cz/CeHO/CeHO/Vzorkovani_odpadu/CeHO_Vzorkovani_odpadu.html

Seznam osob, které byly MŽP pověřeny k hodnocení nebezpečných vlastností odpadů

Aktuální seznam pověřených osob pro hodnocení nebezpečných vlastností odpadů dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech zveřejňuje Ministerstvo životního prostředí.
On line přístup:
http://www.env.cz/AIS/web-pub.nsf/$pid/MZPCPF7QC78O

Seznam osob, které jsou nositeli povinnosti zpětného odběru a využití odpadu z obalů

Osoby zajišťující zpětný odběr a využití odpadu z obalů dle § 14 zák.č. 477/2001 Sb. o obalech zveřejňuje Ministerstvo životního prostředí

On line přístup: http://www.env.cz/www/regobaly.nsf

Seznam osob, s nimiž má autorizovaná společnost uzavřenou smlouvu o sdruženém plnění

Seznam osob podle § 23 zákona č. 477/2001 Sb., o obalech, tj. seznam osob, s nimiž má autorizovaná společnost uzavřenu smlouvu o sdruženém plnění zveřejňuje Ministerstvo životního prostředí.
On line přístup:
http://ceho.vuv.cz/CeHO/CeHO/Autovraky/CeHO_Autovraky.html

Provozovatelé zařízení na zpracování odpadů získaných separovaným sběrem a odpadů odebíraných ve sběrných dvorech

Přehled provozovatelů zařízení na zpracování tříděných odpadů provozuje Centrum pro hospodaření s odpady Výzkumného ústavu vodohospodářského T.G.M.
On line přístup:
http://ceho.vuv.cz/CeHO/CeHO/Technologie/CeHO_Technologie.html

Autorizované osoby k provozování spalovny nebo zařízení na spoluspalování odpadu

Seznam oprávněných osob, kterým MŽP vydalo osvědčení o autorizaci k provozování spalovny nebo zařízení na spoluspalování odpadu podle § 15 odst. 1 písm. c) zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší. Provozuje Ministerstvo životního prostředí.
On line přístup:
http://www.env.cz/AIS/web-pub.nsf/$pid/MZPMSF71QITK

Seznam oprávněných osob, kterým bylo vydáno povolení ke znovuzískávání regulovaných látek při recyklaci výrobků

Seznam oprávněných osob pro recyklaci lednic zveřejňuje Ministerstvo životního prostředí
On line přístup:
http://www.env.cz/AIS/web-pub.nsf/$pid/MZPJAF9L8XG8

Zdroj:enviweb4.05.2007

Nové předpisy BOZP ve stavebnictví
23.3.2007
Komentář k novým předpisům ve stavebnictví. Najdete zde povinnosti zaměstnavatele zajišťovat úkoly v prevenci rizik odborně způsobilou osobou, zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy a další úkoly zadavatele stavby, jejího zhotovitele, popřípadě osoby, která se podílí na zhotovení stavby.

Od 1. ledna 2007 platí v oblasti stavebnictví dva nové předpisy. Prvním je zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovně právní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci).
V tomto zákoně jsou uvedeny jednak povinnosti zaměstnavatele zajišťovat úkoly v prevenci rizik odborně způsobilou osobou (podle počtu zaměstnanců), zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (obsahuje povinnost dodržení požadavků BOZ i pro zadavatele stavby, OSVČ a i jiné osoby – bez jakéhokoliv vztahu ke zhotoviteli) a další úkoly zadavatele stavby, jejího zhotovitele, popřípadě osoby, která se podílí na zhotovení stavby.

Povinnosti zadavatele stavby:

1. Zásadně novým požadavkem je povinnost zadavatele stavby, aby v případech daných zákonem, určil jednoho nebo více koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví na staveništi (dále jen koordinátor). Počet koordinátorů se bude řídit rozsahem, složitostí a náročností stavebního díla.

Zadavatel stavby musí určit koordinátora jak pro fázi přípravy projektu, tak pro fázi jeho realizace, v těchto případech:
o celková předpokládaná doba trvání prací a činností je delší než 30 pracovních dnů, ve kterých budou vykonávány práce a činnosti a bude na nich pracovat současně více než 20 fyzických osob po dobu delší než 1 pracovní den nebo
o celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 pracovních dní v přepočtu na jednu fyzickou osobu.

Přitom musí na staveništi současně působit zaměstnanci více než jednoho zhotovitele stavby.

2. Další povinností zadavatele stavby je povinnost doručit oznámení o zahájení prací na staveništi na oblastní inspektorát práce. Oznámení o zahájení prací je možno doručit v písemné nebo elektronické podobě, a to 8 kalendářních dní před začátkem prací. Oznámení se doručuje v případech uvedených výše v textu u odrážek. Náležitosti oznámení jsou uvedeny v příloze č. 4 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.

3. Při délce trvání stavebních prací a činností uvedených pod bodem 1. je povinnost, aby zadavatel stavby zajistil zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen plán). Plán musí být zpracován i tehdy, budou – li na staveništi vykonávány práce a činnosti, které vystavují fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví. Tyto práce jsou uvedeny v NV č. 591/2006 Sb., a to v jeho příloze č.5. Plán je vypracováván během přípravy stavby, musí obsahovat potřebná opatření z hlediska časové potřeby i způsobu provedení. Během prací na stavbě musí být plán aktualizován, musí být odsouhlasen a prokazatelně s ním musí být seznámeni všichni zhotovitelé.
Zákon dále vyjmenovává, kdy koordinátor nemusí být ustaven.

Při přípravě a realizaci staveb:
• kdy zadavatel nemá povinnost doručit oznámení o zahájení prací na OIP,
• které provádí stavebník sám pro sebe svépomocí (viz § 160 odst. 3 stavebního zákona),
• které nevyžadují stavební povolení ani ohlášení (viz § 103 stavebního zákona).
Pro stavby, pro které bylo vydáno stavební povolení do konce roku 2006 nebo byly do konce roku 2006 zahájeny, též nemusí zadavatel koordinátora určit.

Koordinátor:

Koordinátorem může být fyzická i právnická osoba. Právnická osoba může vykonávat činnosti koordinátora pouze tehdy, je – li výkon zajištěn odborně způsobilou fyzickou osobou. Činnost koordinátora může vykonávat i zadavatel stavby je – li k tomu odborně způsobilý.
Předpokladem odborné způsobilosti je:
alespoň střední odborné vzdělání, které je zakončeno maturitní zkouškou, odborná praxe, jejíž délka závisí na stupni dokončeného vzdělání a která je vykonávána v oboru a dále doklad o úspěšně vykonané zkoušce odborné způsobilosti. Provádění zkoušek z odborné způsobilosti pro činnosti koordinátora a podmínky akreditace pro provádění zkoušek z odborné způsobilosti upravuje nařízení vlády č. 592/2006 Sb., s účinností od 1.1.2007.
Vzhledem k tomu, že požadavek složení zkoušky nemůže být zatím naplněn a koordinátor je nově zavedený institut, může jeho činnost vykonávat fyzická osoba jejíž kvalifikaci obecně vymezuje živnostenský zákon (zákon č. 455/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, příloha č. 2 – vázané živnosti, skupina 214, poskytování služeb v oblasti bezpečnosti práce nebo ochrany zdraví při práci. Nutné je středoškolské vzdělání a 3 roky praxe).
Koordinátor nemůže být totožný s osobou, která odborně vede realizaci stavby.
Druhým předpisem, který je účinný od 1.1.2007 je NV č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Nařízení vlády zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství a upravuje bližší minimální požadavky na staveniště a stavební práce, které byly do konce loňského roku zakotveny ve vyhlášce č. 324/1990 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích. Tato vyhláška byla vyhláškou č. 601/2006 Sb. zrušena.
Nařízení vlády ukládá povinnosti zhotoviteli stavby, upravuje činnost koordinátora během přípravy stavby a při realizaci stavby, dále upravuje náležitosti oznámení o zahájení prací a stanoví práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví.
Autor: Pečená Marie, SÚIP

Zdroj: www.bozpinfo.czNa dovolenou s chlupatým přítelem, či přítelkyní
7.3.2007, Zdroj: Státní veterinární správa ČR
Nelze sice říci, že by se v letošním roce nějak měnily podmínky pro turistické cesty se psem či kočkou, přesto považujeme za vhodné některá základní fakta zopakovat, popřípadě doplnit.

Kdo hodlá cestovat se svými zvířecími miláčky, tedy psy, kočkami nebo fretkami do zemí EU, musí mít pro tento účel pas pro malá zvířata, kde je rubrika pro vyplnění údajů o povinné vakcinaci proti vzteklině. Pas vydávají schválení soukromí veterinární lékaři. Pakliže cestovatelé zamíří do zemí mimo EU, musejí počítat s tím, že i zde vyžadují potvrzení o vakcinaci, popřípadě musejí splnit některé další požadavky konkrétních zemí. Proto je vhodné se včas o těchto podmínkách informovat na zastupitelských úřadech dotyčných zemí.

Podmínkou vydání pasu je označení zvířete - musí být tetováno (čitelně), nejlépe však je, je-li opatřeno elektronickým čipem, což všechno provede soukromý veterinární lékař. Čitelně tetované zvíře může cestovat po EU (kromě velké Británie, Irska, Malty a Švédska) až do poloviny roku 2011, vyplývá to z nařízení (ES) č. 998/2003. Dále zvíře musí být vakcinováno proti vzteklině v souladu s legislativou EU, to znamená, že první očkování pro účely cestování musí mít zvíře jakmile dosáhne stáří tří měsíců. Fotografie zvířete v pase není povinná.

Velká Británie, Irsko, Malta a Švédsko požadují potvrzení z EU schválené laboratoře (v Liberci a v Praze) o účinnosti vakcinace proti vzteklině. Do Británie, Irska a na Maltu je potřeba toto vyšetření mít 6 měsíců předem (měsíc po očkování a 6 měsíců před vstupem na území jmenovaných států). Švédsko požaduje vyšetření hladiny protilátek proti vzteklině provedené minimálně 120 dní a maximálně 365 dní po očkování proti vzteklině.

Británie, Irsko, Malta, a Kypr navíc požadují, aby byli pes, kočka nebo fretka 24 až 48 hodin před vstupem ošetřeni prostředkem proti echinokokóze a proti klíšťatům. Švédsko požaduje ošetření proti echinokóze maximálně 10 dní před vstupem, Finsko maximálně 30 dní před vstupem. Vše aplikuje na požádání soukromý veterinární lékař. Podrobnosti viz www.svscr.cz.

Turisté, kteří směřují do některé z nečlenských zemí potřebují pas pro malá zvířata při návratu na území EU. Navíc pak musejí splnit veterinární podmínky pro vstup do dané nečlenské země. Nejčastější požadavky nečlenských jsou stejné, jako v případě Chorvatska, nejčastějšího cíle našich turistů. Majitel musí mít pro své zvíře potvrzení o vakcinaci proti vzteklině a potvrzení o identifikaci - tetování, nebo označení čipem - což je obsaženo v pasu pro malá zvířata. Jde-li o mladého psa s prvním očkováním, tak musí být provedeno nejméně 6 měsíců před vstupem. Navíc pak musí mít cestovatel potvrzení od soukromého veterinárního lékaře o tom, že zvíře je zdrávo, ne starší tří dnů, a potvrzení z místně příslušné krajské, popřípadě městské veterinární správy, že v místě je tzv. příznivá nákazová situace (tzv. kulaté razítko).

Určitě není na škodu nechat psa očkovat i proti leptospiróze či parvoviróze, popřípadě proti lymské borelióze, a to bez ohledu, zda majitel se psem hodlá vycestovat, či nikoli. Zde je vhodné se poradit se soukromým veterinárním lékařem.

Zkušení cestovatelé dobře vědí, že na cesty se zvířaty je dobré se vypravit za chladu ráno, popřípadě navečer, vždy je dobré mít s sebou vodu, oblíbenou hračku a deku a v případě veder chladit hřbet či tlapky zvířete mokrým hadrem. Pes by neměl za jízdy vyhlížet z oken, mimo jiné mu hrozí zánět spojivek. Cestu je vhodné přerušovat a nechat psa proběhnout, napít se a vyvenčit.

Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS ČR: www.svscr.cz.This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]