4.29.2007

Právní aspekty a statistiky v oblasti životního prostředí
10.4.2007
Legislativa vztahující se k systémům environmentálního managementu spadá do těchto základních oblastí:

a) životní prostředí obecně (Zákon č.17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění zákona č. 123/1998 Sb. A zákona č. 100/2001 Sb.),

b) ochrana přírody a krajiny (Zákon ČNR č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších změn a doplňků, úplné znění č.460/2004.Sb.),

c) vodní hospodářství a ochrana vod (Zákon 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) 76/2002 Sb., 320/2002 Sb., 274/2003 Sb., 20/2004 Sb., 20/2004 Sb., Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a změně některých zákonů ve znění zákona ),d) ochrana ovzduší (Zákon číslo 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší),e) nakládání s odpady a obaly ( Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů ve znění zákona č.477/2001 Sb., zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 275/2002 Sb. a zákona č. 320/2002 Sb. , Zákon č. 477/2001 Sb. o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech),f) nakládání s chemickými látkami a chemickými přípravky (Zákon č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích, Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví),g) prevence závažných haváriích (Zákon č. 353/1999 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky),

h) integrovaná prevence znečišťování (Zákon č.76/2002 Sb.Zákon o integrované prevenci a o omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci),

i) posuzování vlivů na životní prostředí (Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivu na životní prostředí).V každé oblasti je uveden pouze název hlavního zákona z každé oblasti, plné znění těchto zákonů, další zákony, vyhlášky, nařízení vlády je možno nalézt na internetových stránkách Ministerstva životního prostředí: http://www.env.cz. Dodržování těchto legislativních dokumentů je povinné na rozdíl od dodržování norem řady ISO 14 000 a Nařízení EMAS, které je dobrovolné. Každá organizace tedy musí sledovat environmentální aspekty svých činností: emise do ovzduší, vypouštění látek do vody, odpadové hospodářství, kontaminace půdy, využívání surovin a přírodních zdrojů, jiné místní problémy životního prostředí a záležitosti místních společenství.

Na stránkách Ministerstva životního prostředí lze také nalézt ročenku (http://www.env.cz/www/dav.nsf/rocenka_06/06_obsah.htm), která shrnuje statistické údaje vztahující se k ekologii:

Příčiny změn životního prostředí a ovlivňující faktory (osídlení a pohyb obyvatelstva, výroba a spotřeba, odpady, staré ekologické zátěže).

Stav a vývoj složek prostředí (ovzduší, voda, půda a horninové prostředí, lesy, příroda, fyzikální pole).

Životní prostředí a zdraví.

Nástroje politiky životního prostředí (poplatkový systém, výdaje na životní prostředí, dobrovolné nástroje, posuzování vlivů na životní prostředí – EIA/SEA a integrovaná prevence a omezování znečištění – IPPC, Integrovaný registr znečišťování životního prostředí – IRZ).Comments: Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]