8.31.2011

Příjemce dotace musí splnit podmínky dané poskytovatelem

26.08.2011

„Finanční úřady kontrolují, zda prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu byly použity v souladu s podmínkami stanovenými poskytovatelem,“ říká Jan Knížek, generální ředitel daňové správy.


Dotace ze státního rozpočtu jsou poskytovány příjemcům na základě žádosti za konkrétním účelem a za předem daných specifických podmínek, které určuje poskytovatel dotací a které je povinen příjemce dotací v souvislosti s použitím dotací splnit. Záleží na příjemci, zda poskytnuté prostředky za těchto podmínek přijme. O změnách podmínek je oprávněn rozhodnout pouze poskytovatel dotace. Územní finanční orgány jsou oprávněny kontrolovat splnění podmínek dotací, ale nejsou oprávněny zasahovat či jinak ovlivňovat fázi poskytování dotací, protože při poskytování dotací je zachováno vrchnostenské postavení poskytovatele.
Nedodržení podmínek dotace je klasifikováno jako neoprávněné použití či zadržení peněžních prostředků ze státního rozpočtu a je porušením rozpočtové kázně. Správcem odvodů za porušení rozpočtové kázně a penále za pozdě provedený odvod jsou územní finanční orgány. Příjemce je povinen provést odvod, případně penále, prostřednictvím finančního úřadu.
Příjemce dotace má – pro zmírnění dopadu ve většině případů formálního pochybení – možnost požádat o prominutí nebo částečné prominutí odvodu nebo penále a Generální finanční ředitelství (do konce roku 2010 Ministerstvo financí) může z důvodů hodných zvláštního zřetele zcela nebo zčásti prominout odvod nebo penále.
„Pohled příjemců dotací, kteří porušili rozpočtovou kázeň a jsou povinni provést odvod za porušení rozpočtové kázně a penále za pozdě provedený odvod, případně jejich žádosti o prominutí odvodu či penále nebylo vyhověno, je silně ovlivněn přesvědčením o nezávažnosti svých pochybení,“ dodává generální ředitel Knížek a vychází přitom z neúplných tvrzení některých příjemců dotací, která se v poslední době objevila v médiích. Veškeré skutečnosti o nesplnění podmínek dotace, které vedou daňovou správu k vyměření odvodu a penále, jsou vždy podrobně uvedeny ve zprávě z daňové kontroly a příjemce dotace je s nimi prokazatelně seznámen.
„Je do určité míry pochopitelné, že je pro příjemce dotací krajně nepříjemné zveřejnit prostřednictvím médií své pochybení při využívání veřejných prostředků, ale není přípustné, aby byl touto cestou jakkoliv zpochybněn postup územních finančních orgánů při správě odvodů za porušení rozpočtové kázně a penále ,“ dodává na závěr Jan Knížek.

Labels:


8.17.2011

Klaus podepsal zákon o urychlení výstavby dopravní infrastruktury

29.6.2011, Zdroj: ČTK
Stavby téměř všech dálnic by mohly být veřejným zájmem
Prezident Václav Klaus podepsal novelu zákona o urychlení výstavby dopravní infrastruktury, která umožňuje vyvlastňování pozemků i pro energetické a vodní stavby. Novela má usnadnit výstavbu zejména dalších bloků Jaderné elektrárny Temelín, odkládanou stavbu jezů na Labi či budování protipovodňových opatření. Institut vyvlastnění bude moci investor využít tehdy, pokud se nedohodne na odkupu pozemků pro plánovanou stavbu.
Novela také mění proces stavebního řízení v zákonem stanovených případech. Zatímco podle původní předlohy by musel příslušný stavební úřad na žádost stavebníka závazně spojit stavební a územní řízení, nyní toto rozhodnutí bude záviset ve vybraných případech na jeho úvaze. Má také platit, že dotčeným stavebním úřadem bude speciální úřad, tedy úřad zaměřený na silniční, železniční a vodní stavby, a nikoli stavební úřad v obci s rozšířenou působností.
Zákon o urychlení výstavby dopravní infrastruktury předložila ještě v minulém volebním období ve sněmovně skupina poslanců, která chtěla usnadnit výstavbu rychlostní komunikace R35. Dopracovali ho nakonec tak, že se vztahuje na veškerou dopravní infrastrukturu. Zákon tak kromě jiného umožňuje použít vyvlastnění při získávání pozemků pro silnice a dálnice.

Labels:


Ministerstvo dopravy chystá program pro vznik logistických center

10.8.2011, Zdroj: ČTK
Konkrétní podobu návrhu hodlá úřad předložit do konce roku, první výzvu pro čerpání prostředků plánuje vyhlásit v závěrečném čtvrtletí roku 2012.
Z vytipovaných lokalit pro vznik logistických center prokázalo vysoký potenciál VLC Lovosice, uvádí ministerstvo dopravy. Podle něj v tomto případě jde o dostavbu a dovybavení stávajícího funkčního kontejnerového terminálu, k jehož dokončení je potřeba vyčlenit finanční prostředky z rozpočtu ministerstva.
"Překladiště v Lovosicích je zatím první pokus," zhodnotil situaci jednatel společnosti Bohemiakombi Vladimír Fišer. Podle něj se kvůli tomuto překladišti daří každý týden přeložit náklad ze zhruba 500 kamionů na železnici. K dokončení logistického centra je zde ještě potřeba vybudovat skladiště, která by mohli dopravci využívat, doplnil Fišer.
V Česku je podle Fišera potřeba další logistické centrum, které by obdobně jako Lovosice pro severní a střední Čechy dokázalo obsloužit kombinovanou dopravou severní a střední Moravu. Přesná poloha takovéhoto centra musí být někde u hlavní železniční trati, protože kamiony se k tomuto místu mohou dostat daleko snadněji, vysvětlil Fišer.
Ministerstvo dopravy uvedlo, že na roky 2012 a 2013 má k dispozici prostředky pro podporu multimodální dopravy ve výši 700 milionů korun na každý rok. Tyto prostředky jsou vyčleněny v rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI), avšak současné zákony je neumožňují využít pro podporu výstavby logistických center přímo. Právě chystaný program by podle ministerstva měl umožnit státní spoluúčast na vzniku veřejných logistických center.

Labels:


Nové sazby mýtného pro autobusy

11.8.2011, Zdroj: Ministerstvo dopravy

Dříve autobusoví přepravci platili mýtné podle emisní normy a počtu náprav autobusu dle tabulek, které byly shodné s nákladními vozidly nad 3,5 t. Provozovatel staré karosy by tak za jednu cestu do Brna po D1 v běžný pracovní den zaplatil na mýtném 566 Kč. Od 1. září by řidič toho samého autobusu zaplatil 276 Kč. Jestliže se však dopravce rozhodne koupit moderní autobus splňující nejpřísnější emisní limity, zaplatil by pouze 160 Kč.
„Změnou ve výpočtech sazeb mýtného chce Ministerstvo dopravy výrazně podpořit jak dopravce, tak omlazování autobusového parku České republiky,“ sdělil šéf rezortu dopravy Pavel Dobeš.
Sazby pro autobusy od 1. 9. 2011:
emisní třída
EURO 0—II
EURO III—IV
EURO V +
sazba za 1 km
1,38 Kč/km
1,00 Kč/km
0,80 Kč/km
Autobusy, které jsou již nyní v mýtném systému evidovány jako „nákladní vozidla“, musí být přeevidovány. V opačném případě pro ně budou i nadále platit staré sazby pro nákladní vozidla. Zároveň si však dopravce musí vyměnit OBU jednotku, výměna je zcela bezplatná. Sazba pro autobusy se nerozlišuje podle typu komunikace, počtu náprav ani hmotnosti. Vozidla mohou být nově evidována i přeevidována z kategorie „nákladní“ do kategorie „autobus“ od 1. 8. 2011. Během srpna jim však stále bude účtováno mýtné podle dosavadních sazeb. Změna sazebníku mýtného pro autobusy nabývá platnosti od 1. září 2011.

Labels:


Začíná přeregistrace autobusů v mýtném systému

1.8.2011, Zdroj: ČTK
Dosud systém nerozlišoval nákladní vozidla a autobusy. V rámci nového třídění se budou mýtné sazby autobusů lišit jen podle emisní třídy motoru, nebude se přihlížet k počtu náprav, jak je tomu u kamionů, doplnil Šimoník.
"Pokud uživatelé platí mýto předem (PrePay), stačí, aby se zastavili na kterémkoliv z 250 distribučních míst, kterými jsou čerpací stanice podél zpoplatněné sítě. Tam vyplní krátký formulář, prokážou se dokladem o emisní třídě a technickým průkazem autobusu, vrátí starou a dostanou novou palubní jednotku," popsala proces mluvčí Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Martina Vápeníková.
Obdobně mají podle Vápeníkové navštívit některé z kontaktních center, tedy krajských poboček Hospodářské komory ČR, uživatelé platící mýtné následně zpravidla prostřednictvím faktury. S registrací v novém systému jim také mohou pomoci vydavatelé tankovacích karet.
Autobusové mýtné sazby budou celkem tři. Vozidla splňující jen nejméně ekologické emisní třídy Euro 0 až 2 zaplatí 1,38 koruny za kilometr, kilometr s emisemi Euro 3 až 4 vyjde na jednu korunu a nejekologičtější autobusy 80 haléřů za ujetý kilometr. Pro srovnání kamiony na mýtném v současnosti platí částku kolem pěti korun na kilometr. Na autobusy se rovněž přestanou vztahovat páteční odpolední zdražení mýtných tarifů.
Právě zavádění vyšších sazeb na páteční odpoledne považovali dopravci za jedno z nejvíce diskriminujících nařízení. Pravidelná linková doprava se kvůli jízdnímu řádu nemůže přesunout do méně vytížených časů, vysvětlil mluvčí sdružení dopravců Česmad Bohemia Martin Felix.
Zvýhodnění autobusové dopravy bude mít jen minimální dopad na celkovou výši ročního výběru mýtného, uvedlo ministerstvo dopravy. Zanedbatelné snížení bude podle úřadu kompenzováno kladnými sociální dopady a podporou podnikatelského prostředí. Z předpokládaných 7,9 miliardy korun, které se na elektronickém mýtném v letošním roce vyberou, by nařízení mohlo snížit výběr o 120 milionů korun.

Labels:


Nová pravidla pro tachografy v silniční dopravě ušetří společnostem více než 500 milionů EUR ročně

28.7.2011, Zdroj: EUROPA - Portál Evropské unie
Šest milionů evropských nákladních vozidel a autobusů je vybaveno tachografy, které umožňují kontrolovat, zda profesionální řidiči a dopravci dodržují právní předpisy v sociální oblasti týkající se silniční dopravy1. Používání digitálního tachografu je od roku 2006 pro nová vozidla povinné. Cílem současného návrhu je aktualizovat právní rámec, který sahá až do roku 1985. Nové nařízení napomůže snížit počet podvodů a administrativní zátěž spojenou s používáním tachografů.
Místopředseda Siim Kallas prohlásil: „Pravidla týkající se dob řízení a dob odpočinku mají chránit profesionální řidiče a ostatní účastníky silničního provozu. Rovněž zajišťují spravedlivou hospodářskou soutěž a dobré pracovní podmínky řidičů. Digitální tachograf je vynikajícím kontrolním nástrojem, který zajistí dosažení těchto cílů. Návrh je nejen velmi důležitý pro zachování spolehlivosti digitálního tachografu, ale také představuje významný krok směrem k zavádění inteligentních a integrovaných zařízení v nákladních vozidlech, což přispěje ke zlepšení účinnosti dopravního systému v Evropské unii.“
Návrh stanoví několik novinek:
· Záznam polohy prostřednictvím družicového systému pro určování polohy umožní nahrazení ručních záznamů automatickými a ušetří dopravcům a jejich řidičům 349 milionů EUR ročně. Umožňuje totiž lepší monitorování a poskytuje důležité informace pro organizaci logistického řetězce.
· Dálková komunikace zvýší účinnost silničních kontrol, které mohou být zacíleny na vozidla, u nichž s vyšší pravděpodobností dochází k porušování právních předpisů. Jelikož řidiči, kteří dodržují předpisy, budou zastavováni méně často, bude možné dosáhnout snížení administrativní zátěže o 34,5 milionů EUR ročně.
· Zvláštní rozhraní, které umožní integraci do inteligentních dopravních systémů a zároveň bude v souladu s platnými právními předpisy o ochraně údajů.
· Vyšší normy pro dílny pověřené instalací a kalibrací tachografu sníží počet podvodů a manipulací.
· Sloučení řidičského průkazu s kartou řidiče, která se používá v digitálním tachografu, sníží administrativní zátěž řidičů o 100 milionů EUR ročně a také sníží podvodné užívání karet řidiče, které lze dnes příliš snadno předat jiným řidičům.
· Průběžná aktualizace specifikací tachografu s cílem zachovat vysokou úroveň zabezpečení a snížit možnosti podvodu a manipulace.
Návrh také umožní, aby členské státy udělovaly výjimky z povinnosti používat tachografy některým uživatelům v rámci jednotně rozšířeného okruhu, např. řemeslníkům (snížení administrativní zátěže o 52,8 milionů EUR ročně). To navrhla skupina nezávislých zúčastněných stran na vysoké úrovni pro oblast administrativní zátěže.
Návrh byl předložen Parlamentu a Radě, které byly vyzvány, aby jej přijaly. K návrhu je připojeno sdělení Komise, které objasňuje, jak bude dlouhodobě zajištěna bezpečnost, jak Komise využije normy stanovené Evropským výborem pro normalizaci (CEN) pro některé části zařízení tachografu a jak bude spolupracovat se třetími zeměmi na úrovni Evropské hospodářské komise OSN (UNECE)2.
1: Jedná se zejména o právní předpisy týkající se dob řízení a dob odpočinku (nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 ze dne 15. března 2006 o harmonizaci některých předpisů v sociální oblasti týkajících se silniční dopravy, Úř. věst. L 102, 11.4.2006, s. 1).
2: V rámci Evropské dohody o práci osádek vozidel v mezinárodní silniční dopravě (AETR).

Labels:


This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]