11.29.2007

Činnosti na konci kalendářního roku

Činnost

Termín

Místo určení

Právní úprava

OK

Potvrzení o zdanitelných příjmech

Do 10 dnů od podání žádosti zaměstnance

1x zaměstnanec, kopie zůstává ve mzdové účtárně

§ 38j odst. 3 ZDP

Potvrzení o účasti na NP, potvrzení o úhrnu vyměřovacích základů na soc. zabezpečení

Do 8 dnů od podání žádosti zaměstnance

1x zaměstnanec, kopie se zakládá do osobního spisu zaměstnance

§ 15a zákona č. 589/1992 Sb.

Potvrzení o úhrnu vyměřovacích základů na zdravotní pojištění

Do 8 dnů od podání žádosti zaměstnance

1x zaměstnanec, kopie se zakládá do osobního spisu zaměstnance

§ 3 odst. 18 zákona č. 592/1992 Sb.

Zpracovat roční mzdový list

a uložit do archivu

Po ukončení kalendářního roku

Archivuje se alespoň 30 let po posledním záznamu

§ 35a odst. 4 zákona č. 582/1991 Sb.

Provést archivaci jednotlivých dokladů

Po ukončení kalendářního roku

Doklady se ukládají do archivu zaměstnavatele

Zákony č. 563/1991 Sb., 499/2004 Sb., 582/1991 Sb., 262/2006 Sb.

Shromáždit doklady pro provedení ročního zúčtování

Do 15. 2. následujícího roku

Doklady zůstávají ve mzdové účtárně

§ 38 ZDP

Předložit vyúčtování daně z příjmu fyzických osob

Do 20. 2. následujícího roku

Příslušný finanční úřad, kopie zůstává u zaměstnavatele

§ 38 ZDP

Předložit vyúčtování vybírané srážkou

Do 30 dnů od lhůty pro odvod poslední daňové povinnosti pro srážkovou daň

Příslušný finanční úřad, kopie zůstává u zaměstnavatele

§ 38 ZDP

Provést roční zúčtování na žádost zaměstnance

Do 31. 3. následujícího roku

Přeplatek vyšší než 50 Kč se vrátí zaměstnanci

§ 35d odst. 7, § 38ch ZDP

Vyplnit a odeslat ELDP

Nejpozději do 30. 4. následujícího roku

1x OSSZ, 1x zaměstnanec, kopie zůstává v organizaci

§ 38 odst. 4, 5, § 39 zákona č. 582/1991 Sb.

Provést odvod z neplnění povinného podílu zaměstnanců se zdravotním postižením

Do 15. 2. následujícího roku

Příslušný úřad práce podle sídla organizace

§ 81, 82 zákona č. 435/2004 Sb., § 15, 17, 18, vyhl. č. 518/2004 Sb.

Zaslat přehled o plnění povinného podílu zaměstnanců

Do 15. 2. následujícího roku

Příslušný úřad práce podle sídla organizace

§ 81, 82 zákona č. 435/2004 Sb., § 15, 17, 18, vyhl. č. 518/2004 Sb.

Zpracovat roční statistické výkazy

Termíny podle jednotlivých výkazů

Český statistický úřad

Zákon č. 89/1995 Sb.

Provést roční rozbor hospodaření, čerpání práce přesčas, pracovní pohotovosti

Podle požadavků zaměstnavatele

Zůstává u zaměstnavatele

Podle požadavků zaměstnavatele

Roční mzdový list

Jestliže jsou mzdy zpracovávány na počítači, zpracovat roční mzdový list. V případě vedení tradičních mzdových listů nutno doplnit údaje pro zpracování ročního zúčtování daní (úhrn příjmů, úhrn pojistného, úhrn slev atd.).

Roční zúčtování

Shromáždit podklady pro provedení ročního zúčtování daně z příjmů včetně podpisu daňového prohlášení pro daný rok do 15. února každého roku.

Ve lhůtě 10 dnů od podání žádosti zaměstnance vystavit doklad - „Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti a funkčních požitků a o sražených zálohách na daň". Kopie dokladu archivuje mzdová účtárna.

Do 20. února následujícího roku předložit místně příslušnému finančnímu úřadu vyúčtování daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků za kalendářní rok a doložit „Přílohu k vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků", jestliže v průběhu zdaňovacího období byly prováděny opravy záloh daně a daně podle § 38i odst. 1 a 2 ZDPř, přílohu k vyúčtování daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti o dodatečných opravách měsíčního daňového bonusu podle § 38i odst. 4 a 5 ZDPř, formulář „Počet zaměstnanců k...".

Do 30 dnů od lhůty, v níž byl plátce povinen odvést za rozhodné období poslední daňovou povinnost, předložit místně příslušnému finančnímu úřadu vyúčtování daně vybírané srážkou včetně přílohy.

Na žádost zaměstnance provést do 31. března každého roku roční zúčtování záloh na daň z příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků a nejpozději při vyúčtování mzdy za březen vrátit přeplatek daně, který vyplyne z ročního zúčtování daňových záloh, jestliže je částka vyšší než 50 Kč a v případě uplatnění zúčtování ročního daňového bonusu vrátit bonus, pokud činí alespoň 100 Kč, ne však vyšší než 30 000 Kč.

ELDP

Po roční účetní závěrce, nejpozději však do 30. dubna následujícího roku, zaměstnavatel vyplní evidenční list důchodového pojištění a poté do 8 dnů ELDP odesílá na správu sociálního zabezpečení. ELDP musí být podepsán pověřeným zaměstnancem nebo jiným oprávněným zástupcem a opatřen razítkem. Druhé vyhotovení ELDP obdrží ve stejné lhůtě zaměstnanec, další kopie ELDP opatřená podpisem zaměstnance se archivuje po dobu 3 let po roce, kterého se ELDP týká (ale je doporučováno archivovat jej delší období, než je předepsáno).

Odvod z neplnění podílu OZP

Do 15. února každého roku provést odvod daně plynoucí z neplnění povinného podílu zaměstnanců se zdravotním postižením na přepočteném počtu zaměstnanců dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, a vyhlášky č. 518/2004 Sb. příslušnému úřadu práce.

Do 15. února každého roku dále písemně oznámit úřadu práce plnění povinného podílu zaměstnanců se zdravotním postižením za uplynulý rok a způsob plnění.

Veškeré písemnosti za uplynulý rok připravit k archivaci, popřípadě ke skartaci, podle archivačního a skartačního řádu organizace. V této souvislosti upozorňuji na novou archivační lhůtu, která se týká písemností o srážkách ze mzdy. V souladu s § 150 zákoníku práce musí zaměstnavatel tyto písemnosti archivovat po stejnou dobu jako doklady týkající se mzdy nebo platu (tedy 30 let).

Vyhodnotit roční údaje pro statistické výkazy, pokud zaměstnavatel tuto povinnost má.

V požadovaném rozsahu zpracovat podklady pro roční rozbor hospodaření.

Potvrzení o úhrnu vyměřovacích základů na sociální pojištění

Zaměstnavatel, který je velkou organizací, je povinen na žádost zaměstnance předat mu do 8 dnů od podání žádosti potvrzení, na němž za příslušný kalendářní rok uvede:

Toto potvrzení budou vyžadovat zaměstnanci, kteří zároveň podnikají ( OSVČ). Na toto potvrzení byl vydán předepsaný tiskopis, který je součástí „Přehledu o příjmech a výdajích OSVČ". Tiskopis není sice povinný, ale doporučuje se jej používat. Potvrzení budou tedy vydávat pouze velké organizace, pokud zaměstnanec, který současně podniká, o doklad požádá.

V souvislosti s novou právní úpravou od 1. 1. 2008 je každý zaměstnavatel podle § 15a) zákona č. 582/1991 Sb. povinen písemně potvrdit zaměstnanci na jeho žádost úhrn vyměřovacích základů na sociální zabezpečení za kalendářní rok, z nichž bylo sraženo pojistné, a to do 8 dnů ode dne obdržení žádosti; zjistí-li zaměstnavatel, že v tomto potvrzení uvedl nesprávné údaje, je povinen neprodleně vydat zaměstnanci nové potvrzení.

Od 1. 1. 2008 je zaměstnavatel povinen podle § 3 odst. 18 zákona č. 592/1992 Sb. písemně potvrdit zaměstnanci na jeho žádost úhrn vyměřovacích základů na zdravotní pojištění za kalendářní rok, z nichž bylo za zaměstnance odvedeno pojistné, a to do 8 dnů ode dne obdržení žádosti; zjistil-li zaměstnavatel, že v tomto potvrzení uvedl nesprávné údaje, je povinen neprodleně vydat zaměstnanci nové potvrzení.11.27.2007

Zdravotní pojištění u zaměstnance na neplaceném volnu
20.8.2007, Zdroj: VZP
Kdo platí pojištění za zaměstnance, který pracuje na částečný úvazek a po dobu dvou měsíců si vezme neplacené volno?

Jsem zaměstnancem na částečný úvazek. Mám 2 měsíce neplacené volno. Podle zaměstnavatele musím zdravotní pojištění za toto období neplaceného volna platit sám. Kromě zaměstnání mám ale „péči o osobu blízkou", v tomto případě za mě platí zdravotní pojištění stát. Musím za ty dva měsíce neplaceného volna platit zdravotní pojištění sám? Kolik, jakým způsobem a kdy?

Za daných okolností pojistné platit nebudete. Pokud byste však nepatřil mezi pojištěnce, za které platí z nějakého důvodu (viz níže) pojistné stát, musel byste za období neplaceného volna skutečně hradit pojistné na zdravotní pojištění sám. Pojistné se v takovém případě stanovuje ve výši poměrné části minimální mzdy odpovídající počtu kalendářních dní čerpání neplaceného volna. Pojistné byste hradil prostřednictvím svého zaměstnavatele. Na něm by byl výpočet a odvod pojistného.

Při souběhu zaměstnání a zařazení mezi státní pojištěnce platí pojistné zaměstnanec (prostřednictvím svého zaměstnavatele) i stát. Zaměstnanec však nemusí dodržet minimální výši pojistného a ani nemusí platit pojistné za období neplaceného volna. Nárok na zařazení mezi státní pojištěnce, stejně jako ztrátu tohoto nároku, má pojištěnec povinnost oznámit a doložit své zdravotní pojišťovně. Oznamovací povinnost je osmidenní.

Pokud tedy patříte mezi státní pojištěnce a tuto skutečnost jste oznámil své zdravotní pojišťovně, váš zaměstnavatel v době, kdy vám poskytne neplacené volno, za vás pojistné na zdravotní pojištění odvádět nebude, protože jako státní pojištěnec budete patřit mezi osoby, pro které není stanoven minimální vyměřovací základ. Ten může být jako v tomto případě i nulový. Pojistné na zdravotní pojištění nebudete odvádět ani vy sám. Je ovšem třeba i zaměstnavateli doložit, že právo na zařazení mezi státní pojištěnce máte.

Mezi osoby, za které hradí pojistné stát, patří i osoby pečující o závislou osobu. Podle současné legislativy [§ 7 odst. 1 písm. g) zákona č. 48/1997 Sb.] je stát plátcem pojistného za osoby, které jsou závislé na péči jiné osoby ve stupni II (středně těžká závislost) nebo stupni III (těžká závislost) anebo stupni IV (úplná závislost), a osoby pečující o tyto osoby. Osoby pečující o osoby, které jsou závislé na péči ve stupni II, III a IV podle § 8 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, uplatní nárok na zařazení mezi pojištěnce, za které je plátcem pojistného stát, tiskopisem Oznámení pojištěnce, a zároveň písemným potvrzením, které vydá obecní úřad obce s rozšířenou působností. Podle zákona o sociálních službách je obecní úřad obce s rozšířenou působností povinen vydat toto potvrzení osobě blízké nebo jiné fyzické osobě, která s oprávněnou osobou žije v domácnosti.11.16.2007

Zákonem č.261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů je s platností od 1.1.2008 novelizován zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, dále jen "zákon o DPH".

Snížená sazba daně se zvyšuje na 9%.
Bytovým domem se pro účely zákona o DPH rozumí stavba pro bydlení, ve které více než polovina podlahové plochy odpovídá požadavkům na trvalé bydlení a je k tomu účelu určena, rodinným domem se rozumí stavba pro bydlení, ve které více než polovina podlahové plochy odpovídá požadavkům na trvalé rodinné bydlení a je k tomu účelu určena a v níž jsou nejvýše 3 samostatné byty, nejvýše 2 nadzemní podlaží a 1 podzemní podlaží a podkroví, a bytem se rozumí soubor místností, popřípadě jednotlivá obytná místnost, který svým stavebně technickým uspořádáním a vybavením splňuje požadavky na trvalé bydlení.
Z nového ustanovení § 48 zákona vyplývá, že se při poskytnutí stavebních a montážních prací spojených se změnou dokončené stavby bytového domu, rodinného domu nebo bytu, vymezenou stavebním zákonem nebo v souvislosti s opravou těchto staveb uplatní snížená sazba daně. Opravou se rozumí též údržba. Obdobně se snížená sazba daně uplatní u rekonstrukcí a oprav příslušenství bytového domu, rodinného domu nebo bytu.
Snížená sazba daně se uplatní také při poskytnutí stavebních a montážních prací včetně konstrukcí, materiálů, strojů a zařízení, které se zabudují nebo zamontují jako součást uvedených staveb, včetně jejich příslušenství.

Z nového ustanovení § 48a vyplývá, že se snížená sazba daně uplatní při poskytnutí stavebních a montážních prací spojených s výstavbou staveb pro sociální bydlení a také při změně dokončené stavby, nebo v souvislosti s opravou těchto staveb, včetně jejich příslušenství.
Snížená sazba daně se uplatní také při poskytnutí stavebních a montážních prací včetně konstrukcí, materiálů, strojů a zařízení, které se jako součást do uvedených staveb zabudují nebo zamontují.
U převodu staveb pro sociální bydlení včetně jejich příslušenství se uplatní snížená sazba daně, pokud se neuplatní osvobození od daně podle § 56 zákona o DPH.
Byty a rodinné domy pro sociální bydlení jsou vymezeny celkovou podlahovou plochou.
Bytem pro sociální bydlení se rozumí byt, pokud jeho celková podlahová plocha nepřesáhne 120 m2, přičemž do této celkové podlahové plochy se započítávají plochy místností bytu, včetně místností, které jsou příslušenstvím bytu. Nezapočítávají se plochy prostorů, které nejsou místností (balkóny, terasy, lodžie).
Rodinným domem pro sociální bydlení se rozumí rodinný dům, pokud jeho celková podlahová plocha nepřesáhne 350 m2. Celkovou podlahovou plochou rodinného domu pro sociální bydlení se rozumí součet podlahových ploch všech místností rodinného domu.
Místností se rozumí místně a prostorově uzavřená část stavby, vymezená podlahovou plochou, stropem a pevnými stěnami. Podle tohoto vymezení se místností nerozumí například půda a sklepní kóje s nepevnými stěnami.

Z textu § 48a zákona také vyplývá, co se rozumí bytovým domem pro sociální bydlení. Bytovým domem pro sociální bydlení se rozumí bytový dům, v němž jsou pouze byty pro sociální bydlení. Pokud budou v bytovém domě, který nesplňuje definici bytového domu pro sociální bydlení prodávány jednotlivé byty, řídí se sazba daně při prodeji bytů celkovou podlahovou plochou jednotlivých bytů.
Při poskytnutí stavebních prací spojených s výstavbou bytů, jejichž celková podlahová plocha přesáhne 120 m2 a rodinných domů 350 m2, se uplatní základní sazba daně.
Pokud plátce přijme v období do 31.12.2007 platbu na stavební práce spojené s výstavbou bytu, uplatní z této přijaté platby sníženou sazbu daně 5%. Pokud bude plátce v roce 2008 účtovat provedení stavebních prací spojených s výstavbou bytu, uplatní DPH ze základu daně, který stanoví jako rozdíl celkové částky základu daně a základů daně z přijatých plateb, u nichž již vznikla povinnost přiznat daň. Při vyúčtování základu daně po 1.1.2008 uplatní plátce pro stavební práce prováděné v rámci výstavby bytu pro sociální bydlení, rodinného domu pro sociální bydlení nebo bytového domu pro sociální bydlení sníženou sazbu daně ve výši 9%. Pro stavební práce prováděné v rámci výstavby bytu, rodinného domu nebo bytového domu, které nesplňují vymezení bytů a staveb pro sociální bydlení, se uplatní základní sazba daně 19%.
Podle přechodného ustanovení uvedeného v bodě 2 novely zákona o DPH, dojde-li u převodu bytového domu, rodinného domu nebo bytu, které nesplňují podmínky stavby pro sociální bydlení, k právním účinkům vkladu do 31. prosince 2007, uplatní se snížená sazba daně ve výši 9%.

Zdroj ČDS


11.13.2007

Plátci DPH mohou od 1.1.2008 účinně podávat přihlášky k tzv. skupinové registraci.

Nabytím účinnosti zákona č. 261/2007 Sb., odkaz na externí web o stabilizaci veřejných rozpočtů, kterým se novelizuje zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZDPH"), je založeno právo na tzv. skupinovou registraci plátců. Skupina se podle nového § 95a odst. 2 ZDPH stává plátcem od 1. ledna následujícího roku, pokud je přihláška k registraci skupiny podána nejpozději do 31. října běžného roku.


První skupiny plátců budou místně příslušnými správci daně registrovány s účinností od 1.1.2009.


informace o jednotlivých změnách zákona o DPH podle oblastí, ve kterých dochází ke změnám

 1. Zákonem č. 261/2007 Sb. ze dne 19. září 2007, o stabilizaci veřejných rozpočtů, byl v části čtvrté novelizován také zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů ("zákon o DPH"). Tento zákon byl publikován dne 16. října 2007 v částce 85 Sbírky zákonů. Účinnost změn v zákoně o DPH je od 1. ledna 2008.

  Změny zákona o DPH představují tyto okruhy změn a doplňků zákona:

  1. Skupinová registrace
   Tyto změny a doplňky jsou implementací článku 11 směrnice Rady 2006/112/ES, podle kterého může každý členský stát považovat za jedinou osobu povinnou k dani osoby, které jsou usazeny na území tohoto členského státu a které jsou sice právně nezávislé, ale navzájem jsou úzce propojeny finančními, hospodářskými a organizačními vazbami.
   Vytvoření skupiny je dobrovolné a její rozsah záleží na vůli osob, které se účastní na skupině. Skupinou se pro účely zákona o DPH rozumí skupina spojených osob se sídlem, místem podnikání nebo provozovnou v tuzemsku, která je registrována k dani jako plátce podle § 95a. Pokud mají osoby, které jsou součástí skupiny sídlo, místo podnikání nebo provozovnu mimo tuzemsko, nejsou tyto jejich části součástí skupiny. Součástí skupiny mohou být pouze ty jejich části, které jsou umístěny v tuzemsku.
   Spojenými osobami se pro účely zákona o DPH rozumí kapitálově spojené osoby nebo jinak spojené osoby. Kapitálově spojenými osobami jsou osoby, z nichž se jedna osoba přímo nebo nepřímo podílí na kapitálu nebo hlasovacích právech druhé osoby, anebo se jedna osoba přímo nebo nepřímo podílí na kapitálu nebo hlasovacích právech více osob, a přitom tento podíl představuje alespoň 40 % základního kapitálu nebo 40 % hlasovacích práv těchto osob.
   Jinak spojenými osobami jsou osoby, na jejichž vedení se podílí alespoň jedna shodná osoba.
   Členy skupiny jsou právnické a fyzické osoby, mohou jimi být i osoby nepovinné k dani resp. osoby, které nejsou plátci daně. Každá osoba může být členem pouze jedné skupiny.

   Osoby, které si zvolí skupinovou registraci, nebudou muset uplatňovat DPH za plnění poskytovaná v rámci skupiny a budou podávat daňová přiznání a souhrnná hlášení společně za celou skupinu. Každý člen skupiny je povinen vést evidenci plnění, která uskutečnil pro ostatní členy skupiny. Zdaňovacím obdobím skupiny je kalendářní měsíc.
   Za skupinu jedná její zastupující člen, kterého si členové skupiny určí v přihlášce k registraci. Skupinová registrace zakotvuje společnou a nerozdílnou odpovědnost členů skupiny za povinnosti skupiny plynoucí z daňových zákonů, kterými se rozumí povinnosti podle zákona o DPH a zákona o správě daní a poplatků. Zákon dále upravuje postup v případě zrušení či změny skupinové registrace.
   Novela zákona o DPH se z hlediska skupinové registrace dotýká § 4 odst. 1 písmene s), § 5 odst. 1, § 5a, 5b a 5c, § 28 odst. 11, § 93a, § 95a, § 99 odst. 11, § 100 odst. 5, § 101 odst. 2, § 106a a § 107 odst. 3.

   První skupiny plátců budou místně příslušnými správci daně registrovány s účinností od 1.1.2009, pokud bude přihláška k registraci podána nepozději do 31.10.2008.
  2. Změna týkající se snížené sazby daně, určení platné sazby DPH, závazné posouzení správnosti zařazení zdanitelného plnění z hlediska sazby daně
   • Od 1. 1. 2008 se mění snížená sazba daně z 5 % na 9 %, tato změna se dotýká § 37 odst. 1, § 37 odst. 2 , § 38 odst. 4 a § 47 odst. 1 písm. b) zákona o DPH.
   • V § 47 odst. 1 je doplněn text, který stanovuje, že u zdanitelného plnění se uplatní sazba daně platná v den vzniku povinnosti přiznat daň, tj sazba platná ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo v případě přijetí platby před datem uskutečnění zdanitelného plnění ke dni přijetí platby,
   • Nový § 47a umožňuje od 1.1.2008, aby jakákoliv osoba požádala o závazné posouzení správné sazby DPH, závazné posouzení bude vydávat Ministerstvo financí a bude zpoplatněno částkou 10 000,- Kč.
  3. Sazba daně u bytové výstavby a u staveb pro sociální bydlení
   Tuto problematiku řeší § 4 odst. 1 písm. za), § 48 a § 48a.

   V § 4 odst. 1 písm. za) je uvedena definice bytového a rodinného domu a bytu pro účely uplatnění sazby daně jak podle § 48, tak i podle § 48a.

   V § 48 je stanoveno, že snížená sazba daně se uplatní u změny dokončené stavby bytového a rodinného domu nebo bytu, a to vč. příslušenství, stejně tak i u oprav těchto staveb. Na tyto služby se snížená sazba daně uplatní bez rozdílu, zda se jedná o stavbu odpovídající definici stavby pro sociální bydlení nebo jinou stavbu pro bydlení, musí však splňovat podmínky dle § 4 odst. 1 písm. za).

   V § 48a je uvedena definice staveb pro sociální bydlení vč. bytu, rodinného a bytového domu. Snížená sazba se použije při poskytnutí stavebních a montážních prací spojených s výstavbou stavby pro sociální bydlení, a to včetně jejího příslušenství, při změně dokončené stavby pro sociální bydlení, včetně jejího příslušenství, nebo v souvislosti s opravou této stavby.
   Bytem pro sociální bydlení se rozumí byt, jehož celková podlahová plocha nepřesáhne 120 m2 , přitom celkovou podlahovou plochou bytu pro sociální bydlení se rozumí součet podlahových ploch všech místností bytu, včetně místností, které tvoří příslušenství bytu. Do celkové podlahové plochy bytu pro sociální bydlení se nezapočítává podíl na společných částech domu.
   Rodinným domem pro sociální bydlení se rozumí rodinný dům, jehož celková podlahová plocha nepřesáhne 350 m2. Celkovou podlahovou plochou rodinného domu pro sociální bydlení se rozumí součet podlahových ploch všech místností rodinného domu.
   Bytovým domem pro sociální bydlení se rozumí bytový dům, v němž nejsou jiné byty než byty pro sociální bydlení.
   Bod 2) Přechodných ustanovení řeší uplatnění konkrétní sazby daně (a to snížené sazby) u převodu bytu, bytového a rodinného domu, které nebudou po 1.1.2008 splňovat kritéria pro sociální bydlení, ale u nichž dojde k právním účinkům vkladu do 31.12.2007, ale zdanitelné plnění se uskuteční až po 1.1.2008. V těchto případech se použije sazba daně 9 %, tj. snížená sazba daně, ale platná k datu uskutečnění zdanitelného plnění dle §21 odst. 5 zákona o DPH.
  4. Ostatní změny
   • V § 36 odst. 3 je v novém písmenu b) stanoveno, že v návaznosti na nově schválené zákony, jsou součástí základu daně i daň z elektřiny, ze zemního plynu a některých dalších plynů a z pevných paliv,
   • v § 81 je vložen nový odstavec 2, podle kterého mají nárok na vrácení daně i ty osoby, které zaplatily daň a které požádají o vrácení daně zaplacené z prostředků nenávratné zahraniční pomoci nebo z prostředků ze zdrojů Evropské unie poskytnutých na podporu projektů výzkumu a vývoje, a to tehdy, pokud podle pravidel poskytovatele prostředků nemohou být tyto prostředky použity na úhradu daně,
   • v § 86 jsou s úpravami stanoveny podmínky a postup při vracení daně ozbrojeným silám cizích států.
 2. Zákonem č. 270/2007 Sb. kterým se mění zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, byl v části desáté novelizován také zákon č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších předpisů ("zákon o DPH"). Tento zákon byl publikován dne 31. října 2007 v částce 87 Sbírky zákonů. Účinnost změn v zákoně o DPH je dnem vyhlášení zákona.

  Změny zákona o DPH se týkají ustanovení, ve kterých se mění pojmy v návaznosti na změny provedené v zákoně o správě daní a poplatků (týkají se především sankcí) a dále se

  • v § 26 ruší odstavec 6 včetně poznámky pod čarou č. 22, který dosud obsahoval ustanovení o dokladu vystaveném neplátcem daně,
  • v § 72 odstavec 3 rozšiřuje možnost uplatnit nárok na odpočet daně nejen v daňovém přiznání, ale i při daňové kontrole,
  • v § 98 odst. 1 a v odst. 2 u náhrady za nesplnění registrační povinnosti upřesňuje výše náhrady vždy na 10 %,
  • podle přechodného ustanovení při uložení náhrady za neuplatnění daně při nesplnění zákonné registrační povinnosti, které nastalo přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se postupuje podle dosavadních právních předpisů.

11.07.2007

Vláda schválila návrh novely živnostenského zákona, kterou předložil ministr průmyslu a obchodu Martin Říman. Norma přináší řadu zásadních změn, které povedou ke zjednodušení živnostenského podnikání v České republice. Živnostníci stráví méně času papírováním, které jim komplikuje podnikání. Díky novele také živnostníci výrazně ušetří na poplatcích, které za úkony spojené s živnostenským podnikáním úřady vybírají.

"Novelou živnostenského zákona výrazně snižujeme zátěž, kterou v tomto státě cítí většina podnikatelů. Ubude jim papírování a sníží se náklady spojené s úřadováním. Uvědomuji si, že živnostenské úřady jsou jen jedním zdrojem administrativní zátěže. Chci, aby na konci mého mandátu trávili podnikatelé na všech úřadech o 20 % méně času," řekl ministr Říman.

"Živnostenský zákon byl od svého vzniku před 16 lety novelizován více než stokrát. Změny tak přicházely v průměru každé dva měsíce. Tuto praxi měním. Vyhlašuji stop stav. Po schválení novely v Parlamentu se minimálně rok žádná novela navrhovat nebude," uvedl dále ministr.

Hlavní body novely živnostenského zákona:


Ministerstvo průmyslu a obchodu výrazně zjednodušilo Jednotný registrační formulář (JRF), který byl zaveden kvůli zjednodušení vstupu do podnikání. Využívá se také při ohlášení změn na živnostenských úřadech, nebo při přihlášení k daňové registraci a ke zdravotnímu a sociálnímu pojištění. Stávajících 18 stran se redukuje na dvě. Místo 471 kolonek jich bude žadatel vyplňovat pouze 140. Změna přináší povinnost podat jen nezbytné údaje.

Nový JRF budou moci občané využívat, jakmile vstoupí v účinnost novela živnostenského zákona. Předpokládaný termín je 1.7.2008.

V současné době je připravována také elektronická verze JRF. Pomocí ní bude možné ohlášení provést i na internetu.


11.01.2007

Digitální tachograf pomocník anebo nutné zlo?
31.10.2007
Digitální tachograf je zařízení sloužící automatickému záznamu pracovního režimu řidiče, resp. osádky v osobních vozidlech s obsaditelností nad 9 osob včetně řidiče a v nákladních vozidlech nad 3,5 t povolené hmotnosti. Nařízení Evropského parlamentu a Rady ES č. 561/2006 nařizuje s účinností od 11. 4. 2007 vybavovat vozidla nově registrovaná po tomto datu jako kontrolními záznamovými přístroji výhradně digitálními tachografy. Digitální tachografy tedy ve vozidlech postupně v budoucnu zcela nahradí nám všem již známé analogové tachografy, u nichž byl pracovní režim řidiče zaznamenáván na tachografovém kotoučku.


Podle tohoto nařízení je povinností dopravce data z digitálních tachografů i z čipových karet řidiče pravidelně stahovat, archivovat a průběžně vyhodnocovat.

Pokud je vložena čipová karta řidiče (dopravce je povinen zajistit, aby řidič řádně plnil všechny povinnosti spojené s manipulací s přístrojem), ukládá se do paměti záznamové jednotky číslo vložené karty, její platnost, stát jejího vydání a jméno řidiče. Záznamová jednotka ve vozidle (tj. pevná paměť digitálního tachografu) registruje pracovní režim řidiče, který vozidlo právě řídí, tzn. zaznamená typ aktivity řidiče (řízení, jiná práce, pracovní pohotovost a odpočinek), řidič však musí (kromě vlastního řízení) typ své aktivity na přístroji sám řádně nastavit. Kromě toho záznamová jednotka registruje i event. překročení max. povolené rychlosti vozidla, poruchy funkce záznamové jednotky a tzv. zvláštní události (odpojení od zdroje el. proudu, řízení bez vložené čipové karty řidiče, ap.). Je zaručeno, že velikost paměti v záznamové jednotce postačí pro záznam aktivit řidiče za období min. 1 roku.

Veškeré záznamy jsou před vyjmutím čipové karty ze záznamové jednotky zapsány rovněž na čip v kartě řidiče. Zde je zaručeno, že velikost paměti čipu v kartě postačí pro záznam aktivit řidiče za období min. 28 dnů.

V obou případech jsou starší záznamy po zaplnění paměti cyklicky přepisovány.

Jako prostředky komunikace s digitálním tachografem je třeba jmenovat především kartu dopravce (slouží pouze k odemčení dat konkrétního dopravce před jejich stahováním a k následnému jejich uzamčení v paměťové jednotce tachografu, dále kartu servisu sloužící ke zpřístupnění vnitřních funkcí digitálního tachografu a event. i k sejmutí obsahu jeho paměťové jednotky ‚en bloc‘. Čipová karta kontrolního orgánu slouží ke zpřístupnění dat zaznamenaných záznamovou jednotkou kontrolnímu orgánu a záznamu o provedení kontroly.

Dalším technickým prostředkem je tzv. downloadkey - klíč ke stahování dat z paměťové jednotky, čtečka karet nebo kombinace obou těchto prostředků OPTAC Download Tool. Pokud mají být jmenovány i některé jiné možnosti komunikace s paměťovou jednotkou ve vozidle (stahování dat pomocí kabelu do PC, popř. bezdrátové stahování dat), je třeba pamatovat na skutečnost, že k tomu je již zapotřebí i specializovaný software.

Dopravce je povinen stahovat a archivovat načtená data, aby byl kontrolnímu orgánu umožněn výkon následné kontroly (až za 1 rok zpětně). Tato povinnost je uložena dopravci obsahem nařízení Evropského parlamentu a Rady ES č. 561/2006, přičemž v národní legislativě ČR je v novelizovaném znění zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, pamatováno i na vyměření sankce dopravci v případě jejího neplnění. Kromě toho je dopravce povinen stažená data průběžně vyhodnocovat a v případě zjištění nedostatků vyvodit vůči konkrétnímu řidiči i patřičné důsledky, zejména však v organizaci práce uplatnit nápravná opatření tak, aby se tyto závady již neopakovaly.

Vlastní archivaci a vyhodnocování dat stažených z digitálního tachografu nelze provádět bez specializovaného softwaru. Během krátké doby se na trhu v České republice uplatnilo několik výrobců, kteří je běžně dodávají i včetně potřebného technického zařízení. Dopravce má proto možnost zvolit systém, který mu bude dokonale vyhovovat, který bude nejen spolehlivý a uživatelsky příjemný, ale který mu dává i některé nadstandardní možnosti, jimiž si dopravce může plnění svých povinností velmi výrazně usnadnit. Takové řešení nabízí zejména dálková správa dat pomocí síťové služby ZA|ARC.

Software ZA|ARC

Software ZA|ARC nabízí mnohem více než pouze systém ukládání dat. Monitorovací funkce Vás například včas upozorní na vypršení platnosti karet řidičů. Můžete si proto snadno a přehledně vyhodnotit doby řízení a odpočinku všech Vašich řidičů.

S využitím Scan-modulu určeného ke zpracování tachografových kotoučků můžete využívat společnou evidenci dat pocházejících z analogových a digitálních tachografů. Software ZA|ARC nabízí cenově dostupné řešení určené pro profesionální řízení a správu vozidlového parku.

Software ZA|ARC umožňuje data stažená pomocí Optac Download Tool nebo jiného technického prostředku (čtečka karet, stahovací klíč, apod.) rychle a přehledně vyhodnotit a následně je uložit do archivu, kde jsou k dispozici pro případ následné kontroly. Kromě toho však software ZA|ARC umožňuje zpracovat a vyhodnotit i data z analogových tachografů jednoduchým převedením obsahu tachografového kotoučku do digitální podoby. Toto řešení umožňuje jednoduchou a přehlednou evidenci nejen dat všech řidičů, ale zároveň i jednotlivých vozidel, přehled o pracovních časech řidičů, termínech kalibrace tachografu, atd.

Tento program software ZA|ARC umožňuje rychle a přesně vyhodnocovat zákonné doby řízení, bezpečnostních přestávek a doby odpočinku jednotlivých řidičů i osádek, přehled event. překročení rychlosti a případně i graficky přehledné vyhodnocení jejich činnosti v případě dopravní nehody.

Software ZA|ARC umožňuje pracovat i v síťové instalaci. V takovém případě jsou data z jednotlivých pracovišť ukládána na zvoleném síťovém serveru. Tento systém se skládá z několika komponentů, které si uživatel zvolí sám podle toho, co potřebuje. Software ZA|ARC podporuje nejenom centrální, ale i pobočkově stavěné vozové parky - bez problémů může slučovat údaje z více provozoven a přidružených servisů. Software ZA|ARC je proto vhodný pro všechny typy a velikosti vozových parků a všechny formy jejich organizace. Software ZA|ARC lze využít i on-line. Od září 2007 je jeho německým výrobcem zpřístupněn webový portál ZA|ARC web, kam si může každý zákazník po placené registraci odesílat svoje data ke zpracování, archivování, a následnému prohlížení za velmi příznivých podmínek. Software ZA|ARC je otevřený - veškerá data budou spolehlivě uložena a mohou být libovolně vyhodnocována, analyzována a dále zpracovávána. Bez jakýchkoliv problémů mohou být programem ZA|ARC převzata i data z digitálních tachografů, která již byla dříve uložena pomocí jiných systémů.

Software ZA|ARC nabízí kromě základní archivace dat stažených jak z karty řidiče, tak i ze všech schválených typů digitálních tachografů i analogových tachografů i další související možnosti:

Příslušenství k softwaru ZA|ARC zahrnuje:

Pozn.: Systém lze rozšířit o vyhodnocení tachografových kotoučů pouze pomocí scanneru a jeho vlastního softwaru.

Síťová služba ZA|ARC

Síťová služba ZA|ARC je služba založená na internetovém připojení a sloužící k zákonnými předpisy upravené archivaci a vyhodnocování dat z digitálních tachografů a z karet řidičů. Síťová služba ZA|ARC založená na pracovním uspořádání a síťovém řešení jedné z vedoucích firem v této oblasti na německém trhu má na svém centrálním serveru s vysokým stupněm zabezpečení k dispozici všechny potřebné osvědčené funkce a funkčnosti.

Síťová služba ZA|ARC je určena především pro:

Síťová služba ZA|ARC je charakteristická následujícími výhodami:

Síťová služba ZA|ARC používá jako přenosové médium Internet. Po stažení dat z digitálního tachografu a/nebo z čipové karty řidiče se data uloží prostřednictvím libovolného osobního počítače připojeného k Internetu na osobní datové konto na vysoce zabezpečeném serveru sítě ZA|ARC. Přenos se realizuje přes datové propojení s vysokým stupněm zabezpečení. Bezprostředně po načtení se data archivují v souladu s požadavky příslušných právních předpisů a jsou k dispozici pro vyhodnocení. Samozřejmě lze tyto údaje opět načíst k jejich dalšímu použití v příslušném podniku.

Měsíční poplatek za užívání síťové služby ZA|ARC se řídí podle zvoleného souboru servisních výkonů. K dispozici jsou „základní" soubory a „profesionální" soubory. Podkladem pro fakturaci je počet přihlášených vozidlových jednotek. Údaje týkající se vozidel a řidičů lze zakládat, přesunovat a vyhodnocovat bez jakéhokoliv omezení. V závislosti na počtu přihlášených vozidel a zvoleném souboru služeb se nejnižší cena za poskytované služby pohybuje kolem 1,50 € (plus zákonem stanovená platná DPH) na jedno vozidlo.

OPTAC Download Tool

Přístroj Optac Download Tool je mimořádně mnohostranný přístroj určený ke stahování dat ze záznamové jednotky ve vozidle (digitálního tachografu), z čipové karty řidiče nebo z čipové karty servisu.

Hlavní funkce:

Hlavní výhody:-

V případě dopravních firem s více pobočkami zařízení OPTAC plně postačí ke sběru všech dat řidičů i vozidel. Tato data se mohou E-mailem zaslat na centrálu k dalšímu zpracování. Na pobočkách vybavených zařízením OPTAC není v daném případě nutný žádný další software!

Zdroj: Hale s. r. o., http://www.hale.cz/, halesro@hale.czThis page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]