2.29.2008

Zákon o drobném podnikání


v současné době probíhá na stránkách Evropské komise veřejná konzultace k dokumentu Small Business Act (česky nazýváno Zákon o drobném podnikání). Small Business Act by se měl stát komplexním dokumentem sjednocujícím principy a konkrétní opatření, která alespoň rámcově zjednoduší a vylepší podmínky MSP, a tím přispějí ke stimulaci jejich rozvoje a konkurence-schopnosti ve světě. K jeho schválení Evropskou komisí by mělo dojít v červnu 2008. Pravidla volné soutěže na trhu ve svém důsledku znevýhodňují malé a začínající podniky, bez ohledu na kvalitu jejich nabídky. Kontrakty, které by malé a střední inovativní firmy realizovaly stejně dobře nebo lépe, tyto firmy nezískají, často pouze kvůli předsudkům souvisejícím s velikostí či dobou působení MSP na trhu. Pozitivní diskriminace malých a středních podniků musí být implementována správně, nestačí ji pouze deklarovat. Malým a středním podnikům je třeba poskytnout příležitosti, jak ji využít, a to např. prostřednictvím opatření zajišťujících jejich přístup k veřejným zakázkám, a tedy dalším kapitálovým zdrojům pro růst, inovace a jejich produktivitu. Koncept pozitivní diskriminace MSP musí být vnímán jako průřezový a přijímaná opatření na úrovni EU nesmí ztěžovat podnikatelské prostředí MSP. Small Business Act by měl vést k tomu, že principy „think small first“ – „mysli nejdříve na malé“ budou zahrnuty průřezově do všech relevantních politik, což přispěje k ulehčení podnikání v rámci EU a růstu konkurence-schopnosti evropské ekonomiky.

Další informace a dotazník v českém jazyce – vyplněný dotazník zasílejte, prosím, na eu@komora.cz

Dotazník v anglickém jazyce – dotazník bude automaticky zaslán na Evropskou komisi

Mgr. Marta Vojtová
Oddělení evropských záležitostí
Odbor zpracování informací
HOSPODÁŘSKÁ KOMORA ČESKÉ REPUBLIKY


2.26.2008

Důležité údaje pro pojistné na sociální zabezpečení 2008
28.1.2008, Zdroj: Česká správa sociálního zabezpečení
Přehled důležitých údajů pro pojistné na sociální zabezpečení pro rok 2008 shrnuje následující tabulka.

Pojistné na sociální zabezpečení

Organizace

Zaměstnanec

Podíl z měsíčního vyměřovacího základu na:

 • důchodové pojištění

 • státní politiku zaměstnanosti

 • nemocenské pojištění

21,5 %
1,2 %
3,3 %

6,5 %
0,4 %
1,1 %

Maximální vyměřovací základ
(48násobek průměrné mzdy)

1 034 880 Kč

Částka pravděpodobného příjmu pro stanovení výše pojistného (při nedostatku podkladů)

30 075 Kč

Osoby dobrovolně účastné důchodového pojištění
(28 % z minimálního vyměřovacího základu 10 000 Kč)

2 800 Kč

Pojistné osob samostatně výdělečně činných

Procento pojistného na:

 • důchodové pojištění a státní politiku zaměstnanosti

 • nemocenské pojištění (dobrovolné)

29, 6 %
4,4 %

Rozhodná částka pro povinnou účast na důchodovém pojištění OSVČ vykonávající vedlejší činnost

51 744 Kč

Před podáním Přehledu za rok 2007

hlavní

vedlejší*

Měsíční vyměřovací základ
minimální (50 % z poloviny průměrné mzdy)

5 035 Kč

2 014 Kč

Měsíční záloha pojistného na důchodové pojištění
(29,6 % vyměřovacího základu)
minimálně

1 491 Kč

597 Kč

Měsíční záloha pojistného na nemocenské pojištění
(4,4 % z vyměřovacího základu)
minimálně

222 Kč

89 Kč

Po podání Přehledu za rok 2007 nebo při zahájení činnosti v roce 2008

Měsíční vyměřovací základ (50 % rozdílu mezi příjmy a výdaji)

 • minimální (z poloviny průměrné mzdy)

 • maximální (čtyřnásobek průměrné mzdy)

5 390 Kč
86 240 Kč

2 156 Kč

Měsíční záloha pojistného na důchodové pojištění (29,6 % vyměřovacího základu)

 • minimální

 • maximální

1 596 Kč
25 528 Kč

639 Kč

Měsíční záloha pojistného na nemocenské pojištění (4,4 % z vyměřovacího základu)

 • minimální

 • maximální

238 Kč
3 795 Kč

95 KčOdlišnosti v odvodech za zaměstnance u pojistného na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění
14.2.2008 , Zdroj: Česká správa sociálního zabezpečení
Od 1. 1. 2008 se pro účely zdravotního pojištění nově považují za zaměstnance i členové statutárních orgánů právnických osob. Okruh osob, které se považují za zaměstnance pro účely sociálního pojištění se nezměnil.

Poplatníky pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti nejsou všechny osoby, jejichž příjmy jsou daněny jako příjmy ze závislé činnosti podle § 6 zákona o daních z příjmů.

Na rozdíl od zdravotního pojištění totiž od 1. 1. 2008 nedošlo ke změnám v oblasti pojistného na sociální zabezpečení, které by okruh zaměstnanců - poplatníků pojistného vymezily v návaznosti na danění jejich příjmů.

Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti (dále jen pojistné) se proto i nadále odvádí pouze z příjmů zaměstnanců, kteří jsou účastni nemocenského pojištění - tím se totiž tito zaměstnanci stávají poplatníky pojistného. Okruh zaměstnanců účastných nemocenského pojištění a podmínky účasti upravuje zejména ustanovení § 2 a násl. zákona č. 54/1956 Sb., o nemocenském pojištění zaměstnanců, v platném znění; okruh poplatníků pojistného pak § 3 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, v platném znění.

Osoby, které nejsou účastny nemocenského pojištění, pojistné neplatí, i když jim plynou příjmy ze závislé činnosti (a tyto příjmy se jim tedy ani nehodnotí pro účely nemocenského a důchodového pojištění). Poplatníky pojistného např. nejsou:2.22.2008

Nesoulad termínu podání přehledu OSVČ a termínu platby doplatku pojistného na zdravotní pojištění
14.2.2008 , Zdroj: VZP
Termíny pro podání přehledů u zdravotního a sociálního pojištění se sjednotily, takže oba stačí podat na konci dubna. Doplatek na zdravotní pojištění za ukončený rok se ale musí zaplatit jako dřív do osmi dnů po podání daňového přiznání, a ne do osmi dnů po podání přehledu.

Nesoulad termínu podání přehledu OSVČ o příjmech a výdajích ze samostatné výdělečné činnosti a úhrnu záloh na pojistné a termínu platby doplatku pojistného na zdravotní pojištění opravdu existuje. Přinesla ho novelizace zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, platná od 1. ledna 2008. Ta je zahnuta v rozsáhlém zákoně č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, jako jeho článek LXVI. Bohužel tak snaha zákonodárců zjednodušit nutnou administrativu osobám samostatně výdělečně činným zůstala v půli cesty. Pro vypočítání správné výše pojistného na zdravotní pojištění za rok 2007 (a tedy případného doplatku) si bude podnikatel muset tak jako tak vyplnit zmiňovaný přehled. A když už pojistné podle formuláře vypočítá, může jistě rovnou vyplnit všechny kolonky přehledu a doručit ho své zdravotní pojišťovně.

Podle nové právní úpravy je OSVČ povinna předložit zdravotním pojišťovnám přehled nejpozději do jednoho měsíce ode dne, ve kterém měla podat daňové přiznání. Shodně byl již dříve stanoven termín pro podání přehledu správě sociálního zabezpečení. Daňové přiznání se podává do 31. března, takže na oba přehledy má nyní podnikatel čas do 30. dubna. OSVČ, které nejsou povinny daňové přiznání předkládat, nadále musí zdravotní pojišťovně přehled odevzdat do 8. dubna. Zde ke změně termínu nedošlo.

Termín pro zaplacení doplatku pojistného na zdravotní pojištění nebyl zmiňovanou novelou zákona o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění změněn. Doplatek rozdílu mezi zálohami a skutečnou výší pojistného vypočtenou z dosažených příjmů je tedy nadále splatný do osmi dnů po podání daňového přiznání za uplynulý kalendářní rok. Tzn. že při podání daňového přiznání např. 14. ledna bude doplatek splatný do 22. ledna přesto, že termín pro podání Přehledu bude až 30. 4. 2008. Naopak u sociálního pojištění, tj. u pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, existuje návaznost na termín podání přehledu - doplatek pojistného je splatný do osmi dnů po dni, ve kterém bylo, popřípadě mělo být provedeno roční vyúčtování.

Připomínáme ještě, že osobám samostatně výdělečně činným, kterým zpracovává daňové přiznání daňový poradce, byla novelou zákona o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění uložena nová povinnost. Skutečnost, že jim daňové přiznání zpracovává daňový poradce, musí příslušné zdravotní pojišťovně doložit do 30. dubna kalendářního roku, ve kterém jsou povinny daňové přiznání za předchozí kalendářní rok podávat. Tuto povinnost je možno splnit např. předložením kopie plné moci, kterou zmocňují daňového poradce ke zpracování daňového přiznání a předkládají ji na finanční úřad.

Podle právní úpravy platné do 31. 12. 2007 byla osoba samostatně výdělečně činná povinna do osmi dnů po podání daňového přiznání za zdaňované období předložit všem zdravotním pojišťovnám, u kterých byla v tomto období pojištěna, přehled o svých příjmech a výdajích vynaložených na jejich dosažení, zajištění a udržení, zaplacených zálohách na pojistné, vyměřovacím základu, pojistném vypočteném z tohoto vyměřovacího základu a doklad o dni podání daňového přiznání. Ve stejném termínu byl splatný doplatek rozdílu mezi zálohami na pojistné na zdravotní pojištění a skutečnou výší pojistného vypočteného z celoročního příjmu z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti po odpočtu výdajů vynaložených na jeho dosažení, zajištění a udržení.2.21.2008

Mimořádné opatření Ministerstva financí k odstranění tvrdosti zákona
12.2.2008, Zdroj: Ministerstvo financí
Tímto opatřením, které je možné aplikovat od 7. 2. 2008 a které bude zveřejněno v nejbližším čísle Finančního zpravodaje, se mění podmínky pro poskytování základní slevy na poplatníka u daňových nerezidentů. Tato změna umožní přiznat slevu na dani poplatníkům bez jakýchkoliv dalších zákonných omezení.

Ministerstvo financí České republiky na základě zmocnění v ustanovení § 39 písm. b) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o daních z příjmů"), za účelem odstranění tvrdosti činí toto opatření č.j. 05/13 797/2008 - 152:

Zaměstnancům, kteří jsou poplatníky podle § 2 odst. 3 zákona o daních z příjmů, mohou jejich zaměstnavatelé, plátci daně z příjmů ze závislé činnosti a z funkčních požitků, v průběhu zdaňovacího období roku 2008 poskytnout při výpočtu zálohy na daň za podmínek a ve výši podle § 35d odst. 2 zákona o daních z příjmů, slevu na dani podle § 35ba odst. 1 písm. a) zákona. Daňová povinnost u těchto poplatníků za zdaňovací období 2008 bude vypořádána podle platné právní úpravy v zákoně o daních z příjmů.

Výše uvedené Opatření bylo vydáno s ohledem na Ministerstvem financí iniciovanou novelu zákona o daních z příjmů, projednanou ve třetím čtení Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR dne 6.2. 2008, kterou se již v průběhu zdaňovacího období 2008 změní podmínky pro poskytování základní slevy na dani podle § 35ba odst. 1 písm. a) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a která umožní přiznat tuto slevu na dani poplatníkům (daňovým nerezidentům ČR) bez jakýchkoliv dalších zákonných omezení.

S ohledem na předpokládané nabytí účinnosti této novely (od 1.7.2008) a za účelem odstranění tvrdosti spočívající v neposkytnutí výše uvedené slevy při stanovení měsíčních záloh na daň zahraničním zaměstnancům (daňovým nerezidentům ČR) před tímto datem, bylo Ministerstvem financí vydáno výše uvedené Opatření, které odstraňuje tvrdost zákona.

Tímto opatřením se v žádném případě nemění výše roční daňové povinnosti u daňových nerezidentů ČR (zahraničních zaměstnanců), pouze zcela v souladu se zákonem o daních z příjmů se u nich upravuje způsob vybírání záloh na daň z příjmů ze závislé činnosti v průběhu roku - tj. budou stanoveny za stejných podmínek a ve stejné výši, jako u českých daňových rezidentů. Celoroční daňová povinnost u zahraničních zaměstnanců za zdaňovací období 2008 bude pak vypořádána podle platné právní úpravy v zákoně o daních z příjmů.

Opatření bude zveřejněno v nejbližším čísle Finančního zpravodaje.Opatření Ministerstva financí k odstranění tvrdosti podle § 39 písm. b) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů
13.2.2008, Zdroj: Ministerstvo financí
Ministerstvo financí za účelem odstranění tvrdosti činí toto...

Co by měl znát každý manažer či jednatel z oblasti práva přestože není vystudovaný právník se dozvíte na našem semináři.

7. února 2008

č.j. 05/13 797/2008 - 152

Ministerstvo financí České republiky na základě zmocnění v ustanovení § 39 písm. b) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o daních z příjmů“), za účelem odstranění tvrdosti činí toto opatření:

Zaměstnancům, kteří jsou poplatníky podle § 2 odst. 3 zákona o daních z příjmů, mohou jejich zaměstnavatelé, plátci daně z příjmů ze závislé činnosti a z funkčních požitků, v průběhu zdaňovacího období roku 2008 poskytnout při výpočtu zálohy na daň za podmínek a ve výši podle § 35d odst. 2 zákona o daních z příjmů, slevu na dani podle § 35ba odst.1 písm. a) zákona. Daňová povinnost u těchto poplatníků za zdaňovací období 2008 bude vypořádána podle platné právní úpravy v zákoně o daních z příjmů.

Mgr. Peter Chrenko, v.r.

náměstek ministra financí

Doplňující informace odboru Legislativa daní z příjmů

k Opatření č.j. 05/13 797/2008 – 152

Výše uvedené Opatření bylo vydáno s ohledem na Ministerstvem financí iniciovanou novelu zákona o daních z příjmů, projednanou ve třetím čtení Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR dne 6.2. 2008, kterou se již v průběhu zdaňovacího období 2008 změní podmínky pro poskytování základní slevy na dani podle § 35ba odst. 1 písm. a) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a která umožní přiznat tuto slevu na dani poplatníkům (daňovým nerezidentům ČR) bez jakýchkoliv dalších zákonných omezení.

S ohledem na předpokládané nabytí účinnosti této novely (od 1.7.2008) a za účelem odstranění tvrdosti spočívající v neposkytnutí výše uvedené slevy při stanovení měsíčních záloh na daň zahraničním zaměstnancům (daňovým nerezidentům ČR) před tímto datem, bylo Ministerstvem financí vydáno výše uvedené Opatření, které odstraňuje tvrdost zákona.

Tímto opatřením se v žádném případě nemění výše roční daňové povinnosti u daňových nerezidentů ČR (zahraničních zaměstnanců), pouze zcela v souladu se zákonem o daních z příjmů se u nich upravuje způsob vybírání záloh na daň z příjmů ze závislé činnosti v průběhu roku – tj. budou stanoveny za stejných podmínek a ve stejné výši, jako u českých daňových rezidentů. Celoroční daňová povinnost u zahraničních zaměstnanců za zdaňovací období 2008 bude pak vypořádána podle platné právní úpravy v zákoně o daních z příjmů.

Opatření bude zveřejněno v nejbližším čísle Finančního zpravodaje.


Sleva na poplatníka 2 070 Kč měsíčně i pro daňové nerezidenty
11.2.2008 , Zdroj: Ministerstvo financí
Ministerstva financí vydalo opatření, které umožňuje u zahraničních zaměstnanců v průběhu roku 2008 uplatnit měsíční slevu na dani na poplatníka.

Ministerstvo financí České republiky na základě zmocnění v ustanovení § 39 písm. b) ZDP za účelem odstranění tvrdosti vydalo opatření, díky kterému zaměstnancům, kteří jsou poplatníky podle § 2 odst. 3 zákona o daních z příjmů, mohou jejich zaměstnavatelé, plátci daně z příjmů ze závislé činnosti a z funkčních požitků, v průběhu zdaňovacího období roku 2008 poskytnout při výpočtu zálohy na daň za podmínek a ve výši podle § 35d odst. 2 ZDP slevu na dani podle § 35ba odst. 1 písm. a) ZDP. Daňová povinnost u těchto poplatníků za zdaňovací období 2008 bude vypořádána podle platné právní úpravy v zákoně o daních z příjmů.

Výše uvedené Opatření bylo vydáno s ohledem na Ministerstvem financí iniciovanou novelu zákona o daních z příjmů, projednanou ve třetím čtení Poslaneckou sněmovnou, kterou se již v průběhu zdaňovacího období 2008 změní podmínky pro poskytování základní slevy na dani podle § 35ba odst. 1 písm. a) ZDP a která umožní přiznat tuto slevu na dani poplatníkům (daňovým nerezidentům ČR) bez jakýchkoliv dalších zákonných omezení.

S ohledem na předpokládané nabytí účinnosti této novely (od 1. 7. 2008) a za účelem odstranění tvrdosti spočívající v neposkytnutí výše uvedené slevy při stanovení měsíčních záloh na daň zahraničním zaměstnancům (daňovým nerezidentům ČR) před tímto datem, bylo Ministerstvem financí vydáno výše uvedené Opatření, které odstraňuje tvrdost zákona.

Tímto opatřením se v žádném případě nemění výše roční daňové povinnosti u daňových nerezidentů ČR (zahraničních zaměstnanců), pouze zcela v souladu se zákonem o daních z příjmů se u nich upravuje způsob vybírání záloh na daň z příjmů ze závislé činnosti v průběhu roku - tj. budou stanoveny za stejných podmínek a ve stejné výši, jako u českých daňových rezidentů. Celoroční daňová povinnost u zahraničních zaměstnanců za zdaňovací období 2008 bude pak vypořádána podle platné právní úpravy v zákoně o daních z příjmů.2.12.2008

Když se kontrola zeptá
1.2.2008, Zdroj: VZP
Kontrola plnění zákonných povinností zaměstnavatelů - plátců pojistného zdravotního pojištění - je zakotvena v zákoně č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění.

Provádět kontrolu jsou oprávněni pověření pracovníci příslušné zdravotní pojišťovny, kteří jsou k tomu vybaveni služebním průkazem a zvláštním oprávněním, vydaným ředitelem zdravotní pojišťovny. Jsou prováděny dva druhy kontrol:

Pravidelné kontroly se provádějí podle ročního plánu kontrol. Perioda kontrol je z důvodu promlčecí lhůty pro vyměření penále kratší než 5 let.

Nepravidelné kontroly jsou vyvolány zásadními nebo opětovnými poklesy výše plateb pod obvyklý průměr, nebo pokud jiná instituce upozorní na porušování povinností plátce pojistného, v případě ukončení činnosti plátce apod. Před provedením kontroly oznámí zdravotní pojišťovna plátci pojistného, u kterého bude provedena kontrola, datum zahájení kontroly dopisem alespoň 2 týdny předem. Kontrola se provádí u plátce pojistného nebo v místě, které je vzhledem k účelu kontroly nejvhodnější v rozsahu nezbytně nutném pro dosažení jejího účelu. Kontrolu u zaměstnavatele s menším počtem zaměstnanců nebo u osoby samostatně výdělečně činné je možné po vzájemné dohodě provést přímo v příslušné zdravotní pojišťovně po předložení potřebných dokladů. Zaměstnavatelé jsou povinni vést průkaznou evidenci o uskutečněných platbách pojistného. Na žádost příslušné zdravotní pojišťovny jsou povinni předložit údaje rozhodné pro výpočet pojistného, včetně rodného čísla každého zaměstnance (§ 25 zákona č. 592/1992 Sb., v platném znění).

Plátce pojistného je podle § 22 odst. 3 zákona č. 592/1992 Sb. povinen:

Základním písemným dokumentem o provedené kontrole je Zpráva o výsledku kontroly a závěrečný protokol. Tento dokument je také závazným podkladem pro řešení právních následků provedené kontroly, včetně vystavení platebního výměru. Proti Závěrečnému protokolu může plátce pojistného podat do pěti dnů písemné a zdůvodněné námitky. Po uplynutí této lhůty, pokud nedojde ke shodě, zahajuje zdravotní pojišťovna správní řízení a vystavuje platební výměr.2.07.2008

Informace k zasílání daňových složenek pro platby daně z nemovitostí v roce 2008

(29. 1. 2008)

Počínaje zdaňovacím obdobím roku 2008 bude daňová správa využívat nový způsob zpracování a distribuce daňových složenek pro platby daně z nemovitostí. Ve většině případů budou daňové složenky zpracovávány centrálně podle územní působnosti jednotlivých finančních ředitelství a rozesílány daňovým subjektům hromadně dodavatelskou firmou, tj. nikoli jednotlivými finančními úřady.

Má-li poplatník daně z nemovitostí více nemovitostí, které se nacházejí v působnosti různých správců daně v rámci jednoho finančního ředitelství, budou v zájmu urychlení distribuce do obálek vkládány společně složenky za všechny tyto finanční úřady. Jednotlivé složenky budou opatřeny názvem a číslem účtu místně příslušného finančního úřadu, kterému je příslušná platba určena. Na alonži složenky bude i nadále informace pro poplatníka o počtu splátek a výši daňové povinnosti, případně o výši daňového nedoplatku za předchozí zdaňovací období.


Má-li poplatník daně z nemovitostí nemovitosti u více finančních úřadů v působnosti různých finančních ředitelství, obdrží obálku se složenkami za každé dotčené finanční ředitelství samostatně. Vzhledem k centrálnímu zpracování a rozesílání složenek musí být údaje na složenky za jednotlivé finanční úřady předány v předstihu tak, aby složenky mohly být poplatníkům doručeny v dostatečném předstihu s ohledem na první termín splatnosti daně z nemovitostí, který je do 31.5. zdaňovacího období. Je proto pravděpodobné, že někteří poplatníci zaplatí daň v mezidobí, tj. dříve než obdrží složenku. V takovém případě budou údaje na alonži složenky sloužit pouze ke kontrole daňové povinnosti a k případnému doplacení rozdílu mezi vyměřenou daňovou povinností a částkou již uhrazenou.


Pro platbu daňové povinnosti u každého z dotčených finančních úřadů bude poplatníkovi daně zaslána jedna složenka, pokud jeho daňová povinnost u tohoto finančního úřadu činí nejvýše 5000,- Kč, nebo dvě složenky, pokud je tato daňová povinnost vyšší než 5000,- Kč a daň se tedy platí ve dvou splátkách. Daň vyšší než 5000,- Kč lze však zaplatit i najednou jedinou složenkou, a to v termínu první splátky daně.


Jestliže poplatník podal daňové přiznání po 31.1.2008 a v něm vypočtená daň se liší od daňové povinnosti uvedené na složence, uhradí daň ve výši vypočtené v daňovém přiznání, případně ve výši, kterou mu správce daně sdělí platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem.


Ve specifických případech, zejména tehdy, jestliže bude výše daňové povinnosti poplatníkům daně sdělována platebními výměry či hromadnými předpisnými seznamy, jim budou složenky i nadále zasílány či jinak distribuovány (např. prostřednictvím obcí) jednotlivými finančními úřady. Tuto možnost zvolí jednotlivé finanční úřady v závislosti na konkrétních podmínkách v daných lokalitách v zájmu včasného a efektivního doručení složenek poplatníkům.


Daň z příjmů za rok 2007 - letos se termín pro podání daňového přiznání neprodlužuje (tisková zpráva)

Všichni, kteří jsou povinni podat daňové přiznání k dani z příjmů za rok 2007 nejpozději 31. března letošního roku, musí počítat s tím, že tento den připadá na pondělí. Nebude tedy možné spoléhat na „prodloužení“ termínu pro jeho podání tak, jako tomu bylo v loňském roce, kdy tento den připadal na sobotu, a daňové přiznání tak bylo možné podat ještě v pondělí druhého dubna.

Daňoví poplatníci mohou i letos využít výhody elektronického podání daňového přiznání a netrávit tak svůj čas na poštách nebo podatelnách finančních úřadů. Bližší informace o možnosti elektronického podání lze nalézt na internetových stránkách české daňové správy http://cds.mfcr.cz/, v sekci „Daně elektronicky“.

Těm, kteří se rozhodnou odevzdat daňové přiznání v listinné podobě, pomohou v průběhu března rozšířené úřední hodiny finančních úřadů nebo výjezdy pracovníků české daňové správy do vybraných obcí.


Jak správně zaplatit daň finančnímu a celnímu úřadu od 1. ledna 2008

18. ledna 2007

Výběrem daní jsou v České republice pověřeny finanční úřady a výběrem některých druhů daní jsou pověřeny celní úřady. Území České republiky pokrývá 199 finančních úřadů (viz Příloha č. 1) a 54 celních úřadů (viz Příloha č. 2). Správou spotřebních daní je celkem pověřeno 75 celních úřadů, poboček a oddělení celních úřadů (viz Příloha č. 3).

Pro bezproblémové placení daní je nutné znát odpovídající číslo bankovního účtu finančního nebo celního úřadu a správný postup při poukazování finančních prostředků.

Daně se platí příslušnému úřadu v české měně. Při každé platbě musí být uvedeno, na kterou daň je platba určena (§ 59 odst. 1 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, v platném znění). Správné určení platby a její správné nasměrování v tomto smyslu znamená zaplatit na správný bankovní účet správce daně (finančního nebo celního úřadu) místně příslušného pro danou daň a daného poplatníka nebo plátce daně.

Úplný tvar čísla bankovního účtu pro úhradu určité daně místně příslušnému finančnímu nebo celnímu úřadu se sestaví z předčíslí bankovního účtu, z matrikové části a z kódu banky. Předčíslí bankovního účtu a matriková část jsou od sebe odděleny pomlčkou, za matrikovou částí bez mezery následuje lomítko a směrový kód České národní banky (ČNB), u níž mají finanční úřady vedeny účty (kód 0710).

Základní části bankovního účtu jsou:

 • Předčíslí bankovního účtu (v rozsahu dvou až pěti číslic) jednoznačně určuje druh daně, k jejímuž vybírání je účet zřízen. Pro konkrétní druh daně je předčíslí vždy shodné pro všechny finanční nebo celní úřady. Seznam předčíslí pro jednotlivé druhy daní je uveden v Příloze č. 4 (pro finanční úřady) a v Příloze č. 5 (pro celní úřady).
 • Matriková část určuje vlastní finanční nebo celní úřad. Všechny bankovní účty jednoho úřadu mají stejnou matrikovou část. Jejich seznam je uveden v Příloze č. 1 (pro finanční úřady) a v Přílohách č. 2 a 3 (pro celní úřady).

Jako příklad uvádíme konstrukci celého čísla bankovního účtu pro úhradu daně z nemovitostí u Finančního úřadu pro Prahu 1, kdy správný úplný tvar bankovního účtu je 7755-7625011/0710.

Poplatníci (plátci) mohou daň (zálohy na daň, splátky daně) uhradit prostřednictvím daňové složenky, poštovní poukázky nebo bezhotovostně prostřednictvím bankovního příkazu z bankovního účtu případně formou internetového bankovnictví.

I. Platby v hotovosti prostřednictvím České pošty

1. Placení formou daňové složenky - (osvobozeno od poštovních poplatků)

Od roku 2006 lze prostřednictvím České pošty používat daňovou složenku pro zasílání peněžních částek v hotovosti určených k připsání na účet finančního či celního úřadu. Tato forma placení je osvobozena od poštovních poplatků. Bezhotovostní úhrada daňovou složenkou se však týká pouze vybrané skupiny daní, která je uvedena v Příloze č. 6 (pro finanční úřady) a v Příloze č. 7 (pro celní úřady). Pro hotovostní úhradu jiných druhů daní je nutné použít běžnou poštovní poukázku (viz dále Placení formou poštovní poukázky).

Po vyplnění daňové složenky je při převzetí hotovosti na pobočce České pošty daňová složenka potvrzena, přičemž pravá část daňové složenky zůstává uložena u České pošty a levou část daňové složenky si ponechává odesílatel hotovosti jako doklad o poukázané platbě. Obsah údajů z převzaté daňové složenky Česká pošta automatizovaně pomocí výpočetní techniky přenáší do datového souboru, který je příjemci odesílán, a který je jedinou podkladovou informací pro příjemce hotovosti. Je tedy důležité dobře vyplnit údaje na daňové složence, aby platba byla příjemci doručena a byla bez problémů identifikována.

Poplatník (plátce) si může vyzvednout za účelem zaplacení daně daňovou složenku na každé pobočce České pošty, na finančních a celních úřadech, kde jsou taktéž vyvěšeny bližší informace k použití složenky a seznam druhů příjmů (předčíslí bankovních účtů), na které lze platit daňovou složenkou tzn. bez poštovních poplatků.

Na daňové složence musí poplatník (plátce) do všech kolonek uvést správné a úplné údaje. Při ručním vyplňování údajů je žádoucí, aby jednotlivé číslice byly dobře identifikovatelné (jinak může dojít k mylné interpretaci čísla) a dále je vhodné, aby při vyplňování údajů byla používána černá barva písma (při použití jiné barvy dochází k většímu výskytu chybně nebo nečitelně sejmutých údajů).

Od 1.1.2008 se poplatník (plátce) může na pobočkách České pošty, na finančních a celních úřadech setkat se dvěma tvary daňové složenky tzn. tvar daňové složenky z předchozích let a tvar daňové složenky platný od 1.1.2008. V průběhu roku 2008 lze používat oba dva tvary daňové složenky:

V případě kdy se jedná o novou podobu daňové složenky vydanou a platnou od 1.1.2008 se vyplňují následující údaje:

Levá část daňové složenky:

 • Adresa odesílatele - uvádí se jméno a adresa bydliště (u fyzických osob) nebo název a adresa sídla (u právnických osob).

Pravá část daňové složenky:

 • Předčíslí účtů (PBÚ) vybraných druhů daní – na daňové složence je uvedeno osm druhů daní, pro jejichž úhradu poplatníci (plátci) nejvíce využívají bezhotovostní formu placení. U každého druhu daně je uvedeno předčíslí účtu (PBÚ), které přísluší danému druhu daně a slouží pro automatizované zpracování.
 • Částka Kč - uvádí se částka poukazované platby v hotovosti v Kč.
 • Tr. kód (Transakční kód) - je povinný třímístný numerický údaj 130 identifikující typ složenky a tento údaj je již na daňové složence předtištěn.
 • Předčíslí (PBÚ) – je předčíslí bankovního účtu. Toto číselné označení čísla účtu slouží pro automatizované zpracování. Je nezbytné vyplnit tuto položku správně, aby poukazovaná částka byla přijata na konkrétní účet finančního nebo celního úřadu. Seznam předčíslí pro vybrané druhy daní hrazené daňovou složenkou je uveden v Příloze č. 6 (pro finanční úřady) a v Příloze č. 7 ( pro celní úřady).
 • Číslo účtu FÚ/CÚ - určuje vlastní finanční nebo celní úřad. Všechny bankovní účty jednoho úřadu mají stejnou matrikovou část.
 • Kód banky – je povinný čtyřmístný numerický údaj 0710 identifikující Českou národní banku a tento údaj je již na daňové složence předtištěn.
 • Konst. symbol (Konstantní symbol) – je povinný čtyřmístný numerický údaj 1149, který je univerzální pro všechny typy plateb daní a tento údaj je již na daňové složence předtištěn.
 • Var. symbol (Variabilní symbol) - prostřednictvím variabilního symbolu daňový poplatník (plátce) sděluje finančnímu nebo celnímu úřadu svou totožnost. Má-li poplatník (plátce) přiděleno daňové identifikační číslo (DIČ), vepíše do příslušné kolonky pro variabilní symbol kmenovou část DIČ, t.j. buď čísla za pomlčkou (pro původní variantu tvaru DIČ) nebo čísla za písmeny CZ (pro novou variantu tvaru DIČ). Není-li poplatník (plátce) registrován, to znamená, že nemá přiděleno DIČ, uvede v případě fyzické osoby do kolonky pro variabilní symbol své rodné číslo, a to bez jakýchkoliv mezer, pomlček nebo lomítek, tj. uvede 9 nebo 10 číslic v řadě za sebou, v případě právnické osoby uvede své IČO. Číslice se do kolonky Variabilní symbol vyplňují tak, aby poslední číslo bylo umístěné v poslední 10. pozici. Znamená to, že při vyplňování čísla kratšího než 10 číslic zůstávají přední pozice položky variabilního symbolu nevyplněny.
 • Spec. symbol (Specifický symbol) - tato položka je nepovinná.
 • Adresa odesílatele - v případě, že je odesílatelem fyzická osoba, vyplňuje kolonky nadepsané Jméno, Příjmení a adresa vč. PSČ požadovanými údaji. Pokud je odesílatelem právnická osoba, zapisuje se do kolonek Jméno a Příjmení název právnické osoby (ve zkráceném tvaru) a do třetí části se vyplní adresa sídla.

V případě kdy se jedná o dobíhající a stále platný tvar (podobu) daňové složenky z minulých let se vyplňují následující údaje:

Levá část daňové složenky:

 • Adresa odesílatele - uvádí se jméno a adresa bydliště (u fyzických osob) nebo název a adresa sídla (u právnických osob).

Pravá část daňové složenky:

 • Druh daně – na daňové složence je uvedeno osm druhů daní, pro jejichž úhradu poplatníci (plátci) nejvíce využívají bezhotovostní formu placení. V případě, že poplatník chce prostřednictvím daňové složenky zaplatit jednu z nabízených daní, postačí u příslušné daně označit kolonku křížkem (x). Pro ostatní druhy příjmu, které nejsou přímo předtištěny na daňové složence, musí poplatník (plátce) označit křížkem (x) kolonku „jiný“ a vyplnit položku „druh daně (předčíslí bankovního účtu – PBÚ“.
 • Druh daně (předčíslí bankovního účtu – PBÚ) - toto číselné označení čísla účtu slouží pro automatizované zpracování. Je nezbytné vyplnit tuto položku správně, aby poukazovaná částka byla přijata na konkrétní účet finančního nebo celního úřadu. Seznam předčíslí pro vybrané druhy daní hrazené daňovou složenkou je uveden v Příloze č. 6 (pro finanční úřady) a v Příloze č. 7 ( pro celní úřady).
 • Částka Kč - uvádí se částka poukazované platby v hotovosti v Kč.
 • Tr. kód (Transakční kód) je povinný třímístný numerický údaj identifikující typ složenky a tento údaj je již na daňové složence předtištěn.
 • Číslo účtu FÚ/CÚ (bez předčíslí) - určuje vlastní finanční nebo celní úřad. Všechny bankovní účty jednoho úřadu mají stejnou matrikovou část.
 • Var. symbol (Variabilní symbol) - prostřednictvím variabilního symbolu daňový poplatník (plátce) sděluje finančnímu nebo celnímu úřadu svou totožnost. Má-li poplatník (plátce) přiděleno daňové identifikační číslo (DIČ), vepíše do příslušné kolonky pro variabilní symbol kmenovou část DIČ, t.j. buď čísla za pomlčkou (pro původní variantu tvaru DIČ) nebo čísla za písmeny CZ (pro novou variantu tvaru DIČ). Není-li poplatník (plátce) registrován, to znamená, že nemá přiděleno DIČ, uvede v případě fyzické osoby do kolonky pro variabilní symbol své rodné číslo, a to bez jakýchkoliv mezer, pomlček nebo lomítek, tj. uvede 9 nebo 10 číslic v řadě za sebou, v případě právnické osoby uvede své IČO. Číslice se do kolonky Variabilní symbol vyplňují tak, aby poslední číslo bylo umístěné v poslední 10. pozici. Znamená to, že při vyplňování čísla kratšího než 10 číslic zůstávají přední pozice položky variabilního symbolu nevyplněny.
 • Spec. symbol (Specifický symbol) - tato položka je nepovinná.
 • Adresa odesílatele - v případě, že je odesílatelem fyzická osoba, vyplňuje kolonky nadepsané Jméno, Příjmení a adresa vč. PSČ požadovanými údaji. Pokud je odesílatelem právnická osoba, zapisuje se do kolonek Jméno a Příjmení název právnické osoby (ve zkráceném tvaru) a do třetí části se vyplní adresa sídla.

2. Placení formou poštovní poukázky - (neosvobozeno od poštovních poplatků)

Česká pošta používá poštovní poukázky typu ”A” pro zasílání peněžních částek v hotovosti určených k připsání na účet příjemce. Tato forma placení není osvobozena od poštovních poplatků. Poštovní poukázku lze použít pro platby všech druhů daní, ale především se používá k placení druhů příjmů sankční povahy, které nelze uhradit prostřednictvím daňové složenky.

Po vyplnění poukázky je při převzetí hotovosti na pobočce České pošty poukázka potvrzena, přičemž pravá část poukázky zůstává uložena u České pošty a levou část poukázky si ponechává odesílatel hotovosti jako doklad o poukázané platbě. Obsah údajů z převzaté poukázky Česká pošta automatizovaně, pomocí výpočetní techniky, přenáší do datového souboru, který je příjemci odesílán a který je jedinou podkladovou informací pro příjemce hotovosti. Je tedy důležité dobře vyplnit údaje na poukázce, aby platba byla příjemci doručena a byla bez problémů identifikována.

Pokud si poplatník (plátce) vyzvedne za účelem zaplacení daně poštovní poukázku u svého správce daně na místně příslušném finančním nebo celním úřadě, jsou na poukázce předtištěny všechny potřebné údaje. Pokud poplatník (plátce) použije takto vyplněnou poukázku na složení částky daně v hotovosti na pobočce České pošty, doplňuje v tomto případě pouze údaj o výši částky v Kč a slovy vyjádřenou odesílanou částku v Kč. V případě, že si vyzvedne na místně příslušném finančním nebo celním úřadě předtištěnou poštovní poukázku určenou k úhradě jednotlivé daně, musí mimo údaje o výši odesílané částky uvést i své identifikační údaje - údaje o odesílateli a variabilní symbol.

Pokud je vyzvednutí předtištěné poštovní poukázky pro poplatníka (plátce) z různých důvodů obtížné, může k zaplacení použít poštovní poukázku typu ”A”, kterou obdrží na České poště. Na poštovní poukázce pak musí do všech kolonek uvést správné a úplné údaje. Při ručním vyplňování údajů je žádoucí, aby jednotlivé číslice byly dobře identifikovatelné (jinak může dojít k mylné interpretaci čísla) a dále je vhodné, aby při vyplňování údajů byla používána černá barva písma (při použití jiné barvy dochází k většímu výskytu chybně nebo nečitelně sejmutých údajů).

Na poštovní poukázce typu "A" se vyplňují následující údaje.

Levá část poštovní poukázky:

 • - uvádí se částka poukazované platby v hotovosti v Kč.
 • Slovy - v této kolonce se uvádí slovy vyjádřená odesílaná částka v Kč.
 • Adresa majitele účtu - uvádí se název a adresa příslušného finančního nebo celního úřadu.
 • Č. účtu - Číslo účtu musí být uvedeno přesně ve tvaru odpovídajícím struktuře čísla bankovního účtu tj. ve tvaru předčíslí-matrika/kód banky. Musí být tedy uvedeno předčíslí účtu (odpovídající typu daně), pomlčka, číslo matriky příslušného FÚ nebo CÚ, lomítko a číslo 0710 (kód ČNB).
 • V. symbol (Variabilní symbol) - prostřednictvím variabilního symbolu daňový poplatník (plátce) sděluje finančnímu nebo celnímu úřadu svou totožnost. Má-li poplatník (plátce) přiděleno daňové identifikační číslo (DIČ), vepíše do příslušné kolonky pro variabilní symbol kmenovou část DIČ, t.j. buď čísla za pomlčkou (pro původní variantu tvaru DIČ) nebo čísla za písmeny CZ (pro novou variantu tvaru DIČ). Není-li poplatník (plátce) registrován, to znamená, že nemá přiděleno DIČ, uvede v případě fyzické osoby do kolonky pro variabilní symbol své rodné číslo, a to bez jakýchkoliv mezer, pomlček nebo lomítek, tj. uvede 9 nebo 10 číslic v řadě za sebou, v případě právnické osoby uvede své IČO. Ve výše uvedeném tvaru se vyplňuje variabilní symbol při zasílání platby v rámci daňové exekuce na účet celního úřadu. Pro specifický případ plnění platební povinnosti vůči finančnímu úřadu v rámci daňové exekuce se oproti výše uvedeným pravidlům vyplňuje do kolonky pro variabilní symbol číslo exekučního příkazu.
 • S. symbol (Specifický symbol) - tato položka je nepovinná. Při plnění platební povinnosti vůči celnímu úřadu v rámci daňové exekuce, do specifického symbolu se uvede číslo exekučního příkazu.
 • Odesílatel - uvádí se jméno a adresa bydliště (u fyzických osob) nebo název a adresa sídla (u právnických osob).
 • Na spodním okraji poukázky může být uvedena položka Č. účtu. Tato položka se pro placení daní nevyplňuje.

Pravá část poštovní poukázky:

 • Adresa majitele účtu - uvádí se název a adresa příslušného finančního úřadu.
 • Zpráva pro příjemce - zde může odesílatel uvést hůlkovým písmem do předtištěných kolonek krátký text určený pro příjemce.
 • Částka Kč - uvádí se částka poukazované platby v hotovosti v Kč.
 • Tr. kód (Transakční kód) je povinný třímístný numerický údaj identifikující typ poukázky a tento údaj je již na formuláři předtištěn.
 • Ve prospěch účtu - tato položka obsahuje číselné označení předčíslí a matriky účtu finančního úřadu tzn., že pomlčka, lomítko a kód banky se zde neuvádějí. Předčíslí i vlastní číslo účtu (tzv. matrika) jsou doplněné o nuly. Předčíslí účtu doplněné o nuly se zapisuje do prvních 6 pozic zleva (maximální počet číslic pro předčíslí) a matrika do 10 pozic vpravo (maximální počet číslic pro číslo matriky finančního úřadu). Toto číselné označení čísla účtu slouží pro automatizované zpracování. Je nezbytné vyplnit tuto položku správně, aby poukazovaná částka byla přijata na účet finančního úřadu. Pokud bude chybně uvedeno buď číslo účtu (tedy označení daně) nebo číslo matriky finančního úřadu (tedy příjemce platby), platba nebude přijata na účet v ČNB a bude vrácena odesílateli. Například při odesílání platby silniční daně (předčíslí 748) na účet finančního úřadu s matrikou 37628651 musí být v kolonce "ve prospěch účtu" uvedeno číselné označení : 0007480037628651. (V levé části poukázky je přitom uvedeno to samé číslo účtu v úplném tvaru 748-37628651/0710).
 • Kód banky musí být vždy vyplněn kódem 0710 (kód ČNB).
 • V. symbol (Variabilní symbol) - pro vyplnění této položky platí stejná pravidla jako pro jeho vyplnění v levé části poukázky. Číslice se do kolonky vyplňují tak, aby poslední číslo bylo umístěné v poslední 10. pozici. Znamená to, že při vyplňování čísla kratšího než 10 číslic zůstávají přední pozice položky V.symbol nevyplněny. V tomto tvaru se vyplňuje variabilní symbol při zasílání platby v rámci daňové exekuce na účet celního úřadu. Pro specifický případ plnění platební povinnosti v rámci daňové exekuce se oproti výše uvedeným pravidlům při zasílání platby na finanční úřad vyplňuje do kolonky pro variabilní symbol číslo exekučního příkazu.
 • K. symbol (Konstantní symbol) - při platbách daní včetně příslušenství daně se při odesílání peněz v hotovosti uvádí univerzální konstantní symbol 1149.
 • S. symbol (Specifický symbol) - tato položka je nepovinná. Při plnění platební povinnosti vůči celnímu úřadu v rámci daňové exekuce, do specifického symbolu se uvede číslo exekučního příkazu.
 • Odesílatel - v případě, že je odesílatelem fyzická osoba vyplňuje kolonky nadepsané Jméno, Příjmení, Ulice (obec), č.domu, PSČ, dodávací pošta požadované údaje. Pokud je odesilatelem právnická osoba, zapisuje se do kolonek Jméno a Příjmení název právnické osoby (ve zkráceném tvaru) a do třetí části se vyplní adresa sídla.

II. Bezhotovostní placení

1. Formou bankovního příkazu

Poplatník (plátce) má také možnost odeslat platbu formou bankovního příkazu k úhradě ze svého účtu vedeného u některé banky. Řídí se přitom pokyny příslušné banky k vyplnění bankovního příkazu buď vyplněním položek do bankovního formuláře nebo k tomu použije poštovní poukázku typu "A" nebo daňovou složenku. V tomto případě musí vyplnit identifikační údaje na zadní straně poukázky (složenky).

Při vyplňování položky číslo účtu příjemce je naprosto nezbytné jeho správné vyplnění. Do řádku s označením číslo účtu plátce a kód banky uvede poplatník do první kolonky číslo svého účtu vedeného u některé komerční banky a do druhé kolonky kód této banky.

Do další řádky s označením číslo účtu příjemce, kód banky, částka Kč, symboly platby ( variabilní, konstantní, specifický) uvede poplatník do první kolonky číslo účtu finančního nebo celního úřadu (tj. příjemce platby), do druhé kolonky číslo 0710 (kód ČNB). Číslo účtu příjemce přitom musí zachovávat strukturu - předčíslí účtu, pomlčka, číslo matriky (příklad vyplnění kolonky Čísla účtu příjemce bez lomítka a označení kódu banky je tvar 748-37628651). Seznam předčíslí účtů (PBÚ) pro jednotlivé druhy daní je uveden v Příloze č. 4 (pro finanční úřady) a v Příloze č. 5 (pro celní úřady). Čísla matrik jsou uvedena v Příloze č. 1 (pro finanční úřady) a v Přílohách č. 2 a 3 (pro celní úřady).

Upozorňujeme na nezbytnost zadání předčíslí bankovního účtu. Zejména v případě bankovního příkazu prostřednictvím daňové složenky je nutné zadat předčíslí účtu jinak platba nebude doručena.

Pokud není na příkazu k úhradě v kolonce Číslo účtu příjemce uvedeno číslo účtu ve tvaru s pomlčkou a poplatník (plátce) použije tvar číselného označení čísla účtu bez pomlčky, banka spravující účty správce daně identifikuje tuto platbu jako platbu s chybně vyplněným číslem účtu příjemce. Platba není na účet správce daně připsána a je vrácena zpět na účet banky, která platbu odeslala. Tak vznikají poplatníkovi (plátci) nepříjemné komplikace, neboť může nastat situace, že daň nebude zaplacena v termínu. Žádáme všechny daňové poplatníky (plátce), aby při vyplňování údajů příkazu k úhradě věnovali zvýšenou pozornost vyplňování správného čísla účtu tak, aby se nevystavovali případným sankcím vyplývajících z pozdě zaplacené daně.

Kód banky příjemce se na příkazu k úhradě uvádí do samostatné kolonky. Kód banky musí být vždy vyplněn kódem 0710 (kód ČNB) a platí pro všechny typy plateb.

Pro vyplnění variabilního symbolu platí stejná pravidla jako pro jeho vyplnění na přední straně poukázky. Při plnění platební povinnosti vůči celnímu úřadu v rámci daňové exekuce, do specifického symbolu se uvede číslo exekučního příkazu.

Při bezhotovostním bankovním převodu se používá univerzální konstantní symbol 1148.

2. Formou internetového bankovnictví

Placení prostřednictvím internetového bankovnictví je pouze jedna z forem bezhotovostního platebního styku, a proto pro ni platí pravidla uvedená v předcházející části článku. Upozorňujeme, že je důležité, ověřit si u banky, jaká má pravidla při uvádění čísla bankovního účtu. Úplné číslo bankovního účtu pro úhradu určité daně místně příslušnému finančnímu nebo celnímu úřadu se skládá z předčíslí, pomlčky a číslo matriky (tj. ve tvaru „předčíslí-matrika“). V rámci internetového bankovnictví může být v některých případech vyžadováno vyplnění úplného čísla bankovního účtu, v jiných případech ale může být vyžadováno vyplnění jednotlivých položek.

Předčíslí bankovního účtu (PBÚ) je nezbytné vyplnit správně, aby zaslaná platba byla přijata na konkrétní účet finančního nebo celního úřadu. Seznam předčíslí pro jednotlivé druhy daní je uveden v Příloze č. 4 (pro finanční úřady) a v Příloze č. 5 (pro celní úřady).

Číslo účtu (matriková část) viz Příloha č. 1 (pro finanční úřady) a Přílohy č. 2 a 3 (pro celní úřady).

Kód banky – musí být vždy vyplněn kódem 0710 (kód ČNB) a platí pro všechny typy plateb.

Variabilní symbol – prostřednictvím variabilního symbolu daňový poplatník (plátce) sděluje finančnímu nebo celnímu úřadu svou totožnost. Má-li poplatník (plátce) přiděleno daňové identifikační číslo (DIČ), vepíše do příslušné kolonky pro variabilní symbol kmenovou část DIČ, t.j. buď čísla za pomlčkou (pro původní variantu tvaru DIČ) nebo čísla za písmeny CZ (pro novou variantu tvaru DIČ). Není-li poplatník (plátce) registrován, to znamená, že nemá přiděleno DIČ, uvede v případě fyzické osoby do kolonky pro variabilní symbol své rodné číslo, a to bez jakýchkoliv mezer, pomlček nebo lomítek, tj. uvede 9 nebo 10 číslic v řadě za sebou, v případě právnické osoby uvede své IČO. Ve výše uvedeném tvaru se vyplňuje variabilní symbol při zasílání platby v rámci daňové exekuce na účet celního úřadu. Pro specifický případ plnění platební povinnosti vůči finančnímu úřadu v rámci daňové exekuce se oproti výše uvedeným pravidlům vyplňuje do kolonky pro variabilní symbol číslo exekučního příkazu.

Specifický symbol - tato položka je nepovinná. Při plnění platební povinnosti vůči celnímu úřadu v rámci daňové exekuce, do specifického symbolu se uvede číslo exekučního příkazu.

Konstantní symbol – uvádí se pro všechny typy plateb univerzální konstantní symbol 1148.

Datum splatnosti - měl by to být maximálně poslední den splatnosti daňové povinnosti.

Ostatní položky uvedené v nabídce internetového bankovnictví jsou pouze pro potřebu klienta nebo banky klienta a nejsou pro finanční a celní úřady potřebné. Současně doporučujeme ověřit si, jaká má příslušná banka pravidla k tomu, aby platba skutečně byla odepsána z účtu dnem podle zadaného pokynu.


 • Na závěr upozorňujeme, že česká daňová správa zpřístupňuje na svých internetových stránkách „Daňový portál“, který mj. umožňuje přístup k osobnímu daňovému účtu, tedy k informacím o tom, zda finanční úřad eviduje k určitému dni na osobním daňovém účtu nedoplatek, přeplatek nebo zda je tento účet vyrovnán. Mít pod kontrolou platby vůči finančnímu úřadu, aniž by bylo nutné ho navštívit, patří mezi největší výhody poskytované služby. Bližší informace o „Daňovém portálu“ je možné získat na internetové adrese http://adis.mfcr.cz/ Odkaz na externí web.


Ing. Blanka Hladká
ředitelka odboru 47
Rozvoj IS daňové správy

Přílohy


Příloha č. 4

Předčíslí bankovních účtů finančních úřadů pro jednotlivé druhy daní

od 1. ledna 2008. DAŇOVÁ SPRÁVA - předčíslí bankovních účtů

Příloha č. 6

Předčíslí bankovních účtů finančních úřadů pro vybrané druhy daní hrazených daňovou složenkou

od 1. ledna 2008. DAŇOVÁ SPRÁVA - předčíslí bankovních účtů pro platby daňovou složenkou

Příloha č. 1

Čísla matrik bankovních účtů finančních úřadů

od 1. ledna 2008. DAŇOVÁ SPRÁVA - čísla bankovních účtů

Příloha č. 5

Předčíslí bankovních účtů celních úřadů pro jednotlivé druhy daní

od 1. ledna 2008. CELNÍ SPRÁVA - předčíslí bankovních účtů

Příloha č. 7

Předčíslí bankovních účtů celních úřadů pro vybrané druhy daní hrazených daňovou složenkou

od 1. ledna 2008. CELNÍ SPRÁVA - předčíslí bankovních účtů pro platby daňovou složenkou

Příloha č. 2

Čísla matrik bankovních účtů celních úřadů - CELNÍ ŘÍZENÍ a DĚLENÁ SPRÁVA

od 1. ledna 2008. CELNÍ SPRÁVA - čísla bankovních účtů

Příloha č. 3

Opatření Ministerstva financí k odstranění tvrdosti podle § 39 písm. b) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů

7. února 2008

Ministerstvo financí České republiky na základě zmocnění v ustanovení § 39 písm. b) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o daních z příjmů“), za účelem odstranění tvrdosti činí toto opatření:

 • Zaměstnancům, kteří jsou poplatníky podle § 2 odst. 3 zákona o daních z příjmů, mohou jejich zaměstnavatelé, plátci daně z příjmů ze závislé činnosti a z funkčních požitků, v průběhu zdaňovacího období roku 2008 poskytnout při výpočtu zálohy na daň za podmínek a ve výši podle § 35d odst. 2 zákona o daních z příjmů, slevu na dani podle § 35ba odst.1 písm. a) zákona. Daňová povinnost u těchto poplatníků za zdaňovací období 2008 bude vypořádána podle platné právní úpravy v zákoně o daních z příjmů.

Doplňující informace odboru Legislativa daní z příjmů

k Opatření č.j. 05/13 797/2008 - 152

Výše uvedené Opatření bylo vydáno s ohledem na Ministerstvem financí iniciovanou novelu zákona o daních z příjmů, projednanou ve třetím čtení Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR dne 6.2. 2008, kterou se již v průběhu zdaňovacího období 2008 změní podmínky pro poskytování základní slevy na dani podle § 35ba odst. 1 písm. a) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a která umožní přiznat tuto slevu na dani poplatníkům (daňovým nerezidentům ČR) bez jakýchkoliv dalších zákonných omezení.

S ohledem na předpokládané nabytí účinnosti této novely (od 1.7.2008) a za účelem odstranění tvrdosti spočívající v neposkytnutí výše uvedené slevy při stanovení měsíčních záloh na daň zahraničním zaměstnancům (daňovým nerezidentům ČR) před tímto datem, bylo Ministerstvem financí vydáno výše uvedené Opatření, které odstraňuje tvrdost zákona.

Tímto opatřením se v žádném případě nemění výše roční daňové povinnosti u daňových nerezidentů ČR (zahraničních zaměstnanců), pouze zcela v souladu se zákonem o daních z příjmů se u nich upravuje způsob vybírání záloh na daň z příjmů ze závislé činnosti v průběhu roku – tj. budou stanoveny za stejných podmínek a ve stejné výši, jako u českých daňových rezidentů. Celoroční daňová povinnost u zahraničních zaměstnanců za zdaňovací období 2008 bude pak vypořádána podle platné právní úpravy v zákoně o daních z příjmů.

Opatření bude zveřejněno v nejbližším čísle Finančního zpravodaje.


2.01.2008

Vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků
28.1.2008, Zdroj: Česká daňová správa
V čem se liší tiskopis „Vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků“ za zdaňovací období 2007 oproti roku 2006?

Pro zdaňovací období 2007 byl vydán nový vzor tiskopisu Vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků (Tiskopis 25 5459 MFin 5490 - vzor č. 13) včetně Pokynů (Tiskopis 25 5459/1 MFin 5459/1 - vzor č. 12).

Termín podání na FÚ je 20. února 2008.

Nejdůležitější změny:

Na Řádek 05 Vyúčtování (počet zaměstnanců) se již neuvádí, tak jako v minulých letech, počet zaměstnanců, kteří patří do evidenčního počtu pracovníků podle výkazu ČSÚ P3-04 a dále počet zaměstnanců na dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr, ale „počet zaměstnanců podle mzdových listů" k poslednímu dni každého kalendářního měsíce roku 2007. Tato změna byla provedena z důvodu transparentnosti, aby bylo zřejmé, že do tohoto počtu jsou zahrnuty i zaměstnanci s příjmy zdaněnými srážkou podle zvláštní sazby daně (viz. § 38j odst. 1 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.

Řádek 06 byl rozšířen o dodatečné opravy podle § 38i ZDP. Jedná se o opravy provedené podle § 38i odst. 1 ZDP (vrácené přeplatky z chybně sražené vyšší daně či zálohy) a opravy daňového zvýhodnění podle § 38i odst. 4 ZDP týkající se chybně poskytnuté slevy na dani. Ve Vyúčtování za zdaňovací období 2007 se na řádek 06 promítnou všechny, tedy i chybně vyplacené přeplatky na dani z provedeného ročního zúčtování záloh a daňového zvýhodnění za zdaňovací období 2006, které byly zaměstnanci dodatečně sraženy podle ustanovení § 38i odst. 2 nebo 5 ZDP v průběhu běžného období Vyúčtování. Připomínáme plátcům daně, že tyto dodatečné opravy plátce zároveň uvede do Přílohy č. 3 Vyúčtování.

Řádek 06a týkající se úhrnu doplatků na daňovém bonusu z provedeného ročního zúčtování záloh a daňového zvýhodnění vyplacených zaměstnancům za nejbližší předchozí zdaňovací období byl taktéž rozšířen o dodatečné opravy, a to o opravy provedené podle § 38i odst. 4 a 5 zákona. Tyto dodatečné opravy plátce zároveň uvede do Přílohy č. 4 Vyúčtování.
V Části I., došlo ke změně u sloupců:

Sloupec 4: byl rozšířen o „doplatky na daňovém bonusu" za předcházející zdaňovací období a zároveň se již ve sloupci 4 neuvádějí pouze částky které byly odvedeny, ale jedná se o částky dodatečně sražené nebo vybrané podle § 38i odst. 2 nebo odst. 5 ZDP, které „měly být odvedeny" v období, za které se podává Vyúčtování.

Vzhledem ke značné chybovosti ze strany plátců daně byla v Pokynech ke sloupci 5b vložena nová poznámka: „Pokud plátce daně provádí opravy podle § 38i odst. 4 a 5 ZDP, tato oprava se promítne do sloupce 5b v měsíci, kdy bylo nesprávně poskytnuto daňové zvýhodnění, přičemž částka ve sloupci 5b nesmí být menší než 0 Kč".

Sloupec 6: byl rozšířen o dodatečně vyplacené doplatky na daňovém bonusu za předcházející zdaňovací období. Zároveň se zde neuvádějí pouze částky, o které byl snížen odvod záloh, ale „veškerý úhrn" ostatních zaměstnancům vrácených přeplatků na dani, dodatečně vyplacených měsíčních daňových bonusů a dodatečně vyplacených doplatků na daňovém bonusu za předcházející zdaňovací období, kdy k vrácení (vyplacení) zaměstnancům došlo v období roku Vyúčtování. Do úhrnu uvedených přeplatků se však neuvádějí částky, které byly plátci daně na základě žádosti správcem daně vráceny či převedeny na úhradu jiné daně u finančního úřadu.

Zároveň upozorňujeme na novou poznámku ke sloupcům 4 a 6 týkající se dodatečných oprav doplatků na daňovém bonusu. Jedná se o případy, kdy plátce daně v průběhu zdaňovacího období 2007 provede dodatečnou opravu doplatků na daňovém bonusu, který se týká ročního zúčtování daňového zvýhodnění za rok 2005. Tyto dodatečné opravy doplatku na daňovém bonusu (jakož i veškeré opravy na poskytnutých měsíčních daňových bonusech) se zároveň uvádějí v Příloze č. 4 Vyúčtování.

Sloupec 7: Do sloupce se již neuvádí, tak jako dosud, úhrn částek daně, daňového bonusu a příslušenství, předepsaných rozhodnutím finančního úřadu, které byly odvedeny, ale nově „které měly být odvedeny".

V Části II. pak byly pouze doplněny některé odkazy na sloupce v Části I. Připomínáme však plátcům daně, že pokud na řádku 9 v Části II., který slouží pro výpočet přeplatku nebo nedoplatku na dani, na zálohách na daň a na příslušenství, se na celkovém přeplatku podílí i daňový bonus, má plátce daně možnost pro jeho poukázání uplatnit u správce daně postup podle § 35d ZDP, a to pouze na předepsaných tiskopisech Ministerstva financí [pozn. pokud se jedná o měsíční daňové bonusy, pak plátce daně musí požádat o každý měsíc samostatně, nelze na jedné žádosti (tiskopis 25 5241 MFin 5241) uplatňovat více měsíců].This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]