12.28.2009

Sazby daně z nemovitostí od 1.1.2010

(17.12.2009) Změny sazeb daně z nemovitostí od 1.1.2010
Zákonem č. 362/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s návrhem zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2010, se s účinností od 1.1.2010 mění také ustanovení § 6 odst. 2 a § 11 odst. 1 zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o dani z nemovitostí“), jimiž jsou upraveny sazby daně z nemovitostí.

SAZBY DANĚ Z NEMOVITOSTÍ PLATNÉ K 1. LEDNU 2010

1. Sazby daně z pozemků podle § 6 odst. 1 zákona o dani z nemovitostí:

A - orná půda, chmelnice, vinice, zahrada, ovocný sad 0,75%
B - trvalý travní porost 0,25%
C - hospodářský les 0,25%
D - rybník s intenzívním a průmyslovým chovem ryb 0,25%
2. Sazby daně z pozemků podle § 6 odst. 2 zákona o dani z nemovitostí:
E - zastavěná plocha a nádvoří 0,20 Kč/m2
F - stavební pozemek 2,00 Kč/m2
G - ostatní plocha 0,20 Kč/m2

3. Základní sazby daně ze staveb podle § 11 odst. 1 zákona o dani z nemovitostí:

Stavby:
H - obytný dům 2 Kč/m2
I - ostatní stavba tvořící příslušenství k obytnému domu 2 Kč/m2
J - stavba pro individuální rekreaci, rodinný dům využívaný pro individuální rekreaci 6 Kč/m2
K - stavba plnící doplňkovou funkci ke stavbě pro individuální rekreaci 2 Kč/m2
L - garáž vystavěná odděleně od obytného domu 8 Kč/m2
M – zemědělská prvovýroba, lesní a vodní hospodářství 2 Kč/m2
N – průmysl, stavebnictví, doprava, energetika, ostatní zemědělská výroba 10 Kč/m2
O – ostatní podnikatelská činnost 10 Kč/m2
P - ostatní stavba 6 Kč/m2

Jednotky:
R – byt 2 Kč/m2

Samostatný nebytový prostor užívaný pro podnikatelskou činnost:
S - zemědělská prvovýroba, lesní a vodní hospodářství 2 Kč/m2
T - průmysl, stavebnictví, doprava, energetika, ostatní zemědělská výroba 10 Kč/m2
U - ostatní podnikatelská činnost 10 Kč/m2
V - samostatný nebytový prostor užívaný jako garáž 8 Kč/m2
Z - ostatní samostatný nebytový prostor 2 Kč/m2

Podle ustanovení § 13a odst. 2 zákona o dani z nemovitostí, dojde-li ve srovnání s předchozím zdaňovacím obdobím pouze

a.ke změně sazeb daně,
b.ke změně průměrné ceny půdy přiřazené ke stávajícím jednotlivým katastrálním územím podle § 5 odst. 1,
c.ke stanovení nebo ke změně koeficientu podle § 6 odst. 4, § 11 odst. 3 a 4 nebo podle § 12, anebo
d.k zániku osvobození od daně, jestliže tak obec stanoví obecně závaznou vyhláškou podle § 4 odst. 1 písm. v) nebo uplynutím zákonem stanovené lhůty a předmět daně není ani částečně osvobozen od daně z jiného důvodu,

poplatník není povinen podat daňové přiznání nebo dílčí daňové přiznání ani sdělit tyto změny. Daň se vyměří ve výši poslední známé daně upravené o změny podle písmen a) až d) a výsledek vyměření se poplatníkovi oznámí platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem.

Novela zákona o DPH od 1.1.2010

(21.12.2009) Dne 10.12 2009 byl Senátem schválen návrh zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (senátní tisk č. 195). Tento návrh zákona byl vládou předložen Poslanecké sněmovně dne 7.8.2009, která jej schválila na 64. schůzi konané 4.11.2009 (sněmovní tisk č. 887). Zákon musí ještě podepsat prezident republiky a následně bude zveřejněn ve Sbírce zákonů. Jeho účinnost je od 1.1.2010.


Novela zákona o DPH byla předložena především z důvodu povinnosti členských států EU transponovat do národní legislativy následující směrnice, kterými se mění směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty:
Směrnice Rady 2008/8/ES ze dne 12. února 2008, pokud jde o místo plnění při poskytnutí služby;

Směrnice Rady 2008/9/ES ze dne 12. února 2008, o vrácení daně z přidané hodnoty osobám registrovaným k DPH v členských státech;

Směrnice Rady 2008/117/ES ze dne 16. prosince 2008, týkající se souhrnného hlášení.

Novela zákona o DPH obsahuje také nový §36a, který se týká stanovení základu daně ve zvláštních případech a některé další jednotlivé úpravy textu zákona a legislativně technické změny.

Účelem této informace je poskytnout základní přehled o nejvýznamnějších změnách zákona o DPH od 1.1.2010.
1. Změny v oblasti DPH u služeb
Změny v oblasti uplatňování DPH u přeshraničních služeb, které vyplývají především ze Směrnice Rady 2008/8/ES ze dne 12. února 2008 jsou popsány v informaci – Změny v oblasti DPH u služeb od 1. 1 .2010.

V této souvislosti upozorňujeme, že nová pravidla pro stanovení místa plnění u služeb budou uplatňována u služeb, u kterých datum uskutečnění zdanitelného plnění nastalo po 1.1.2010.

2. Vracení daně plátcům v jiných členských státech
Další zásadní úpravou, která vstupuje v platnost od 1. 1. 2010 je vracení daně plátcům v jiných členských státech. Tuto problematiku ve vztahu k českým plátcům daně žádajícím o vrácení daně v jiných členských státech podrobně upravuje informace – Změny v oblasti DPH při vracení daně plátcům v jiných členských státech od 1.1.2010.

Aplikace EPO pro podání žádosti o přidělení přístupu do aplikace pro Vracení DPH plátcům v jiných členských státech v elektronické podobě prostřednictvím Daňového portálu české daňové správy bude přístupná po 1. 1. 2010.

3. Souhrnná hlášení
Veškeré změny související s podáváním souhrnných hlášení jsou zachyceny v informaci – Změny v oblasti DPH při podávání souhrnného hlášení od 1. 1. 2010. Souhrnné hlášení bude možno podávat pouze v elektronické podobě.

Aplikace EPO pro podávání souhrnného hlášení v elektronické podobě bude v souvislosti s novelou zákona o DPH upravena a plátcům bude k dispozici po 1. lednu 2010, kdy bude zveřejněn i aktuální elektronický formulář. První podání souhrnného hlášení prostřednictvím upravené aplikace EPO se bude podávat za měsíc leden 2010 ve lhůtě do 25. února 2010. Souhrnná hlášení za 4. čtvrtletí 2009, která mají být podána ve lhůtě do 25. ledna 2010, bude možno ještě předkládat na tiskopise vydaném MF.

Jsou dva možné způsoby podání souhrnného hlášení v elektronické podobě, a to formou datové zprávy,
která je opatřena uznávaným elektronickým podpisem prostřednictvím Daňového portálu české daňové správy -> Elektronická podání pro daňovou správu (Aplikace EPO ) nebo

která je která je odeslána prostřednictvím datové schránky (v tomto případě uznávaný elektronický podpis není třeba), a to vždy ve formátu, struktuře a s údaji stanovenými Ministerstvem financí (Pokyn č. D - 331). Souhrnné hlášení, které se podává formou datové zprávy odeslané prostřednictvím datové schránky, musí být ve struktuře a tvaru .XML. Odpovídající XSD schémata jsou definována a zveřejněna na adrese http://eds.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_pub/epo_struktury.faces .

4. Podávání daňových přiznání
V oblasti podávání daňových přiznání nedochází od 1. 1. 2010 k žádným změnám, tzn. i nadále je možno daňová přiznání podávat jak elektronicky, tak i na tiskopise vydaném MF.

Informace k uplatnění DPH u veřejných služeb v osobní dopravě

(23.12.2009) Tato informace byla zpracována na základě Nařízení Rady č. 1370/2007 ze dne 23. října 2007 o veřejných službách v přepravě cestujících po železnici a silnici.

Od data 3. 12.2009 vstoupilo v účinnost Nařízení Rady č. 1370/2007 ze dne 23. října 2007 (dále jen „Nařízení“) o veřejných službách v přepravě cestujících po železnici a silnici (dále jen „veřejných služeb v osobní dopravě“). Protože nařízení má přímou účinnost, znamená to, že i když by do té doby nevstoupil v účinnost zákon o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů, jsou ustanovení Nařízení závazná pro poskytování veřejných služeb v osobní dopravě v ČR.

Tato informace se zabývá pouze uplatněním daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) u veřejných služeb v osobní dopravě, a to u kompenzací za veřejné služby v osobní dopravě poskytovaných objednatelem těchto služeb a obecně u slev z jízdného.
1) Kompenzace poskytovaná objednateli (článek 6 Nařízení)
V případech, kdy objednatel poskytuje celkovou úhradu (vč. nebo bez úhrady slev z jízdného) za veřejné služby v osobní dopravě formou kompenzace dopravcům, kteří mají uzavřenu smlouvu o veřejných službách , a to za důsledky vzniklé ze závazku veřejné služby, se po datu účinnosti Nařízení (i zákona o veřejných služeb) postupuje takto:
a.Kompenzace se pro účely zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“) nepovažují za úplatu za poskytnutou službu, také se nepovažují za dotaci k ceně, ani za úplatu poskytnutou třetí osobou (za veřejné služby v osobní dopravě). To znamená, že u kompenzace se nejedná o úplatu za poskytnutí služeb a nejedná se tedy o předmět daně podle ustanovení § 2 a § 14 zákona o DPH. Daň na výstupu se neuplatňuje, částka poskytnutá objednatelem je částkou v úrovni bez daně.

b.U úhrady prokazatelné ztráty podle smluv uzavřených objednateli s poskytovateli veřejných služeb v přepravě cestujících prováděné před účinností Nařízení se dosavadní postup obdobný jako u kompenzací – viz bod 1a), považuje za postup v souladu se zákonem o DPH.
c.Postup podle bodu 1 a) se nevztahuje na samostatné úhrady poskytnuté objednatelem veřejných služeb v osobní dopravě, případně jinou osobou za slevy z cen jízdného poskytnuté provozovatelem přepravy osob, a ť už se jedná o slevy poskytnuté v rámci veřejné služby v osobní dopravě nebo mimo tyto služby – viz bod 2 Informace.
2) Slevy z jízdného
Samostatné úhrady slev z jízdného po datu účinnosti Nařízení (i zákona o veřejných službách), ať už jsou poskytnuty podle Výměru Ministerstva financí, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami nebo podle jiného obecně závazného předpisu, se považují pro účely DPH za dotace k ceně podle § 4 odst. 1 písm. q) zákona o DPH a jsou součástí základu daně při výpočtu částky daně za poskytnutou službu přepravy cestujících podle § 36 odst. 3 písm. d) zákona o DPH. V případě služeb přepravy osob, jsou-li poskytnuty slevy z jízdného a tyto slevy jsou hrazeny jinými osobami než je provozovatel služeb, je tedy základem daně součet částky jízdného hrazené cestujícím a částky poskytnuté objednatelem služeb nebo jinou osobou na úhradu slevy z ceny jízdného (dotace k ceně).
Jestliže slevu z ceny poskytne u služeb přepravy osob provozovatel služeb na základě vlastního rozhodnutí, postupuje se u těchto slev podle § 36 odst. 5 resp. podle § 42 zákona o DPH. Jestliže provozovatel služeb poskytne slevu z jízdného k datu uskutečnění zdanitelného plnění, základ daně se snižuje o tuto slevu. Poskytne-li provozovatel slevu z jízdného po datu uskutečnění zdanitelného plnění, plátce provede opravu základu a výše daně podle § 42 a 43 zákona o DPH.

3) Tato informace se nezabývá stanovením základu daně ve výši ceny obvyklé podle § 36a návrhu novely zákona o DPH, která by měla vstoupit v účinnost dnem 1.1.2010. Tato problematika bude řešena v samostatné informaci Ministertsva financí (v případě schválení návrhu zákona).

12.15.2009

Ministerstvo dopravy představilo změny týkající se mýtného a dálničních kupónů

9.12.2009, Zdroj: Ministerstvo dopravy

Dálniční kupóny budou povinné v úseku Pražského okruhu mezi D1 a R6. Zavádí se časová diferenciace sazeb mýtného, průměrné sazby se nemění.

V návaznosti na novelizaci zákona o pozemních komunikacích dojde ke dni 1. ledna 2010 k několika změnám týkajícím se zpoplatnění jízdy na dálnicích, rychlostních silnicích a vybraných silnicích I. třídy:

1. časovému zpoplatnění hrazenému prostřednictvím dálničních kupónů budou při jízdě po zpoplatněných dálnicích a rychlostních silnicích nově podléhat pouze vozidla s největší povolenou hmotností do 3,5 tuny;

2. cena dálničních kupónů pro vozidla s největší povolenou hmotností do 3,5 tuny se v roce 2010 zvyšuje na 1.200 Kč pro celoroční kupón (R), 350 Kč pro měsíční kupón (M) a 250 Kč pro kupón desetidenní (D) – u kupónu D se přitom prodlužuje platnost z dosavadních sedmi na 10 dní;

3. rozšiřuje se seznam zpoplatněných úseků v časovém zpoplatnění (dálničnímu kupóny) o úseky nově otevíraných dálnic a rychlostních silnic včetně úseku Silničního okruhu kolem Prahy (SOKP) Modletice - Řepy spojujícího dálnici D1 (směr Brno) s rychlostní silnicí R4 (směr Příbram), dálnicí D5 (směr Plzeň) a rychlostní silnicí R6 (směr Karlovy Vary); Ministerstvo dopravy po projednání s Magistrátem Hlavního města Prahy prozatím upustilo od zpoplatnění další části SOKP v úseku Satalice – Běchovice a v úseku Řepy – Ruzyně (staré letiště);

4. vozidla s největší povolenou hmotností nad 3,5 tuny a do 12 tun, která do roku 2009 podléhala časovému zpoplatnění, budou při jízdě po zpoplatněných dálnicích, rychlostních silnicích a vybraných silnicích I. třídy nově podléhat zpoplatnění výkonovému (mýtnému); pro jednotlivá vozidla začne povinnost úhrady mýtného různě, vždy den po skončení platnosti dálničního kupónu vydaného v roce 2009:

pro vozidla s ročním kupónem na rok 2009 (R) vznikne povinnost úhrady mýtného dnem 1. 2. 2010 (roční dálniční kupón na rok 2009 platí do 31. 1. 2010)

pro vozidla s měsíčním kupónem na rok 2009 (M) vznikne povinnost úhrady mýtného nejpozději dnem 1. 2. 2010 (pokud bude měsíční kupón prodán 31. 12. 2009, bude platit do 31. 1. 2010, při dřívějším prodeji skončí platnost kupónu o odpovídající počet dnů dříve)

pro vozidla se sedmidenním kupónem na rok 2009 (D) vznikne povinnost úhrady mýtného nejpozději dnem 8. 1. 2010 (pokud bude sedmidenní kupón prodán 31. 12. 2009, bude platit do 7. 1. 2010, při dřívějším prodeji skončí platnost kupónu o odpovídající počet dnů dříve)

pro vozidla bez kupónu na rok 2009 vznikne automaticky povinnost úhrady mýtného dnem 1. 1. 2010

5. pro rozhodnutí, zda vozidlo i nadále podléhá časovému zpoplatnění (dálničním kupónem) bude rozhodující největší povolená hmotnost do 3,5 tuny, bez ohledu na to, zda k vozidlu bude či nebude připojen přívěsný vozík, při jehož započtení by hmotnost soupravy překročila 3,5 tuny;

6. zavádí se časově diferencované sazby mýtného pro období od 15 do 21 hodin v pátek (vyšší zhruba o 50 % než dosavadní sazby, u vozidel se 2 nápravami pouze o 25 %) a pro ostatní časové úseky týdne (o 1,8 % nižší než dosavadní sazby), přičemž průměrná týdenní sazba v jednotlivých kategoriích vozidel (podle emisní třídy a počtu náprav) zůstává pro rok 2010 stejná jako v roce 2009; sazby, jejichž návrh je uveden v příloze, budou projednány vládou a vydány nařízením vlády v prosinci;

7. rozšiřuje se seznam zpoplatněných úseků ve výkonovém zpoplatnění (mýtné), opět o úseky nově otevíraných dálnic a rychlostních silnic a také o dva úseky silnic I. třídy, na nichž byly mýtné brány již dříve vybudovány, ale dosud nebyly používány.

Pro úplnost budiž řečeno, že výkonovému zpoplatnění (mýtnému) budou i v roce 2010 podléhat vozidla s největší povolenou hmotností nad 12 tuny, stejně jako tomu bylo v roce 2009 i letech předchozích. Této kategorie vozidel se tak dotýkají pouze změny uvedené v bodech 6 a 7.

12.11.2009

Informace k novele zákona o DPH od 1.1.2010

zákon č. 362/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s návrhem zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2010 (změny sazeb DPH)11. prosince 2009 Č.j. 18/18/99264/2009 - změny sazeb DPH - rok 2010

Zákonem č. 362/2009 Sb., byly přijaty změny některých zákonů v souvislosti s návrhem zákona o státním rozpočtu ČR na rok 2010. Část pátá obsahuje změnu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“),a to konkrétně změnu výše snížené a základní sazby DPH a přechodná ustanovení.
Cílem této informace je sjednocení výkladu a aplikace změn v praxi.
Novela obsahuje změny v § 37 odst. 1 a 2, v § 38 odst. 4 a v § 47 odst. 1 písm. a) a b), dále přechodná ustanovení.
1) Změny sazby daně
Změny v § 47 odst. 1 písm. a) a písm. b) znamenají od 1.1.2010 změnu snížené sazby daně z 9 % na 10 % a základní sazby daně z 19 % na 20 %.
Připomínáme, že podle § 47 odst. 2 zákona o DPH obecně platí, že plátce použije sazbu daně platnou v den, kdy vznikne povinnost přiznat a zaplatit daň, tj. ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo ke dni přijetí úplaty, podle toho, který den nastane dříve.

Na změny ve výši sazeb navazují změny v § 37 odst., 1 a 2 a v § 38 odst. 4, kdy se mění číslovky znamenající výši snížené a základní sazby daně v ustanoveních o výpočtu daně u zdanitelných plnění a u dovozu zboží.

2) Přechodná ustanovení
a) Obecná přechodná ustanovení

Podle bodu 1 přechodného ustanovení platí pro vznik daňové povinnosti za zdaňovací období předcházející den nabytí účinnosti tohoto zákona ( nejpozději do 31.12.2009), stejně jako pro uplatnění práv a povinností s daňovou povinností související, dosavadní právní předpisy, tj. zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění platném do 31.12.2009.

b) Dodání elektřiny, plynu, vody, tepla, chladu a poskytnutí telekomunikačních služeb

V bodě 2 přechodných ustanovení je řešeno použití sazby daně v případech, kdy plátce dodává elektřinu, plyn, vodu, teplo, chlad a nebo poskytuje telekomunikační služby a zúčtovací období dodání a spotřeby tohoto zboží nebo služeb zahrnuje jak část roku 2009, tak část roku 2010. V takových případech, i když není odečet z měřících zařízení stanoven k datu 31.12.2009, je plátce oprávněn odečet k tomuto datu provést, tím rozdělit zúčtovací období na část do 31.12.2009 a pro spotřebu použít sazbu platnou k tomuto datu, tj. 9 % nebo 19 % a na část období od 1.1.2010 a použít sazbu 10 % nebo 20 %. Úplaty přijaté před datem uskutečnění zdanitelného plnění přiřadí plátce ke zjištěné spotřebě zboží nebo služeb za období roku 2009 nebo roku 2010 také podle toho, zda byly přijaty do 31.12.2009 nebo po 1.1.2010.

Jestliže plátce neprovede odečet z měřícího zařízení k datu 31.12.2009, ale k datu po 1.1.2010, může provést propočet spotřeby na období do 31.12.2009 a na období od 1.1.2010. Plátce pak použije u období do 31.12.2009 sazbu daně 9 % nebo 19 % a u období od 1.1.2010 sazbu 10 % nebo 20 %.

Výše uvedený způsob zjištění skutečné spotřeby mohou plátci použít i u činnosti odvádění a čištění odpadních vod („stočné“), v souvislosti s dodáním vody.

Obdobný postup lze uplatnit při dodání elektřiny nebo plynu konečným spotřebitelům, kdy částka za zdanitelné plnění pro konečného spotřebitele zahrnuje dodání elektřiny nebo plynu a také jejich distribuci.

c) Zúčtování záloh

Ustanovení bodu 3 řeší situace, kdy v průběhu roku 2009 vznikla plátci povinnost přiznat daň z úplaty podle § 36 odst. 1 zákona o DPH a k uskutečnění zdanitelného plnění dojde až po 1.1.2010. Plátce, kterému vznikne povinnost přiznat daň z úplaty přijaté přede dnem uskutečnění zdanitelného plnění nejpozději do 31.12.2009 včetně, použije pro přiznání daně z této úplaty sazbu daně 9 % nebo 19 %, tj. sazbu daně platnou do 31.12.2009. Při vyúčtování zdanitelného plnění k datu jeho uskutečnění, které nastane nejdříve 1.1.2010 a později, se při stanovení základu daně podle § 37 odst. 3 zákona o DPH, tj. rozdílu mezi základem daně (celkovou sjednanou částkou) a částkou nebo součtem částek, ze kterých byla daň přiznána ke dni přijetí úplaty (zálohy), použije u úplat přijatých do 31.12.2009 sazba daně 9 nebo 19 %. U úplat přijatých po datu 1.1.2010 použije plátce sazbu daně 10 nebo 20 %.

V případě, kdy částka uskutečněného zdanitelného plnění převýší částku přijatých úplat, ze kterých daň byla přiznána přede dnem uskutečnění zdanitelného plnění, podléhá tento rozdíl sazbě daně platné po 1.1.2010 – tj. buď 10 % nebo 20 %.

d) Smlouvy o finančním pronájmu do 31. prosince 2008

V bodě 4 přechodných ustanovení je uvedeno, že u smluv o finančním pronájmu uzavřených a s předmětem smlouvy předaným do 31.12.2008, se u zdanitelných plnění uskutečněných podle těchto smluv po 1.1.2010, použije sazba daně platná do 31.12.2008, tj. 9 % nebo 19 %. Připomínáme, že pro tyto smlouvy rovněž platí podle zákona č. 302/2008 Sb., přechodné ustanovení, podle kterého se u těchto smluv použijí (až do jejich ukončení) ta ustanovení zákona o DPH, která těchto smluv týkají (jakákoliv, nejen ustanovení o sazbách daně), podle znění zákona o DPH platného do 31.12.2008.

e) Dobropisy a vrubopisy

V souladu s § 42 odst. 5 zákona o dani z přidané hodnoty se u opravy základu daně a výše daně uplatní vždy sazba daně platná ke dni uskutečnění původního zdanitelného plnění.

12.07.2009

Daňové povinnosti v roce 2010

Informace o tom, kdo je poplatníkem nebo plátcem některé daně, v jakých termínech se podává daňové přiznání nebo vyúčtování, dokdy je povinen každý poplatník (plátce) zaplatit daň a případně další povinnosti vážící se k jednotlivým daním, najdete v příslušných právních předpisech a v některých případech ve speciálních letácích, které jsou volně k dispozici na všech finančních a celních úřadech (dále jen „správce daně“) a dále na internetových stránkách České daňové správy (http://cds.mfcr.cz/ ) a na stránkách Ministerstva financí (http://www.mfcr.cz/) v sekci „Daně a cla“. Při plnění daňových povinností platí, není-li v příslušném daňovém zákonu stanoveno jinak, společná procesní pravidla, která byla přijata zákonem č. 337/1992 Sb. , o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o správě daní a poplatků“).
Dle zákona č. 86/2002 Sb. , o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (dále jen „zákon o biopalivech“), osoba uvádějící motorové benziny nebo motorovou naftu do volného daňového oběhu na daňovém území České republiky pro dopravní účely povinna dle ustanovení § 3a odst. 6 uvedeného zákona podat každoročně do 31. ledna místně příslušnému celnímu úřadu Hlášení o splnění povinnosti uvedení minimálního množství biopaliv do volného daňového oběhu pro dopravní účely za uplynulý kalendářní rok. Ve stejné lhůtě je splatný poplatek za neuvedení zákonem stanoveného minimálního podílu biopaliv.Ke dni 1. 1. 2008 nabyl účinnosti zákon č. 261/2007 Sb. , o stabilizaci veřejných rozpočtů, který v jeho části 45 až 47 upravuje zdaňování zemního plynu a některých dalších plynů, pevných paliv a elektřiny (dále jen „energetické daně“).Ve výše uvedených zákonech naleznete např. odpovědi i na následující otázky:

Který finanční nebo celní úřad je vaším správcem daně?

(Místní příslušnost)Místní příslušnost správce daně, není-li zákonem stanoveno jinak, se řídí u právnické osoby místem jejího sídla v České republice a u fyzické osoby bydlištěm v České republice, jinak místem, kde se převážně zdržuje, tj. v němž pobývá nejvíce dnů v roce. Bydlištěm fyzické osoby se rozumí místo jejího trvalého pobytu. Nelze-li takto určit místní příslušnost, řídí se místem, kde má stálou provozovnu, nebo místem, v němž poplatník (plátce) vykonává na území České republiky hlavní část své činnosti, jejíž výsledky jsou předmětem zdanění, popřípadě místem, v němž se nachází na území České republiky převážná část jeho nemovitého majetku.Nelze-li určit místní příslušnost podle výše uvedeného, je příslušným správcem daně Finanční úřad pro Prahu 1.Vzniká-li podle daňových předpisů daňová povinnost okamžikem přechodu státní hranice, řídí se místní příslušnost místem přechodu státní hranice.U spotřebních daní, energetických daní a biopaliv vykonávají správu daní celní úřady příslušné podle sídla nebo místa pobytu plátce daně, pokud některý z těchto zákonů nestanoví jinak. Nelze-li určit místní příslušnost celního úřadu podle ustanovení celního zákona nebo zákona o správě daní a poplatků, je místně příslušný Celní úřad Praha 1.U daní, kde předmětem zdanění je nemovitost, je místně příslušným správcem daně finanční úřad, v obvodu jehož územní působnosti se nemovitost nachází. Tento správce daně je pak povinen sdělit výsledky vyměření a případně další potřebné údaje tomu správci daně, u kterého je dána místní příslušnost podle výše uvedeného stručného vysvětlení.Je-li předmětem zdanění převod, přechod či nabytí majetku, je místně příslušným správcem daně finanční úřad, v obvodu jehož územní působnosti:a) měl zůstavitel bydliště nebo se převážnou dobu zdržoval,

b) se nachází nemovitost, a to i v případě, nabývá-li se současně též movitý majetek nebo jiný majetkový prospěch,

c) má bydliště nebo sídlo nabyvatel movitého majetku nebo jiného majetkového prospěchu,

d) má bydliště nebo sídlo dárce movitého majetku nebo jiného majetkového prospěchu, jde-li o dar

do ciziny.Má-li plátce daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků organizační jednotku, kde dochází k vybírání nebo srážení daně nebo záloh na ni a kde jsou k tomu uloženy potřebné doklady, je tato organizační jednotka plátcovou pokladnou. Místně příslušným správcem daně plátcovy pokladny je finanční úřad v místě plátcovy pokladny. Plátcova pokladna má stejná oprávnění a povinnosti jako plátce daně. Majetková odpovědnost plátce za jeho pokladny tím zůstává nedotčena.

Kdy musím poprvé navštívit svého správce daně?

(Registrace)Pokud se jedná o povinnost registrace, všichni poplatníci mají povinnost podat přihlášku k registraci u místně příslušného správce daně, a to do 30 dnů od obdržení povolení nebo získání oprávnění k podnikatelské činnosti nebo od počátku provozování jiné samostatné výdělečné činnosti. Tato lhůta začne běžet následující den po právní účinnosti povolení nebo oprávnění nebo po dni, kdy poplatník začne provozovat jinou samostatnou výdělečnou činnost, přičemž právní účinností se rozumí den, kdy je poplatník podle příslušných předpisů oprávněn začít vykonávat podnikatelskou činnost. Pokud poplatník začne vykonávat činnost nebo pobírat příjmy podrobené dani, je povinen tuto skutečnost oznámit místně příslušnému správci daně do třiceti dnů. Plátce daně je povinen podat přihlášku k registraci u správce daně nejpozději do patnácti dnů od vzniku povinnosti srážet daň nebo zálohy na ni nebo daň vybírat, pokud není zvláštním předpisem stanoveno jinak. Je-li daňovým subjektem osoba se sídlem nebo bydlištěm v cizině, která nemá na území České republiky stálou provozovnu ani nemovitý majetek, je povinna podat přihlášku k registraci nejpozději do pěti dnů ode dne zahájení dani podrobené činnosti nebo činnosti směřující k získání dani podrobených příjmů. Poplatník daně silniční má vůči správci daně registrační povinnost ve lhůtě splatnosti nejbližší zálohy na daň.Registrační povinnost nemá daňový subjekt, u kterého vznikla jen nahodilá nebo jednorázová daňová povinnost, nebo u něhož je předmětem zdanění jen nemovitost, nemá-li registrační povinnost kvůli jiné dani. Registrační povinnost se dále nevztahuje na poplatníky, kteří mají výhradně příjmy ze závislé činnosti a příjmy, ze kterých je daň vybírána zvláštní sazbou. Dojde-li ke změnám skutečností, které daňový subjekt uvedl v přihlášce k registraci, zejména zanikla-li jeho daňová povinnost u některé z daní, je daňový subjekt povinen tyto změny oznámit správci daně do patnácti dnů ode dne, kdy nastaly.Pro účely daně z přidané hodnoty, daně silniční, spotřebních daní, energetických daní a biopaliv platí speciální úprava.Nový poplatník daně silniční má vůči správci daně registrační povinnost podle § 16 odst. 5 zákona č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů, a to ve lhůtě splatnosti nejbližší zálohy na daň podle § 10 odst. 1 téhož zákona.Osoba povinná k dani (§ 5 zákona č. 235/2004 Sb. , o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů – dále jen „zákon o DPH“) se sídlem, místem podnikání nebo provozovnou v tuzemsku (dále jen „osoba povinná k dani“), jejíž obrat (§ 6 odst. 2 zákona o DPH) překročil za nejbližších 12 předcházejících po sobě jdoucích kalendářních měsíců částku 1 000 000 Kč, je povinna podat přihlášku k registraci do 15 dnů po skončení kalendářního měsíce, ve kterém překročila tento stanovený limit. Totéž platí i pro osoby uskutečňující zdanitelná plnění na základě smlouvy o sdružení nebo jiné obdobné smlouvy. Zákon o DPH dále speciálně upravuje v § 95 povinnost registrace i v dalších případech včetně stanovení lhůt, kdy je povinna osoba povinná k dani podat přihlášku k registraci.Registraci k energetickým daním podléhají plátci podle § 3 odstavce 1 zákona č. 261/2007 Sb. , o stabilizaci veřejných rozpočtů, část 45–47, kterým vzniká povinnost daň přiznat a zaplatit podle § 3 odstavce 2 stejného zákona.K poplatku z biopaliv není daňový subjekt povinen se registrovat u svého správce daně.

Co dělat, když zjistíte, že jste udělal chybu ve svém daňovém přiznání?

(Daňové přiznání a jeho opravy)V případě, že daňový subjekt zjistí chybu v podaném daňovém přiznání před uplynutím lhůty pro jeho podání, může před uplynutím lhůty k podání daňového přiznání podat opravné daňové přiznání. Pro vyměřovací řízení se pak použije tohoto opravného daňového přiznání a k daňovému přiznání předchozímu se nepřihlíží.Zjistí-li daňový subjekt, že jeho daňová povinnost má být vyšší nebo daňová ztráta nižší než jeho poslední známá daňová povinnost, je povinen předložit do konce měsíce následujícího po tomto zjištění dodatečné daňové přiznání. Ve stejné lhůtě je dodatečně přiznaná daň též splatná.Poslední známou daňovou povinností je částka daně nebo daňová ztráta ve výši, jak ji naposled stanovil pravomocně správce daně, a to bez ohledu, zda daň byla stanovena podle § 46 odst. 5 zákona o správě daní a poplatků, nebo platebním výměrem, nebo dodatečným platebním výměrem, nebo rozhodnutím o opravném prostředku.

Jak platit daně?

(Platební styk)Není-li zákonem stanoveno jinak, je daň splatná ve lhůtě pro podání přiznání. Zálohy na daň jsou splatné v zákonných lhůtách.K označení úhrady daně nebo zálohy na daň slouží variabilní symbol a konstantní symbol:a) Prostřednictvím variabilního symbolu daňový dlužník sděluje správci daně svou totožnost. Má-li daňový dlužník přiděleno daňové identifikační číslo (DIČ), vepíše do příslušné kolonky pro variabilní symbol (ať už na bankovním příkazu k úhradě nebo na poštovní poukázce) kmenovou část DIČ (tj. číslo za kódem CZ). Není-li poplatník (plátce) registrován, to znamená, že nemá přiděleno DIČ, uvede fyzická osoba do kolonky pro variabilní symbol své rodné číslo, a to bez jakýchkoliv mezer, pomlček nebo lomítek, tj. uvede 9 nebo 10 číslic v řadě za sebou, právnická osoba v takovém případě uvede identifikační číslo (IČ).

b) Hradí-li daňový dlužník svou daňovou povinnost pomocí poštovní poukázky vyzvednuté u místně příslušného správce daně nebo mu tímto správcem daně zaslané, je konstantní symbol spolu s číslem účtu správce daně předtištěn. K úhradě daňové povinnosti může daňový dlužník použít Daňovou složenku, která je určena k přímé úhradě na pracovištích České pošty. Na Daňové složence vybere daňový dlužník daň, kterou chce uhradit, dále kromě vlastních identifikačních údajů správné číslo bankovního účtu, sídlo příslušného správce daně a jeho PSČ. V této souvislosti lze doporučit podrobně se seznámit s pokyny uveřejněnými na webových stránkách Daňové správy.Upozorňujeme na skutečnost, že s účinností od 1. 11. 2009 bylo novelizované ust. § 61 odst. 1 zákona o správě daní a poplatků v tom smyslu, že dnem platby na příslušný účet správce daně vedený u poskytovatele platebních služeb je den, kdy dojde k připsání platby na účet poskytovatele platebních služeb správce daně.

Jaké důsledky má nesplnění některých povinností daňovým subjektem?

(Sankce)Nepodá-li daňový subjekt daňové přiznání nebo dodatečné daňové přiznání včas, může správce zvýšit příslušnou vyměřenou daň až o 10 % (§ 68 zákona o správě daní a poplatků).Pokud daňový subjekt nepodá daňové přiznání ani na výzvu správce daně, je správce daně oprávněn předpokládat, že daňový subjekt vykázal v daňovém přiznání daň ve výši nula, popřípadě vyměřit daň podle pomůcek.Upozorňujeme, že nezaplatí-li daňový dlužník daň nebo zálohy na daň včas, je povinen platit z dlužné částky úrok z prodlení podle § 63 zákona o správě daní a poplatků. Podrobnější informace o daňových přiznáních a placení daní včetně příslušných daňových tiskopisů a čísel bankovních účtů pro jednotlivé daně si může poplatník (plátce) vyžádat u správce daně. Nesplní-li osoba povinná k dani z přidané hodnoty povinnost se registrovat podle § 95 odst. 1 zákona o DPH, je povinna uhradit správci daně částku ve výši až 10 % z celkových příjmů nebo výnosů za zdanitelná plnění jako náhradu za zdanitelná plnění, která uskutečnila bez daně.ZÁKONNÉ LHŮTY PLNĚNÍ DAŇOVÝCH POVINNOSTÍ V ROCE 2010

Plátci spotřebních daní, kterým podle zák.č. 353/2003 Sb. , o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o spotřebních daních“), vznikla povinnost daň přiznat a zaplatit, jsou povinni podat daňové přiznání samostatně za každou daň celnímu úřadu, a to do 25. dne po skončení zdaňovacího období, ve kterém tato povinnost vznikla, pokud zákon o spotřebních daních nestanoví jinak; ve stejné lhůtě a stejným způsobem jsou plátci oprávněni uplatnit nárok na vrácení daně, pokud zákon o spotřebních daních nestanoví jinak. Při dovozu vybraných výrobků se za daňové přiznání považuje celní prohlášení, jímž je navrženo propuštění vybraných výrobků do příslušného celního režimu.Podle specifických ustanovení zákona o spotřebních daních mohou podávat daňová přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně také právnické a fyzické osoby, mající postavení daňových poplatníků, které nakoupily nebo samy vyrobily a prokazatelně použily minerální oleje pro výrobu tepla (dále jen „topné oleje“) a vybrané minerální oleje pro zemědělskou prvovýrobu

(dále jen „zelená nafta“) a které nakoupily nebo samy vyrobily ostatní (technické) benziny

a prokazatelně tyto benziny použily jinak než pro prodej, pro pohon motorů, pro výrobu tepla nebo pro

výrobu směsí.Spotřební daň (mimo spotřební daně z lihu) je splatná do 40. dne po skončení zdaňovacího období a spotřební daň z lihu je splatná do 55. dne po skončení zdaňovacího období, pokud zákon o spotřebních daních nestanoví jinak. Daň vybíraná při dovozu vybraných výrobků je splatná ve lhůtě 10 kalendářních dní ode dne, kdy bylo povinné osobě doručeno rozhodnutí o vyměření cla, daní a poplatků, nebo ústně sdělena výše daně, popřípadě ve lhůtě stanovené celním úřadem, rozhodl-li o odkladu platby celního dluhu.Plátci energetických daní, kterým vznikla povinnost daň přiznat a zaplatit, jsou povinni podat daňové přiznání a zaplatit příslušnou daň do 25. dne po skončení zdaňovacího období, ve kterém tato povinnost vznikla.Daňový subjekt, který je povinnou osobou podle § 3a zákona o biopalivech, je povinen do 31. ledna podat Hlášení o splnění povinnosti uvedení minimálního množství biopaliv do volného daňového oběhu pro dopravní účely za uplynulý kalendářní rok. Ve stejné lhůtě je splatný i poplatek, pokud nebyla podle zákona o biopalivech stanovená povinnost splněna.Pro osoby požívající výsad a imunit podle mezinárodní smlouvy, kterou je Česká republika vázána, a pro vojenské orgány ozbrojených sil působících na území ČR na základě mezinárodní smlouvy platí pro plnění daňových povinností, případně odvodů a vrácení daně speciální úprava v jednotlivých daňových zákonech.S ohledem na změny v oblasti DPH bychom rádi připomněli povinnost podat Souhrnné hlášení, pokud plátce daně uskutečnil dodání zboží, respektive přemístění obchodního majetku do jiného členského státu EU, a nebo pokud plátce poskytl službu s místem plnění v jiném členském státě, jak je upraveno v § 102 zák. č. 235/2004 Sb. , o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.Vracení daně plátcům v jiných členských státech, vracení daně v tuzemsku osobám registrovaným k dani v jiném členském státě nebo vracení daně zahraničním osobám povinným k dani, vracení daně osobám se zdravotním postižením je upraveno v příslušných ustanoveních dílu 11 zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.Nabytím účinnosti zákona č. 261/2007 Sb. , o stabilizaci veřejných rozpočtů, kterým se novelizuje zákon o dani z přidané hodnoty, je založeno právo na tzv. skupinovou registraci plátců. Skupina se podle nového § 95a odst. 2 ZDPH stává plátcem od 1. ledna následujícího roku, pokud je přihláška k registraci skupiny podána nejpozději do 31. října běžného roku.Rovněž upozorňujeme poplatníky daně z příjmů právnických osob, že dále uvedené lhůty pro podání daňového přiznání a splatnosti daně a záloh na daň (přesáhla-li poslední známá daňová povinnost 30.000,- Kč) se týkají pouze zdaňovacího období kalendářního roku podle § 17a písm. a) zák. č. 586/1992 Sb. , o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. Poplatníci, jejichž zdaňovací období je rozdílné od kalendářního roku, si odvodí konkrétní termíny splatnosti záloh a podání daňového přiznání sami podle zásad stanovených zákonem o daních z příjmů.Pro daň z příjmů vybíranou srážkou podle zvláštní sazby zpravidla platí povinnost plátce odvést sraženou daň do konce kalendářního měsíce následujícího po měsíci, kdy ji byl povinen srazit.Úhrn sražených záloh nebo úhrn částek, které měly být sraženy jako zálohy na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků, odvede plátce daně nejpozději do 20. dne kalendářního měsíce, v němž mu povinnost srazit zálohy vznikla.Doporučujeme věnovat pozornost možnosti elektronicky podávat daňová přiznání k vybraným daním, vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků (i jeho přílohy), a nově od roku 2010 vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně včetně dalších elektronických podání. Odkaz na aplikaci elektronické podání včetně souvisejících informací je umístěn na stránkách České daňové správy (http://cds.mfcr.cz/ ) v sekci „Daně elektronicky“ a na stránkách Ministerstva financí (http://www.mfcr.cz/) v sekci „Daně a cla/EPO - el. podání“.

Daňový kalendář pro rok 2010

LEDENpondělí 11. – spotřební daň – splatnost daně za listopad 2009 (mimo spotřební daň z lihu)

středa 20. – daň z příjmů – měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků

pondělí 25. – spotřební daň – splatnost daně za listopad 2009 (pouze spotřební daň z lihu)

– daňové přiznání za prosinec 2009

– daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za prosinec 2009 (pokud vznikl nárok)

– daň z přidané hodnoty – daňové přiznání a daň za 4. čtvrtletí a za prosinec 2009

– souhrnné hlášení za 4. čtvrtletí 2009

– energetické daně – daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za prosinec 2009

ÚNORpondělí 1. – daň z příjmů – odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za prosinec 2009

– daň z nemovitostí – daňové přiznání (úplné) nebo dílčí daňové přiznání na rok 2010

– daň silniční – daňové přiznání a daň za rok 2009

– biopaliva – hlášení dle § 3a odst. 6 zákona č. 86/2002 Sb.

úterý 9. – spotřební daň – splatnost daně za prosinec 2009 (mimo spotřební daň z lihu)

pondělí 15. – daň z příjmů – podpis prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků na zdaňovací období 2010 a podpis k provedení ročního zúčtování záloh na daň a daňové zvýhodnění za zdaňovací období 2009

– podání žádosti o provedení ročního zúčtování správcem daně

pondělí 22. – daň z příjmů – měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků

– podání vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků za zdaňovací období 2009

středa 24. – spotřební daň – splatnost daně za prosinec 2009 (pouze spotřební daň z lihu)

čtvrtek 25. – spotřební daň – daňové přiznání za leden 2010

– daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za leden 2010 (pokud vznikl nárok)

– daň z přidané hodnoty – daňové přiznání a daň za leden 2010 – souhrnné hlášení za leden 2010

– energetické daně – daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za leden 2010

BŘEZENpondělí 1. – daň z příjmů – odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za leden 2010

úterý 2. – daň z příjmů – podání vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za zdaňovací období 2009

pátek 12. – spotřební daň – splatnost daně za leden 2010 (mimo spotřební daň z lihu)

pondělí 15. – daň z příjmů – čtvrtletní záloha na daň

– podání hlášení platebního zprostředkovatele

pondělí 22. – daň z příjmů – měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků

čtvrtek 25. – spotřební daň – daňové přiznání za únor 2010

– daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, činnosti a z funkčních požitků zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za únor 2010 (pokud vznikl nárok)

– daň z přidané hodnoty – daňové přiznání a daň za únor 2010 – souhrnné hlášení za únor 2010

– energetické daně – daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za únor 2010

pondělí 29. – spotřební daň – splatnost daně za leden 2010 (pouze spotřební daň z lihu)

středa 31. – daň z příjmů – odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za únor 2010

– podání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2009, nemá-li poplatník povinný audit a přiznání zpracovává a předkládá sám

DUBENpátek 9. – spotřební daň – splatnost daně za únor 2010 (mimo spotřební daň z lihu)

čtvrtek 15. – daň silniční – záloha na daň za 1. čtvrtletí 2010

úterý 20. – daň z příjmů – měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků

pondělí 26. – spotřební daň – splatnost daně za únor 2010 (pouze spotřební daň z lihu)

– daňové přiznání za březen 2010

– daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za březen 2010 (pokud vznikl nárok)

– daň z přidané hodnoty – daňové přiznání a daň za 1. čtvrtletí a za březen 2010

– souhrnné hlášení za březen 2010 a 1. čtvrtletí 2010

– energetické daně – daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za březen 2010

pátek 30. – daň z příjmů – odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za březen 2010

KVĚTENpondělí 10. – spotřební daň – splatnost daně za březen 2010 (mimo spotřební daň z lihu)

čtvrtek 20. – daň z příjmů – měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků

úterý 25. – spotřební daň – splatnost daně za březen 2010 (pouze spotřební daň z lihu)

– daňové přiznání za duben 2010

– daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za duben 2010 (pokud vznikl nárok)

– daň z přidané hodnoty – daňové přiznání a daň za duben 2010 – souhrnné hlášení za duben 2010

– energetické daně – daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za duben 2010

pondělí 31. – daň z příjmů – odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za duben 2010

– daň z nemovitostí – splatnost celé daně (poplatníci s daňovou povinností do 5 000 Kč včetně)

– splatnost 1. splátky daně (poplatníci s daňovou povinností vyšší než 5 000 Kč s výjimkou poplatníků samostatně provozujících zemědělskou výrobu a chov ryb – dále jen „samostatně hospodařící rolníci“)

ČERVENstředa 9. – spotřební daň – splatnost daně za duben 2010 (mimo spotřební daň z lihu)

úterý 15. – daň z příjmů – čtvrtletní nebo pololetní záloha na daň

pondělí 21. – daň z příjmů – měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků

čtvrtek 24. – spotřební daň – splatnost daně za duben 2010 (pouze spotřební daň z lihu)

pátek 25. – spotřební daň – daňové přiznání za květen 2010

– daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za květen 2010 (pokud vznikl nárok)

– daň z přidané hodnoty – daňové přiznání a daň za květen 2010 – souhrnné hlášení za květen 2010

– energetické daně – daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za květen 2010

středa 30. – daň z příjmů – odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za květen 2010

– podání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2009, má-li poplatník povinný audit nebo mu přiznání zpracovává a předkládá daňový poradce

ČERVENECpondělí 12. – spotřební daň – splatnost daně za květen 2010 (mimo spotřební daň z lihu)

čtvrtek 15. – daň silniční – záloha na daň za 2. čtvrtletí 2010

úterý 20. – daň z příjmů – měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků

pondělí 26. – spotřební daň – splatnost daně za květen 2010 (pouze spotřební daň z lihu)

– daňové přiznání za červen 2010

– daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za červen 2010 (pokud vznikl nárok)

– daň z přidané hodnoty – daňové přiznání a daň za 2. čtvrtletí a za červen 2010

– souhrnné hlášení za červen 2010 a 2. čtvrtletí 2010

– energetické daně – daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za červen 2010

SRPENpondělí 2. – daň z příjmů – odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za červen 2010

pondělí 9. – spotřební daň – splatnost daně za červen 2010 (mimo spotřební daň z lihu)

pátek 20. – daň z příjmů – měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků

úterý 24. – spotřební daň – splatnost daně za červen 2010 (pouze spotřební daň z lihu)

středa 25. – spotřební daň – daňové přiznání za červenec 2010

– daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za červenec 2010 (pokud vznikl nárok)

– daň z přidané hodnoty – daňové přiznání a daň za červenec 2010 – souhrnné hlášení za červenec 2010

– energetické daně – daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za červenec 2010

úterý 31. – daň z příjmů – odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za červenec 2010

– daň z nemovitostí – splatnost 1. splátky daně (samostatně hospodařící rolníci s daňovou povinností vyšší než 5 000 Kč)

ZÁŘÍčtvrtek 9. – spotřební daň – splatnost daně za červenec 2010 (mimo spotřební daň z lihu)

středa 15. – daň z příjmů – čtvrtletní záloha na daň

pondělí 20. – daň z příjmů – měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků

pátek 24. – spotřební daň – splatnost daně za červenec 2010 (pouze spotřební daň z lihu)

pondělí 27. – spotřební daň – daňové přiznání za srpen 2010

– daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za srpen 2010 (pokud vznikl nárok)

– daň z přidané hodnoty – daňové přiznání a daň za srpen 2010 – souhrnné hlášení za srpen 2010

– energetické daně – daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za srpen 2010

čtvrtek 30. – daň z příjmů – odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za srpen 2010

ŘÍJENpondělí 11. – spotřební daň – splatnost daně za srpen 2010 (mimo spotřební daň z lihu)

pátek 15. – daň silniční – záloha na daň za 3. čtvrtletí 2010

středa 20. – daň z příjmů – měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků

pondělí 25. – spotřební daň – splatnost daně za srpen 2010 (pouze spotřební daň z lihu)

– daňové přiznání za září 2010

– daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za září 2010 (pokud vznikl nárok)

– daň z přidané hodnoty – daňové přiznání a daň za 3. čtvrtletí a za září 2010

– souhrnné hlášení za 3. čtvrtletí 2010 a za září 2010

– energetické daně – daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za září 2010

LISTOPADpondělí 1. – daň z přidané hodnoty – poslední den lhůty pro podání přihlášky k registraci skupiny podle § 95a zákona o DPH, která chce být registrována od 1. 1. 2011, nebo žádosti o zrušení nebo změnu skupinové registrace podle § 106a zákona o DPH

– daň z příjmů – odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za září 2010

úterý 9. – spotřební daň – splatnost daně za září 2010 (mimo spotřební daň z lihu)

pondělí 22. – daň z příjmů – měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků

středa 24. – spotřební daň – splatnost daně za září 2010 (pouze spotřební daň z lihu)

čtvrtek 25. – spotřební daň – daňové přiznání za říjen 2010

– daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za říjen 2010 (pokud vznikl nárok)

– daň z přidané hodnoty – daňové přiznání a daň za říjen 2010 – souhrnné hlášení za říjen 2010

– energetické daně – daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za říjen 2010

úterý 30. – daň z příjmů – odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za říjen 2010

– daň z nemovitostí – splatnost 2. splátky daně (všichni poplatníci s daňovou povinností vyšší než 5 000 Kč)

PROSINECpátek 10. – spotřební daň – splatnost daně za říjen 2010 (mimo spotřební daň z lihu)

středa 15. – daň z příjmů – čtvrtletní nebo pololetní záloha na daň

– daň silniční – záloha na daň za říjen a listopad 2010

pondělí 20. – daň z příjmů – měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků

pondělí 27. – spotřební daň – splatnost daně za říjen 2010 (pouze spotřební daň z lihu)

– daňové přiznání za listopad 2010

– daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za listopad 2010 (pokud vznikl nárok)

– daň z přidané hodnoty – daňové přiznání a daň za listopad 2010 – souhrnné hlášení za listopad 2010

– energetické daně – daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za listopad 2010

pátek 31. – daň z příjmů – odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za listopad 2010

Labels:


This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]