12.28.2009

Informace k uplatnění DPH u veřejných služeb v osobní dopravě

(23.12.2009) Tato informace byla zpracována na základě Nařízení Rady č. 1370/2007 ze dne 23. října 2007 o veřejných službách v přepravě cestujících po železnici a silnici.

Od data 3. 12.2009 vstoupilo v účinnost Nařízení Rady č. 1370/2007 ze dne 23. října 2007 (dále jen „Nařízení“) o veřejných službách v přepravě cestujících po železnici a silnici (dále jen „veřejných služeb v osobní dopravě“). Protože nařízení má přímou účinnost, znamená to, že i když by do té doby nevstoupil v účinnost zákon o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů, jsou ustanovení Nařízení závazná pro poskytování veřejných služeb v osobní dopravě v ČR.

Tato informace se zabývá pouze uplatněním daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) u veřejných služeb v osobní dopravě, a to u kompenzací za veřejné služby v osobní dopravě poskytovaných objednatelem těchto služeb a obecně u slev z jízdného.
1) Kompenzace poskytovaná objednateli (článek 6 Nařízení)
V případech, kdy objednatel poskytuje celkovou úhradu (vč. nebo bez úhrady slev z jízdného) za veřejné služby v osobní dopravě formou kompenzace dopravcům, kteří mají uzavřenu smlouvu o veřejných službách , a to za důsledky vzniklé ze závazku veřejné služby, se po datu účinnosti Nařízení (i zákona o veřejných služeb) postupuje takto:
a.Kompenzace se pro účely zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“) nepovažují za úplatu za poskytnutou službu, také se nepovažují za dotaci k ceně, ani za úplatu poskytnutou třetí osobou (za veřejné služby v osobní dopravě). To znamená, že u kompenzace se nejedná o úplatu za poskytnutí služeb a nejedná se tedy o předmět daně podle ustanovení § 2 a § 14 zákona o DPH. Daň na výstupu se neuplatňuje, částka poskytnutá objednatelem je částkou v úrovni bez daně.

b.U úhrady prokazatelné ztráty podle smluv uzavřených objednateli s poskytovateli veřejných služeb v přepravě cestujících prováděné před účinností Nařízení se dosavadní postup obdobný jako u kompenzací – viz bod 1a), považuje za postup v souladu se zákonem o DPH.
c.Postup podle bodu 1 a) se nevztahuje na samostatné úhrady poskytnuté objednatelem veřejných služeb v osobní dopravě, případně jinou osobou za slevy z cen jízdného poskytnuté provozovatelem přepravy osob, a ť už se jedná o slevy poskytnuté v rámci veřejné služby v osobní dopravě nebo mimo tyto služby – viz bod 2 Informace.
2) Slevy z jízdného
Samostatné úhrady slev z jízdného po datu účinnosti Nařízení (i zákona o veřejných službách), ať už jsou poskytnuty podle Výměru Ministerstva financí, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami nebo podle jiného obecně závazného předpisu, se považují pro účely DPH za dotace k ceně podle § 4 odst. 1 písm. q) zákona o DPH a jsou součástí základu daně při výpočtu částky daně za poskytnutou službu přepravy cestujících podle § 36 odst. 3 písm. d) zákona o DPH. V případě služeb přepravy osob, jsou-li poskytnuty slevy z jízdného a tyto slevy jsou hrazeny jinými osobami než je provozovatel služeb, je tedy základem daně součet částky jízdného hrazené cestujícím a částky poskytnuté objednatelem služeb nebo jinou osobou na úhradu slevy z ceny jízdného (dotace k ceně).
Jestliže slevu z ceny poskytne u služeb přepravy osob provozovatel služeb na základě vlastního rozhodnutí, postupuje se u těchto slev podle § 36 odst. 5 resp. podle § 42 zákona o DPH. Jestliže provozovatel služeb poskytne slevu z jízdného k datu uskutečnění zdanitelného plnění, základ daně se snižuje o tuto slevu. Poskytne-li provozovatel slevu z jízdného po datu uskutečnění zdanitelného plnění, plátce provede opravu základu a výše daně podle § 42 a 43 zákona o DPH.

3) Tato informace se nezabývá stanovením základu daně ve výši ceny obvyklé podle § 36a návrhu novely zákona o DPH, která by měla vstoupit v účinnost dnem 1.1.2010. Tato problematika bude řešena v samostatné informaci Ministertsva financí (v případě schválení návrhu zákona).

Comments: Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]