12.28.2008

Informace k uplatňování DPH pro územně samosprávné celky
22. prosince 2008


Č.j. 18/106 802/2008- 181 - Informace k uplatňování DPH pro územně samosprávné celky
S účinností od 1.1.2009 vstupuje v platnost zákon č. 302/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen ZDPH). Hlavním důvodem provedených úprav je zajištění aplikace Směrnice Rady 2006/112/ ES o společném systému daně z přidané hodnoty, se kterou je ZDPH harmonizován. Novelou také dochází ke změnám ve stanovení obratu pro účely registrace a ve vymezení veřejnoprávních subjektů.

1. Základní pojmy

Podle § 5 odst. 1 ZDPH jsou osobami povinnými k dani právnické nebo fyzické osoby, které samostatně uskutečňují ekonomickou činnost (bez ohledu na účel a výsledek uskutečňované činnosti). Osobou povinnou k dani je i právnická osoba, která nebyla založena nebo zřízena za účelem podnikání, pokud uskutečňuje ekonomickou činnost.
Podle § 5 odst. 2 ZDPH je ekonomickou činností soustavná činnost výrobců, obchodníků, osob poskytujících služby a další činnosti uvedené v tomto ustanovení. Za ekonomickou činnost se považuje soustavné využití hmotného a nehmotného majetku za účelem získání příjmů.
Novelou zákona je zrušen pojem „veřejnoprávní subjekt“ a jeho definice a dochází k úpravě § 5 odst. 3 ZDPH. Podle tohoto ustanovení mají specifické postavení - stát, kraje, obce, organizační složky státu, krajů a obcí, dobrovolné svazky obcí, hlavní město Praha a jeho městské části a právnické osoby založené nebo zřízené zvláštním právním předpisem nebo na základě zvláštního právního předpisu, které se při výkonu působností v oblasti veřejné správy nepovažují za osoby povinné k dani, a to i v případě, kdy za tento výkon přijímají úplatu.
V případech, kdy se vyjmenované subjekty považují za osoby nepovinné k dani, je třeba při hodnocení uskutečňovaných činností přihlížet k tomu, aby provádění činností uvedenými osobami nepovinnými k dani nevedlo k výraznému narušení hospodářské soutěže.

2. Obrat pro účely registrace
Další změnou, kterou novela přináší je vymezení obratu v § 6 odst. 2 ZDPH. Do obratu vstupují úplaty, včetně dotace k ceně, které osobě povinné k dani náleží, tzn. částky, které obdržela nebo má obdržet za uskutečněné zdanitelné plnění v tuzemsku (zálohy vstupují do obratu až v okamžiku uskutečnění) nebo za plnění osvobozené od daně s nárokem na odpočet daně nebo za plnění osvobozené od daně bez nároku na odpočet daně podle § 54 (finanční činnosti), § 55 (pojišťovací činnosti) a § 56 ZDPH (převod a nájem pozemků, staveb, bytů a nebytových prostor, nájem dalších zařízení), jestliže nejsou činností doplňkovou uskutečňovanou příležitostně.
Za příležitostnou činnost se považuje taková činnost, která není prováděna pravidelně, neexistuje ani předpoklad její soustavnosti, který je vyjádřen záměrnou opakovaností, na její uskutečňování není vyčleněný personál, náklady a úplata přijatá za takovou činnost je v porovnání s celkovým obratem minimální. Jedná se o činnost, která je uskutečněním něčeho výjimečného, nahodilého a nepředvídaného.
ZDPH nerozlišuje mezi ekonomickou činností vykonávanou jako hlavní nebo vedlejší činnost, ale mezi uskutečněním ekonomické činnosti a výkonem působností v oblasti veřejné správy. ZDPH nerozlišuje uskutečňování ekonomické činnosti pro osoby povinné k dani nebo nepovinné k dani.
Do obratu osoby povinné k dani se nezahrnuje úplata za prodej hmotného majetku a odpisovaného nehmotného majetku vymezenému v § 26 až 32a) zákona o daních z příjmů a úplata za prodej pozemků, které jsou dlouhodobým hmotným majetkem podle zákona o účetnictví („investiční majetek“).
Osoba povinná k dani nezahrnuje do obratu úplatu za to, co neslouží k ekonomické činnosti (úplata za výkon působností v oblasti veřejné správy) a úplatu za uskutečněná plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně (poskytování výchovy a vzdělávání, zdravotnických služeb, sociální pomoci a ostatní plnění – např. poskytování služeb úzce souvisejících se sportem nebo kulturou). Do obratu jí nevstupují také přijaté prostředky např. ze státního rozpočtu, z rozpočtů územních samosprávných celků, státních fondů, prostředků Evropské unie, pokud nejsou dotací k ceně, protože se nepovažují za úplatu za ekonomickou činnost.
Pokud osoba povinná k dani uskutečňuje pouze plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně nevzniká jí povinnost registrace.
V čl. II Přechodná ustanovení v odst. 5 ZDPH je stanoven způsob výpočtu obratu za „přechodné období“, kdy osoba povinná k dani počítá obrat za kalendářní měsíce roku 2008 a 2009. Za kalendářní měsíce roku 2008 postupuje podle § 6 odst. 2 zákona platného do 31.12.2008, tzn. že osoba povinná k dani, která je účetní jednotkou, zahrnuje do obratu výnosy za uskutečněná plnění a za kalendářní měsíce roku 2009 postupuje podle § 6 odst. 2 zákona platného od 1.1.2009 a do obratu započítává úplaty za uskutečněná plnění, bez ohledu na to, jak o nich účtuje.
Pokud obrat osoby povinné k dani nepřesáhne částku 1 mil. Kč za nejvýše 12 bezprostředně předcházejících po sobě jdoucích kalendářních měsíců, je osvobozena od uplatňování daně s tím, že se však může registrovat dobrovolně.
Územně samosprávné celky (dále jen obec) nejsou osobou povinnou k dani, pokud vykonávají působnost v oblasti veřejné správy, kdy vystupují jako správní orgány, a to i v případě, kdy za takovou činnost vybírají úhradu, ve formě místních, správních nebo jiných poplatků stanovených zvláštním právním předpisem. Jedná se o výkon působností v oblasti veřejné správy, kterou obec vykonává v rámci samostatné nebo přenesené působnosti.
Pokud obec prodává vlastní majetek nebo majetek, ke kterému má právo hospodaření a nakládá s ním jako vlastník, který používala k veřejnoprávní činnosti, nezapočítává se jí úplata do obratu, protože prodej takového majetku není předmětem daně. Obec takový majetek pořizovala a prodává jako osoba nepovinná k dani.
Obec, která vedle výkonu působností v oblasti veřejné správy, uskutečňuje ekonomickou činnost, např. dodání zboží, poskytnutí služby, převod nemovitosti, nebo soustavné využívání hmotného a nehmotného majetku za účelem získání příjmu, je osobou povinnou k dani, která sleduje obrat a při překročení stanoveného obratu je povinna se registrovat.
Obec se vždy považuje za osobu povinnou k dani, pokud uskutečňuje plnění uvedené v příloze č. 3 ZDPH. Výčet plnění není vyčerpávající, protože uskutečnění ekonomické činnosti, která není uvedena v příloze (např. hospodaření s lesem, včetně prodeje výsledků z hospodaření – dřeva), je pro obec činností, kterou uskutečňuje jako osoba povinná k dani.
Obratem obce je souhrn úplat, částek, které jí náleží, tzn., které obdržela nebo má obdržet, za ekonomickou činnost (tj. za uskutečněná plnění v tuzemsku), bez ohledu na to, jak o nich účtuje (na výnosech nebo rozpočtových příjmech).
Některé příklady, kdy úplata za uskutečněné plnění vstupuje do obratu
úplata za hlášení v místním rozhlase,
úplata za dodání zboží v informačním centru – prodej map, pohlednic, dárkových předmětů,
úplata z prodeje místních novin,
úplata za poskytování parkovacích služeb,
úplata za prodej stavebního pozemku (pro účely ZDPH se stavebním pozemkem rozumí nezastavěný pozemek, na kterém může být podle stavebního povolení nebo udělení souhlasu s provedením ohlášené stavby provedena stavba spojená se zemí pevným základem.Nezastavěným pozemkem se rozumí pozemek, na kterém není stavba jako věc.
úplata za poskytnutí věcného břemene,
úplata za prodej nalezených věcí, které nejsou „investičním majetkem“,
úplata za pronájem hmotného movitého majetku,
úplata za soustavné využívání hmotného nemovitého majetku - pronájem pozemku, pronájem staveb, bytů, nebytových prostor.
Některé příklady, kdy úplata za uskutečněné plnění nevstupuje do obratu:
úplata za zapůjčení hřiště, tělocvičny - pokud se jedná o zapůjčení hřiště osobám, které sportovní činnost vykonávají nebo právnickým osobám pro výkon sportovní činnosti jejich zaměstnanců, či členů (TVJ), nikoliv zapůjčení hřiště právnickým nebo fyzickým osobám k uskutečňování jejich ekonomické činnosti (jedná se o poskytování služby úzce související se sportem nebo tělesnou výchovou podle 61d) ZDPH,
úplata z provozování koupaliště – poskytování služby úzce související se sportem nebo tělesnou výchovou osobám, které sportovní nebo tělovýchovnou činnost vykonávají,
úplata ze vstupného do kina – provozování kulturního zařízení a prodej vstupenek (poskytnutí kulturních služeb a dodání souvisejícího zboží podle §61e) ZDPH
úplata z půjčovného knih – činnost knihovny patří mezi poskytování kulturních služeb,
úplata za prodej „investičního“ majetku, který je obchodním majetkem.
Jestliže obec uskutečňuje pouze plnění osvobozené od daně bez nároku na odpočet daně podle § 51 ZDPH, není podle § 95 odst. 10 ZDPH oprávněna podat přihlášku k registraci. Jakmile začne uskutečňovat zdanitelné plnění nebo plnění osvobozené s nárokem na odpočet daně, je povinna podat přihlášku k registraci, pokud její celkový obrat za plnění, která se do obratu započítávají, překročí 1 mil. Kč.
PříkladPokud obec uskutečňuje ekonomickou činnost, která je plněním osvobozeným od daně bez nároku na odpočet daně, např. pronajímá byty, provozuje koupaliště a kino, sleduje obrat za pronájem bytů, ale není povinna se registrovat (i když by obrat za pronájem dosáhl 1 mil. Kč). Jakmile vedle pronájmu bytů uskuteční zdanitelné plnění s nárokem na odpočet daně (např. poskytnutí reklamy) je povinna se registrovat, jakmile obrat za pronájem bytů a poskytnutí reklamy v součtu překročí 1 mil. Kč.

3. Obec jako plátce

Pokud se obec stane plátcem je povinna uplatňovat daň u uskutečněných plnění, která jsou předmětem daně (§ 2 ZDPH). V souladu se ZDPH vystavuje doklady a uplatňuje správnou sazbu daně (snížená ve výši 9%, základní ve výši 19 %) nebo osvobození od daně.O údajích vztahujících se k její daňové povinnosti vede evidenci pro daňové účely (§100 ZDPH). Podle stanoveného zdaňovacího období (měsíční nebo čtvrtletní) podává daňové přiznání na formuláři ministerstva financí a daň je splatná ve stejné lhůtě jako podání daňového přiznání.

4. Nárok na odpočet daně při změně režimu podle § 74 ZDPH

Obec jako plátce má nárok na odpočet daně u zboží pořízeného za posledních 12 měsíců před datem registrace, které je k datu registrace jejím obchodním majetkem a má nárok na odpočet daně u služeb, které jsou k datu registrace jejím obchodním majetkem.

5. Nárok na odpočet daně - § 72 ZDPH

Obec má nárok na odpočet daně u přijatých zdanitelných plnění, která použije k uskutečnění své ekonomické činnosti Plný nárok na odpočet daně má u přijatých zdanitelných plnění, která použije k výhradně pro uskutečnění plnění v § 72 odst. 2 ZDPH. Nárok na odpočet daně nemá u plnění použitých k výkonu veřejné správy, plnění osvobozených od daně bez nároku na odpočet daně (např. pronájem bytů), při pořízení osobního automobilu nebo plnění použitých k reprezentaci.
Pokud plnění použije současně k výkonu veřejné správy a ekonomické činnosti, má nárok pouze v poměrné výši (§ 72 odst. 5 ZDPH). Zákon nestanoví konkrétní postup při určení poměrné výše a je na plátci, aby zvolil vhodné kriterium.
Jestliže přijatá zdanitelná plnění použije pro plnění, u kterých má plný nárok na odpočet daně a plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně, je povinen nárok na odpočet daně krátit (§ 72 odst. 4 ZDPH).

6. Obec jako osoba identifikovaná k dani

Obec je osobou identifikovanou k dani, pokud jako právnická osoba nepovinná k dani (neuskutečňuje ekonomickou činnost), pořizuje zboží z jiného členského státu v tuzemsku a hodnota pořízeného zboží bez daně v běžném kalendářním roce překročí částku 326 tis. Kč. Podle § 97 odst. 1 ZDPH je osoba identifikovaná povinna podat místně příslušnému správci daně přihlášku k registraci do 15 dnů ode dne překročení uvedené částky. Pokud obec pořizuje z jiného členského státu nový dopravní prostředek nebo zboží, které je předmětem spotřební daně, je povinna se také zaregistrovat a osobou identifikovanou k dani se stává dnem prvního dodání tohoto zboží. Podle § 97 je osoba identifikovaná k dani, která pořizuje nový dopravní prostředek nebo zboží, které je předmětem spotřební daně povinna předložit přihlášku k registraci do 15 dnů ode dne prvního pořízení tohoto zboží. Jako osoba identifikovaná k dani (§ 96 ZDPH) je povinna přiznat a zaplatit daň správci daně podle § 108 ZDPH.
V případě, kdy je obec osobou identifikovanou k dani a začne uskutečňovat ekonomickou činnost, stává se podle § 94 odst.16 ZDPH plátcem dnem zahájení ekonomické činnosti.

Praktické pomůcky poplatníkům k vyplnění daňového přiznání k dani silniční za rok 2008

Praktické pomůcky poplatníkům k vyplnění daňového přiznání k dani silniční za rok 2008
(22. 12. 2008)

Vzhledem ke změnám zákona č. 16/1993 Sb., o dani silniční, účinným od 4.7.2008 pro zdaňovací období roku 2008, připravila Daňová správa ČR poplatníkům daně silniční aktuálně několik praktických pomůcek vhodných ke zjednodušení vyplnění daňového přiznání k dani silniční za zdaňovací období roku 2008. Zájemci v přiložených souborech naleznou tzv. daňovou kalkulačku (výpočet procentní sazby odpovídající nároku na snížení daně dle data první registrace silničních vozidel), dále vysvětlení k problematice uplatnění nároku na snížení daně silniční u návěsů /nebo tandemových přívěsů/) a praktické příklady k výpočtu daně silniční s řešením.

Daňová kalkulačka DSL
k ust. § 6 odst.6 a 7 zákona č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění účinném k 4.7.2008 (dále jen "zákon o dani silniční")

Labels:


Informace k novele zákona o dani z nemovitostí

Informace k novele zákona o dani z nemovitostí
23. prosince 2008 Novela zákona


zrušuje osvobození od daně ze staveb nových staveb a bytů v nových stavbách podle § 9 odst. 1 písmeno g) zákona o dani z nemovitostí, které je poskytováno na dobu 15 let,
zrušuje osvobození od daně ze staveb, u kterých byly provedeny změny spočívající ve snížení tepelné náročnosti stavebními úpravami, na které bylo vydáno stavební povolení (dále jen „zateplení“) zákona o dani z nemovitostí, které je podle § 9 odst. 1 písmeno r) poskytováno na dobu 5 let.
vyjímá z místního koeficientu upraveného ustanovením § 12 zákona o dani z nemovitostí pozemky orné půdy, chmelnic, vinic, zahrad, ovocných sadů a trvalých travních porostů tak, aby u nich nedošlo ke zvýšení daňové povinnosti.
Zrušení nároku na osvobození novostaveb a bytů

již přiznaný nárok na osvobození v předchozích zdaňovacích obdobích se poplatníkům poskytne naposledy ve zdaňovacím období 2009 (např. stavba nebo byt byly dokončeny v průběhu roku 2007, do 31. ledna 2008 byl nárok uplatněn v daňovém přiznání a vznikl dnem 1. ledna 2008), ve zdaňovacím období 2010 nelze již osvobození poskytnout, od 1.1. 2009 již nelze nově přiznat nárok na osvobození u stavby nebo bytu, které byly dokončeny v průběhu roku 2008.
Zrušení nároku na osvobození při zateplení staveb již přiznaný nárok na osvobození v předchozích zdaňovacích obdobích se poplatníkům poskytne naposledy ve zdaňovacím období 2012 (např. stavba byla zateplena v průběhu roku 2007, do 31. ledna 2008 byl nárok uplatněn v daňovém přiznání a vznikl dnem 1. ledna 2008), od 1.1.2013 nelze již osvobození poskytnout, od 1.1. 2009 již nelze nově přiznat nárok na osvobození u stavby nebo bytu, bylo-li jejich zateplení provedeno v průběhu roku 2008.
Osvobození týkající se změny vytápění přechodem z pevných paliv na obnovitelnou energii solární, větrnou, geotermální a biomasy, je zachováno, jde o ekologické vytápění šetrné k životnímu prostředí, jehož zavedení je finančně nákladné.

Vynětí pozemků orné půdy, chmelnic, vinic, zahrad, ovocných sadů a trvalých travních porostů z použití místního koeficientu

již od zdaňovacího období 2009 se místní koeficient v zákoně o dani z nemovitostí nebude vztahovat na pozemky orné půdy, chmelnic, vinic, zahrad, ovocných sadů a trvalých travních porostů. Vynětí těchto pozemků z místního koeficientu však neznamená, že u nich bude nulová daňová povinnost. Uvedené pozemky budou zdaňovány sazbou daně podle zákona o dani z nemovitostí, jako tomu bylo doposud.
pokud obec stanovila pro všechny nemovitosti na území celé obce místní koeficient podle ustanovení § 12 zákona o dani z nemovitostí obecně závaznou vyhláškou, není ji třeba v souvislosti s touto novelou měnit ani rušit.

Pro informaci přikládáme:
Příslušná ustanovení zákona č. 338/1992 Sb., se zapracovanými změnami.

Platné znění části zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, s vyznačením navrhovaných změn

§ 9
Osvobození od daně

(1) Od daně ze staveb jsou osvobozeny
g) zrušeno
r) stavby na dobu pěti let od roku následujícího po provedení změny spočívající ve změně systému vytápění přechodem z pevných paliv na systém využívající obnovitelné energie solární, větrné, geotermální, biomasy,

§ 12
Místní koeficient

Obec může obecně závaznou vyhláškou pro všechny nemovitosti na území celé obce stanovit jeden místní koeficient ve výši 2, 3, 4 nebo 5. Tímto koeficientem se vynásobí daňová povinnost poplatníka za jednotlivé druhy pozemků, staveb, samostatných nebytových prostorů a za byty, popřípadě jejich soubory, s výjimkou pozemků uvedených v § 5 odst. 1.

Labels:


12.19.2008

Vzory všech aktuálních daňových tiskopisů v roce 2009

25 5101Přihláška k registraci fyzických osob - univerzální
(Vzor č. 14) 25 5101aOdštěpné závody a provozovny (příloha k přihlášce k registraci)
(Vzor č. 7) 25 5405Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2008
(Vzor č. 15) 25 5405/1Pokyny k vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2008
(Vzor č. 16) 25 5405/1aPokyny k vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2008 - anglická verze
(Vzor č. 16) 25 5405/AJPřiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2008 - anglická verze
(Vzor č. 15) 25 5405/P1Příloha č. 1 k Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2008 - výpočet dílčího základu daně z příjmů (dle § 7 ZDP)
(Vzor č. 4) 25 5405/P1aPříloha č. 1 k Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2008 - výpočet dílčího základu daně z příjmů (dle § 7 ZDP) - anglická verze
(Vzor č. 4) 25 5405/P2Příloha č. 2 k Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2008 - výpočet dílčího základu daně z příjmů (dle § 9 a § 10 ZDP)
(Vzor č. 4) 25 5405/P2aPříloha č. 2 k Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2008 - výpočet dílčího základu daně z příjmů (dle § 9 a § 10 ZDP) - anglická verze
(Vzor č. 4) 25 5405/P3Příloha č. 3 k Přiznání k DPFO za zdaň. období 2008 - výpočet daně z příjmů dosažených za více zdaň. období, daně z příjmů ze zdrojů v zahraničí a daně po slevě
(Vzor č. 4) 25 5405/P3aPříloha č. 3 k Přiznání k DPFO za zdaň. období 2008 - výpočet daně z příjmů dosažených za více zdaň. období, daně z příjmů ze zdrojů v zahraničí a daně po slevě - anglická verze
(Vzor č. 4) 25 5405/P6Příloha k Přiznání k dani z příjmů fyzických osob pro poplatníky uplatňující odčitatelnou položku podle § 34 odst. 1 zákona o daních z příjmů
(Vzor č. 1) 25 5405/P6aPříloha k Přiznání k dani z příjmů fyzických osob pro poplatníky uplatňující odčitatelnou položku podle § 34 odst. 1 zákona o daních z příjmů - anglická verze
(Vzor č. 1) 25 5405aSamostatný list k Příloze č. 3 Příjmy ze zdrojů v zahraničí - metoda prostého zápočtu daně zaplacené v zahraničí
(Vzor č. 2) 25 5405ajSamostatný list k Příloze č. 3 Příjmy ze zdrojů v zahraničí - metoda prostého zápočtu daně zaplacené v zahraničí (anglická verze)
(Vzor č. 2) 25 5405bSeznam pro poplatníky uplatňující nárok na vyloučení dvojího zdanění podle § 38f odst. 9 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů k Přiznání k dani z příjmů fyzických osob
(Vzor č. 0) 25 5405bč. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů k Přiznání k dani z příjmů fyzických osob
(Vzor č. 1) 25 5405bSeznam pro poplatníky uplatňující nárok na vyloučení dvojího zdanění podle § 38f odst. 9 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů k Přiznání k dani z příjmů fyzických osob
(Vzor č. 1) 25 5405baSeznam pro poplatníky uplatňující nárok na vyloučení dvojího zdanění podle § 38f odst. 9 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů k Přiznání k dani z příjmů fyzických osob - anglická verze
(Vzor č. 0) 25 5405baSeznam pro poplatníky uplatňující nárok na vyloučení dvojího zdanění podle § 38f odst. 9 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů k Přiznání k dani z příjmů fyzických osob - anglická verze
(Vzor č. 1) 25 5405bač. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů k Přiznání k dani z příjmů fyzických osob - anglická verze
(Vzor č. 1) 25 5405cVýpočet částky slev na dani při zaměstnávání zaměstnanců se zdravotním postižením
(Vzor č. 2) 25 5405caVýpočet částky slev na dani při zaměstnávání zaměstnanců se zdravotním postižením - anglická verze
(Vzor č. 2) 25 5466Vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmů fyzických nebo právnických osob
(Vzor č. 11) 25 5466/1Pokyny k vyplnění vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmů fyzických nebo právnických osob
(Vzor č. 7) 25 5466/APříloha k vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmů fyzických osob
(Vzor č. 7) 25 5478Oznámení plátce daně o dani z příjmů vybírané srážkou
(Vzor č. 9) 25 5516Hlášení plátce daně o provedení srážky zajištění daně ze zdanitelných příjmů
(Vzor č. 9) 25 MF - 1Daně z příjmů
(Vzor č. 14) 25 MF - 7Upozornění na daňové povinnosti v roce 2009
(Vzor č. 12) Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a z funkčních požitků
25 5101Přihláška k registraci fyzických osob - univerzální
(Vzor č. 14) 25 5102Přihláška k registraci právnických osob - univerzální
(Vzor č. 14) 25 5105Přihláška k registraci pro plátcovy pokladny
(Vzor č. 7) 25 5241Žádost podle § 35d odst. 5 zákona o daních z příjmů o poukázání chybějící částky vyplacené plátcem daně poplatníkovi na měsíčních daňových bonusech
(Vzor č. 3) 25 5246Žádost podle § 35d odst. 9 zákona o daních z příjmů o poukázání chybějící částky vyplacené plátcem daně poplatníkům na doplatku na daňovém bonusu z ročního vyúčtování záloh a daňového zýhodnění
(Vzor č. 3) 25 5457Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků
(Vzor č. 19) 25 5457/AJProhlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků - anglická verze
(Vzor č. 19) 25 5459Vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků
(Vzor č. 14) 25 5459/1Pokyny k vyplnění vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků
(Vzor č. 13) 25 5460Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti a z funkčních požitků, sražených zálohách na daň a daňovém zvýhodnění
(Vzor č. 16) 25 5460/1Výpočet daně a daňového zvýhodnění u daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků
(Vzor č. 13) 25 5490Příloha k vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků
(Vzor č. 9) 25 5490/1Počet zaměstnanců (§ 38j odst. 4 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů)
(Vzor č. 8) 25 5530Přehled souhrnných údajů zaznamenaných na mzdových listech poplatníků uvedených v § 2 odst. 3 zákona o daních z příjmů
(Vzor č. 5) 25 5531Příloha k vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků o dodatečných opravách měsíčního daňového bonusu podle § 38i odst. 4 a 5 zákona
(Vzor č. 4) 25 MF - 1Daně z příjmů
(Vzor č. 14) 25 MF - 7Upozornění na daňové povinnosti v roce 2009
(Vzor č. 12) Daň z příjmů právnických osob
25 5101aOdštěpné závody a provozovny (příloha k přihlášce k registraci)
(Vzor č. 7) 25 5102Přihláška k registraci právnických osob - univerzální
(Vzor č. 14) 25 5105Přihláška k registraci pro plátcovy pokladny
(Vzor č. 7) 25 5404Přiznání k dani z příjmů právnických osob, vč. přílohy
(Vzor č. 18) 25 5404/1Pokyny pro vyplnění přiznání k dani z příjmů právnických osob
(Vzor č. 18) 25 5404/1aPokyny pro vyplnění přiznání k dani z příjmů právnických osob - anglická verze
(Vzor č. 18) 25 5404/aPřiznání k dani z příjmů právnických osob, vč. přílohy - anglická verze
(Vzor č. 18) 25 5404/BPříloha č. 2 II. oddílu - Stanovení daně z příjmů právnických osob uváděné na ř. 290 II. oddílu, při změně akciové společnosti na investiční fond v průběhu zdaňovacího období
(Vzor č. 12) 25 5404/BaPříloha č. 2 II. oddílu - Stanovení daně z příjmů právnických osob uváděné na ř. 290 II. oddílu, při změně akciové společnosti na investiční fond v průběhu zdaňovacího období - anglická verze
(Vzor č. 12) 25 5404/CVýpočet a uplatňování slev na dani z příjmů právnických osob podle § 35a nebo § 35b zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
(Vzor č. 7) 25 5404/C/1Pokyny k vyplnění přiznání k dani z příjmů PO nositeli investičních pobídek a přílohy č. 1 tabulky H II.oddílu
(Vzor č. 7) 25 5404/C1aPokyny k vyplnění přiznání k dani z příjmů PO nositeli investičních pobídek a přílohy č. 1 tabulky H II.oddílu - anglická verze
(Vzor č. 7) 25 5404/CaVýpočet a uplatňování slev na dani z příjmů právnických osob podle § 35a nebo § 35b zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů - anglická verze
(Vzor č. 7) 25 5404/DSamostatná příloha k tabulce I přílohy č. 1 II. oddílu tiskopisu č. 25 5404 - Přiznání k dani z příjmů právnických osob
(Vzor č. 6) 25 5404/DaSamostatná příloha k tabulce I přílohy č. 1 II. oddílu tiskopisu č. 25 5404 - Přiznání k dani z příjmů právnických osob - anglická verze
(Vzor č. 6) 25 5466Vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmů fyzických nebo právnických osob
(Vzor č. 11) 25 5466/1Pokyny k vyplnění vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmů fyzických nebo právnických osob
(Vzor č. 7) 25 5466/APříloha k vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmů fyzických osob
(Vzor č. 7) 25 5478Oznámení plátce daně o dani z příjmů vybírané srážkou
(Vzor č. 9) 25 5516Hlášení plátce daně o provedení srážky zajištění daně ze zdanitelných příjmů
(Vzor č. 9) 25 MF - Daně z příjmů
(Vzor č. 14) 25 MF - Upozornění na daňové povinnosti v roce 2009
(Vzor č. 12) Daň z přidané hodnoty
25 5104Přihláška k registraci pro daň z přidané hodnoty pro fyzické i právnické osoby
(Vzor č. 2) 25 5104/A Přihláška k registraci pro daň z přidané hodnoty pro fyzické i právnické osoby (česko-anglická verze)
(Vzor č. 2) 25 5112/1 Žádost o zrušení registrace pro daň z přidané hodnoty
(Vzor č. 8) 25 5112/1 Žádost o zrušení registrace pro daň z přidané hodnoty (česko-anglická verze)
(Vzor č. 8) 25 5121 Přihláška k registraci k dani z přidané hodnoty pro osoby, které nemají v tuzemsku sídlo, místo podnikání ani provozovnu (§ 95 odst. 12 zákona)
(Vzor č. 3) 25 5125 Přihláška k registraci k dani z přidané hodnoty pro skupiny / Žádost o přistoupení do skupiny
(Vzor č. 1) 25 5125/ Přihláška k registraci k dani z přidané hodnoty pro skupiny / Žádost o přistoupení do skupiny (česko-anglická verze)
(Vzor č. 1) 25 5126 List člena skupiny
(Vzor č. 1) 25 5126/ List člena skupiny (česko-anglická verze)
(Vzor č. 1) 25 5127 Žádost o zrušení registrace skupiny k dani z přidané hodnoty / Žádost o vystoupení člena ze skupiny

ušení registrace skupiny k dani z přidané hodnoty / Žádost o vystoupení člena ze skupiny (česko-anglická verze)
(Vzor č. 1) 25 5235Vrácení daně fyzickým osobám ze třetích zemí při vývozu zboží podle § 84 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
(Vzor č. 4) 25 5242Potvrzení o osvobození od daně z přidané hodnoty dle § 68 odst. 8 zákona o dani z přidané hodnoty
(Vzor č. 1) 25 5247Žádost o vrácení daně z přidané hodnoty pro osobu povinnou k dani neusazenou v tuzemsku
(Vzor č. 1) 25 5247/aVysvětlivky - pokyny k vyplnění žádosti o vrácení daně z přidané hodnoty pro osobu povinnou k dani neusazenou v tuzemsku
(Vzor č. 1) 25 5401Přiznání k dani z přidané hodnoty
(Vzor č. 15) 25 5401/APřiznání k dani z přidané hodnoty (česko-anglická verze)
(Vzor č. 15) 25 5412Pokyny k vyplnění přiznání k dani z přidané hodnoty
(Vzor č. 11) 25 5412/APokyny k vyplnění přiznání k dani z přidané hodnoty - anglická verze
(Vzor č. 11) 25 5480Přiznání k uplatnění nároku na vrácení daně z přidané hodnoty podle § 80 zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty
(Vzor č. 8) 25 5508Žádost o vrácení daně z přidané hodnoty podle § 86 zákona o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
(Vzor č. 3) 25 5521Souhrnné hlášení k dani z přidané hodnoty - dvojjazyčná verze (CZ-EN)
(Vzor č. 2) 25 5521/aNásledné souhrnné hlášení k dani z přidané hodnoty - dvojjazyčná verze (CZ-EN)
(Vzor č. 2) 25 5525Pokyny k vyplnění souhrnného hlášení a následného souhrnného hlášení
(Vzor č. 3) 25 5525/aPokyny k vyplnění souhrnného hlášení a následného souhrnného hlášení - anglická verze
(Vzor č. 3) 25 5526Hlášení o dodání nového dopravního prostředku podle § 19 zákona o dani z přidané hodnoty
(Vzor č. 2) 25 5527Hlášení o pořízení nového dopravního prostředku podle § 19 zákona o dani z přidané hodnoty
(Vzor č. 2) 25 MF - 7Upozornění na daňové povinnosti v roce 2009
(Vzor č. 12) Daň silniční
25 5407Přiznání k dani silniční
(Vzor č. 12) 25 5407/1Přiznání k dani silniční - příloha
(Vzor č. 12) 25 5408Pokyny k vyplnění přiznání k dani silniční
(Vzor č. 15) 25 MF - 4Daň silniční
(Vzor č. 13) 25 MF - 7Upozornění na daňové povinnosti v roce 2009
(Vzor č. 12) Daň z nemovitostí
25 5420Vyhláška o vyměření daně z nemovitostí
(Vzor č. 5) 25 5450Přiznání k dani z nemovitostí
(Vzor č. 10) 25 5450/1Pokyny k vyplnění přiznání k dani z nemovitostí
(Vzor č. 13) 25 5532Samostatný list k dani z pozemků
(Vzor č. 2) 25 5533Samostatný list k dani ze staveb
(Vzor č. 2) 25 5534Příloha k listu k dani z pozemků
(Vzor č. 1) 25 5535Příloha k listu k dani ze staveb
(Vzor č. 1) 25 MF - 5Daň z nemovitostí
(Vzor č. 8) 25 MF - 7Upozornění na daňové povinnosti v roce 2009
(Vzor č. 12) 25 MF-Inf 4Přiznání k dani z nemovitostí v elektronické podobě
(Vzor č. 1) 25 MF-Inf 8Změny v dani z nemovitosti od 1. 1. 2007
(Vzor č. 1) 25 MF-Inf10Informace k zasílání daňových složenek pro platby daně z nemovitostí v roce 2009
(Vzor č. 2) Daň dědická
25 5403Pokyny k vyplnění přiznání k dani dědické
(Vzor č. 11) 25 5403/aDodatek k pokynům k vyplnění přiznání k dani dědické
(Vzor č. 5) 25 5409Přiznání k dani dědické
(Vzor č. 8) 25 5461Přiznání k dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí
(Vzor č. 8) 25 5462Pokyny k vyplnění přiznání k dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí
(Vzor č. 9) 25 5509Přiznání k dani dědické při nabytí majetku osvobozeného od daně podle § 20 odst. 4 zákona
(Vzor č. 1) 25 5510Pokyny k vyplnění přiznání k dani dědické při nabytí majetku osvobozeného od daně podle § 20 odst. 4 zákona
(Vzor č. 5) 25 5511Příloha k přiznání k dani dědické při nabytí majetku osvobozeného od daně podle § 20 odst. 4 zákona
(Vzor č. 1) 25 MF - 6Daň dědická, daň darovací, daň z převodu nemovitostí
(Vzor č. 12) 25 MF - 7Upozornění na daňové povinnosti v roce 2009
(Vzor č. 12) 25 MF-Inf 9Změna v oblasti právní úpravy daně dědické, daně darovací a daně z převodu nemovitostí v rámci Reformy veřejných financí
(Vzor č. 1) Daň darovací
25 5406Pokyny k vyplnění přiznání k dani darovací
(Vzor č. 11) 25 5406/aDodatek k pokynům k vyplnění přiznání k dani darovací
(Vzor č. 5) 25 5409/1Přiznání k dani darovací
(Vzor č. 10) 25 5433Příloha k přiznání k dani darovací
(Vzor č. 7) 25 5461Přiznání k dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí
(Vzor č. 8) 25 5462Pokyny k vyplnění přiznání k dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí
(Vzor č. 9) 25 5512Přiznání k dani darovací při nabytí majetku osvobozeného od daně podle § 20 odst. 4 zákona
(Vzor č. 2) 25 5513Pokyny k přiznání k dani darovací při nabytí majetku osvobozeného od daně podle § 20 odst. 4 zákona
(Vzor č. 5) 25 5514Příloha k přiznání k dani darovací při nabytí majetku osvobozeného od daně podle § 20 odst. 4 zákona
(Vzor č. 2) 25 MF - 6Daň dědická, daň darovací, daň z převodu nemovitostí
(Vzor č. 12) 25 MF - 7Upozornění na daňové povinnosti v roce 2009
(Vzor č. 12) 25 MF-Inf 9Změna v oblasti právní úpravy daně dědické, daně darovací a daně z převodu nemovitostí v rámci Reformy veřejných financí
(Vzor č. 1) Daň z převodu nemovitostí
25 5402Příloha č. 1 k přiznání k dani z převodu nemovitostí - převod nemovitosti kupní smlouvou od 1. 1. 2004
(Vzor č. 7) 25 5402/APříloha č. 1 k přiznání k dani z převodu nemovitostí - převod nemovitosti směnnou smlouvou od 1. 1. 2004
(Vzor č. 4) 25 5402/BPříloha č. 1 k přiznání k dani z převodu nemovitostí - ostatní převody nemovitosti od 1. 1. 2004
(Vzor č. 3) 25 5410Přiznání k dani z převodu nemovitostí od 1. 1. 2004
(Vzor č. 11) 25 5411Pokyny k vyplnění přiznání k dani z převodu nemovitostí od 1. 1. 2004
(Vzor č. 14) 25 5461Přiznání k dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí
(Vzor č. 8) 25 5462Pokyny k vyplnění přiznání k dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí
(Vzor č. 9) 25 5522Nepovinná příloha č. 1 - Výměna nemovitostí - pomůcka pro stanovení základu daně u směnné smlouvy
(Vzor č. 1) 25 5523Nepovinná příloha č. 2 - Zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví k nemovitostem dohodou
(Vzor č. 1) 25 MF - 6Daň dědická, daň darovací, daň z převodu nemovitostí
(Vzor č. 12) 25 MF - 7Upozornění na daňové povinnosti v roce 2009
(Vzor č. 12) 25 MF-Inf 9Změna v oblasti právní úpravy daně dědické, daně darovací a daně z převodu nemovitostí v rámci Reformy veřejných financí
(Vzor č. 1)
Počet nových tiskopisů platný v roce 2009 : 129 , Poslední akutalizace: 16.12.2008 13:30


Vzory všech aktuálních daňových tiskopisů v roce 2008
Daň z příjmů fyzických osob
25 5101Přihláška k registraci fyzických osob - univerzální
(Vzor č. 14) 25 5101aOdštěpné závody a provozovny (příloha k přihlášce k registraci)
(Vzor č. 7) 25 5405Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2007
(Vzor č. 14) 25 5405/1Pokyny k vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2007
(Vzor č. 15) 25 5405/1aPokyny k vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2007 - anglická verze
(Vzor č. 15) 25 5405/AJPřiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2007 - anglická verze
(Vzor č. 14) 25 5405/P1Příloha č. 1 k Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2007 - výpočet dílčího základu daně z příjmů (dle § 7 ZDP)
(Vzor č. 3) 25 5405/P1aPříloha č. 1 k Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2007 - výpočet dílčího základu daně z příjmů (dle § 7 ZDP) - anglická verze
(Vzor č. 3) 25 5405/P2Příloha č. 2 k Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2007 - výpočet dílčího základu daně z příjmů (dle § 9 a § 10 ZDP)
(Vzor č. 3) 25 5405/P2aPříloha č. 2 k Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2007 - výpočet dílčího základu daně z příjmů (dle § 9 a § 10 ZDP) - anglická verze
(Vzor č. 3) 25 5405/P3Příloha č. 3 k Přiznání k DPFO za zdaň. období 2007 - výpočet daně z příjmů dosažených za více zdaň. období, daně z příjmů ze zdrojů v zahraničí a daně po slevě
(Vzor č. 3) 25 5405/P3aPříloha č. 3 k Přiznání k DPFO za zdaň. období 2007 - výpočet daně z příjmů dosažených za více zdaň. období, daně z příjmů ze zdrojů v zahraničí a daně po slevě - anglická verze
(Vzor č. 3) 25 5405/P4Příloha č. 4 k Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2007- výpočet daně ze samostatného základ daně (dle § 16 odst. 2 ZDP)
(Vzor č. 7) 25 5405/P4aPříloha č. 4 k Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2007 - výpočet daně ze samostatného základ daně (dle § 16 odst. 2 ZDP) - anglická verze
(Vzor č. 7) 25 5405/P5Příloha č. 5 k Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2007 - výpočet společného základu daně manželů (podle § 13a ZDP)
(Vzor č. 3) 25 5405/P5aPříloha č. 5 k Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2007 - výpočet společného základu daně manželů (podle § 13a ZDP) - anglická verze
(Vzor č. 3) 25 5405/P6Příloha k Přiznání k dani z příjmů fyzických osob pro poplatníky uplatňující odčitatelnou položku podle § 34 odst. 1 zákona o daních z příjmů
(Vzor č. 1) 25 5405/P6aPříloha k Přiznání k dani z příjmů fyzických osob pro poplatníky uplatňující odčitatelnou položku podle § 34 odst. 1 zákona o daních z příjmů - anglická verze
(Vzor č. 1) 25 5405aSamostatný list k oddílu 4. Příjmy ze zahraničí - metoda prostého zápočtu daně zaplacené v zahraničí Přílohy č. 3
(Vzor č. 2) 25 5405ajSamostatný list k oddílu 4. Příjmy ze zahraničí - metoda prostého zápočtu daně zaplacené v zahraničí Přílohy č. 3 - anglická verze
(Vzor č. 1) 25 5405cVýpočet částky slev na dani při zaměstnávání zaměstnanců se zdravotním postižením
(Vzor č. 2) 25 5466Vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmů fyzických nebo právnických osob
(Vzor č. 11) 25 5466/1Pokyny k vyplnění vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmů fyzických nebo právnických osob
(Vzor č. 7) 25 5466/APříloha k vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmů fyzických osob
(Vzor č. 7) 25 5478Oznámení plátce daně o dani z příjmů vybírané srážkou
(Vzor č. 8) 25 5516Hlášení plátce daně o provedení srážky zajištění daně ze zdanitelných příjmů
(Vzor č. 8) 25 MF - 1Daně z příjmů
(Vzor č. 13) 25 MF - 7Upozornění na daňové povinnosti v roce 2008
(Vzor č. 11) Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a z funkčních požitků
25 5101Přihláška k registraci fyzických osob - univerzální
(Vzor č. 14) 25 5102Přihláška k registraci právnických osob - univerzální
(Vzor č. 14) 25 5105Přihláška k registraci pro plátcovy pokladny
(Vzor č. 7) 25 5241Žádost podle § 35d odst. 5 zákona o daních z příjmů o poukázání chybějící částky vyplacené plátcem daně poplatníkovi na měsíčních daňových bonusech
(Vzor č. 3) 25 5246Žádost podle § 35d odst. 9 zákona o daních z příjmů o poukázání chybějící částky vyplacené plátcem daně poplatníkům na doplatku na daňovém bonusu z ročního vyúčtování záloh a daňového zýhodnění
(Vzor č. 3) 25 5457Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků
(Vzor č. 18) 25 5457/AJProhlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků - anglická verze
(Vzor č. 18) 25 5459Vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků
(Vzor č. 14) 25 5459/1Pokyny k vyplnění vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků
(Vzor č. 13) 25 5460Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti a z funkčních požitků, sražených zálohách na daň a daňovém zvýhodnění
(Vzor č. 16) 25 5460/1Výpočet daně a daňového zvýhodnění u daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků
(Vzor č. 12) 25 5490Příloha k vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků
(Vzor č. 9) 25 5490/1Počet zaměstnanců (§ 38j odst. 4 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů)
(Vzor č. 7) 25 5530Přehled souhrnných údajů zaznamenaných na mzdových listech poplatníků uvedených v § 2 odst. 3 zákona o daních z příjmů
(Vzor č. 4) 25 5531Příloha k vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků o dodatečných opravách měsíčního daňového bonusu podle § 38i odst. 4 a 5 zákona
(Vzor č. 4) 25 MF - 1Daně z příjmů
(Vzor č. 13) 25 MF - 7Upozornění na daňové povinnosti v roce 2008
(Vzor č. 11) Daň z příjmů právnických osob
25 5101aOdštěpné závody a provozovny (příloha k přihlášce k registraci)
(Vzor č. 7) 25 5102Přihláška k registraci právnických osob - univerzální
(Vzor č. 14) 25 5105Přihláška k registraci pro plátcovy pokladny
(Vzor č. 7) 25 5404Přiznání k dani z příjmů právnických osob, vč. přílohy
(Vzor č. 18) 25 5404/1Pokyny pro vyplnění přiznání k dani z příjmů právnických osob
(Vzor č. 18) 25 5404/1aPokyny pro vyplnění přiznání k dani z příjmů právnických osob - anglická verze
(Vzor č. 17) 25 5404/aPřiznání k dani z příjmů právnických osob, vč. přílohy - anglická verze
(Vzor č. 17) 25 5404/BPříloha č. 2 II. oddílu - Stanovení daně z příjmů právnických osob uváděné na ř. 290 II. oddílu, při změně akciové společnosti na investiční fond v průběhu zdaňovacího období
(Vzor č. 11) 25 5404/CVýpočet a uplatňování slev na dani z příjmů právnických osob podle § 35a nebo § 35b zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
(Vzor č. 7) 25 5404/C/1Pokyny k vyplnění přiznání k dani z příjmů PO nositeli investičních pobídek a přílohy č. 1 tabulky H II.oddílu
(Vzor č. 6) 25 5404/C1aPokyny k vyplnění přiznání k dani z příjmů PO nositeli investičních pobídek a přílohy č. 1 tabulky H II.oddílu - anglická verze
(Vzor č. 6) 25 5404/CaVýpočet a uplatňování slev na dani z příjmů právnických osob podle § 35a nebo § 35b zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů - anglická verze
(Vzor č. 5) 25 5404/DSamostatná příloha k tabulce I přílohy č. 1 II. oddílu tiskopisu č. 25 5404 - Přiznání k dani z příjmů právnických osob
(Vzor č. 5) 25 5404/DaSamostatná příloha k tabulce I přílohy č. 1 II. oddílu tiskopisu č. 25 5404 - Přiznání k dani z příjmů právnických osob - anglická verze
(Vzor č. 5) 25 5466Vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmů fyzických nebo právnických osob
(Vzor č. 11) 25 5466/1Pokyny k vyplnění vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmů fyzických nebo právnických osob
(Vzor č. 7) 25 5466/APříloha k vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmů fyzických osob
(Vzor č. 7) 25 5478Oznámení plátce daně o dani z příjmů vybírané srážkou
(Vzor č. 8) 25 5516Hlášení plátce daně o provedení srážky zajištění daně ze zdanitelných příjmů
(Vzor č. 8) 25 MF - 1Daně z příjmů
(Vzor č. 13) 25 MF - 7Upozornění na daňové povinnosti v roce 2008
(Vzor č. 11) Daň z přidané hodnoty
25 5104Přihláška k registraci pro daň z přidané hodnoty pro fyzické i právnické osoby
(Vzor č. 2) 25 5104/APřihláška k registraci pro daň z přidané hodnoty pro fyzické i právnické osoby (česko-anglická verze)
(Vzor č. 2) 25 5112/1Žádost o zrušení registrace pro daň z přidané hodnoty
(Vzor č. 8) 25 5112/1AŽádost o zrušení registrace pro daň z přidané hodnoty (česko-anglická verze)
(Vzor č. 8) 25 5121Přihláška k registraci k dani z přidané hodnoty pro osoby, které nemají v tuzemsku sídlo, místo podnikání ani provozovnu (§ 95 odst. 12 zákona)
(Vzor č. 3) 25 5125Přihláška k registraci k dani z přidané hodnoty pro skupiny / Žádost o přistoupení do skupiny
(Vzor č. 1) 25 5125/APřihláška k registraci k dani z přidané hodnoty pro skupiny / Žádost o přistoupení do skupiny (česko-anglická verze)
(Vzor č. 1) 25 5126List člena skupiny
(Vzor č. 1) 25 5126/AList člena skupiny (česko-anglická verze)
(Vzor č. 1) 25 5127Žádost o zrušení registrace skupiny k dani z přidané hodnoty / Žádost o vystoupení člena ze skupiny
(Vzor č. 1) 25 5127/AŽádost o zrušení registrace skupiny k dani z přidané hodnoty / Žádost o vystoupení člena ze skupiny (česko-anglická verze)
(Vzor č. 1) 25 5235Vrácení daně fyzickým osobám ze třetích zemí při vývozu zboží podle § 84 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
(Vzor č. 4) 25 5236Žádost na vrácení daně osobě registrované k dani v jiném členském státě podle § 82 zákona o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
(Vzor č. 5) 25 5239Žádost na vrácení daně zahraniční osobě registrované ve třetí zemi podle § 83 zákona o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
(Vzor č. 2) 25 5242Potvrzení o osvobození od daně z přidané hodnoty dle § 68 odst. 8 zákona o dani z přidané hodnoty
(Vzor č. 1) 25 5247Žádost o vrácení daně z přidané hodnoty pro osobu povinnou k dani neusazenou v tuzemsku
(Vzor č. 1) 25 5247/aVysvětlivky - pokyny k vyplnění žádosti o vrácení daně z přidané hodnoty pro osobu povinnou k dani neusazenou v tuzemsku
(Vzor č. 1) 25 5401Přiznání k dani z přidané hodnoty
(Vzor č. 14) 25 5401/APřiznání k dani z přidané hodnoty (česko-anglická verze)
(Vzor č. 14) 25 5412Pokyny k vyplnění přiznání k dani z přidané hodnoty
(Vzor č. 10) 25 5412/APokyny k vyplnění přiznání k dani z přidané hodnoty (anglická verze)
(Vzor č. 10) 25 5480Přiznání k uplatnění nároku na vrácení daně z přidané hodnoty podle § 80 zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty
(Vzor č. 8) 25 5508Žádost o vrácení daně z přidané hodnoty podle § 86 zákona o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
(Vzor č. 3) 25 5521Souhrnné hlášení k dani z přidané hodnoty - dvojjazyčná verze (CZ-EN)
(Vzor č. 2) 25 5521/aNásledné souhrnné hlášení k dani z přidané hodnoty - dvojjazyčná verze (CZ-EN)
(Vzor č. 2) 25 5525Pokyny k vyplnění souhrnného hlášení a následného souhrnného hlášení
(Vzor č. 3) 25 5525/aPokyny k vyplnění souhrnného hlášení a následného souhrnného hlášení - anglická verze
(Vzor č. 3) 25 5526Hlášení o dodání nového dopravního prostředku podle § 19 zákona o dani z přidané hodnoty
(Vzor č. 2) 25 5527Hlášení o pořízení nového dopravního prostředku podle § 19 zákona o dani z přidané hodnoty
(Vzor č. 2) 25 MF - 7Upozornění na daňové povinnosti v roce 2008
(Vzor č. 11) Daň silniční
25 5407Přiznání k dani silniční
(Vzor č. 12) 25 5407/1Přiznání k dani silniční - příloha
(Vzor č. 12) 25 5408Pokyny k vyplnění přiznání k dani silniční
(Vzor č. 15) 25 MF - 4Daň silniční
(Vzor č. 13) 25 MF - 7Upozornění na daňové povinnosti v roce 2008
(Vzor č. 11) 25 MF-Inf11Změny na dani silniční od 1. 1. 2008
(Vzor č. 1) Daň z nemovitostí
25 5420Vyhláška o vyměření daně z nemovitostí
(Vzor č. 5) 25 5450Přiznání k dani z nemovitostí
(Vzor č. 9) 25 5450/1Pokyny k vyplnění přiznání k dani z nemovitostí
(Vzor č. 12) 25 5532Samostatný list k dani z pozemků
(Vzor č. 1) 25 5533Samostatný list k dani ze staveb
(Vzor č. 1) 25 5534Příloha k listu k dani z pozemků
(Vzor č. 1) 25 5535Příloha k listu k dani ze staveb
(Vzor č. 1) 25 MF - 5Daň z nemovitostí
(Vzor č. 7) 25 MF - 7Upozornění na daňové povinnosti v roce 2008
(Vzor č. 11) 25 MF-Inf 4Přiznání k dani z nemovitostí v elektronické podobě
(Vzor č. 1) 25 MF-Inf 8Změny v dani z nemovitosti od 1. 1. 2007
(Vzor č. 1) 25 MF-Inf10Informace k zasílání daňových složenek pro platby daně z nemovitostí v roce 2008
(Vzor č. 1) Daň dědická
25 5403Pokyny k vyplnění přiznání k dani dědické
(Vzor č. 10) 25 5403/aDodatek k pokynům k vyplnění přiznání k dani dědické
(Vzor č. 5) 25 5409Přiznání k dani dědické
(Vzor č. 8) 25 5461Přiznání k dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí
(Vzor č. 8) 25 5462Pokyny k vyplnění přiznání k dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí
(Vzor č. 9) 25 5509Přiznání k dani dědické při nabytí majetku osvobozeného od daně podle § 20 odst. 4 zákona
(Vzor č. 1) 25 5510Pokyny k vyplnění přiznání k dani dědické při nabytí majetku osvobozeného od daně podle § 20 odst. 4 zákona
(Vzor č. 4) 25 5511Příloha k přiznání k dani dědické při nabytí majetku osvobozeného od daně podle § 20 odst. 4 zákona
(Vzor č. 1) 25 MF - 6Daň dědická, daň darovací, daň z převodu nemovitostí
(Vzor č. 11) 25 MF - 7Upozornění na daňové povinnosti v roce 2008
(Vzor č. 11) 25 MF-Inf 9Změna v oblasti právní úpravy daně dědické, daně darovací a daně z převodu nemovitostí v rámci Reformy veřejných financí
(Vzor č. 1) Daň darovací
25 5406Pokyny k vyplnění přiznání k dani darovací
(Vzor č. 10) 25 5406/aDodatek k pokynům k vyplnění přiznání k dani darovací
(Vzor č. 5) 25 5409/1Přiznání k dani darovací
(Vzor č. 9) 25 5433Příloha k přiznání k dani darovací
(Vzor č. 7) 25 5461Přiznání k dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí
(Vzor č. 8) 25 5462Pokyny k vyplnění přiznání k dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí
(Vzor č. 9) 25 5512Přiznání k dani darovací při nabytí majetku osvobozeného od daně podle § 20 odst. 4 zákona
(Vzor č. 1) 25 5513Pokyny k přiznání k dani darovací při nabytí majetku osvobozeného od daně podle § 20 odst. 4 zákona
(Vzor č. 4) 25 5514Příloha k přiznání k dani darovací při nabytí majetku osvobozeného od daně podle § 20 odst. 4 zákona
(Vzor č. 1) 25 MF - 6Daň dědická, daň darovací, daň z převodu nemovitostí
(Vzor č. 11) 25 MF - 7Upozornění na daňové povinnosti v roce 2008
(Vzor č. 11) 25 MF-Inf 9Změna v oblasti právní úpravy daně dědické, daně darovací a daně z převodu nemovitostí v rámci Reformy veřejných financí
(Vzor č. 1) Daň z převodu nemovitostí
25 5402Příloha č. 1 k přiznání k dani z převodu nemovitostí - převod nemovitosti kupní smlouvou od 1. 1. 2004
(Vzor č. 6) 25 5402/APříloha č. 1 k přiznání k dani z převodu nemovitostí - převod nemovitosti směnnou smlouvou od 1. 1. 2004
(Vzor č. 3) 25 5402/BPříloha č. 1 k přiznání k dani z převodu nemovitostí - ostatní převody nemovitosti od 1. 1. 2004
(Vzor č. 2) 25 5410Přiznání k dani z převodu nemovitostí od 1. 1. 2004
(Vzor č. 10) 25 5411Pokyny k vyplnění přiznání k dani z převodu nemovitostí od 1. 1. 2004
(Vzor č. 13) 25 5461Přiznání k dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí
(Vzor č. 8) 25 5462Pokyny k vyplnění přiznání k dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí
(Vzor č. 9) 25 5522Nepovinná příloha č. 1 - Výměna nemovitostí - pomůcka pro stanovení základu daně u směnné smlouvy
(Vzor č. 1) 25 5523Nepovinná příloha č. 2 - Zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví k nemovitostem dohodou
(Vzor č. 1) 25 MF - 6Daň dědická, daň darovací, daň z převodu nemovitostí
(Vzor č. 11) 25 MF - 7Upozornění na daňové povinnosti v roce 2008
(Vzor č. 11) 25 MF-Inf 1Změna v podání daňového přiznání a v placení daně z převodu nemovitostí od 1. 1. 2004
(Vzor č. 3) 25 MF-Inf 2Další informace k vyměření a placení daně z převodu nemovitostí od 1. 1. 2004
(Vzor č. 5) 25 MF-Inf 3Vyměření a placení daně z převodu nemovitostí u převodů a přechodů vlastnického práva k nemovitostem uskutečněným do 31. 12. 2003
(Vzor č. 1) 25 MF-Inf 9Změna v oblasti právní úpravy daně dědické, daně darovací a daně z převodu nemovitostí v rámci Reformy veřejných financí
(Vzor č. 1)http://cds.mfcr.cz/sys/cds/scripts/tiskopisy/tiskopisy-pdf2009/5433_7.pdf
http://cds.mfcr.cz/sys/cds/scripts/tiskopisy/tiskopisy-pdf2009/5461_8.pdf
http://cds.mfcr.cz/sys/cds/scripts/tiskopisy/tiskopisy-pdf2009/5462_9.pdf
http://cds.mfcr.cz/sys/cds/scripts/tiskopisy/tiskopisy-pdf2009/MF-7_12.pdf
http://cds.mfcr.cz/sys/cds/scripts/tiskopisy/tiskopisy-pdf2009/MF-Inf9_1.pdf
http://cds.mfcr.cz/sys/cds/scripts/tiskopisy/tiskopisy-pdf2009/5461_8.pdf
http://cds.mfcr.cz/sys/cds/scripts/tiskopisy/tiskopisy-pdf2009/5462_9.pdf
http://cds.mfcr.cz/sys/cds/scripts/tiskopisy/tiskopisy-pdf2009/5522_1.pdf
http://cds.mfcr.cz/sys/cds/scripts/tiskopisy/tiskopisy-pdf2009/5523_1.pdf
http://cds.mfcr.cz/sys/cds/scripts/tiskopisy/tiskopisy-pdf2009/MF-7_12.pdf
http://cds.mfcr.cz/sys/cds/scripts/tiskopisy/tiskopisy-pdf2009/MF-Inf9_1.pdf
http://cds.mfcr.cz/sys/cds/scripts/tiskopisy/tiskopisy-pdf2008/5101_14.pdf
http://cds.mfcr.cz/sys/cds/scripts/tiskopisy/tiskopisy-pdf2008/5101a_7.pdf
http://cds.mfcr.cz/sys/cds/scripts/tiskopisy/tiskopisy-pdf2008/5405_14.pdf
http://cds.mfcr.cz/sys/cds/scripts/tiskopisy/tiskopisy-pdf2008/5405-1_15.pdf
http://cds.mfcr.cz/sys/cds/scripts/tiskopisy/tiskopisy-pdf2008/5405-1a_15.pdf
http://cds.mfcr.cz/sys/cds/scripts/tiskopisy/tiskopisy-pdf2008/5405-AJ_14.pdf
http://cds.mfcr.cz/sys/cds/scripts/tiskopisy/tiskopisy-pdf2008/5405-P1_3.pdf
http://cds.mfcr.cz/sys/cds/scripts/tiskopisy/tiskopisy-pdf2008/5405-P1a_3.pdf
http://cds.mfcr.cz/sys/cds/scripts/tiskopisy/tiskopisy-pdf2008/5405-P2_3.pdf
http://cds.mfcr.cz/sys/cds/scripts/tiskopisy/tiskopisy-pdf2008/5405-P2a_3.pdf
http://cds.mfcr.cz/sys/cds/scripts/tiskopisy/tiskopisy-pdf2008/5405-P3_3.pdf
http://cds.mfcr.cz/sys/cds/scripts/tiskopisy/tiskopisy-pdf2008/5405-P3a_3.pdf
http://cds.mfcr.cz/sys/cds/scripts/tiskopisy/tiskopisy-pdf2008/5405-P4_7.pdf
http://cds.mfcr.cz/sys/cds/scripts/tiskopisy/tiskopisy-pdf2008/5405-P4a_7.pdf
http://cds.mfcr.cz/sys/cds/scripts/tiskopisy/tiskopisy-pdf2008/5405-P5_3.pdf
http://cds.mfcr.cz/sys/cds/scripts/tiskopisy/tiskopisy-pdf2008/5405-P5a_3.pdf
http://cds.mfcr.cz/sys/cds/scripts/tiskopisy/tiskopisy-pdf2008/5405-P6_1.pdf
http://cds.mfcr.cz/sys/cds/scripts/tiskopisy/tiskopisy-pdf2008/5405-P6a_1.pdf
http://cds.mfcr.cz/sys/cds/scripts/tiskopisy/tiskopisy-pdf2008/5405a_2.pdf
http://cds.mfcr.cz/sys/cds/scripts/tiskopisy/tiskopisy-pdf2008/5405aj_1.pdf
http://cds.mfcr.cz/sys/cds/scripts/tiskopisy/tiskopisy-pdf2008/5405c_2.pdf
http://cds.mfcr.cz/sys/cds/scripts/tiskopisy/tiskopisy-pdf2008/5466_11.pdf
http://cds.mfcr.cz/sys/cds/scripts/tiskopisy/tiskopisy-pdf2008/5466-1_7.pdf
http://cds.mfcr.cz/sys/cds/scripts/tiskopisy/tiskopisy-pdf2008/5466-A_7.pdf
http://cds.mfcr.cz/sys/cds/scripts/tiskopisy/tiskopisy-pdf2008/5478_8.pdf
http://cds.mfcr.cz/sys/cds/scripts/tiskopisy/tiskopisy-pdf2008/5516_8.pdf
http://cds.mfcr.cz/sys/cds/scripts/tiskopisy/tiskopisy-pdf2008/MF-1_13.pdf
http://cds.mfcr.cz/sys/cds/scripts/tiskopisy/tiskopisy-pdf2008/MF-7_11.pdf
http://cds.mfcr.cz/sys/cds/scripts/tiskopisy/tiskopisy-pdf2008/5101_14.pdf
http://cds.mfcr.cz/sys/cds/scripts/tiskopisy/tiskopisy-pdf2008/5102_14.pdf
http://cds.mfcr.cz/sys/cds/scripts/tiskopisy/tiskopisy-pdf2008/5105_7.pdf
http://cds.mfcr.cz/sys/cds/scripts/tiskopisy/tiskopisy-pdf2008/5241_3.pdf
http://cds.mfcr.cz/sys/cds/scripts/tiskopisy/tiskopisy-pdf2008/5246_3.pdf
http://cds.mfcr.cz/sys/cds/scripts/tiskopisy/tiskopisy-pdf2008/5457_18.pdf
http://cds.mfcr.cz/sys/cds/scripts/tiskopisy/tiskopisy-pdf2008/5457-AJ_18.pdf
http://cds.mfcr.cz/sys/cds/scripts/tiskopisy/tiskopisy-pdf2008/5459_14.pdf
http://cds.mfcr.cz/sys/cds/scripts/tiskopisy/tiskopisy-pdf2008/5459-1_13.pdf
http://cds.mfcr.cz/sys/cds/scripts/tiskopisy/tiskopisy-pdf2008/5460_16.pdf
http://cds.mfcr.cz/sys/cds/scripts/tiskopisy/tiskopisy-pdf2008/5412-A_10.pdf
http://cds.mfcr.cz/sys/cds/scripts/tiskopisy/tiskopisy-pdf2008/5480_8.pdf
http://cds.mfcr.cz/sys/cds/scripts/tiskopisy/tiskopisy-pdf2008/5508_3.pdf
http://cds.mfcr.cz/sys/cds/scripts/tiskopisy/tiskopisy-pdf2008/5521_2.pdf
http://cds.mfcr.cz/sys/cds/scripts/tiskopisy/tiskopisy-pdf2008/5521-a_2.pdf
http://cds.mfcr.cz/sys/cds/scripts/tiskopisy/tiskopisy-pdf2008/5525_3.pdf
http://cds.mfcr.cz/sys/cds/scripts/tiskopisy/tiskopisy-pdf2008/5525-a_3.pdf
http://cds.mfcr.cz/sys/cds/scripts/tiskopisy/tiskopisy-pdf2008/5526_2.pdf
http://cds.mfcr.cz/sys/cds/scripts/tiskopisy/tiskopisy-pdf2008/5527_2.pdf
http://cds.mfcr.cz/sys/cds/scripts/tiskopisy/tiskopisy-pdf2008/MF-7_11.pdf
http://cds.mfcr.cz/sys/cds/scripts/tiskopisy/tiskopisy-pdf2008/5407_12.pdf
http://cds.mfcr.cz/sys/cds/scripts/tiskopisy/tiskopisy-pdf2008/5407-1_12.pdf
http://cds.mfcr.cz/sys/cds/scripts/tiskopisy/tiskopisy-pdf2008/5408_15.pdf
http://cds.mfcr.cz/sys/cds/scripts/tiskopisy/tiskopisy-pdf2008/MF-4_13.pdf
http://cds.mfcr.cz/sys/cds/scripts/tiskopisy/tiskopisy-pdf2008/MF-7_11.pdf
http://cds.mfcr.cz/sys/cds/scripts/tiskopisy/tiskopisy-pdf2008/MF-Inf11_1.pdf
http://cds.mfcr.cz/sys/cds/scripts/tiskopisy/tiskopisy-pdf2008/5420_5.pdf
http://cds.mfcr.cz/sys/cds/scripts/tiskopisy/tiskopisy-pdf2008/5450_9.pdf
http://cds.mfcr.cz/sys/cds/scripts/tiskopisy/tiskopisy-pdf2008/5450-1_12.pdf
http://cds.mfcr.cz/sys/cds/scripts/tiskopisy/tiskopisy-pdf2008/5532_1.pdf
http://cds.mfcr.cz/sys/cds/scripts/tiskopisy/tiskopisy-pdf2008/5533_1.pdf
http://cds.mfcr.cz/sys/cds/scripts/tiskopisy/tiskopisy-pdf2008/5534_1.pdf
http://cds.mfcr.cz/sys/cds/scripts/tiskopisy/tiskopisy-pdf2008/5535_1.pdf
http://cds.mfcr.cz/sys/cds/scripts/tiskopisy/tiskopisy-pdf2008/MF-5_7.pdf
http://cds.mfcr.cz/sys/cds/scripts/tiskopisy/tiskopisy-pdf2008/MF-7_11.pdf
http://cds.mfcr.cz/sys/cds/scripts/tiskopisy/tiskopisy-pdf2008/MF-Inf4_1.pdf
http://cds.mfcr.cz/sys/cds/scripts/tiskopisy/tiskopisy-pdf2008/MF-Inf8_1.pdf
http://cds.mfcr.cz/sys/cds/scripts/tiskopisy/tiskopisy-pdf2008/MF-Inf10_1.pdf
http://cds.mfcr.cz/sys/cds/scripts/tiskopisy/tiskopisy-pdf2008/5403_10.pdf
http://cds.mfcr.cz/sys/cds/scripts/tiskopisy/tiskopisy-pdf2008/5403-a_5.pdf
http://cds.mfcr.cz/sys/cds/scripts/tiskopisy/tiskopisy-pdf2008/5409_8.pdf
http://cds.mfcr.cz/sys/cds/scripts/tiskopisy/tiskopisy-pdf2008/5461_8.pdf
http://cds.mfcr.cz/sys/cds/scripts/tiskopisy/tiskopisy-pdf2008/5462_9.pdf
http://cds.mfcr.cz/sys/cds/scripts/tiskopisy/tiskopisy-pdf2008/5509_1.pdf
http://cds.mfcr.cz/sys/cds/scripts/tiskopisy/tiskopisy-pdf2008/5510_4.pdf
http://cds.mfcr.cz/sys/cds/scripts/tiskopisy/tiskopisy-pdf2008/5511_1.pdf
http://cds.mfcr.cz/sys/cds/scripts/tiskopisy/tiskopisy-pdf2008/MF-6_11.pdf
http://cds.mfcr.cz/sys/cds/scripts/tiskopisy/tiskopisy-pdf2008/MF-7_11.pdf
http://cds.mfcr.cz/sys/cds/scripts/tiskopisy/tiskopisy-pdf2008/MF-Inf9_1.pdf
http://cds.mfcr.cz/sys/cds/scripts/tiskopisy/tiskopisy-pdf2008/5406_10.pdf
http://cds.mfcr.cz/sys/cds/scripts/tiskopisy/tiskopisy-pdf2008/5406-a_5.pdf
http://cds.mfcr.cz/sys/cds/scripts/tiskopisy/tiskopisy-pdf2008/5409-1_9.pdf
http://cds.mfcr.cz/sys/cds/scripts/tiskopisy/tiskopisy-pdf2008/5433_7.pdf
http://cds.mfcr.cz/sys/cds/scripts/tiskopisy/tiskopisy-pdf2008/5461_8.pdf
http://cds.mfcr.cz/sys/cds/scripts/tiskopisy/tiskopisy-pdf2008/5462_9.pdf
http://cds.mfcr.cz/sys/cds/scripts/tiskopisy/tiskopisy-pdf2008/5512_1.pdf
http://cds.mfcr.cz/sys/cds/scripts/tiskopisy/tiskopisy-pdf2008/5513_4.pdf
http://cds.mfcr.cz/sys/cds/scripts/tiskopisy/tiskopisy-pdf2008/5514_1.pdf
http://cds.mfcr.cz/sys/cds/scripts/tiskopisy/tiskopisy-pdf2008/MF-6_11.pdf
http://cds.mfcr.cz/sys/cds/scripts/tiskopisy/tiskopisy-pdf2008/MF-7_11.pdf
http://cds.mfcr.cz/sys/cds/scripts/tiskopisy/tiskopisy-pdf2008/MF-Inf9_1.pdf
http://cds.mfcr.cz/sys/cds/scripts/tiskopisy/tiskopisy-pdf2008/5402_6.pdf
http://cds.mfcr.cz/sys/cds/scripts/tiskopisy/tiskopisy-pdf2008/5402-A_3.pdf
http://cds.mfcr.cz/sys/cds/scripts/tiskopisy/tiskopisy-pdf2008/5402-B_2.pdf
http://cds.mfcr.cz/sys/cds/scripts/tiskopisy/tiskopisy-pdf2008/5410_10.pdf
http://cds.mfcr.cz/sys/cds/scripts/tiskopisy/tiskopisy-pdf2008/5411_13.pdf
http://cds.mfcr.cz/sys/cds/scripts/tiskopisy/tiskopisy-pdf2008/5461_8.pdf
http://cds.mfcr.cz/sys/cds/scripts/tiskopisy/tiskopisy-pdf2008/5462_9.pdf
http://cds.mfcr.cz/sys/cds/scripts/tiskopisy/tiskopisy-pdf2008/5522_1.pdf
http://cds.mfcr.cz/sys/cds/scripts/tiskopisy/tiskopisy-pdf2008/5523_1.pdf
http://cds.mfcr.cz/sys/cds/scripts/tiskopisy/tiskopisy-pdf2008/MF-6_11.pdf
http://cds.mfcr.cz/sys/cds/scripts/tiskopisy/tiskopisy-pdf2008/MF-7_11.pdf
http://cds.mfcr.cz/sys/cds/scripts/tiskopisy/tiskopisy-pdf2008/MF-Inf1_3.pdf
http://cds.mfcr.cz/sys/cds/scripts/tiskopisy/tiskopisy-pdf2008/MF-Inf2_5.pdf
http://cds.mfcr.cz/sys/cds/scripts/tiskopisy/tiskopisy-pdf2008/MF-Inf3_1.pdf
http://cds.mfcr.cz/sys/cds/scripts/tiskopisy/tiskopisy-pdf2008/MF-Inf9_1.pdf

12.14.2008

Sběr a výkup kovového odpadu bude přísnější

Poslanci schválili novelu odpadového zákona
sběr a výkup kovového odpadu bude přísnější 26.9.2008

Poslanecká sněmovna v úterý 23.9. 2008 definitivně schválila poslaneckou novelu zákona o odpadech.Poslanecká novela zákona o odpadech výrazným způsobem zpřísňuje režim v případech sběru a výkupu kovového odpadu. Cílem novely, na níž se Ministerstvo životního prostředí podílelo, je reagovat na v poslední době velmi frekventované případy krádeží různých kovových předmětů (např. kanalizačních poklopů, dopravních značek či kolejnic). V mnoha případech se přitom jednalo o činnost spojenou se značným stupněm společenské nebezpečnosti (z poslední doby například krádež náhrobních destiček v terezínském památníku).Nově přijatá úprava v první řadě obsahuje zákaz výkupu některého odpadu od fyzických osob. „Preferovali jsme sice více senátní verzi návrhu, ale klíčové je, že byla přijata změna odpadového zákona, která pomůže eliminovat přetrvávající problém nebezpečných a společensky nemravných krádeží kovů," říká ministr životního prostředí Martin Bursík. MŽP tak nyní provede revizi prováděcí vyhlášky tak, aby byl splněn cíl novely - tedy přestaly se vyplácet krádeže kovů, a přitom poctiví občané měli možnost kovový odpad odevzdat do výkupen za úplatu.Platit za vykoupený odpad bude napříště možné pouze bezhotovostně. Zpřísňuje se také povinnost provozovatelů sběren a výkupen v evidenci a identifikaci osob, které odpady odevzdaly, ale i samotného odpadu. U vybraného kovového odpadu, který je v praxi nejčastěji terčem nelegální činnosti (dopravní značky, kolejnice, kovová umělecká díla nebo pietní a bohoslužebné předměty) se přímo v zákoně stanovuje zákaz jejich rozebírání či postupování dalším osobám, a to ve lhůtě 48 hodin od jejich odebrání nebo vykoupení. S tím souvisí i připojená novela zákona o Policii ČR, která dává policistům oprávnění vstupovat i do sběren a výkupen odpadu. Zdroj: MŽP

Labels:


Recyklační poplatek se bude týkat i některých nově registrovaných ojetin

Recyklační poplatek se bude týkat i některých nově registrovaných ojetin
10.12.2008, Zdroj: Ministerstvo životního prostředí

Podle novely zákona o odpadech, která vstupuje v účinnost 1. lednem 2009, budou muset noví majitelé ojetých vozidel, která nesplňují ani emisní normu EURO 3, zaplatit poplatek [1].
Podle novely zákona o odpadech, která vstupuje v účinnost 1. lednem 2009, budou muset noví majitelé ojetých vozidel, která nesplňují ani emisní normu EURO 3, zaplatit poplatek [1]. Z něho bude Státní fond životního prostředí ČR (SFŽP) přispívat na ekologickou likvidaci autovraků. Výši poplatku zákon stanovuje od tří do deseti tisíc korun podle plnění příslušné emisní normy. Vozů, které splňují alespoň normu EURO 3, se tento poplatek netýká.

Automobilová doprava je vedle vytápění domácností hnědým uhlím největším viníkem zhoršující se kvality českého ovzduší, především v emisích pevných částic (PM2,5 a PM10). V ČR pokračuje nárůst výkonů automobilové dopravy, zejména individuální. Výkony nákladní silniční dopravy sice meziročně stagnují, ale emise z nákladní dopravy stouply od roku 1990 na dvouapůlnásobek. Narůstá i počet registrovaných osobních (o 4,2 % v roce 2007 oproti roku 2006) i nákladních aut (o 14,2 % ve stejném období).

Doprava se podílí na emisích pevných částic společně s otěry pneumatik a sekundárním znečištěním (víření již emitovaného znečištění) 34 %, u emisí CO 46 %, NOx 34 % a skleníkových plynů 13 %. Doprava je zásadní příčinou nepříznivého vývoje celkových emisí skleníkových plynů a znečištění ovzduší přízemním ozonem.

Velmi vysoké je navíc průměrné stáří vozového parku osobní dopravy - v České republice okolo 14,5 roku, což je v Evropě významně nadprůměrné číslo. To s sebou nese, kromě zhoršené plynulosti silničního provozu, i velmi konkrétní negativní dopady na životní prostředí. Čím starší vůz, tím více znečištění vypouští z výfuku do ovzduší. A zároveň čím starší auto, tím náročnější, složitější a dražší je jeho rozebrání a ekologická likvidace.

Poplatek se za každý automobil platí pouze jednou. U dovezeného vozidla jej zaplatí jeho nový majitel při první registraci svého vozu do registru silničních vozidel ČR. Pokud již bylo vozidlo v ČR registrováno, zaplatí tento poplatek při první přeregistraci jeho nový majitel. Poplatek se týká pouze vozidel kategorie M1 nebo N1, tedy osobních a lehkých užitkových vozidel do 3,5 t. Poplatek se nevztahuje na motocykly, ale ani na veterány a sportovní speciály, které se nezapisují do registru silničních, ale historických a sportovních vozidel.

Výše poplatku se odvíjí od emisní normy EURO, kterou dané vozidlo splňuje. Nejvyšší částku (10 000 Kč) budou noví majitelé platit za vozidla, která znečišťují ovzduší nejvíce, protože nesplňují vůbec žádnou z emisních norem EURO. Za registraci vozidla, které plní normu EURO 1 je poplatek stanoven ve výši 5 000 Kč a v případě registrace vozidla, které plní limity normy EURO 2, poplatek činí 3000 Kč. Automobily splňující alespoň normu EURO 3 (platnou cca od roku 2000) nebudou zpoplatněny vůbec, stejně jako vozy plnící normu EURO 4 (od roku 2005) či dokonce EURO 5, která teprve vejde v platnost.

EURO normu, do které jejich vozidlo spadá, najdou majitelé v osvědčení o registraci vozidla (dříve tzv. velký technický průkaz). Zde může být buď přímo uvedena mezní hodnota emisí např. EURO 2 nebo je uveden konkrétní emisní předpis EHK/OSN (např. 83.01C) či emisní směrnice EHS/ES (např. 94/12). V tomto případě se nejdříve určí, které mezní hodnotě emisí (EURO) daný předpis či směrnice odpovídají a z tohoto se stanový vlastní výše poplatku. Tabulku převodu příslušných předpisů EHK/OSN a směrnic EHS/ES poskytne Ministerstvo dopravy, které je gestorem těchto nařízení [2].Původních majitelů vozů se novela nijak nedotkne. Opatření v novele zákona směřuje k tomu, aby potencionální kupci starších vozidel neplnících alespoň emisní normu EURO 3, svůj záměr přehodnotili a koupili si raději vozidlo novější, šetrnější k životnímu prostředí.
Novela zákona o odpadech byla předkládána rovněž z toho důvodu, že ve stávajícím znění byl poplatek vztažen pouze na dovážená vozidla, což není v souladu s platnou legislativou EU. Poplatek měl obdobný charakter jako clo, byl tedy v rozporu s přístupovou smlouvou ČR k Evropské unii. ČR proto bylo doporučeno vztáhnout poplatek na všechna vozidla, nikoli jen na dovážená.

Poznámky:
[1] Všechny nově prodané vozy v Evropské unii musí plnit emisní normy EURO, kterými se musí řídit výrobci vozidel. Normy EURO označují platné emisní limity výfukových zplodin silničních motorových vozidel. Cílem je postupné snižování obsahu oxidů dusíku, nespálených uhlovodíků, oxidu uhelnatého a pevných částic v emisích. Jako první byla v roce 1992 zavedena norma EURO 1. Od té doby vstoupily v platnost normy EURO 2 (1996), EURO 3 (2000), EURO 4 (2005) a od 1. září 2009 začne platit limit EURO 5. Orientačně tak může majiteli sloužit k přehledu plnění norem EURO jejich vozidel rok výroby vozu.
[2] Zákon stanovuje, že výše vybíraného poplatku je stanovena na základě mezních hodnot emisí (úrovně EURO), který je dokládán zápisem v osvědčení o registraci vozidla. Při jeho stanovování mohou v principu nastat tři situace, a to:
A) V osvědčení o registraci vozidla (resp. v technickém průkazu) je uvedena přímo mezní hodnota emisí např. EURO 2. V tomto případě výše poplatku přímo koresponduje s tímto údajem. B) V osvědčení o registraci vozidla (resp. v technickém průkazu) není uvedena přímo mezní hodnota emisí např. EURO 2, je však uveden konkrétní emisní předpis EHK/OSN (např. 83.01C) či emisní směrnice EHS/ES (např. 94/12). V tomto případě se nejdříve určí, které mezní hodnotě emisí (EURO) daný předpis či směrnice odpovídají a z tohoto se stanový vlastní výše poplatku. C) V osvědčení o registraci vozidla (resp. v technickém průkazu) není uvedena přímo mezní hodnota emisí např. EURO 2, ani konkrétní emisní předpis EHK/OSN (např. 83.01C) či emisní směrnice EHS/ES (např. 94/12). V tomto případě se vychází z předpokladu, že vozidlo neplní ani nejnižší mezní hodnotu emisí - EURO 1 - a tudíž tomu odpovídá výše poplatku 10 000 Kč. Tento předpoklad je dán tím, že při typovém schvalování vozidel v minulosti, která již plnila mezní hodnotu emisí EURO 1 byl emisní předpis v rámci schválení technické způsobilosti uváděn, potažmo zapisován do technického průkazu. V případě, že žadatel o první registraci či přeregistraci se domnívá, že vozidlo i přes absenci zápisu plní určitou mezní hodnotu emisí a může tuto skutečnost věrohodně prokázat, provede na základě tohoto prokázání úřad zápis plnění emisní normy do technického průkazu či osvědčení o registraci vozidla a dále se postupuje podle bodu B).

Labels:


12.11.2008

Změny ve zdravotním pojištění od 1.1.2009


Změny
ve zdravotním pojištění od 1. ledna
2009
  
9.12.2008,
Zdroj: VZP

Na
základě nařízení vlády č.
365/2008 Sb. dochází u osob samostatně výdělečně
činných ke změně minimálního a
maximálního vyměřovacího základu
pro výpočet pojistného na zdravotní
pojištění.


Minimální
vyměřovací základ osob samostatně
výdělečně činných


Minimální
vyměřovací základ OSVČ činí
dvanáctinásobek 50 % průměrné měsíční
mzdy v národním hospodářství.
Za průměrnou měsíční mzdu
v národním hospodářství se
považuje částka, která se vypočte jako
součin všeobecného vyměřovacího
základu stanoveného nařízením vlády
pro účely důchodového pojištění
za kalendářní rok, který o dva roky
předchází kalendářnímu roku,
pro který se průměrná mzda zjišťuje,
a přepočítacího koeficientu stanoveného
nařízením vlády pro účely
důchodového pojištění pro úpravu
tohoto všeobecného vyměřovacího
základu. Takto vypočtená částka
průměrné mzdy se zaokrouhluje na celé koruny
nahoru.


Podle
nařízení vlády č. 365/2008 Sb. ze dne
22. září 2008 je výše všeobecného
vyměřovacího základu za rok 2007 stanovena na
21 527 Kč a výše přepočítacího
koeficientu činí 1,0942. Pro rok 2009 činí
průměrná měsíční mzda 23 555
Kč. Minimální měsíční
vyměřovací základ pro měsíce roku
2009 je tudíž
11 777,50 Kč. Z toho
minimální měsíční záloha
na pojistné
je po zaokrouhlení rovna částce
1 590 Kč.


Zálohu
ve výši 1 590 Kč musí poprvé za
leden 2009
(posledním dnem splatnosti je 9. 2. 2009)
uhradit OSVČ, které zahajují v roce 2009
samostatnou výdělečnou činnost, nebo i ty,
které podle Přehledu za rok 2007 platily v roce 2008
zálohy nižší než 1 590 Kč,

s výjimkou osob, které nemají stanoven
minimální vyměřovací základ. 


 


Maximální
vyměřovací základ osob samostatně
výdělečně činných


Maximální
vyměřovací základ OSVČ činí
čtyřicetiosminásobek průměrné mzdy.
Definice průměrné mzdy je stejná jako při
stanovení minimálního vyměřovacího
základu, tzn. že se pro rok 2009 vychází
z částky 23 555 Kč.
Maximální
vyměřovací základ v roce 2009 bude činit
1 130 640 Kč, maximální měsíční
vyměřovací základ bude 94 220 Kč
a maximální záloha na pojistné je
stanovena na 12 720 Kč.


Na
základě této změny se výše
zálohy změní od ledna 2009 osobám
samostatně výdělečně činným,
které v roce 2008 platily zálohu 11 643 Kč,

tj. v maximální výši určené
pro rok 2008,
ale záloha vypočtená podle příjmů
dosažených v roce 2007 byla vyšší.U
OSVČ, které byly v roce 2008 též
zaměstnancem a součet vyměřovacích základů
ze zaměstnání a vyměřovacího
základu ze samostatné výdělečné
činnosti dosažených v roce 2008 přesáhl
1 034 880 Kč, se bude při vyúčtování
pojistného za rok 2008 postupovat podle ustanovení §
3a odst. 5 zákona č. 592/1992 Sb., ve znění
pozdějších předpisů. Znamená to,
že se o přesahující částku sníží
vyměřovací základ OSVČ, a je-li
přesahující částka vyšší
než vyměřovací základ ze samostatné
výdělečné činnosti, sníží
se o zbytek přesahující částky
vyměřovací základ/y ze zaměstnání. 


 


Vyměřovací
základ pro platbu pojistného státem


Od
1. 1. 2008 činí vyměřovací základ
pro pojistné hrazené státem 25 %
všeobecného vyměřovacího základu
stanoveného nařízením vlády pro
účely důchodového pojištění
za kalendářní rok, který o dva roky
předchází kalendářnímu roku,
pro který se vyměřovací základ
zjišťuje. Na základě přechodných
ustanovení zákona č. 261/2007 Sb., který
nově stanovil tuto definici,
se vyměřovací
základ pro rok 2008 pro platbu pojistného státem
použije i pro rok 2009.


Na
základě tohoto přechodného ustanovení
bude i v roce 2009 činit vyměřovací
základ částku 5 013 Kč.
Z tohoto
vyměřovacího základu bude stát i
v roce 2009 platit za osoby, za které je podle zvláštního
právního předpisu plátcem pojistného
stát,
měsíčně pojistné ve výši
677 Kč.
Kromě samotné platby pojistného
státem lze výši tohoto vyměřovacího
základu použít jako odpočtu u některých
zaměstnanců podle § 3 odst. 7 zákona č.
592/1992 Sb., ve znění pozdějších
předpisů.


 
This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]