1.27.2012

MPSV loni provedlo téměř 167 tisíc kontrol zaměřených na potírání nelegální práce


19.1.2012, Praha, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí


V loňském roce pokračovaly kontrolní orgány v působnosti MPSV v provádění společných kontrol v oblasti dodržování pracovněprávních předpisů a předpisů v oblasti zaměstnanosti. V součtu bylo loni provedeno 166 756 kontrol, na nichž se podílel Státní úřad inspekce práce, ČSSZ a Úřad práce ČR. Probíhaly také tzv. koordinované kontroly (resort je realizuje již od září 2010), na nichž participují výše vyjmenované organizace resortu s Policií ČR, Celní správou a dalšími složkami státní správy. Cílem kontrol je zlepšení vymahatelnosti práva zejména ve vztahu k nelegální práci, nedodržování pracovněprávních předpisů a obcházení placení odvodů na sociální a zdravotní pojištění. Od května 2011 koordinace těchto kontrol přešla na Státní úřad inspekce práce.
Kontroly zaměřené na oblast nelegálního zaměstnávání budou pokračovat i v letošním roce. Na území ČR bude provedeno minimálně 6 mimořádných kontrolních akcí zaměřených na oblasti podnikání (trhu práce), kde je reálný předpoklad nebo již existující signály výkonu nelegální práce. V rámci 6 mimořádných kontrolních akcí bude provedeno 15 000 kontrol,“ říká ministr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek. 
Chystá se i 20 000 kontrol zaměstnavatelů, u nichž je podezření na možnost nelegální práce. Část těchto kontrol bude provedena společně s ČSSZ a dalšími orgány. Při výběru konkrétních subjektů pro kontrolu se bude vycházet ze všech dostupných informací (z poradenství, z kontrolní činnosti inspekce práce, z podnětů a informací od jiných institucí). Celkem MPSV letos plánuje provést na 200 tisíc resortních kontrol, tedy všech kontrol v gesci Státního úřadu inspekce práce (SÚIP) a ČSSZ. Legislativa platná od ledna 2012 také zpřísňuje postih jak výkonu nelegálního zaměstnání (tedy pro „zaměstnance“) na 100 tisíc Kč a zaměstnavateli za umožnění takového výkonu je možné uložit pokutu ve výši 250 000 až 10 milionů Kč.
Příklad úspěšné koordinované kontrolní akce
Při kontrole v jedné ze dvou provozoven zaměstnavatele v oblasti maloobchodu v Moravskoslezském kraji bylo zjištěno, že jednatelka společnosti vykonávala práci prodavačky bez pracovněprávního vztahu nebo jiné smlouvy. Následnou kontrolou dokladů bylo zjištěno, že se jedná o uchazečku o zaměstnání. Dále bylo podle zápisu v Obchodním rejstříku zjištěno, že společnost zastupuje i druhá jednatelka, která je rovněž uchazečkou o zaměstnání a postupným dokazováním bylo zjištěno, že také pracovala v druhé provozovně jako prodavačka bez uzavření pracovněprávního vztahu nebo jiné smlouvy (měla však uzavřenu dohodu o provedení práce na jinou profesi – uklízečka).

Situace byla vyhodnocena jako výkon nelegální práce, neboť ani jednatelky společnosti nemohou vykonávat závislou práci pro společnost bez sjednání pracovněprávního vztahu.
Výsledky kontrol za IV. čtvrtletí 2011
Celkem bylo v posledním čtvrtletí provedeno 38 198 kontrol. Zároveň bylo uloženo 1 486 pokut v celkové výši 28 592 064 Kč. Při kontrolách se potvrdila skutečnost, že stále existují na trhu práce zaměstnavatelé, kteří s pracovníky uzavírají pouze dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr, zejména dohody o provedení práce, přestože se jedná o práci, jejíž pravidelný výkon by měli zaměstnavatelé zajišťovat zaměstnanci v pracovním poměru. 
Část kontrolovaných zaměstnavatelů pozitivně hodnotí, že kontrolní orgány provádějí kontrolu společně, takže nemusejí tytéž doklady předkládat opakovaně. Co se týká výkonu nelegální práce, kontroly prokázaly, že se nejedná pouze o nelegální zaměstnávání cizinců. Bez pracovní smlouvy nebo dohody pracují i občané ČR. Kontroly v posledním kvartálu roku mj. odhalily, že bylo zaměstnáno tzv. „na černo“ 540 uchazečů o zaměstnání.

Labels: ,


1.19.2012

Zálohy na sociální zabezpečení může OSVČ dodatečně zvýšit


13.1.2012, Zdroj: Česká správa sociálního zabezpečení

Jaké novinky z oblasti sociálního zabezpečení čekají letos OSVČ?
Zálohy na sociální zabezpečení
Od 1. 1. 2012 může osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ) zálohu na pojistné na důchodové pojištění, kterou uhradí v období splatnosti, ve stejném období dodatečně zvýšit. Dobu splatnosti zálohy na pojistné na důchodové pojištění platná právní úprava stanovuje od 1. do 20. dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, k němuž se záloha vztahuje. V praxi to bude znamenat, že všechny zálohy na pojistné na důchodové pojištění, které budou na účet příslušné okresní správy sociálního zabezpečení připsány do 20. dne následujícího kalendářního měsíce, budou považovány za zálohu na kalendářní měsíc předchozí.

Příklad 1
OSVČ má za leden 2012 povinnost hradit zálohu na pojistné v minimální výši 1 807 Kč. Dne 1. 2. 2012 bude na účet příslušné OSSZ připsána částka 1 807 Kč a dne 20. 2. 2012 bude připsána další částka 1 807 Kč. Obě platby budou považovány za zálohu na pojistné na DP na leden 2012.
Příklad 2

OSVČ má za leden 2012 povinnost hradit zálohu na pojistné v minimální výši 1 807 Kč. Dne 1. 2. 2012 bude na účet příslušné OSSZ připsána částka 1 807 Kč a 21. 2. 2012 bude připsána další částka 1 807 Kč. Platba z 1. 2. 2012 bude zálohou na pojistné na DP na leden 2012 a platba z 21. 2. 2012 bude zálohou na pojistné na DP na únor 2012.

Rovněž splatnost pojistného na nemocenské pojištění je platnou právní úpravou stanovena od 1. do 20. dne následujícího kalendářní měsíce. Od 1. 1. 2012 může OSVČ svůj měsíční základ, který si zvolila, dodatečně zvýšit v období splatnosti pojistného na nemocenské pojištění obdobně jako v případě důchodového pojištění.
Poprvé se bude tímto způsobem postupovat u záloh na pojistné na důchodové a pojistného na nemocenské pojištění za leden 2012. To znamená, že platby připsané na účet příslušné okresní správy sociálního zabezpečení do 20. 2. 2012 budou použity na úhradu zálohy a pojistného na leden 2012.

Další změny
Nově zákon nahlíží i na okruh OSVČ. Za OSVČ se budou považovat pouze OSVČ, jejichž příjmy dosažené výkonem samostatné výdělečné činnosti se považují za příjmy podle § 7 odst. 1 a 2 zákona o daních z příjmů. U OSVČ vykonávající činnost na základě autorskoprávních vztahů se při stanovení vyměřovacího základu po 1. 1. 2012 započítají do přijmu i odměny za užití téhož díla v případech druhé nebo další licenční smlouvy k dílům, které byly vyhotoveny nebo provedeny před 1. 1. 2009 nebo pokud byla licenční smlouva uzavřena před 1. 1. 2009. Rovněž odměny, které náleží OSVČ podle autorského zákona z titulu jiných majetkových práv, se budou od 1. 1. 2012 zahrnovat do příjmu pro stanovení vyměřovacího základu OSVČ.
Pokud zaniknou důvody vedlejší samostatné výdělečné činnosti, bude to příslušná osoba povinna oznámit nejpozději při podání přehledu o příjmech a výdajích.
Údaje o dobách účasti na důchodovém pojištění, o době vyplácení nemocenské a zaplaceném pojistném na důchodové pojištění budou od ledna 2012 správy sociálního zabezpečení zasílat pouze na základě písemné žádosti OSVČ.

Labels:


Změny v platbě zdravotního pojištění OSVČ


18.1.2012, Zdroj: VZP

Ze změn platných od 1. 1. 2012 se největšího počtu plátců pojistného na zdravotní pojištění týká zvýšení minimálních záloh osob samostatně výdělečně činných na 1 697 Kč...
Ze změn platných od 1. 1. 2012 se největšího počtu plátců pojistného na zdravotní pojištění týká zvýšení minimálních záloh osob samostatně výdělečně činných na 1 697 Kč místo dosavadních 1 670 Kč, mění se ale i maximální vyměřovací základ.
Od 1. 1. 2012 se zvyšuje nejen minimální, ale i maximální vyměřovací základ osob samostatně výdělečně činných (OSVČ) a také maximální vyměřovací základ zaměstnanců. Tyto vyměřovací základy souvisejí s výší průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství. Minimální vyměřovací základ u zaměstnanců, resp. zaměstnavatelů zůstává stejný, neboť je navázán na minimální mzdu, která je i nadále 8 000 Kč. Z téhož důvodu se nemění pojistné osob bez zdanitelných příjmů (OBZP) – činí nadále 1 080 Kč. Stejný jako v roce 2011 zůstává vyměřovací základ pro platbu pojistného státem; stát za "své" pojištěnce hradí pojistné ve výši 723 Kč.
Minimální vyměřovací základ OSVČ
Minimální vyměřovací základ OSVČ činí dvanáctinásobek 50 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství. Pro rok 2012 činí průměrná měsíční mzda 25 137 Kč. Minimální měsíční vyměřovací základ pro měsíce roku 2012 je tudíž 12 568,50 Kč. Z toho minimální měsíční záloha na pojistné je po zaokrouhlení rovna částce 1 697 Kč.
Zálohu ve výši 1 697 Kč musí poprvé za leden 2012 uhradit OSVČ, které zahajují v roce 2012 samostatnou výdělečnou činnost, nebo i ty, které podle Přehledu za rok 2010 platily v roce 2011 zálohy nižší než 1 697 Kč, s výjimkou osob, které nemají stanoven minimální vyměřovací základ. Posledním dnem splatnosti lednové zálohy je 8. 2. 2012.
Maximální vyměřovací základ OSVČ
Maximální vyměřovací základ OSVČ činí 72násobek průměrné mzdy, kterou je pro rok 2012 částka 25 137 Kč. Maximální vyměřovací základ v roce 2012 tedy bude činit 1 809 864 Kč, maximální měsíční vyměřovací základ bude 150 822 Kč a maximální záloha na pojistné je stanovena na 20 361 Kč. Tato nová maximální výše zálohy na pojistné bude pro OSVČ platná až od měsíce, ve kterém podají nebo by měly podat Přehled za rok 2011.
Maximální vyměřovací základ pro rok 2012 ve výši 1 809 864 Kč platí i pro zaměstnance.
U OSVČ, které byly v roce 2011 též zaměstnancem a součet vyměřovacích základů ze zaměstnání a vyměřovacího základu ze samostatné výdělečné činnosti dosažených v roce 2011 přesáhl 1 781 280 Kč, se bude při vyúčtování pojistného za rok 2011 postupovat podle ustanovení § 3a odst. 5 zákona č. 592/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Znamená to, že se o přesahující částku sníží vyměřovací základ OSVČ, a je-li přesahující částka vyšší než vyměřovací základ ze samostatné výdělečné činnosti, sníží se o zbytek přesahující částky vyměřovací základ/y ze zaměstnání.
Vyměřovací základ pro platbu pojistného státem
Od 1. 1. 2012 se stanoví vyměřovací základ pro platbu pojistného státem (stejně jako v roce 2011) ve výši 5 355 Kč. Z tohoto vyměřovacího základu bude stát v roce 2012 platit za osoby, za které je podle zvláštního právního předpisu plátcem pojistného, měsíčně pojistné ve výši 723 Kč.
Kromě samotné platby pojistného státem lze výši tohoto vyměřovacího základu použít jako odpočtu u některých zaměstnanců podle § 3 odst. 7 zákona č. 592/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Labels:


1.18.2012

Pokyn GFŘ-D-8


12.1.2012, Zdroj: Česká daňová správa
Byl vydán pokyn stanovující jednotné kurzy za zdaňovací období 2011.
Poplatníci, kteří nevedou účetnictví, použijí pro přepočet cizí měny jednotný kurz stanovený podle § 38 odst. 1 ZDP. Pro přepočet cizích měn neuváděných v kurzovním lístku se použije přepočet přes třetí měnu, kterou si mezi sebou poplatníci dohodnou, případně lze využít služeb znalců se specializací na devizovou problematiku. Aktuální seznamy znalců vedou krajské soudy respektive Městský soud v Praze, v jejichž obvodu má znalec místo trvalého pobytu, popřípadě místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince; podle § 7 odst. 2 zákona č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, v platném znění a dále je seznam znalců zveřejněn na internetových stránkách Ministerstva spravedlnosti na adrese: www.justice.cz.
Stanovený jednotný kurz měn uváděných v kurzovním lístku ČNB:

Země
Měna
Množství
Kód
Jednotný kurz
Austrálie
dolar
1
AUD
18,33
Brazílie
real
1
BRL
10,53
Bulharsko
lev
1
BGN
12,58
Čína
renminbi
1
CNY
2,73
Dánsko
koruna
1
DKK
3,30
EMU
euro
1
EUR
24,60
Filipíny
peso
100
PHP
40,69
Hongkong
dolar
1
HKD
2,26
Chorvatsko
kuna
1
HRK
3,30
Indie
rupie
100
INR
37,57
Indonesie
rupie
1000
IDR
2,01
Izrael
šekel
1
ILS
4,91
Japonsko
jen
100
JPY
22,18
Jihoafrická republika
rand
1
ZAR
2,43
Jižní Korea
won
100
KRW
1,59
Kanada
dolar
1
CAD
17,83
Litva
litas
1
LTL
7,12
Lotyšsko
lat
1
LVL
34,84
Maďarsko
forint
100
HUF
8,79
Malajsie
ringgit
1
MYR
5,76
Mexiko
peso
1
MXN
1,41
MMF
SDR
1
XDR
27,82
Norsko
koruna
1
NOK
3,16
Nový Zéland
dolar
1
NZD
14,04
Polsko
zlotý
1
PLN
5,96
Rumunsko
nové leu
1
RON
5,80
Rusko
rubl
100
RUB
59,96
Singapur
dolar
1
SGD
14,03
Švédsko
koruna
1
SEK
2,73
Švýcarsko
frank
1
CHF
20,00
Thajsko
baht
100
THB
57,54
Turecko
lira
1
TRY
10,46
USA
dolar
1
USD
17,60
Velká Británie
libra
1
GBP
28,25

Labels:


Přehled koeficientů daně z nemovitostí platných k 1. 1. 2012


5.1.2012, Zdroj: Česká daňová správa
Záznam existuje, pokud daná obec vyhlásila hodnoty koeficientu odlišně od základní hodnoty uvedené v příslušném paragrafu zákona o dani z nemovitostí, který je stanoven podle počtu obyvatel.
Jednotlivé položky jsou v tabulkách řazeny podle čísla finančního úřadu (ÚFO). Pro vyhledání konkrétní položky (název obce, hodnota koeficientu atd.) použijte nabídku "Úpravy/Najít". Pokud tabulka obsahuje více listů, zvolte příslušný list z karet v levé dolní části okna MS Excel.
Poznámka: Pokud je koeficient stanoven pro výčet nemovitostí (tj. nikoli pro celou obec nebo katastrální území), výčty neobsahují nemovitosti spadající do územní působnosti Finančního úřadu v Plzni (FÚ č. 138), které z technických důvodů nelze do tabulek zahrnout. V případě nejasností podá v těchto případech potřebné informace uvedený finanční úřad.

Labels:


1.12.2012

Vycházky během dočasné pracovní neschopnosti


2.1.2012, Zdroj: Česká správa sociálního zabezpečení

Významnou změnou od roku 2012 je přesně vymezená úprava vycházek dočasně práceneschopného. Nově platí zaměstnavatel pojistné na sociální zabezpečení u tzv. krátkodobých zaměstnání v jednom kalendářním měsíci za stejného zaměstnance.
Vycházky během dočasné pracovní neschopnosti
Ošetřující lékař může vycházky nově povolit nejvýše v celkovém rozsahu 6 hodin denně, a to v době od 7 hodin do 19 hodin. Rozhodnutí, zda se vycházky vymezí na konkrétní časový úsek nebo několik konkrétních časových úseků, je plně v kompetenci ošetřujícího lékaře. Ten může vycházky povolit pouze v rozsahu, který odpovídá zdravotnímu stavu dočasně práceneschopného občana a který nenarušuje stanovený léčebný režim.

Ve výjimečných případech může ošetřující lékař povolit, aby si vážně nemocný volil dobu vycházek podle svého aktuálního zdravotního stavu. Tomu všemu však musí předcházet písemný souhlas příslušné okresní správy sociálního zabezpečení na základě žádosti ošetřujícího lékaře. Za výjimečné případy se považuje mimořádně náročný léčebný plán, probíhající intenzivní léčba, nepříznivé vedlejší účinky léčby nebo celkově závažný zdravotní stav.

Peněžitá pomoc v mateřství
I nadále platí, že otec dítěte či manžel ženy, která dítě porodila, může uzavřít s matkou dítěte dohodu o převzetí dítěte do péče. Pro účely nároku na peněžitou pomoc v mateřství lze tuto dohodu uzavřít minimálně na dobu 7 kalendářních dnů po sobě jdoucích.

Krátkodobá zaměstnání
Z důvodu zamezení uzavírání opakovaných krátkodobých zaměstnání v jednom kalendářním měsíci mezi stejným zaměstnavatelem a zaměstnancem, u kterých nevznikala povinnost zaměstnavatele odvádět pojistné na sociální zabezpečení, se nově upravují tzv. krátkodobá zaměstnání (zaměstnání kratší 15 dnů). Z těchto zaměstnání bude zaměstnanec účasten nemocenského pojištění po dobu jejich trvání v kalendářním měsíci, pokud součet jeho příjmů z těchto zaměstnání dosáhne v kalendářním měsíci částky aspoň 2 500 Kč.
V praxi to bude rovněž znamenat, že zaměstnavatel bude mít povinnost odvádět za tyto zaměstnance pojistné na sociální zabezpečení. Dosud platilo, že pokud zaměstnanec v kalendářním měsíci vykonával pro stejného zaměstnavatele krátkodobá zaměstnání, která podle zákona neměla trvat a ani netrvala déle než 14 kalendářních dnů, nebyl zaměstnanec účasten nemocenského pojištění. Zaměstnavatel neodváděl za tyto zaměstnance pojistné na sociální zabezpečení.

Labels:


This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]