1.29.2008


Unie malých a středních podniků ČR


T I S K O V Á Z P R Á V A

ze dne 29.1.2008


E k o l o g i c k á a n t i – k o n c e p c e
k otázce podpory využívání obnovitelných zdrojů energie


Unie malých a středních podniků ČR varuje před unáhleným přijímáním ekologických opatřeních, jejichž reálný přínos je pochybný“, říká předseda Unie malých a středních podniků ČR David Šeich.


Malí a střední podnikatelé tvrdě pociťují jakýkoliv nárůst nákladů, což se poslední dobou týká kromě práce také energie.


Všichni si uvědomujeme nutnost ekologických řešení, je však vždy nutné se ujistit, že jsou životaschopná a udržitelná.


Současný ambiciózní plán EU zvýšit podíl obnovitelných energetických zdrojů na 20 procent postrádá detailní studii proveditelnosti, ale především vyčíslení nákladů pro hospodářství EU. Příznačné je suché jednovětné konstatování, že „návrh nebude mít dopady na rozpočet EU“1. Přitom přechod na obnovitelné zdroje si zcela jistě vyžádá obrovské výdaje jak investiční, tak v podobě dalšího zdražování energií.


Unie malých a středních podniků upozorňuje na situaci s biopalivy, které jsou příkladem nesmyslného zavádění obnovitelných zdrojů. S výsledky prokazujícími jednoznačně negativní dopad biopaliv na životní prostředí přišel mimo jiné laureát Nobelovy ceny Paul J. Cruzer. Stejného názoru je další nositel tohoto nejvyššího vědeckého ocenění Hartmut Michel. Místo investování do používání současných biopaliv by bylo vhodnější prostředky přesměrovat do vývoje biopaliv tzv. druhé generace.


V době zdražování plynu a nepřítomnosti velkoformátových alternativ považujeme za nešťastnou také ekologickou daň. Už samotné zdražování vede podnikatele k přechodu na úsporná energetická řešení, zavedení daně proto pouze přispěje k inflačním tlakům. Navíc nemusí nutně vést k větší ekologičnosti: Namísto uhlí tak budou mnohé domácnosti spalovat ještě více odpadu než dříve (oblíbené jsou rámy starých oken nebo vyjetý motorový olej).


Není přitom vůbec jasné, odkud mají podnikatelé energii brát. Rapidně rostoucí spotřeba povede k tomu, že se ČR brzy stane čistým dovozcem elektřiny – a to v situaci, kdy celý středoevropský region bude trpět nedostatkem elektřiny. Ať už růst cen, elektřina na příděl nebo stavba málo efektivních a drahých alternativních zdrojů, to vše pouze podkope konkurenceschopnost našich podniků.


Unie malých a středních podniků ČR chce proto vyzvat Vládu ČR, aby přehodnotila ekologickou daň a věnovala maximální úsilí vypracování komplexní energetické strategie. Zároveň požadujeme, aby Evropská unie zastavila podporu biopalivům první generace, které nejen prokazatelně ničí životní prostředí více než klasické energetické zdroje, ale přináší pro všechny občany a malé podnikatele zvlášť značné náklady“, uzavírá předseda Unie malých a středních podniků ČR David Šeich.


*****************************************************************************************

Unie malých a středních podniků ČR reprezentuje a hájí zájmy malých a středních podniků a společně s českými podnikatelskými sdruženími vytváří tlak na zlepšení podnikatelských podmínek u českých i evropských veřejných činitelů. Našim hlavním cílem je reforma právního rámce pro malé a střední podnikatele v ČR a na území celé Evropské unie. Tyto cíle dosahujeme úzkou komunikací s lidmi s rozhodovacími pravomocemi, prezentací potřeb malých a středních podniků a předkládáním komplexních návrhů vedoucích k lepšímu podnikatelskému prostředí v ČR a EU.

1The Proposal has no implication for Community budget. Viz http://ec.europa.eu/energy/climate_actions/doc/2008_res_directive_en.pdf

Unie malých a středních podniků ČR (SME UNION Czech Republic), Michnův palác, Újezd 450/40, 118 00 Praha 1 – Malá Strana
Tel.: 257 007 641, 296 348 626 Fax: 257 007 647, 222 211 327
IČ: 270 24 687 DIČ: CZ27024687
e-mail:
office@sme-union.cz , info@sme-union.cz website: http://www.sme-union.cz1.25.2008

Druhý život pro nevyužívané a zanedbané areály na internetu
16.1.2008
CzechInvest spouští online databázi brownfieldů v České republice www.brownfieldy.cz.

Přilákat nové investice do opuštěných průmyslových areálů - takový je cíl vytvářené Národní strategie regenerace brownfieldů, jejíž součástí je Národní databáze brownfieldů, kterou od začátku roku spouští na adrese
http://www.brownfieldy.cz/ agentura CzechInvest. Seznam obsahuje podrobné údaje i s fotodokumentací o vybraných lokalitách a bude se postupně rozšiřovat a aktualizovat. „Je to vůbec poprvé, kdy bude komplexní specializovaná databáze starých průmyslových areálů volně dostupná široké investorské veřejnosti na Internetu," upozorňuje Michal Koryčánek, náměstek generální ředitelky agentury CzechInvest*.

Opuštěné průmyslové areály mají neustále obrovskou hodnotu. „Většinou už mají vybudovanou kompletní infrastrukturu, často leží ve velmi zajímavých lokalitách a navíc je na jejich obnovu možné získat další finance z evropských fondů. O těchto oblastech přitom dosud neexistoval ucelený přehled obsahující přesně ty informace, které jsou důležité pro jejich nové využití. Tato databáze spolu s národní strategií chce investorům nabídnout alternativy často výhodnější než umístit investici na tzv. zelené louce," dodává Koryčánek.

Databáze vychází z údajů získaných díky Vyhledávací studii brownfieldů, kterou agentura CzechInvest společně se všemi kraji (mimo Prahy) tvořila téměř dva roky. Tato studie identifikovala celkem 2 355 lokalit s celkovou rozlohou 10 326 hektarů. Databáze na adrese brownfieldy.cz se bude postupně plnit podle toho, jak se podaří od jednotlivých majitelů nemovitostí získávat souhlas se zveřejněním údajů.

Smyslem podpory brownfieldů je zvýšit přitažlivost a hodnotu těchto lokalit na úroveň, kdy mohou přímo soutěžit s výstavbou na zelené louce," říká Michal Koryčánek. „Pro agenturu CzechInvest jsou brownfieldy jednou z hlavních priorit a proto je tato databáze součástí Národní strategie pro regeneraci brownfieldů, kterou CzechInvest prostřednictvím ministerstva průmyslu a obchodu předloží vládě."

Investoři mohou v databázi vyhledávat brownfieldy podle jednotlivých krajů, požadované velikosti, podle typu nemovitosti (budova, pozemek, celý areál) nebo podle předchozího využití lokality. O zvolených brownfieldech pak získají rozsáhlé informace včetně vlastnických vztahů, podrobného popisu stavu nemovitosti, informace o případných ekologických zátěžích nebo o technické infrastruktuře místa.

* Michal Koryčánek je pověřený řízením na pozici náměstka generální ředitelky.

Zdroj: CzechInvest1.21.2008

Závazné posouzení sazby daně z přidané hodnoty

(17. 1. 2008)

Sdělení Ministerstva financí k § 47a zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších předpisů - Závazné posouzení správnosti zařazení zdanitelného plnění z hlediska sazby daně

 1. Součástí zákona č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, který nabývá účinnosti 1. ledna 2008, je také změna zákona č. 235/2004 Sb. , o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o DPH"). K tomuto datu byl do zákona vložen nový § 47a - Závazné posouzení správnosti zařazení zdanitelného plnění z hlediska sazby daně ("závazné posouzení").


  Podle § 47a odst. 1) může požádat Ministerstvo financí o vydání rozhodnutí o závazném posouzení kterákoliv osoba, to znamená jak osoba povinná k dani, plátce DPH i osoba, která je osobou povinnou k dani, ale není plátcem DPH, tak i osoba, která není osobou povinnou k dani (vč. občanů, konečných spotřebitelů). Žádost o vydání rozhodnutí o závazném posouzení se týká toho, zda je zdanitelné plnění správně zařazeno do základní nebo snížené sazby daně podle § 47 odst. 1 zákona o DPH. O rozhodnutí o závazném posouzení nelze požádat tehdy, pokud by se žádost týkala posouzení, zda je konkrétní plnění osvobozeno od daně (s nárokem na odpočet nebo bez nároku na odpočet daně).

 2. V § 47a odst. 2 jsou uvedeny náležitosti žádosti o vydání rozhodnutí o závazném posouzení. Žadatel v žádosti uvede detailní popis zboží a služeb, který umožní jeho/její ztotožnění a zařazení do celní nomenklatury případně do standardní klasifikace produkce. U zboží uvede jeho přesné složení a případně metody použité ke stanovení tohoto složení, pokud na tomto údaji závisí sazební zařazení zboží, a další údaje nezbytné pro sazební zařazení zboží, zejména způsob zpracování (výroby), jeho funkce, princip činnosti, účel použití a druh balení.
  Dále je vhodné žádosti doplnit i fotografiemi, technickými nákresy, plány, katalogy nebo jinými podklady, vztahujícími se k předmětnému zboží a k materiálům, z nichž je vyrobeno, jež mohou napomoci při ztotožnění a zařazení do celní nomenklatury.


  Žadatel je kromě jiných údajů povinen také uvést svůj návrh výroku rozhodnutí o závazném posouzení, tj. zda konkrétní zdanitelné plnění podléhá snížené nebo základní sazbě daně. Náležitostí žádosti není závazné rozhodnutí o zařazení zboží do celního harmonizovaného systému nebo služeb do SKP (případně jiné klasifikace služeb), tato rozhodnutí si vyžádá věcně příslušný odbor MF jako podklad pro vyřízení žádosti.

  V případě potřeby (tedy zejména v případě, kdy ani na základě dosud poskytnutých informací nelze jednoznačně zatřídit zboží či službu do příslušných klasifikací) je podle § 47a odst. 3 žadatel povinen na výzvu předložit další údaje vztahující se k obsahu žádosti.

 3. Podle změny zákona o správních poplatcích, část desátá, Čl. XVII. zákona č. 261/2007 Sb., je žadatel povinen uhradit za žádost o rozhodnutí o závazném posouzení podle § 47a zákona o DPH správní poplatek ve výši 10 000,- Kč. Poplatek bude hrazen bezhotovostně, a to až na výzvu Ministerstva financí. Ve výzvě k zaplacení správního poplatku budou žadateli zároveň sděleny podrobnosti potřebné k zaplacení poplatkové povinnosti zejména číslo bankovního účtu a variabilní symbol.

Platné znění části zákona č. 16/1993 Sb., o dani silniční, s vyznačením navrhovaných

změn a doplnění

§ 2

Předmět daně

(1) Předmětem daně silniční (dále jen „daň“) jsou silniční motorová vozidla1) a jejich

přípojná vozidla1) (dále jen „vozidla“) registrovaná a provozovaná v České republice, jsou-li

používána k podnikání1a) nebo k jiné samostatné výdělečné činnost1a) (dále jen „podnikání“)

nebo jsou používána v přímé souvislosti s podnikáním anebo k činnostem, z nichž plynoucí

příjmy jsou předmětem daně z příjmů u subjektů nezaložených za účelem podnikání podle

zvláštního právního předpisu1b). Bez ohledu na to, zda jsou používána k podnikání, jsou

předmětem daně vozidla s největší povolenou hmotností alespoň 12 tun nad 3,5 tuny určená

výlučně k přepravě nákladů a registrovaná v České republice.

(2) Předmětem daně nejsou

a) speciální pásové automobily a ostatní vozidla podle zvláštního právního předpisu, 1c) jakož

i zemědělské a lesnické traktory a jejich přípojná vozidla a další zvláštní vozidla podle

zvláštního právního předpisu,1c)

b) vozidla, kterým byla přidělena zvláštní registrační značka.2)

§ 3

Osvobození od daně

Od daně jsou osvobozena:

a) vozidla zpravidla s méně než čtyřmi koly zapsaná v technickém průkazu vozidla jako

kategorie L 1) a jejich přípojná vozidla,

b) vozidla diplomatických misí a konzulárních úřadů, pokud je zaručena vzájemnost,

c) vozidla zabezpečující linkovou osobní vnitrostátní dopravu za předpokladu, že ujedou pro

tento účel více než 80 % kilometrů z celkového počtu kilometrů jimi ujetých ve

zdaňovacím období,

d) vozidla provozovaná ozbrojenými silami, vozidla civilní obrany, vozidla, která jsou

mobilizační rezervou nebo pohotovostní zásobou, s výjimkou vozidel uvedených v § 4

odst. 2 písm. b), vozidla Policie České republiky, vozidla požární ochrany vozidla

bezpečnostních sborů2a), obecní policie, sboru dobrovolných hasičů, vozidla

zdravotnické, důlní a horské záchranné služby a poruchové služby plynárenských a

energetických zařízení; vozidla musí být vybavena zvláštním zvukovým výstražným

1) Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č.

168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých

souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve

znění pozdějších předpisů

1a) § 2 obchodního zákoníku.

§ 7 zákona č.586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.

1b) § 18 odst. 3 a násl. zákona č. 586/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů

1c) § 3 zákona č. 56/2001 Sb.

2) § 15 vyhlášky č. 243/2001 Sb. , o registraci vozidel, ve znění vyhlášky č. 496/2001 Sb.

2a) § 1 odst. 1 zákona č.361/2003 Sb.,o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů.

Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.

2

zařízením a zvláštním výstražným světlem modré barvy3c) zapsanými v technickém

průkazu k vozidlu. Pro vozidla zdravotnická nevybavená zvláštním zvukovým výstražným

zařízením a zvláštním výstražným světlem modré barvy3c) je rozhodné jejich označení v

technickém průkazu vozidla (např. sanitní, ambulantní apod.),

e) vozidla speciální samosběrová (zametací), speciální jednoúčelová vozidla - značkovače

silnic a vozidla správců komunikací3d) nebo osob pověřených správcem komunikací, která

jsou používána výlučně k zabezpečení sjízdnosti a schůdnosti pozemních komunikací,3d) s

výjimkou osobních automobilů,

f) vozidla na elektrický pohon.

f) vozidla pro dopravu osob nebo vozidla pro dopravu nákladů s největší povolenou

hmotností méně než 12 tun, která

1. mají elektrický pohon,

2. mají hybridní pohon kombinující spalovací motor a elektromotor,

3. používají jako palivo zkapalněný ropný plyn označovaný jako LPG nebo

stlačený zemní plyn označovaný jako CNG, nebo

4. jsou vybavena motorem určeným jeho výrobcem ke spalování automobilového

benzínu a ethanolu 85 označovaného jako E85.

§ 6

Sazby daně

(1) Roční sazba daně ze základu daně podle § 5 písm. a) činí při zdvihovém objemu

motoru

do 800 cm3 1200 Kč

nad 800 cm3 do 1250 cm3 1800 Kč

nad 1250 cm3 do 1500 cm3 2400 Kč

nad 1500 cm3 do 2000 cm3 3000 Kč

nad 2000 cm3 do 3000 cm3 3600 Kč

nad 3000 cm3 4200 Kč.

(2) Roční sazba daně ze základu daně podle § 5 písm. b) a c) činí

při počtu náprav hmotnosti

1 náprava

do 1 tuny 1800 Kč

nad 1 t do 2 t 2700 Kč

nad 2 t do 3,5 t 3900 Kč

nad 3,5 t do 5 t 5400 Kč

nad 5 t do 6,5 t 6900 Kč

nad 6,5 t do 8 t 8400 Kč

3c) § 41 zákona č. 361/2000 sb.,o provozu na pozemních komunikacích a o změně některých zákonů.

§ 2 nařízení vlády č. 110/2001 Sb., kterým se stanoví další vozidla, kterámohou být vybavena zvláštním

zvukovým výstražným zařízením doplněným zvláštním výstražným světlem modré barvy.

3d) § 3d a 9 zákona č. 135/1961 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění zákona č. 27/1984 Sb., ve znění

pozdějších předpisů.

Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.

3

nad 8 t 9600 Kč

2 nápravy

do 1 tuny 1800 Kč

nad 1 t do 2 t 2400 Kč

nad 2 t do 3,5 t 3600 Kč

nad 3,5 t do 5 t 4800 Kč

nad 5 t do 6,5 t 6000 Kč

nad 6,5 t do 8 t 7200 Kč

nad 8 t do 9,5 t 8400 Kč

nad 9,5 t do 11 t 9600 Kč

nad 11 t do 12 t 10800 Kč

nad 12 t do 13 t 12600 Kč

nad 13 t do 14 t 14700 Kč

nad 14 t do 15 t 16500 Kč

nad 15 t do 18 t 23700 Kč

nad 18 t do 21 t 29100 Kč

nad 21 t do 24 t 35100 Kč

nad 24 t do 27 t 40500 Kč

nad 27 t 46200 Kč

3 nápravy

do 1 tuny 1800 Kč

nad 1 t do 3,5 t 2400 Kč

nad 3,5 t do 6 t 3600 Kč

nad 6 t do 8,5 t 6000 Kč

nad 8,5 t do 11 t 7200 Kč

nad 11 t do 13 t 8400 Kč

nad 13 t do 15 t 10500 Kč

nad 15 t do 17 t 13200 Kč

nad 17 t do 19 t 15900 Kč

nad 19 t do 21 t 17400 Kč

nad 21 t do 23 t 21300 Kč

nad 23 t do 26 t 27300 Kč

nad 26 t do 31 t 36600 Kč

nad 31 t do 36 t 43500 Kč

nad 36 t 50400 Kč

4 nápravy

a více náprav

do 18 tun 8400 Kč

nad 18 t do 21 t 10500 Kč

nad 21 t do 23 t 14100 Kč

nad 23 t do 25 t 17700 Kč

nad 25 t do 27 t 22200 Kč

nad 27 t do 29 t 28200 Kč

nad 29 t do 32 t 33300 Kč

nad 32 t do 36 t 39300 Kč

nad 36 t 44100 Kč.

Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.

4

(3) Roční sazba daně se zjistí pro každé jednotlivé vozidlo podle údajů uvedených v

technických dokladech k vozidlu.

(4) V případě podle § 4 odst. 2 písm. a) činí sazba daně 25 Kč za každý den použití

osobního automobilu nebo jeho přípojného vozidla, je-li to pro poplatníka (zaměstnavatele)

výhodnější.

(5) Sazba daně podle odstavce 2 se snižuje o 25 % u vozidel uvedených v § 2 odst. 1,

která jsou podle údajů zapsaných v technickém průkazu určena pro činnosti výrobní povahy v

rostlinné výrobě podle Standardní klasifikace produkce ČSÚ, kód 01.41.11. Práce výrobní

povahy v rostlinné výrobě, je-li poplatníkem daně osoba provozující zemědělskou výrobu.

(6) U vozidel se sazbou daně podle odstavce 2, u nichž údaj v technickém průkazu vozidla

nebo v samostatném dokladu vydaném výrobcem vozidla či jeho pověřeným zástupcem

(akreditovaným dovozcem) osvědčuje, že vozidla splňují limity úrovně EURO 2 stanované

předpisy Evropské hospodářské komise OSN 49-02 B (směrnice 91/542/B/EHS, směrnice

96/1/ES) a Evropské hospodářské komise OSN 83-04 B, C (směrnice 96/69/ES, směrnice

98/77/ES), se sazba daně snižuje o 40 % do 31. 12. 2007. U jednoho vozidla nelze použít

současně snížení sazby daně podle tohoto odstavce a odstavce 5.

(7) U vozidel se sazbou daně podle odstavce 2, u nichž údaj v technickém průkazu vozidla

nebo v samostatném dokladu vydaném výrobcem vozidla či jeho pověřeným zástupcem

(akreditovaným dovozcem) osvědčuje, že vozidla splňují limity úrovně EURO 3 a limity vyšší

úrovně stanované předpisy Evropské hospodářské komise OSN R 83-05 (směrnice ES 1999/102,

směrnice ES 2001/1, směrnice ES 2001/100, směrnice ES 2002/80) a Evropské hospodářské

komise OSN R 49-03 (směrnice ES 1999/96, směrnice ES 2001/27), popřípadě dalšími předpisy

Evropské hospodářské komise OSN a směrnicemi ES, se sazba daně snižuje o 48 % do 31. 12.

2007. U jednoho vozidla nelze použít současně snížení sazby daně podle tohoto odstavce a

odstavce 5.

(8) U vozidel registrovaných v České republice do 31.prosince 1989 se sazba daně podle

odstavců 1 a 2 zvyšuje o 15 %.

(9) Snížení sazby daně podle odstavců 6 a 7 se u téhož poplatníka vztahuje na počet návěsů nebo

tandemových přívěsů odpovídající počtu tahačů nebo tandemových nákladních vozidel

splňujících podmínky pro snížení daně podle těchto odstavců.“.

(6) Sazba daně podle odstavců 1 a 2 se u vozidel snižuje o 48 % po dobu

následujících 36 kalendářních měsíců od data jejich první registrace a o 40 % po dobu

následujících dalších 36 kalendářních měsíců. Nárok na příslušné snížení sazby daně

vzniká počínaje kalendářním měsícem prvé registrace vozidla a končí u téhož vozidla po

72 kalendářních měsících. Při změně provozovatele vozidla s nárokem na snížení sazby

daně lze u nového provozovatele uplatnit příslušné snížení sazby daně nejdříve v

kalendářním měsíci zápisu změny provozovatele v technickém průkazu. U téhož vozidla

se nepoužije současně snížení sazby daně podle tohoto odstavce a podle odstavce 5.

Snížení sazby daně se nevztahuje na vozidla registrovaná od 1. ledna 2002, jejichž

provozovatelem byla do té doby Armáda České republiky.

(7) U vozidel dovezených ze zahraničí prokáže poplatník daně nárok na snížení

sazby daně podle odstavce 6 potvrzením nebo jiným dokladem o první registraci

vozidla, vydaným příslušným registračním orgánem v zahraničí, popřípadě

Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.

5

registračním orgánem na území České republiky, který má k dispozici údaje k vozidlu,

v nichž je první registrace zaznamenána.

(8) U vozidel registrovaných poprvé v České republice nebo v zahraničí do

31. prosince 1989 se sazba daně podle odstavců 1 a 2 zvyšuje o 25 %.

(9) Bez ohledu na datum první registrace se sazba daně podle odstavce 2 snižuje o

100 % u nákladních vozidel včetně tahačů, nákladních přívěsů a nákladních návěsů s

největší povolenou hmotností nad 3,5 tuny a méně než 12 tun, pokud tato vozidla nejsou

používána k podnikání nebo v přímé souvislosti s podnikáním nebo k činnostem, z nichž

plynoucí příjmy jsou předmětem daně z příjmů anebo nejsou provozována pro cizí

potřeby a jsou-li používána

a) subjekty, které nejsou založeny nebo zřízeny za účelem podnikání1b),

b) jako výcviková vozidla podle zvláštního právního předpisu upravujícího

získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel3e),

nebo

c) fyzickými osobami .

(10) Sazba daně podle odstavce 2 se snižuje o 48% u nákladních vozidel včetně

tahačů, nákladních přívěsů a nákladních návěsů s největší povolenou hmotností 12 a

více tun, za podmínek uvedených v odstavci 9. U téhož vozidla se nepoužije

současně snížení sazby daně podle tohoto odstavce a podle odstavce 6.“.

§ 10

(1) Poplatník platí zálohy na daň, které jsou splatné do 15. dubna, 15. července, 15. října

a 15. prosince.

(2) Zálohy na daň se vypočtou ve výši 1/12 příslušné roční sazby daně za každý

kalendářní měsíc, ve kterém u vozidla trvala, vznikla nebo zanikla daňová povinnost v

rozhodném období.

(3) V případech podle § 4 odst. 2 písm. a) se záloha vypočte obdobně podle odstavce 2

anebo ve výši podle § 6 odst. 4; přitom postup při placení záloh nelze u téhož osobního

automobilu nebo jeho přípojného vozidla v průběhu zdaňovacího období měnit.

(4) Rozhodným obdobím je kalendářní čtvrtletí bezprostředně předcházející

kalendářnímu měsíci, na který připadl termín splatnosti zálohy. U zálohy splatné 15. prosince

jsou rozhodným obdobím měsíce říjen a listopad.

(5) Zálohy na daň se neplatí, jde-li o vozidla uvedená v § 3, pokud splní podmínky pro

nárok na osvobození.

(6) Poplatník daně, je-li provozovatelem vozidla se sníženou sazbou podle § 6 odst.

10, platí pouze jednu zálohu na daň nejméně ve výši 70 % roční daňové povinnosti

nejpozději do 15. prosince zdaňovacího období.

(6) (7) Poplatník je povinen vést evidenci o zaplacené dani a zálohách na daň podle

jednotlivých vozidel uvedených v § 8 odst.1.

________________________

3e) Zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení

motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.“ “.

Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.

6

§ 15

Daňové přiznání

(1) Daňové přiznání podává poplatník, jemuž vzniká daňová povinnost podle § 8 odst. 1,

nejpozději do 31. ledna kalendářního roku následujícího po uplynutí zdaňovacího období, a to

(2) i v případech, jedná-li se o poplatníka, kterému přiznání zpracovává daňový poradce

nebo poplatníka, který je v konkurzním řízení. V přiznání se uvádějí i vozidla od daně

osvobozená, kromě vozidel uvedených v § 3 písm. a) a b). Je-li daňové přiznání podáno na

technickém nosiči dat ve tvaru stanoveném pro tento účel Ministerstvem financí, vyplňuje

poplatník pouze část tiskopisu daňového přiznání stanovenou Ministerstvem financí.

(3) Poplatník uvedený v odstavci 1 je povinen v daňovém přiznání daň sám vypočítat a

zaplatit ji správci daně ve lhůtě pro podání přiznání. Při výpočtu daně v daňovém přiznání

může poplatník uvedený v § 4 odst. 2 písm. a) změnit postup zvolený při placení záloh,

přitom u téhož osobního automobilu nebo jeho přípojného vozidla nelze kombinovat sazbu

daně podle § 6 odst. 1 a podle § 6 odst. 4.

(3) Poplatníci, jsou-li provozovateli vozidla s největší povolenou hmotností alespoň 12 tun

určeného výlučně k přepravě nákladů (§ 2 odst. 1), s kterým nepodnikají, nepoužívají jej při

samostatné výdělečné činnosti nebo v přímé souvislosti s podnikáním (včetně pronájmu

vozidla), ani vozidlo neprovozují pro cizí potřeby, nepodávají daňové přiznání, nemají-li

daňovou povinnost u dalšího vozidla

(3) Poplatníci daně, kteří provozují vozidlo se sníženou sazbou podle § 6 odst. 9,

nepodávají daňové přiznání, nemají-li daňovou povinnost u dalšího vozidla.

§ 17

(1) Ministerstvo financí může na žádost poplatníka daň snížit za účelem odstranění

tvrdosti tohoto zákona, jde-li o vozidla s největší povolenou hmotností alespoň 12 tun určená

výlučně k přepravě nákladů (§ 2 odst. 1).

(2) (1) Správce daně může v odůvodněných případech stanovit zálohy na daň jinak,

než jak je uvedeno v § 10. Proti rozhodnutí o stanovení záloh jinak lze podat odvolání.

(3) (2) Po vyhlášení stavu ohrožení státu nebo válečného stavu může vláda České

republiky na dobu trvání stavu ohrožení nebo válečného stavu svým nařízením v nezbytném

rozsahu pro zajištění nouzového nebo válečného státního rozpočtu 7a)

a) provést úpravu sazeb daně,

b) zcela nebo částečně osvobodit od daně vozidla používaná k zajištění akcí v rámci

vyhlášeného stavu ohrožení státu nebo válečného stavu.

Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.


Jak správně zaplatit daň finančnímu a celnímu úřadu od 1. ledna 2008

18. ledna 2007

Výběrem daní jsou v České republice pověřeny finanční úřady a výběrem některých druhů daní jsou pověřeny celní úřady. Území České republiky pokrývá 199 finančních úřadů (viz Příloha č. 1) a 54 celních úřadů (viz Příloha č. 2). Správou spotřebních daní je celkem pověřeno 75 celních úřadů, poboček a oddělení celních úřadů (viz Příloha č. 3).

Pro bezproblémové placení daní je nutné znát odpovídající číslo bankovního účtu finančního nebo celního úřadu a správný postup při poukazování finančních prostředků.

Daně se platí příslušnému úřadu v české měně. Při každé platbě musí být uvedeno, na kterou daň je platba určena (§ 59 odst. 1 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, v platném znění). Správné určení platby a její správné nasměrování v tomto smyslu znamená zaplatit na správný bankovní účet správce daně (finančního nebo celního úřadu) místně příslušného pro danou daň a daného poplatníka nebo plátce daně.

Úplný tvar čísla bankovního účtu pro úhradu určité daně místně příslušnému finančnímu nebo celnímu úřadu se sestaví z předčíslí bankovního účtu, z matrikové části a z kódu banky. Předčíslí bankovního účtu a matriková část jsou od sebe odděleny pomlčkou, za matrikovou částí bez mezery následuje lomítko a směrový kód České národní banky (ČNB), u níž mají finanční úřady vedeny účty (kód 0710).

Základní části bankovního účtu jsou:

 • Předčíslí bankovního účtu (v rozsahu dvou až pěti číslic) jednoznačně určuje druh daně, k jejímuž vybírání je účet zřízen. Pro konkrétní druh daně je předčíslí vždy shodné pro všechny finanční nebo celní úřady. Seznam předčíslí pro jednotlivé druhy daní je uveden v Příloze č. 4 (pro finanční úřady) a v Příloze č. 5 (pro celní úřady).
 • Matriková část určuje vlastní finanční nebo celní úřad. Všechny bankovní účty jednoho úřadu mají stejnou matrikovou část. Jejich seznam je uveden v Příloze č. 1 (pro finanční úřady) a v Přílohách č. 2 a 3 (pro celní úřady).

Jako příklad uvádíme konstrukci celého čísla bankovního účtu pro úhradu daně z nemovitostí u Finančního úřadu pro Prahu 1, kdy správný úplný tvar bankovního účtu je 7755-7625011/0710.

Poplatníci (plátci) mohou daň (zálohy na daň, splátky daně) uhradit prostřednictvím daňové složenky, poštovní poukázky nebo bezhotovostně prostřednictvím bankovního příkazu z bankovního účtu případně formou internetového bankovnictví.

I. Platby v hotovosti prostřednictvím České pošty

1. Placení formou daňové složenky - (osvobozeno od poštovních poplatků)

Od roku 2006 lze prostřednictvím České pošty používat daňovou složenku pro zasílání peněžních částek v hotovosti určených k připsání na účet finančního či celního úřadu. Tato forma placení je osvobozena od poštovních poplatků. Bezhotovostní úhrada daňovou složenkou se však týká pouze vybrané skupiny daní, která je uvedena v Příloze č. 6 (pro finanční úřady) a v Příloze č. 7 (pro celní úřady). Pro hotovostní úhradu jiných druhů daní je nutné použít běžnou poštovní poukázku (viz dále Placení formou poštovní poukázky).

Po vyplnění daňové složenky je při převzetí hotovosti na pobočce České pošty daňová složenka potvrzena, přičemž pravá část daňové složenky zůstává uložena u České pošty a levou část daňové složenky si ponechává odesílatel hotovosti jako doklad o poukázané platbě. Obsah údajů z převzaté daňové složenky Česká pošta automatizovaně pomocí výpočetní techniky přenáší do datového souboru, který je příjemci odesílán, a který je jedinou podkladovou informací pro příjemce hotovosti. Je tedy důležité dobře vyplnit údaje na daňové složence, aby platba byla příjemci doručena a byla bez problémů identifikována.

Poplatník (plátce) si může vyzvednout za účelem zaplacení daně daňovou složenku na každé pobočce České pošty, na finančních a celních úřadech, kde jsou taktéž vyvěšeny bližší informace k použití složenky a seznam druhů příjmů (předčíslí bankovních účtů), na které lze platit daňovou složenkou tzn. bez poštovních poplatků.

Na daňové složence musí poplatník (plátce) do všech kolonek uvést správné a úplné údaje. Při ručním vyplňování údajů je žádoucí, aby jednotlivé číslice byly dobře identifikovatelné (jinak může dojít k mylné interpretaci čísla) a dále je vhodné, aby při vyplňování údajů byla používána černá barva písma (při použití jiné barvy dochází k většímu výskytu chybně nebo nečitelně sejmutých údajů).

Od 1.1.2008 se poplatník (plátce) může na pobočkách České pošty, na finančních a celních úřadech setkat se dvěma tvary daňové složenky tzn. tvar daňové složenky z předchozích let a tvar daňové složenky platný od 1.1.2008. V průběhu roku 2008 lze používat oba dva tvary daňové složenky:

V případě kdy se jedná o novou podobu daňové složenky vydanou a platnou od 1.1.2008 se vyplňují následující údaje:

Levá část daňové složenky:

 • Adresa odesílatele - uvádí se jméno a adresa bydliště (u fyzických osob) nebo název a adresa sídla (u právnických osob).

Pravá část daňové složenky:

 • Předčíslí účtů (PBÚ) vybraných druhů daní - na daňové složence je uvedeno osm druhů daní, pro jejichž úhradu poplatníci (plátci) nejvíce využívají bezhotovostní formu placení. U každého druhu daně je uvedeno předčíslí účtu (PBÚ), které přísluší danému druhu daně a slouží pro automatizované zpracování.
 • Částka Kč - uvádí se částka poukazované platby v hotovosti v Kč.
 • Tr. kód (Transakční kód) - je povinný třímístný numerický údaj 130 identifikující typ složenky a tento údaj je již na daňové složence předtištěn.
 • Předčíslí (PBÚ) - je předčíslí bankovního účtu. Toto číselné označení čísla účtu slouží pro automatizované zpracování. Je nezbytné vyplnit tuto položku správně, aby poukazovaná částka byla přijata na konkrétní účet finančního nebo celního úřadu. Seznam předčíslí pro vybrané druhy daní hrazené daňovou složenkou je uveden v Příloze č. 6 (pro finanční úřady) a v Příloze č. 7 ( pro celní úřady).
 • Číslo účtu FÚ/CÚ - určuje vlastní finanční nebo celní úřad. Všechny bankovní účty jednoho úřadu mají stejnou matrikovou část.
 • Kód banky - je povinný čtyřmístný numerický údaj 0710 identifikující Českou národní banku a tento údaj je již na daňové složence předtištěn.
 • Konst. symbol (Konstantní symbol) - je povinný čtyřmístný numerický údaj 1149, který je univerzální pro všechny typy plateb daní a tento údaj je již na daňové složence předtištěn.
 • Var. symbol (Variabilní symbol) - prostřednictvím variabilního symbolu daňový poplatník (plátce) sděluje finančnímu nebo celnímu úřadu svou totožnost. Má-li poplatník (plátce) přiděleno daňové identifikační číslo (DIČ), vepíše do příslušné kolonky pro variabilní symbol kmenovou část DIČ, t.j. buď čísla za pomlčkou (pro původní variantu tvaru DIČ) nebo čísla za písmeny CZ (pro novou variantu tvaru DIČ). Není-li poplatník (plátce) registrován, to znamená, že nemá přiděleno DIČ, uvede v případě fyzické osoby do kolonky pro variabilní symbol své rodné číslo, a to bez jakýchkoliv mezer, pomlček nebo lomítek, tj. uvede 9 nebo 10 číslic v řadě za sebou, v případě právnické osoby uvede své IČO. Číslice se do kolonky Variabilní symbol vyplňují tak, aby poslední číslo bylo umístěné v poslední 10. pozici. Znamená to, že při vyplňování čísla kratšího než 10 číslic zůstávají přední pozice položky variabilního symbolu nevyplněny.
 • Spec. symbol (Specifický symbol) - tato položka je nepovinná.
 • Adresa odesílatele - v případě, že je odesílatelem fyzická osoba, vyplňuje kolonky nadepsané Jméno, Příjmení a adresa vč. PSČ požadovanými údaji. Pokud je odesílatelem právnická osoba, zapisuje se do kolonek Jméno a Příjmení název právnické osoby (ve zkráceném tvaru) a do třetí části se vyplní adresa sídla.

V případě kdy se jedná o dobíhající a stále platný tvar (podobu) daňové složenky z minulých let se vyplňují následující údaje:

Levá část daňové složenky:

 • Adresa odesílatele - uvádí se jméno a adresa bydliště (u fyzických osob) nebo název a adresa sídla (u právnických osob).

Pravá část daňové složenky:

 • Druh daně - na daňové složence je uvedeno osm druhů daní, pro jejichž úhradu poplatníci (plátci) nejvíce využívají bezhotovostní formu placení. V případě, že poplatník chce prostřednictvím daňové složenky zaplatit jednu z nabízených daní, postačí u příslušné daně označit kolonku křížkem (x). Pro ostatní druhy příjmu, které nejsou přímo předtištěny na daňové složence, musí poplatník (plátce) označit křížkem (x) kolonku "jiný" a vyplnit položku "druh daně (předčíslí bankovního účtu - PBÚ".
 • Druh daně (předčíslí bankovního účtu - PBÚ) - toto číselné označení čísla účtu slouží pro automatizované zpracování. Je nezbytné vyplnit tuto položku správně, aby poukazovaná částka byla přijata na konkrétní účet finančního nebo celního úřadu. Seznam předčíslí pro vybrané druhy daní hrazené daňovou složenkou je uveden v Příloze č. 6 (pro finanční úřady) a v Příloze č. 7 ( pro celní úřady).
 • Částka Kč - uvádí se částka poukazované platby v hotovosti v Kč.
 • Tr. kód (Transakční kód) je povinný třímístný numerický údaj identifikující typ složenky a tento údaj je již na daňové složence předtištěn.
 • Číslo účtu FÚ/CÚ (bez předčíslí) - určuje vlastní finanční nebo celní úřad. Všechny bankovní účty jednoho úřadu mají stejnou matrikovou část.
 • Var. symbol (Variabilní symbol) - prostřednictvím variabilního symbolu daňový poplatník (plátce) sděluje finančnímu nebo celnímu úřadu svou totožnost. Má-li poplatník (plátce) přiděleno daňové identifikační číslo (DIČ), vepíše do příslušné kolonky pro variabilní symbol kmenovou část DIČ, t.j. buď čísla za pomlčkou (pro původní variantu tvaru DIČ) nebo čísla za písmeny CZ (pro novou variantu tvaru DIČ). Není-li poplatník (plátce) registrován, to znamená, že nemá přiděleno DIČ, uvede v případě fyzické osoby do kolonky pro variabilní symbol své rodné číslo, a to bez jakýchkoliv mezer, pomlček nebo lomítek, tj. uvede 9 nebo 10 číslic v řadě za sebou, v případě právnické osoby uvede své IČO. Číslice se do kolonky Variabilní symbol vyplňují tak, aby poslední číslo bylo umístěné v poslední 10. pozici. Znamená to, že při vyplňování čísla kratšího než 10 číslic zůstávají přední pozice položky variabilního symbolu nevyplněny.
 • Spec. symbol (Specifický symbol) - tato položka je nepovinná.
 • Adresa odesílatele - v případě, že je odesílatelem fyzická osoba, vyplňuje kolonky nadepsané Jméno, Příjmení a adresa vč. PSČ požadovanými údaji. Pokud je odesílatelem právnická osoba, zapisuje se do kolonek Jméno a Příjmení název právnické osoby (ve zkráceném tvaru) a do třetí části se vyplní adresa sídla.

2. Placení formou poštovní poukázky - (neosvobozeno od poštovních poplatků)

Česká pošta používá poštovní poukázky typu "A" pro zasílání peněžních částek v hotovosti určených k připsání na účet příjemce. Tato forma placení není osvobozena od poštovních poplatků. Poštovní poukázku lze použít pro platby všech druhů daní, ale především se používá k placení druhů příjmů sankční povahy, které nelze uhradit prostřednictvím daňové složenky.

Po vyplnění poukázky je při převzetí hotovosti na pobočce České pošty poukázka potvrzena, přičemž pravá část poukázky zůstává uložena u České pošty a levou část poukázky si ponechává odesílatel hotovosti jako doklad o poukázané platbě. Obsah údajů z převzaté poukázky Česká pošta automatizovaně, pomocí výpočetní techniky, přenáší do datového souboru, který je příjemci odesílán a který je jedinou podkladovou informací pro příjemce hotovosti. Je tedy důležité dobře vyplnit údaje na poukázce, aby platba byla příjemci doručena a byla bez problémů identifikována.

Pokud si poplatník (plátce) vyzvedne za účelem zaplacení daně poštovní poukázku u svého správce daně na místně příslušném finančním nebo celním úřadě, jsou na poukázce předtištěny všechny potřebné údaje. Pokud poplatník (plátce) použije takto vyplněnou poukázku na složení částky daně v hotovosti na pobočce České pošty, doplňuje v tomto případě pouze údaj o výši částky v Kč a slovy vyjádřenou odesílanou částku v Kč. V případě, že si vyzvedne na místně příslušném finančním nebo celním úřadě předtištěnou poštovní poukázku určenou k úhradě jednotlivé daně, musí mimo údaje o výši odesílané částky uvést i své identifikační údaje - údaje o odesílateli a variabilní symbol.

Pokud je vyzvednutí předtištěné poštovní poukázky pro poplatníka (plátce) z různých důvodů obtížné, může k zaplacení použít poštovní poukázku typu "A", kterou obdrží na České poště. Na poštovní poukázce pak musí do všech kolonek uvést správné a úplné údaje. Při ručním vyplňování údajů je žádoucí, aby jednotlivé číslice byly dobře identifikovatelné (jinak může dojít k mylné interpretaci čísla) a dále je vhodné, aby při vyplňování údajů byla používána černá barva písma (při použití jiné barvy dochází k většímu výskytu chybně nebo nečitelně sejmutých údajů).

Na poštovní poukázce typu "A" se vyplňují následující údaje.

Levá část poštovní poukázky:

 • - uvádí se částka poukazované platby v hotovosti v Kč.
 • Slovy - v této kolonce se uvádí slovy vyjádřená odesílaná částka v Kč.
 • Adresa majitele účtu - uvádí se název a adresa příslušného finančního nebo celního úřadu.
 • Č. účtu - Číslo účtu musí být uvedeno přesně ve tvaru odpovídajícím struktuře čísla bankovního účtu tj. ve tvaru předčíslí-matrika/kód banky. Musí být tedy uvedeno předčíslí účtu (odpovídající typu daně), pomlčka, číslo matriky příslušného FÚ nebo CÚ, lomítko a číslo 0710 (kód ČNB).
 • V. symbol (Variabilní symbol) - prostřednictvím variabilního symbolu daňový poplatník (plátce) sděluje finančnímu nebo celnímu úřadu svou totožnost. Má-li poplatník (plátce) přiděleno daňové identifikační číslo (DIČ), vepíše do příslušné kolonky pro variabilní symbol kmenovou část DIČ, t.j. buď čísla za pomlčkou (pro původní variantu tvaru DIČ) nebo čísla za písmeny CZ (pro novou variantu tvaru DIČ). Není-li poplatník (plátce) registrován, to znamená, že nemá přiděleno DIČ, uvede v případě fyzické osoby do kolonky pro variabilní symbol své rodné číslo, a to bez jakýchkoliv mezer, pomlček nebo lomítek, tj. uvede 9 nebo 10 číslic v řadě za sebou, v případě právnické osoby uvede své IČO. Ve výše uvedeném tvaru se vyplňuje variabilní symbol při zasílání platby v rámci daňové exekuce na účet celního úřadu. Pro specifický případ plnění platební povinnosti vůči finančnímu úřadu v rámci daňové exekuce se oproti výše uvedeným pravidlům vyplňuje do kolonky pro variabilní symbol číslo exekučního příkazu.
 • S. symbol (Specifický symbol) - tato položka je nepovinná. Při plnění platební povinnosti vůči celnímu úřadu v rámci daňové exekuce, do specifického symbolu se uvede číslo exekučního příkazu.
 • Odesílatel - uvádí se jméno a adresa bydliště (u fyzických osob) nebo název a adresa sídla (u právnických osob).
 • Na spodním okraji poukázky může být uvedena položka Č. účtu. Tato položka se pro placení daní nevyplňuje.

Pravá část poštovní poukázky:

 • Adresa majitele účtu - uvádí se název a adresa příslušného finančního úřadu.
 • Zpráva pro příjemce - zde může odesílatel uvést hůlkovým písmem do předtištěných kolonek krátký text určený pro příjemce.
 • Částka Kč - uvádí se částka poukazované platby v hotovosti v Kč.
 • Tr. kód (Transakční kód) je povinný třímístný numerický údaj identifikující typ poukázky a tento údaj je již na formuláři předtištěn.
 • Ve prospěch účtu - tato položka obsahuje číselné označení předčíslí a matriky účtu finančního úřadu tzn., že pomlčka, lomítko a kód banky se zde neuvádějí. Předčíslí i vlastní číslo účtu (tzv. matrika) jsou doplněné o nuly. Předčíslí účtu doplněné o nuly se zapisuje do prvních 6 pozic zleva (maximální počet číslic pro předčíslí) a matrika do 10 pozic vpravo (maximální počet číslic pro číslo matriky finančního úřadu). Toto číselné označení čísla účtu slouží pro automatizované zpracování. Je nezbytné vyplnit tuto položku správně, aby poukazovaná částka byla přijata na účet finančního úřadu. Pokud bude chybně uvedeno buď číslo účtu (tedy označení daně) nebo číslo matriky finančního úřadu (tedy příjemce platby), platba nebude přijata na účet v ČNB a bude vrácena odesílateli. Například při odesílání platby silniční daně (předčíslí 748) na účet finančního úřadu s matrikou 37628651 musí být v kolonce "ve prospěch účtu" uvedeno číselné označení : 0007480037628651. (V levé části poukázky je přitom uvedeno to samé číslo účtu v úplném tvaru 748-37628651/0710).
 • Kód banky musí být vždy vyplněn kódem 0710 (kód ČNB).
 • V. symbol (Variabilní symbol) - pro vyplnění této položky platí stejná pravidla jako pro jeho vyplnění v levé části poukázky. Číslice se do kolonky vyplňují tak, aby poslední číslo bylo umístěné v poslední 10. pozici. Znamená to, že při vyplňování čísla kratšího než 10 číslic zůstávají přední pozice položky V.symbol nevyplněny. V tomto tvaru se vyplňuje variabilní symbol při zasílání platby v rámci daňové exekuce na účet celního úřadu. Pro specifický případ plnění platební povinnosti v rámci daňové exekuce se oproti výše uvedeným pravidlům při zasílání platby na finanční úřad vyplňuje do kolonky pro variabilní symbol číslo exekučního příkazu.
 • K. symbol (Konstantní symbol) - při platbách daní včetně příslušenství daně se při odesílání peněz v hotovosti uvádí univerzální konstantní symbol 1149.
 • S. symbol (Specifický symbol) - tato položka je nepovinná. Při plnění platební povinnosti vůči celnímu úřadu v rámci daňové exekuce, do specifického symbolu se uvede číslo exekučního příkazu.
 • Odesílatel - v případě, že je odesílatelem fyzická osoba vyplňuje kolonky nadepsané Jméno, Příjmení, Ulice (obec), č.domu, PSČ, dodávací pošta požadované údaje. Pokud je odesilatelem právnická osoba, zapisuje se do kolonek Jméno a Příjmení název právnické osoby (ve zkráceném tvaru) a do třetí části se vyplní adresa sídla.

II. Bezhotovostní placení

1. Formou bankovního příkazu

Poplatník (plátce) má také možnost odeslat platbu formou bankovního příkazu k úhradě ze svého účtu vedeného u některé banky. Řídí se přitom pokyny příslušné banky k vyplnění bankovního příkazu buď vyplněním položek do bankovního formuláře nebo k tomu použije poštovní poukázku typu "A" nebo daňovou složenku. V tomto případě musí vyplnit identifikační údaje na zadní straně poukázky (složenky).

Při vyplňování položky číslo účtu příjemce je naprosto nezbytné jeho správné vyplnění. Do řádku s označením číslo účtu plátce a kód banky uvede poplatník do první kolonky číslo svého účtu vedeného u některé komerční banky a do druhé kolonky kód této banky.

Do další řádky s označením číslo účtu příjemce, kód banky, částka Kč, symboly platby ( variabilní, konstantní, specifický) uvede poplatník do první kolonky číslo účtu finančního nebo celního úřadu (tj. příjemce platby), do druhé kolonky číslo 0710 (kód ČNB). Číslo účtu příjemce přitom musí zachovávat strukturu - předčíslí účtu, pomlčka, číslo matriky (příklad vyplnění kolonky Čísla účtu příjemce bez lomítka a označení kódu banky je tvar 748-37628651). Seznam předčíslí účtů (PBÚ) pro jednotlivé druhy daní je uveden v Příloze č. 4 (pro finanční úřady) a v Příloze č. 5 (pro celní úřady). Čísla matrik jsou uvedena v Příloze č. 1 (pro finanční úřady) a v Přílohách č. 2 a 3 (pro celní úřady).

Upozorňujeme na nezbytnost zadání předčíslí bankovního účtu. Zejména v případě bankovního příkazu prostřednictvím daňové složenky je nutné zadat předčíslí účtu jinak platba nebude doručena.

Pokud není na příkazu k úhradě v kolonce Číslo účtu příjemce uvedeno číslo účtu ve tvaru s pomlčkou a poplatník (plátce) použije tvar číselného označení čísla účtu bez pomlčky, banka spravující účty správce daně identifikuje tuto platbu jako platbu s chybně vyplněným číslem účtu příjemce. Platba není na účet správce daně připsána a je vrácena zpět na účet banky, která platbu odeslala. Tak vznikají poplatníkovi (plátci) nepříjemné komplikace, neboť může nastat situace, že daň nebude zaplacena v termínu. Žádáme všechny daňové poplatníky (plátce), aby při vyplňování údajů příkazu k úhradě věnovali zvýšenou pozornost vyplňování správného čísla účtu tak, aby se nevystavovali případným sankcím vyplývajících z pozdě zaplacené daně.

Kód banky příjemce se na příkazu k úhradě uvádí do samostatné kolonky. Kód banky musí být vždy vyplněn kódem 0710 (kód ČNB) a platí pro všechny typy plateb.

Pro vyplnění variabilního symbolu platí stejná pravidla jako pro jeho vyplnění na přední straně poukázky. Při plnění platební povinnosti vůči celnímu úřadu v rámci daňové exekuce, do specifického symbolu se uvede číslo exekučního příkazu.

Při bezhotovostním bankovním převodu se používá univerzální konstantní symbol 1148.

2. Formou internetového bankovnictví

Placení prostřednictvím internetového bankovnictví je pouze jedna z forem bezhotovostního platebního styku, a proto pro ni platí pravidla uvedená v předcházející části článku. Upozorňujeme, že je důležité, ověřit si u banky, jaká má pravidla při uvádění čísla bankovního účtu. Úplné číslo bankovního účtu pro úhradu určité daně místně příslušnému finančnímu nebo celnímu úřadu se skládá z předčíslí, pomlčky a číslo matriky (tj. ve tvaru "předčíslí-matrika"). V rámci internetového bankovnictví může být v některých případech vyžadováno vyplnění úplného čísla bankovního účtu, v jiných případech ale může být vyžadováno vyplnění jednotlivých položek.

Předčíslí bankovního účtu (PBÚ) je nezbytné vyplnit správně, aby zaslaná platba byla přijata na konkrétní účet finančního nebo celního úřadu. Seznam předčíslí pro jednotlivé druhy daní je uveden v Příloze č. 4 (pro finanční úřady) a v Příloze č. 5 (pro celní úřady).

Číslo účtu (matriková část) viz Příloha č. 1 (pro finanční úřady) a Přílohy č. 2 a 3 (pro celní úřady).

Kód banky - musí být vždy vyplněn kódem 0710 (kód ČNB) a platí pro všechny typy plateb.

Variabilní symbol - prostřednictvím variabilního symbolu daňový poplatník (plátce) sděluje finančnímu nebo celnímu úřadu svou totožnost. Má-li poplatník (plátce) přiděleno daňové identifikační číslo (DIČ), vepíše do příslušné kolonky pro variabilní symbol kmenovou část DIČ, t.j. buď čísla za pomlčkou (pro původní variantu tvaru DIČ) nebo čísla za písmeny CZ (pro novou variantu tvaru DIČ). Není-li poplatník (plátce) registrován, to znamená, že nemá přiděleno DIČ, uvede v případě fyzické osoby do kolonky pro variabilní symbol své rodné číslo, a to bez jakýchkoliv mezer, pomlček nebo lomítek, tj. uvede 9 nebo 10 číslic v řadě za sebou, v případě právnické osoby uvede své IČO. Ve výše uvedeném tvaru se vyplňuje variabilní symbol při zasílání platby v rámci daňové exekuce na účet celního úřadu. Pro specifický případ plnění platební povinnosti vůči finančnímu úřadu v rámci daňové exekuce se oproti výše uvedeným pravidlům vyplňuje do kolonky pro variabilní symbol číslo exekučního příkazu.

Specifický symbol - tato položka je nepovinná. Při plnění platební povinnosti vůči celnímu úřadu v rámci daňové exekuce, do specifického symbolu se uvede číslo exekučního příkazu.

Konstantní symbol - uvádí se pro všechny typy plateb univerzální konstantní symbol 1148.

Datum splatnosti - měl by to být maximálně poslední den splatnosti daňové povinnosti.

Ostatní položky uvedené v nabídce internetového bankovnictví jsou pouze pro potřebu klienta nebo banky klienta a nejsou pro finanční a celní úřady potřebné. Současně doporučujeme ověřit si, jaká má příslušná banka pravidla k tomu, aby platba skutečně byla odepsána z účtu dnem podle zadaného pokynu.


1.16.2008

Informace k uplatňování DPH při vymezení místní komunikace k stání motorového vozidla

V zájmu zajištění jednotného výkladu při uplatňování zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (ZDPH), při vymezení místní komunikace nebo jejího určeného úseku k stání silničního motorového vozidla za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy, se vydává tato informace.

 1. Služby související s provozováním parkovišť (SKP 63.21.24), které zahrnují krátkodobé parkovací služby poskytované pro automobily, motocykly a jízdní kola parkovišti, parkovacími místy a garážemi zastřešenými i nezastřešenými, placené parkování na ulicích a veřejných prostranstvích a služby odtažných parkovišť, jsou z hlediska ZDPH poskytováním parkovací služby s uplatněním základní sazby daně.

 2. Vymezení místní komunikace nebo jejího určeného úseku, na dobu časově omezenou, nejvýše na dobu 24 hodin, kdy v souladu s § 23 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, obec pro účely organizování dopravy ve svém nařízení vymezí oblasti, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy, se z hlediska ZDPH považuje za výkon působnosti v oblasti veřejné správy. Vybraná částka nevstupuje obci do obratu pro registraci.
  (V Praze se např. jedná o vymezení oranžové a zelené zóny s parkovacími hodinami pro omezené stání maximálně na 2 hodiny nebo 6 hodin).


Pokud obec vymezí místní komunikace nebo jejich určené úseky, které lze užít k stání silničního motorového vozidla provozovaného právnickou nebo fyzickou osobou, za účelem podnikání podle zvláštního právního předpisu, která má sídlo nebo provozovnu ve vymezené oblasti obce, nebo k stání silničního motorového vozidla fyzické osoby, která má místo trvalého pobytu nebo je vlastníkem nemovitosti ve vymezené oblasti, za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy, jedná se z hlediska uplatňování ZDPH o uskutečnění ekonomické činnosti, tj. o poskytnutí parkovací služby.
Částka přijatá za vydanou parkovací kartu (roční, pololetní, čtvrtletní, měsíční nebo týdenní), která opravňuje tyto osoby k stání silničního motorového vozidla na vymezených komunikacích nebo jejich určených úsecích, je příjmem (výnosem) za poskytnutou službu a vstupuje do obratu pro registraci.
(V Praze se jedná např. o modré zóny, které vymezují stání pro rezidenty a abonenty, kdy se jedná o poskytnutí parkovací služby, protože se jedná o poskytnutí místa k parkování vozidel uvedených osob.)

Dne 27.prosince 2007


1.15.2008

Pokyn č. D - 318

15. ledna 2008
Stanovení jednotných kurzů za zdaňovací období 2007 podle § 38 zákona č.586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění

Poplatníci, kteří nevedou účetnictví použijí pro přepočet cizí měny jednotný kurz stanovený podle § 38 odst. 1 zákona č. 586/1992 Sb. Odkaz na externí web, o daních z příjmů, v platném znění (dále jen"zákon o daních z příjmů").

Pro přepočet cizích měn neuváděných v kurzovním lístku se použije přepočet přes třetí měnu, kterou si mezi sebou poplatníci dohodnou.

Případně lze využít služeb znalců se specializací na devizovou problematiku. Aktuální seznamy znalců vedou krajské soudy respektive v Praze městský soud, v jejichž obvodu má znalec trvalé bydliště podle § 7 odst.2 zákona č.36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, v platném znění a dále je seznam znalců zveřejněn na internetových stánkách Ministerstva spravedlnosti na adrese: www.justice.cz Odkaz na externí web.

Stanovený jednotný kurz měn uváděných v kurzovním lístku ČNB:

země měna množství kód prům
Austrálie dolar 1 AUD 16,96
Bulharsko lev 1 BGN 14,18
Čína remminbi 1 CNY 2,66
Dánsko koruna 1 DKK 3,72
EMU euro 1 EUR 27,74
Estonsko koruna 1 EEK 1,77
Filipíny peso 100 PHP 43,93
Hongkong dolar 1 HKD 2,58
Chorvatsko kuna 1 HRK 3,78
Indonesie rupie 1000 IDR 2,2
Island koruna 100 ISK 31,91
Japonsko jen 100 JPY 17,12
Jihoafrická rep. rand 1 ZAR 2,87
Jižní Korea won 100 KRW 2,17
Kanada dolar 1 CAD 18,93
Kypr libra 1 CYP 47,59
Litva litas 1 LTL 8,03
Lotyšsko lat 1 LVL 39,62
Maďarsko forint 100 HUF 11,04
Malajsie ringgit 1 MYR 5,88
Malta lira 1 MTL 64,61
MMF SDR 1 XDR 30,9
Norsko koruna 1 NOK 3,46
Nový Zéland dolar 1 NZD 14,9
Polsko zlotý 1 PLN 7,35
Rumunsko leu 10000 ROL 8,32
Rusko rubl 100 RUB 79,04
Singapur dolar 1 SGD 13,41
Slovensko koruna 100 SKK 82,13
Švédsko koruna 1 SEK 2,99
Švýcarsko frank 1 CHF 16,86
Thajsko baht 100 THB 62,9
Turecko nová lira 1 TRY 15,58
USA dolar 1 USD 20,15
Velká Británie libra 1 GBP 40,4

1.11.2008

Pokyn č. D - 317

11. ledna 2008
o průměrných cenách pohonných hmot, které lze použít pro výpočet výše náhrady výdajů za spotřebované pohonné hmoty ke stanovení základu daně z příjmů za zdaňovací období roku 2007.

Na základě zmocnění podle § 24 odst. 2 písm. k) bod 3 zákona č. 586/1992 Sb. Odkaz na externí web, o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"), Ministerstvo financí sděluje:

1) Průměrné ceny pohonných hmot v Kč/l včetně DPH uplatňované jejich rozhodujícími prodejci v České republice ve zdaňovacím období roku 2007 u jednotlivých druhů činily:

Benzin Speciál BA - 91 29,37 Kč
Benzin Natural BA - 95 29,72 Kč
Benzin Super plus (Natural) BA - 98, 99 a 100 32,47 Kč
Benzin Normál (Natural) BA - 91 29,29 Kč
Nafta motorová 28,76 Kč


2)
Tyto ceny může poplatník použít pro účely stanovení výdajů za spotřebované pohonné hmoty ve výši náhrady výdajů za spotřebované pohonné hmoty podle § 24 odst. 2 písm. k) bod 3 zákona, t.j. u vlastních silničních motorových vozidel nezahrnutých do obchodního majetku a silničních motorových vozidel bezplatně vypůjčených ve smyslu § 659 občanského zákoníku.

3) Použije-li poplatník ceny vyšší, je povinen je doložit doklady o jejich nákupu, jak to vyplývá z § 24 odst. 2 písm. k) zákona.

4) V případě, že poplatník nakupoval jiný druh benzinu, který není uveden v bodu 1, uplatní cenu toho druhu benzinu, který má shodné oktanové číslo. Pokud benzin se shodným oktanovým číslem bod 1 neobsahuje, uplatní cenu benzinu s nejbližším oktanovým číslem.

5) Tímto pokynem nejsou dotčeny ceny pohonných hmot stanovené na základě § 189 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, vyhláškami Ministerstva práce a sociálních věcí, které se používají výhradně pro stanovení výše náhrady za pohonné hmoty, na kterou má nárok zaměstnanec, použije-li pro pracovní cestu jiné vozidlo než vozidlo zaměstnavatele.1.10.2008

Náhrady za použití vozidla a průměrné ceny pohonných hmot v roce 2008

Základní náhradu za 1 km jízdy při použití jiného vozidla než vozidla zaměstnavatele a náhradu za spotřebované pohonné hmoty, pokud zaměstnanec nedoloží cenu pohonné hmoty, stanoví pro rok 2008 vyhláška č. 357/2007 Sb.

Použije-li zaměstnanec na žádost zaměstnavatele silniční motorové vozidlo, s výjimkou vozidla poskytnutého zaměstnavatelem, přísluší mu za každý 1 km jízdy základní náhrada a náhrada výdajů za spotřebovanou pohonnou hmotu.

Pro rok 2008 stanovuje tyto náhrady vyhláška č. 357/2007 Sb.

Sazba základní náhrady za 1 km jízdy činí:

a) 1,10 Kč u jednostopých vozidel a tříkolek,

b) 4,10 Kč u osobních silničních motorových vozidel.

Pokud zaměstnanec nedoloží cenu pohonné hmoty, přísluší mu v roce 2008 náhrada za spotřebované pohonné hmoty ve výši vypočtené z ceny pohonné hmoty a spotřeby vozidla:

Druh pohonných hmot

Průměrná cena

pohonných hmot (Kč)

Benzin automobilový 91 oktanů

30,60

Benzin automobilový 95 oktanů

30,90

Benzin automobilový 98 oktanů

33,10

Motorová nafta

31,20Souhrnný přehled změn v nemocenském pojištění od 1. 1. 2008
2.1.2008, Zdroj: ČSSZ
Od 1. ledna 2008 dochází mimo jiné k zavedení tzv. karenční doby a ke změně procentní sazba pro výpočet nemocenského od čtvrtého dne pracovní neschopnosti.

Nově se v nemocenském pojištění (NP) od 1. ledna 2008 zavádí tzv. karenční doba. Bude trvat první tři dny pracovní neschopnosti a během ní se nebude poskytovat nemocenské. Dávky nemocenského pojištění se - stejně jako dosud - vypočítají z denního vyměřovacího základu. Tím je zjednodušeně řečeno součet hrubých příjmů za 12 kalendářních měsíců před vznikem nároku na dávku, u OSVČ pak součet měsíčních vyměřovacích základů pro placení záloh na pojistné v předchozím kalendářním roce, dělený počtem kalendářních dnů s vyloučením nezapočitatelných dnů.

Denní vyměřovací základ pro výpočet dávek nemocenského pojištění se bude i nadále redukovat. Částka do 550 Kč se bude po celou dobu pobírání nemocenského a podpory při ošetřování člena rodiny započítávat z 90 %, částka od 550 Kč do 790 Kč se bude počítat ze 60 % a k částce nad 790 Kč se nebude přihlížet. Pro účely peněžité pomoci v mateřství a vyrovnávacího příspěvku v těhotenství a mateřství se bude i nadále částka do 550 Kč započítávat ze 100 %, částka od 550 Kč do 790 Kč se bude počítat ze 60 % a k částce nad 790 Kč se nebude přihlížet.

Změní se také procentní sazba pro výpočet nemocenského od čtvrtého dne dočasné pracovní neschopnosti. Místo stávajících jednotných 69 % z redukovaného denního vyměřovacího základu (DZV) bude odstupňovaná. A to:

Příklad výpočtu nemocenského:

Dočasná pracovní neschopnost zaměstnance po 1. lednu 2008 trvá 70 kalendářních dnů. Vyměřovací základ v rozhodném období činil 288 350 Kč, denní vyměřovací základ činí 790 Kč. Redukovaný denní vyměřovací základ je 639 Kč, tj. 550 x 0,90 + 240 x 0,60 = 495 + 144 = 639. Nemocenské bude:

Pokud zaměstnanec bude pobírat průměrnou mzdu 21 560 Kč měsíčně, bude jeho nemocenské od 1. ledna 2008 při 30denní pracovní neschopnosti celkem 9 585 Kč. Maximální nemocenské při 30denní pracovní neschopnosti bude 10 368 Kč. Dostane ho ta osoba, jejíž hrubé příjmy v posledních 12 kalendářních měsících činily nejméně 288 350 Kč, tedy alespoň cca 24 000 Kč měsíčně hrubého.

Poruší-li práceneschopný stanovený léčebný režim, bude možné mu od 1. ledna 2008 snížit nebo odejmout už vyplacenou dávku, nejdřív však ode dne porušení léčebného režimu, a to i v případě, že nemocenské již bylo vyplaceno.

Jestliže bude přiznán starobní důchod nebo invalidní důchod zpětně, bude poživatel důchodu povinen vrátit přeplatek na nemocenském v případě, že v době, za kterou byl důchod přiznán, pobíral nemocenské déle než 81 kalendářních dnů v kalendářním roce.

Rovněž se změní délka ochranné lhůty. Tedy doby po skončení zaměstnání (účasti na pojištění), ve které jsou zachovány nároky na dávky nemocenského pojištění ze skončeného zaměstnání (pojištění). Nově bude 7 kalendářních dnů.

Další změnou je, že podpora při ošetřování člena rodiny se bude vypočítávat jako 60 % denního vyměřovacího základu a podpůrčí doba u peněžité pomoci v mateřství v délce 37 týdnů zůstane zachována jen u vícečetných porodů - u ostatních se bude jednat o 28 týdnů. Podpora při ošetřování člena rodiny nebude náležet z ochranné lhůty.This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]