1.16.2008

Informace k uplatňování DPH při vymezení místní komunikace k stání motorového vozidla

V zájmu zajištění jednotného výkladu při uplatňování zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (ZDPH), při vymezení místní komunikace nebo jejího určeného úseku k stání silničního motorového vozidla za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy, se vydává tato informace.

  1. Služby související s provozováním parkovišť (SKP 63.21.24), které zahrnují krátkodobé parkovací služby poskytované pro automobily, motocykly a jízdní kola parkovišti, parkovacími místy a garážemi zastřešenými i nezastřešenými, placené parkování na ulicích a veřejných prostranstvích a služby odtažných parkovišť, jsou z hlediska ZDPH poskytováním parkovací služby s uplatněním základní sazby daně.

  2. Vymezení místní komunikace nebo jejího určeného úseku, na dobu časově omezenou, nejvýše na dobu 24 hodin, kdy v souladu s § 23 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, obec pro účely organizování dopravy ve svém nařízení vymezí oblasti, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy, se z hlediska ZDPH považuje za výkon působnosti v oblasti veřejné správy. Vybraná částka nevstupuje obci do obratu pro registraci.
    (V Praze se např. jedná o vymezení oranžové a zelené zóny s parkovacími hodinami pro omezené stání maximálně na 2 hodiny nebo 6 hodin).


Pokud obec vymezí místní komunikace nebo jejich určené úseky, které lze užít k stání silničního motorového vozidla provozovaného právnickou nebo fyzickou osobou, za účelem podnikání podle zvláštního právního předpisu, která má sídlo nebo provozovnu ve vymezené oblasti obce, nebo k stání silničního motorového vozidla fyzické osoby, která má místo trvalého pobytu nebo je vlastníkem nemovitosti ve vymezené oblasti, za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy, jedná se z hlediska uplatňování ZDPH o uskutečnění ekonomické činnosti, tj. o poskytnutí parkovací služby.
Částka přijatá za vydanou parkovací kartu (roční, pololetní, čtvrtletní, měsíční nebo týdenní), která opravňuje tyto osoby k stání silničního motorového vozidla na vymezených komunikacích nebo jejich určených úsecích, je příjmem (výnosem) za poskytnutou službu a vstupuje do obratu pro registraci.
(V Praze se jedná např. o modré zóny, které vymezují stání pro rezidenty a abonenty, kdy se jedná o poskytnutí parkovací služby, protože se jedná o poskytnutí místa k parkování vozidel uvedených osob.)

Dne 27.prosince 2007


Comments: Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]