2.15.2012

Nejčastější dotazy k režimu uplatnění DPH ve stavebnictví


9.2.2012, Zdroj: Česká daňová správa

Od 1. 1. 2012 nabyla účinnosti nová pravidla pro uplatňování DPH při poskytování stavebních a montážních prací.

Od 1. 1. 2012 nabyla účinnosti nová pravidla pro uplatňování DPH při poskytování stavebních a montážních prací. Jde o tzv. režim přenesení daňové povinnosti (v terminologiii EU „revers charge“), který spočívá v tom, že při poskytování stavebních nebo montážních prací mezi plátci v tuzemsku má povinnost přiznat DPH na výstupu příjemce těchto prací.
Povinnost použít režim přenesení daňové povinnosti má plátce DPH za předpokladu, že jde o plnění od nebo pro jiného plátce, místem plnění je Česká republika a jde o stavební či montážní práce spadající podle klasifikace CZ CPA do položek 41-43 (tj. od běžných zednických, tesařských, malířských, pokrývačských a dalších jiných prací při stavbě budov či nebytových prostor přes práce při stavbě silnic, mostů, tunelů, inženýrských sítí po demoliční práce atd.).
V rámci mechanismu uplatňování DPH je tento režim specifický. Oproti běžnému způsobu uplatňování DPH, kdy povinnost přiznat a zaplatit daň na výstupu za uskutečněné zdanitelné plnění je na straně poskytovatele plnění (dodavatele), v režimu přenesení daňové povinnosti je povinnost přiznat a zaplatit daň na výstupu přenesena na příjemce tohoto plnění (odběratele). Ve vystaveném daňovém dokladu tak dodavatel nebude uvádět výši DPH, ale pouze sdělení, že výši daně je povinen doplnit a přiznat odběratel. Na straně odběratele pak bude odpovědnost za správnost uvedené daně.
S ohledem na specifičnost shora uvedeného režimu se dodavateli i odběrateli nově ukládá povinnost vést za každé zdaňovací období zvláštní evidenci poskytnutých plnění. Pro oba pak platí povinnost předložit správci daně výpis z této evidence nejpozději ve lhůtě pro předložení daňového přiznání.
Přehled nejčastějších dotazů veřejnosti k aplikaci přenesení daňové povinnosti u stavebních prací podle § 92e zákona o DPH
Podle § 92e zákona o DPH se systém přenesení daňové povinnosti použije u stavebních prací vymezených v CZ-CPA 41 až 43. Jedná se o sekci F, která zahrnuje stavby a stavební práce. Z této sekce se systém přenesení daňové povinnosti použije na stavební práce, vymezené stanovenými kódy.
Nevyplývá-li z popisu jinak, je zdanitelné plnění uvedené v jednotlivém řádku posuzováno v zásadě jako samostatně poskytnuté, i pokud to výslovně v popisu zmíněno není. Popis zdanitelného plnění je proveden zjednodušeným způsobem, jde o výňatek z konkrétního dotazu.
pořadové číslo
popis zdanitelného plnění*
kód služby dle CZ CPA
§92e
poznámka
1
opravy bytových, nebytových prostor, instalační práce
43
ano

2
výměna žárovky v prostorách nemovitosti (místnosti)
81
ne

3
výměna repasovaných vodoměrů
43
ano

4
instalace kanalizace, rozvod vody
43
ano

5
montáž, pronájem lešení jako součást díla
43
ano

6
instalace topení
43
ano

7
pronájem lešení bez montáže
77
ne

8
smlouva o dílo na rekonstrukci budovy
41
ano

9
samostatná doprava materiálu, odvoz zeminy ze stavby
49
ne

10
revize výtahů
71
ne

11
přeprava stavebního stroje
49
ne

12
mýtné

ne
není předmětem daně, charakter poplatku
13
pronájem vodních čerpadel na stavbu
77
ne

14
pronájem bednění, pažících boxů
77
ne

15
pronájem jeřábu s obsluhou - jeřábnické práce (jeřáb s obsluhou)
43
ano

16
pronájem jeřábu bez obsluhy
77
ne

17
Pronájem plošiny s obsluhou
43
ano

18
Pronájem plošiny bez obsluhy
77
ne

19
montáž suchých staveb (montáž sádrokartonu)
43
ano

20
montáž a opravy plynových kotlů a jiných plynových spotřebičů
43
ano

21
revize, zkoušky plynových zařízení
71
ne

22
plnění plynu do nádob

ne
dodání zboží
23
samostatně prováděné geodetické práce (zaměření)
71
ne

24
projektové práce (samostatně poskytnuté)
71
ne

25
dodání vestavěného nábytku, včetně montáže (zapracování do stavby)
43
ano

26
dodání vestavěného nábytku bez montáže

ne
dodání zboží
27
instalatérské a topenářské práce
43
ano

28
servis -prohlídka, odzkoušení funkčnosti kotlů, uvedení do provozu nebo z provozu
71
ne

29
uvedení kotle do provozu nebo vyřazení z provozu v rámci zabudování do stavby
43
ano

30
provedení prací s montážní plošinou (může být včetně dopravení plošiny na stavbu)
43
ano

31
opravy elektronického bezpečnostního zařízení v budově
43
ano

32
údržba bezpečnostních systémů
80
ne

33
servis a údržba dveřních zavíračů spojených se stavbou
81
ne

34
opravy dveří-oprava dveřního zavírače spojených se stavbou
43
ano

35
výroba kancelářského nábytku a stavebních hranolů

ne
dodání zboží
36
sklenářské práce provedené přímo na stavbě
43
ano

37
sklenářské práce provedené v dílně (např. zasklení přineseného okna)

ne

38
instalace počítačů u zákazníka, kabelové vedení pro počítačové sítě - materiál, stroje či zařízení jsou pevně spojeny s budovou
43
ano

39
vyrobené kuchyňské linky a skříně - prodej

ne
dodání zboží
40
dodání vyrobené kuchyňské linky a skříně, kde je součástí její montáž do budovy
43
ano

41
údržba a drobné opravy v rámci správy nemovitostí
81
ne

42
montáž vrat, mříží rolet (zapracování do budovy)
43
ano

43
instalace garážových vrat
43
ano

44
opravy vrat, mříží rolet (práce při renovaci budov)
41
ano

45
správa nemovitostí
68
ne

46
inspekce, revize (např. elektrorevize), zkoušky
71
ne

47
údržba a opravy budovy/renovace budovy
43/41
ano

48
malování budovy (práce prováděná na budově)
43
ano

49
truhlářské práce a drobné úpravy kanceláří (práce na budově)
43
ano

50
zahrádkářské práce
81
ne

51
zámečnické práce - prodej hotových výrobků bez instalace do stavby

ne
dodání zboží
52
montáž plotů, zábradlí, mříží
43
ano

53
instalace okapů a svodů
43
ano

54
obíjení stavby šindelem
43
ano

55
stavba plechových střech (klempířské práce)
43
ano

56
instalace standartních nebo zakázkových plechových dílů
43
ano

57
instalace mřížových krytů na radiátory
43
ano

58
pokládka koberců a linoleí včetně dokončovacích prací
43
ano

59
instalace topení
43
ano

60
instalace ventilace a klimatizace pro obydlí, počítačová centra, kanceláře a obchody včetně souvisejících rozvodů
43
ano

61
opravy a údržba průmyslových chladicích a klimatizačních zařízení
33
ne

62
instalace ostatních všestranně použitelných strojů a zařízení
33
ne

63
instalace reklamního panelu na stavbě
43
ano

64
dodání a montáž okenních žaluzií
43
ano

65
rekonstrukce čerpací stanice -předmětem smlouvy je celková rekonstrukce
41
ano

66
údržba pronajatých kancelářských prostor
81
ne

67
Oprava FAB vložky (zámek do vchodových dveří) případně její výměna
95
ne

68
Oprava či výměna okenních kliček
81
ne

69
převody staveb v oblasti developerských projektů

ne
převod nemovitosti
70
Výměna zapuštěných pantů na vchodových dveřích budovy
43
anoLabels: ,


This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]