4.11.2011

Od 1. dubna 2011 dochází k významné změně v osvobození od DPH při dovozu zboží

Dne 08. 03. 2011 byl ve Sbírce zákonů zveřejněn zákon č. 47/2011 Sb., kterým se mění zákon č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

Osvobození od DPH při dovozu zboží je nově upraveno v § 71 odst. 3, písm. a) zákona o DPH. Od DPH je nově osvobozen pouze dovoz zboží, jehož úhrnná hodnota nepřesahuje 22 EUR.
Limit 150 EUR pro osvobození zboží od cla podle Nařízení Rady (ES) č.1186/2009, o systému Společenství pro osvobození od cla se nemění.

Pro použití nového limitu je rozhodující datum předložení zboží k celnímu řízení, nikoliv datum objednání zboží v zahraničí.

Výše uvedená osvobození se nadále nevztahují na alkoholické nápoje, parfémy, toaletní vody, tabák a tabákové výrobky.

Běžného občana se výše uvedená změna dotkne zejména u zboží nakupovaného přes internet v zemích mimo EU (např. USA) a dopravovaného na území EU. Systém osvobození účinný od 01. 04. 2011 je pro přehlednost zpracován do zjednodušeného schématu.

Labels:


4.05.2011

Od 1. dubna 2011 dochází k významné změně vosvobození od DPH při dovozu zboží

1.4.2011, Zdroj: Česká daňová správa

Dne08. 03. 2011 byl ve Sbírce zákonů zveřejněn zákon č. 47/2011 Sb., kterým semění zákon č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějšíchpředpisů.

Osvobození od DPH při dovozu zboží je nově upraveno v § 71 odst. 3,písm. a) zákona o DPH. Od DPH je nově osvobozen pouze dovoz zboží, jehož úhrnnáhodnota nepřesahuje 22 EUR.

Limit 150 EUR pro osvobození zboží od cla podle Nařízení Rady (ES) č.1186/2009,o systému Společenství pro osvobození od cla se nemění.

Pro použití nového limitu jerozhodující datum předložení zboží k celnímu řízení, nikoliv datum objednánízboží v zahraničí.

Výše uvedená osvobození se nadálenevztahují na alkoholické nápoje, parfémy, toaletní vody, tabák a tabákovévýrobky.

Běžného občana se výše uvedená změna dotkne zejména u zbožínakupovaného přes internet v zemích mimo EU (např. USA) a dopravovaného naúzemí EU.

Labels:


Informace k § 92a zákona o DPH (novela 2011) -Výpis z evidence k režimu přenesení daňové povinnosti

1.4.2011, Zdroj: Ministerstvo financí

Novelazákona o DPH s účinností k 1. 4. 2011 nově zavádí v § 92a režim přenesenídaňové povinnosti pro dodání zlata, dodání zboží uvedeného v příloze č. 5,převod povolenek na emise skleníkových plynů, a od 1. 1. 2012 na stavebnípráce. V rámci tohoto režimu má povinnost přiznat a zaplatit daň plátce, prokterého bylo uvedené zdanitelné plnění v tuzemsku uskutečněno (odběratel).Režim platí pro dodání uskutečněná mezi plátci v tuzemsku.

Vzhledem k tomu, že jde režim s pravidly zdanění odlišnými od obecnéhofungování stávajícího systému DPH, je dodavateli i odběrateli v tétosouvislosti uložena povinnost vést evidence pro daňové účely, ve které budoumuset uvádět DIČ obchodního partnera, datum uskutečnění zdanitelného plnění,základ daně, rozsah a předmět plnění.

Výpis z předmětné evidence bude plátce povinen podat ve lhůtě propodání daňového přiznání, a to ve formátu a struktuře zveřejněné správcem daně.

K tomuto bude v nejbližší době vydán pokyn GFŘ, kterým se stanovujezmíněný formát a struktura výpisu z evidence pro daňové účely podle § 92a odst.6 zákona o DPH. Výpis bude možné podat prostřednictvím tzv. EPO podání nebodatovou zprávou ve vymezené XML struktuře.

Výpis z evidence bude z hlediskaobsahu v podstatě kopírovat zákonem nadefinované požadavky. V aplikacipro elektronické podání resp. v příslušné datové zprávě budou tak vyplňoványnásledující údaje:

DIČ odběratele/příjemce a DIČdodavatele/poskytovatele:
Dodavatel/poskytovateluvede na každém řádku samostatně za každé zdanitelné plnění daňové identifikačníčíslo jednotlivého odběratele/příjemce.
Odběratel/příjemce uvede na každém řádku samostatně za každé zdanitelné plněnídaňové identifikační číslo dodavatele/poskytovatele.

Kód předmětu plnění:
Uvede se (u EPOvybere z číselníku) buď jednomístný kód - číslo „1“ nebo„2“, a to:
1:jedná-li se o zdanitelné plnění podle § 92 b zákona o dani z přidané hodnoty– dodání zlata
2:jedná-li se o zdanitelné plnění podle § 92 d zákona o dani z přidané hodnoty– obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů,
nebo, jedná-li se o zdanitelné plnění podle § 92 c zákona o dani z přidanéhodnoty, konkrétníčíselný kód harmonizovaného popisu a číselného označování zboží uvedeného vpříloze č. 5 zákona o dani z přidané hodnoty (Seznamzboží, u kterého se při dodání použije režim přenesení daňové povinnosti).

Datum uskutečnění zdanitelnéhoplnění:
Uvede se datum uskutečnění zdanitelného plnění podle daňového dokladu.

Základ daně:
Uvede se základdaně každého zdanitelného plnění uskutečněného v režimu přenesení povinnosti(každé plnění se uvede na samostatném „řádku“, zaokrouhlení na celékoruny).
Celkovou částku všech uskutečněných plnění v režimu přenesení daňové povinnostiza dané zdaňovací období uvede dodavatel/poskytovatel zároveň na ř. 25 daňového přiznání.
Celkovou částku všech přijatých plnění v režimu přenesení daňové povinnosti zadané zdaňovací období uvede odběratel/příjemce zároveň na ř.10 nebo 11 daňového přiznání.

Rozsah plnění:
Uvede se údaj omnožství (rozsah plnění) v určených měrných jednotkách nastavených podlevyplněného kódu předmětu plnění (u zlata gram, u šrotu kilogram, u povolenekkusy).

Tato podání musí být ve formátu a struktuře XML. V současné době je XMLstruktura dostupná v souboru formátu PDF.

Labels:


This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]