9.27.2011

Běžně poškozené bankovky, nestandardně poškozené bankovky a bankovky opotřebené oběhem

Pravidla pro ponechání bankovky v oběhu / stažení bankovky z oběhu

  • Bankovka opotřebená oběhem - fyzická osoba (s výjimkou směnárníka) takovou bankovku vrací zpět do oběhu, právnická osoba a směnárník nevrací zpět do oběhu a předává ČNB
  • Běžně poškozená bankovka - fyzická osoba (s výjimkou směnárníka) může přijetí takové bankovky odmítnout. Právnická osoba bankovku přijímá a nevrací do oběhu, pokud je takto poškozená bankovka celá; není-li celá, může přijetí bankovky odmítnout. Úvěrová instituce provádějící pokladní operace takovou bankovku přijímá a nevrací zpět do oběhu, pokud:
    - je celá (nechybí žádná část bankovky, popř. chybí pouze část nebo části jejího okraje nebo obvodu) a skládá se nejvýše ze 2 částí, které nepochybně patří k sobě , nebo
    - je celistvá (bankovka, která tvoří souvislý celek), a celková plocha takové bankovky je větší než 50 %.
  • Nestandardně poškozená bankovka - Česká národní banka zadrží takovou bankovku bez náhrady. Úvěrová instituce provádějící pokladní operace a zpracovatel bankovek a mincí zadrží takovou bankovku bez náhrady a předá ji České národní bance. Ostatní subjekty mohou takovou bankovku odmítnout.
 Více na stránkách ČNB

9.22.2011

Specializovaný finanční úřad bude spravovat vybrané subjekty

Od 1. 1. 2012 dochází k významné změně při správě daní, která se bude týkat přibližně tisícovky daňových subjektů. Zřízením Specializovaného finančního úřadu se česká daňová správa přiřadí k moderním světovým daňovým správám, které vybrané daňové subjekty svěřují jednomu vysoce odborně zaměřenému orgánu s celostátní působností. Úřad bude mít několik desítek kvalifikovaných daňových odborníků, kteří budou vybíráni z řad stávajících zaměstnanců daňové správy.
Pod Specializovaný finanční úřad, který bude mít sídlo v Praze, budou spadat vybrané subjekty - banky, pobočky zahraničních bank, pojišťovny, zajišťovny a právnické osoby založené za účelem podnikání, které dosáhly obratu více než 2 mld. Kč. „Jiné subjekty, tedy fyzické i právnické osoby, mohou v řádně odůvodněných případech spadat pod tento úřad na základě našeho rozhodnutí, “doplňuje generální ředitel daňové správy Jan Knížek.
Daňová správa již v současné době intenzivně pracuje na vytvoření podmínek pro to, aby změny spojené se zřízením Specializovaného finančního úřadu proběhly bez větších problémů a případných komplikací. „Na podzim letošního roku připravujeme pro vybrané subjekty informační kampaň tak, aby jim v dostatečném předstihu byly poskytnuty veškeré potřebné odborné informace spojené se změnou příslušnosti k tomuto úřadu,“ ujišťuje Jan Knížek.

Labels:


9.21.2011

V boji s nelegálním zaměstnáváním MPSV přitvrzuje

17.9.2011, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí

V rámci projektu DONEZ budou vytipovaní uchazeči o zaměstnání docházet v čas určený pracovníkem úřadu práce na místa Czech POINT. Zde předloží pozvánku z úřadu práce spolu s identifikačním dokladem (občanský průkaz, cestovní pas), obsluha Czech POINTU identitu uchazeče ověří a provede zápis o tom, že se uchazeč dostavil na schůzku. Využitím kontaktních míst veřejné správy v rámci sítě Czech POINT pro kontakty se specifickými skupinami uchazečů se posílí kontrolní mechanismus, jenž znesnadní uchazečům o zaměstnání výkon činností, které nejsou oprávněni vykonávat a které se zpravidla realizují v rámci tzv. šedé ekonomiky.

Úřad práce ČR podepsal 7. 9. 2011 v rámci projektu dodavatelskou smlouvu s Českou poštou, a to ve výši 233 720 100 Kč (vč. DPH). Smlouva byla podepsána na dobu 24 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy.

„Pokud předpokládáme, že se cca 7 % ekonomicky aktivní populace věnuje nelegální práci, tak znesnadněním jejího výkonu a efektivnějším výkonem kontroly bude roční ekonomický přínos v řádech miliard korun,“ řekl ministr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek. V průběhu dvou let by mělo systémem projít přibližně 170 tisíc specifických uchazečů o práci (konečný počet se odvíjí od délky jednotlivých kontrol a případného opakování kontrol u jednotlivých uchazečů). V režimu kontroly budou vždy maximálně po dobu tří měsíců, hlášení na Czech POINTU bude vyžadováno nejvýše dvakrát týdně. Permanentně by měla být v systému kontroly vždy zhruba dvacetina nezaměstnaných v ČR.
Aktuálním cílem tohoto projektu je především ztížení podmínek nelegálního zaměstnávání jak pro nezaměstnané, tak pro firmy, kterým v případě, že umožní výkon nelegálního zaměstnávání, hrozí kromě pokuty i např. odebrání živnostenského oprávnění. Kontrolovány budou specifické skupiny uchazečů, které jsou definovány vnitřními metodickými pokyny. Patří mezi ně například dlouhodobě nezaměstnaní, uchazeči s opakovanou evidencí (tj. ti, kdo byli v posledních 6 měsících evidováni na úřadu práce dvakrát a více) nebo uchazeči, kteří měli v posledních 6 měsících zaměstnání kratší než 10 dní. Vytipovaní uchazeči o zaměstnání dochází na kontaktní místo Czech POINT v určený čas v běžné pracovní době, kde obdrží nabídku volných pracovních míst. Uchazeč o práci bude docházet vždy na místně nejbližší Czech POINT, z hlediska dostupnosti je síť Czech POINTŮ provozovaných Českou poštou pro tento projekt nejvhodnější (do systému nebudou zařazováni mj. ti, kterým by dopravou na místa Czech POINT vznikaly neúměrné finanční náklady).
„Jestliže se nezaměstnaný v určený čas nedostaví na Czech POINT, bude se zjišťovat důvod nedodržení této zákonné povinnosti vůči úřadu práce. Pokud bude důvodem například pohovor na novou pozici či nemoc, je uchazeč omluven řádnou omluvenkou. V případě bezdůvodné absence uchazeče zahajuje úřad práce správní řízení, které může vést až k vyřazení uchazeče z evidence úřadu práce a odebrání dávek,“ říká ministr Jaromír Drábek.
Současně bude ztížena nepoctivým zaměstnavatelům organizace práce „na černo“, neboť čas návštěvy bude znám uchazeči o zaměstnání maximálně 3 dny předem.

Labels:


Černá mzda přinese vždy nižší důchod

11.8.2011, Zdroj: ČSSZ


Lidé, kterým je vypočten důchod, se při osobní návštěvě ČSSZ podivují, proč je jejich důchod neúměrně nízký vzhledem k jejich minulým výdělkům. Často odmítají sdělit upřesňující údaje, především název zaměstnavatele či skutečné příjmy. Převažuje jejich strach z trestní odpovědnosti a také z reakcí bývalých zaměstnavatelů. Proč tedy na tzv. černou mzdu přistupovali? Odpověď bývá dost často totožná: "Nenapadlo mě, že černá mzda má vliv na výši mého důchodu. Pokud bychom na tento způsob odměňování nepřistoupil, nedostal bych žádnou práci." Přitom je zcela zřejmé, že výše důchodu vždy závisí nejen na celkové době pojištění, ale i na výši dosažených příjmů.

Následující dva příklady dokládají, jaký dopad má tzv. černá mzda na výši invalidního důchodu:

Příklad č. 1:
Muž, narozený 13. 9. 1982, je od 1. 7. 2011 invalidní pro invaliditu třetího stupně. Získal celkem 46 let pojištění (včetně dopočtené doby). Od nástupu do zaměstnání v roce 2000 mu byla měsíčně zúčtovávána jen minimální mzda, dostával však tzv. černou mzdu 5 000 Kč měsíčně. Výpočtový základ pro stanovení výše invalidního důchodu činí 8 874 Kč. Výše procentní výměry invalidního důchodu činí 69 % z uvedené částky, tj. 6 124 Kč. Invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně tohoto muže včetně základní výměry činí 8 354 Kč měsíčně.
Příklad č. 2:
Stejnému muži jako v příkladu č. 1 nebyla vyplácena část odměny za práci "načerno", ale celá částka ve výši minimální mzdy navýšené o 5 000 Kč byla zúčtována. Výpočtový základ pro stanovení výše invalidního důchodu v takovém případě činí 15 326 Kč a procentní výměra důchodu 8 486 Kč. Invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně včetně základní výměry v tomto případě činí 10 716 Kč.
Černá mzda tak pro poživatele invalidního důchodu uvedeného v příkladu č. 1 znamená o 2 362 Kč nižší důchod, než kdyby mu zaměstnavatel celou mzdu vyplácel řádným způsobem. 

Labels:


9.06.2011

MPO podpoří v roce 2012 prezentaci českých exportérů na více než 80 zahraničních veletrzích a výstavách

26.8.2011, Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu

Ministerstvo průmyslu a obchodu podpoří v příštím roce účast českých firem na více než 80 světových výstavách a veletrzích. Na celkem třiceti veletrzích bude mít Česká republika i svůj oficiální stánek, pro ostatní akce mohou firmy využít podporu pro svou individuální prezentaci. Dohromady účast českých exportérů na akcích v zahraničí podpoří na 210 milionů korun — díky kombinaci evropských a národních peněz tak na příští rok Ministerstvo průmyslu a obchodu může exportéry podpořit vyšší částkou než v minulých letech.
"Naše zkušenosti z předchozích ročníků ukazují, že každá koruna vložená do oficiálních účastí se v podobě uzavřených kontraktů firmám vrátí více než stonásobně. České oficiální účasti na veletrzích a výstavách v zahraničí jsou tak jednou z nejvýznamnějších a nejúčinnějších forem podpory exportérů. Pro příští rok očekávám, že projekt využijí zhruba čtyři stovky českých firem," říká ministr průmyslu a obchodu Martin Kocourek.
"Soupisku podpořených veletrhů přitom určují podnikatelé sami. Seznam akcí pro podporu totiž vždy sestavujeme na základě jejich požadavků. Pro rok 2012 jsme oslovili celou řadu podnikatelských asociací a oborových svazů, od kterých nám přišly požadavky na více než stovku výstav a veletrhů," dodává náměstek ministra průmyslu a obchodu pro zahraniční obchod Milan Hovorka.
Oficiální účasti českých firem pod záštitou České republiky se tak dočkají tři desítky veletrhů, které se budou konat například v Brazílii, Číně, Indii, Kazachstánu, Rusku, ve Vietnamu, ale také v Srbsku nebo v Německu. Účast na dalších více než 50 akcích podpoří projekt společné účasti na specializovaných výstavách a veletrzích v zahraničí, který v rámci Operačního programu podnikání a inovace spolu s Ministerstvem průmyslu a obchodu zajišťuje agentura CzechTrade a Hospodářská komora ČR.

Díky kombinaci obou projektů se tak podle náměstka Hovorky pro rok 2012 podaří vyjít vstříc nejméně třem čtvrtinám požadavků firem na podpořenou účast na zahraničních veletrzích a výstavách.

Kompletní seznam Českých oficiálních účastí na výstavách a veletrzích v zahraniční pro rok 2012 je ke stažení v dokumentu http://www.mpo.cz/dokument90072.html

Seznam specializovaných výstav a veletrhů je k dispozici na: http://www.komora.cz/podpora—exportu—a—zahranicni—vztahy/veletrhy—a—vystavy—v—zahranici/informace—o—projektu—1/veletrhy—2012/veletrhy—2012.aspx

Labels: ,


This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]