6.15.2007

První kolo žádostí o podporu z Programu rozvoje venkova ČR startuje
13.6.2007
Ministr zemědělství vyhlašuje první kolo příjmu žádostí o dotace z Programu rozvoje venkova ČR pro období 2007-2013. Žadatelé mohou žádosti předkládat od 9. července na regionálních odborech Státního zemědělského intervenčního fondu. „Žadatelé mohou žádosti předkládat od pondělí 9. července od 7.30 hodin na sedmi regionálních odborech Státního zemědělského intervenčního fondu," oznámil Gandalovič. Jak zdůraznil, v porovnání s Operačním programem zemědělství se podařilo výrazně administrativně zjednodušit podávání žádostí. „Budeme vyžadovat jen opravdu nezbytně nutné přílohy," dodal ministr.

Úplné znění Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova ČR pro období 2007-2013 je ode dneška k dispozici v elektronické podobě na internetové adrese ministerstva zemědělství http://www.mze.cz/ (rubrika podpora z EU a národní dotace, podrubrika EAFRD/prováděcí předpisy/osa I resp. osa III).

V rámci tohoto kola příjmu žádostí budou přijímány projekty pro následující opatření, podopatření či investiční záměry:

Podopatření I.1.1.1 Modernizace zemědělských podniků

Předpokládaný objem finanční podpory pro tento záměr činí zhruba 893 mil. Kč z veřejných prostředků, tj. z fondu EAFRD a spolufinancování z národního rozpočtu.

Předpokládaný objem finanční podpory pro tento záměr činí asi 262 mil. Kč,

Podopatření I.1.1.2 Spolupráce při vývoji nových produktů, postupů a technologií (resp. inovací) v zemědělství,

Předpokládaný objem finanční podpory činí zhruba 40 mil. Kč,

Opatření I.3.2 Zahájení činnosti mladých zemědělců

Předpokládaný objem finanční podpory činí přibližně 231 mil. Kč,

Opatření III.1.1 Diverzifikace činností nezemědělské povahy

Předpokládaný objem finanční podpory činí zhruba 356 mil. Kč,

Předpokládaný objem finanční podpory činí zhruba 46 mil. Kč,

Předpokládaný objem finanční podpory pro tento záměr činí asi 57 mil. Kč.

Termín uzávěrky

U opatření I.3.2 Zahájení činnosti mladých zemědělců končí příjem žádostí v pátek 20. července ve 13 hodin.
U ostatních opatření je uzávěrka pro příjem žádostí v pátek 27. července ve 13 hodin.

Adresy regionálních odborů Státního zemědělského intervenčního fondu

NUTS 2

Název RO SZIF

Adresa

Střední Čechy

Praha a Střední Čechy

budova ÚZPI, Slezská 7, 120 56 Praha 2

Jihozápad

České Budějovice

Rudolfovská 80, 370 21 České Budějovice

Severozápad

Ústí nad Labem

Masarykova 19/275, 403 40 Ústí nad Labem

Severovýchod

Hradec Králové

Ulrichovo náměstí 810, 500 02 Hradec Králové

Jihovýchod

Brno

Kotlářská 53, 602 00 Brno

Střední Morava

Olomouc

Blanická 1, 772 00 Olomouc

Moravskoslezsko

Opava

Horní náměstí 2, 746 57 Opava

zdroj. mzp6.08.2007

Podpory podnikání z OPPI – program „EKOENERGIE“Posledním z programů v rámci Operačního programu Podnikání a inovace, u něhož byla vyhlášena výzva k podávání registračních žádostí počínaje dnem 1. června 2007 je program EKOENERGIE.

Cílem programu EKOENERGIE je zvýšit aktivitu podnikatelů v oblasti snižování energetické náročnosti výroby, spotřeby primárních energetických zdrojů a vyššího využití obnovitelných a druhotných zdrojů. Aktuální výzva se týká jen malých a středních podnikatelů.

Podporovanými aktivitami jsou:

 1. využití obnovitelných a druhotných zdrojů energie:
  - výstavba zařízení na výrobu a rozvod el. energie a tepla
  - rekonstrukce stávajících zařízení za účelem využití obnovitelných a druhotných zdrojů energie
  - výstavba zařízení na výrobu briket a pelet z obnovitelných a druhotných zdrojů

 2. zvyšování účinnosti při výrobě, přenosu a spotřebě energie:
  - modernizace stávajících zařízení na výrobu energie vedoucí ke zvýšení jejich účinnosti
  - zavádění a modernizace systémů měření a regulace
  - modernizace, rekonstrukce a snižování ztrát v rozvodech elektřiny a tepla
  - zlepšování tepelně technických vlastností budov, s výjimkou rod. domků a bytových domů
  - využití odpadní energie v průmyslových procesech
  - zvyšování energetické účinnosti zaváděním kombinované výroby elektřiny a tepla.

Příspěvek je poskytován v rozmezí 15 - 40 % vynaložených způsobilých výdajů projektu, a to podle druhu a zaměření realizovaných aktivit (viz písm. a) a b) výše) od 500 tis. Kč až do 100 mil. Kč. Na způsobilé výdaje lze čerpat i jinou veřejnou podporu (tj. podporu z jiných operačních programů, státního rozpočtu apod.) až do výše 60 % způsobilých výdajů projektu u malého podnikatele a do výše 50 % u podnikatele středního.

Přednostně budou podpořeny projekty na zvyšování účinnosti při výrobě a spotřebě energie a na využití druhotných zdrojů energie, po té budou následovat projekty na výrobu elektřiny a kombinovanou výrobu elektřiny a tepla z obnovitelných zdrojů energie (OZE).JUDr. Gustav Kaválek

PROFIT REAL, a.s. Náchod, tel. 739 202 775, 491 420 046

e-mail: profitreal@profitreal.cz
6.07.2007

Nově koupená motorová vozidla – doporučení pro používání dálnic a silnic
27.4.2007, Zdroj: Ministerstvo vnitra
Vzhledem k častým dotazům, které se týkají používání zpoplatněných úseků dálnic a silnic pro motorová vozidla nově zakoupenými vozidly s převozní značkou, uvádíme stanovisko Ředitelství služby dopravní policie k této problematice.

Na zpoplatněném úseku dálnice či silnice pro motorová vozidla nelze užít nové vozidlo s převozní značkou bez řádně označeného a vylepeného kupónu prokazujícího zaplacení příslušného poplatku. Ředitelství služby dopravní policie Policejního prezidia ČR proto doporučuje pro jízdu s nově zakoupeným vozidlem po zpoplatněné komunikaci dva možné způsoby použití této komunikace.

Jednou z možností je, aby si občan, který zakoupil nové vozidlo a obdržel převozní značku, zakoupil pro případ, že s vozidlem hodlá užít zpoplatněný úsek dálnice či silnice pro motorová vozidla, časově omezený dálniční kupón (tj. u motorového vozidla do 3,5 t týdenní kupón v hodnotě 200,- Kč a u vozidla nad 3,5 t a do 12 t týdenní kupón v hodnotě 650,- Kč ). Vzhledem k tomu, že kupón je bez vypsané registrační značky neplatný, ředitelství služby dopravní policie tento postup doporučuje s tím, že občan si do týdenního kupónu vypíše převozní značku a po obdržení řádné registrační značky si pořídí nový kupón do kterého tuto registrační značku vypíše. Odpadnou mu tím další starosti s případnou výměnou kupónu.

Další možností je, že si občan zakoupí na nově pořízené vozidlo opatřené převozní značkou dálniční kupón s platností na celý rok. Přitom je povinen při převozu nově zakoupeného vozidla po zpoplatněném úseku dálnice či silnice pro motorová vozidla na tento kupón vypsat převozní značku. Po zaregistrování vozidla a převzetí registrační značky si vyžádá potvrzení o této výměně a toto potvrzení společně s oběma díly dálničního kupónu předloží na provozovně České pošty, a.s., která je oprávněna k výměně dálničních kupónů a původní kupón vymění za nový.

Uvedený postup byl sjednocen na jednání všech zainteresovaných složek, včetně zástupců České pošty, a.s. v měsíci lednu 2007 a zástupci České pošty souhlasili s tím, že svůj metodický pokyn v tomto smyslu doplní. Pokud se nepodaří první díl kupónu z vozidla sejmout bez poškození, musí být sejmuta taková část, aby bylo možné jednoznačně určit pravost tohoto kupónu.Setkání ve věci převodu agend digitální tachograf na obecní úřady k 1.7.2007
29.5.2007
Dne 17.3. 2007 od 10 do 13 hod. se v aule University Pardubice konalo shromáždění zástupců obecních úřadů obcí s rozšířenou působností (dále jen ORP) a krajských úřadů s pracovníky Ministerstva dopravy a správce systému Digitální tachograf, společnosti ASSECO Czech Republic, a.s. (dále jen ASSECO), jež organizovalo Centrum služeb pro silniční dopravu Praha (dále jen CSpSD).

Cílem setkání bylo informovat pracovníky obecních úřadů ORP a krajských úřadů o změnách, jež v souvislosti s legislativní změnou v podobě zákona č. 226/2006 Sb. do praxe přinese datum 1.7.2007, kdy v intencích uvedeného zákona přejde na obecní úřady ORP výkon agend systému Digitální tachograf. Účastníci byli seznámeni se stavem příprav na uvedené změny a informováni, že cílového stavu, tedy výkonu působnosti obecních úřadů ORP s plnou elektronickou podporou, bude možno dosáhnout po etapách, neboť se organizačně-technická příprava převodu agend na obce ukázala být složitější, než se původně předpokládalo. To však nic nemění na skutečnosti, že vydávání paměťových karet řidičů, vozidla (podniku) a servisu (dílny) žadatelům na základě zákonů č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, a č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, včetně přijímání žádostí k uvedenému datu přechází na obecní úřady ORP.

V průběhu I. etapy převodu, do doby úpravy informačního systému Digitální tachograf pro jeho fungování na obecních úřadech ORP a jeho otestování ve zkušebním provozu a spuštění na obecních úřadech ORP, bude v přechodném období, jehož délka je odhadována na 6 až 9 měsíců, vydávání paměťových karet probíhat způsobem vycházejícím ze stávajícího systému, ve kterém vkládání údajů do elektronického informačního systému a personalizaci a výrobu paměťových karet provádí společnost ASSECO jako smluvní partner Ministerstva dopravy, doplněného o obecní úřady ORP jako správní orgány přijímající žádosti a rozhodující o vydání paměťových karet.

Před zahájením přechodného období budou v rámci jednodenních školení organizovaných CSpSD, jež v prvé etapě zahrnuje čtyři termíny v Brně (5.,7.,11. a 12.6.2007) a šest termínů v Praze (13.,14.,18.,19,.20. a 21.6.2007), vyškoleni vybraní pracovníci obecních úřadů ORP pro činnosti související s vydáváním paměťových karet. Organizující CSpSD současně provedlo registraci účastníků na jednotlivé jednodenní kursy podle jejich zájmu.

Součástí setkání byly tři prezentace přednesené zástupci Ministerstva dopravy jako provozovatele systému, společnosti ASSECO jako tvůrce a dosavadního správce současného systému a konečně CSpSD ve funkci organizátora a poskytovatele služeb pro účastníky silniční dopravy.

V obsáhlé diskusi byla vyjasněna vzájemná stanoviska; na obavy obcí z enormního nárůstu pracovního zatížení pracovníků dopravně-správních úřadů, které byly hlavním motivem většiny dotazů, Ministerstvo dopravy reagovalo informací, že vydávání paměťových karet dosud zajišťovalo 17 pracovišť v republice a při odhadovaném počtu okolo 45.000 paměťových karet ročně při rozprostření na 206 dotčených úřadů se průměrný počet přijatých žádostí a vydávaných karet, samozřejmě v závislosti na velikosti spádového území a intenzitě v něm vykonávaných dopravních aktivit, bude pohybovat průměrně okolo 200 případů ročně; jedná se tedy o rozsah činností nesrovnatelně nižší než v případě vydávání řidičských průkazů. Náklady obecních úřadů ORP spojené s předmětnou činností budou pokryty správním poplatkem za vydání paměťových karet ve výši 700 Kč. V závěru jak pracovníci Ministerstva dopravy, tak i současného správce systému účastníky ujistili, že připravované změny vycházející z platné právní úpravy jsou motivovány snahou zajistit kvalitní výkon agend souvisejících s vydáváním paměťových karet, v zájmu účastníků silničního provozu je delimitovat na více operačních míst s cílem zlepšit dostupnost pro uživatele a dosáhnout zefektivnění jejich výkonu provázáním s informačním systémem centrálního registru řidičů.

Zdroj: http://www.mdcr.cz/6.06.2007


Podpory podnikání z OPPI – programy POTENCIÁL a INOVACE

dokončení

V minulém příspěvku jsme se věnovali vývojovým aktivitám firem a především tomu, jak jim při této činnosti může prostřednictvím poskytovaných pobídek účinně pomoci vyhlášený program POTENCIÁL. S pomocí tohoto programu jsme se dostali do té fáze vzniku nového výrobku, kdy je na světě jeho funkční prototyp. Nyní stojíme před dalším úkolem, a to zavést jeho ověřovací a následně sériovou výrobu. Kdo, nebo co nám pomůže
při realizaci tohoto kroku?

Je to rovněž již vyhlášený program INOVACE, konkrétně jeho část nazvaná „Inovační projekty“, v níž je podporován i transfer technologií. V letech 2004-2006 patřil tento program k nejoblíbenějším. Dotacemi bylo podpořeno 104 projektů v celkové výši zhruba
1,5 mld. Kč.

Inovační projekt je zaměřen na některou z následujících aktivit:

 1. zvýšení technických a užitných hodnot výrobků, technologií a služeb (inovace produktu)

 2. zvýšení efektivnosti procesů výroby a poskytování služeb (inovace procesu)

Pokud bude podnikatel (POZOR – jedná se pouze o MSP) realizovat některou z aktivit vymezených písmeny a) a b), může dále získat i podporu dle následujících bodů:

 1. zavedení nových metod organizace firemních procesů a spolupráce s firmami a veřejnými institucemi (organizační inovace)

 2. zavedení nových prodejních kanálů (marketingová inovace)

Transfer technologie je přenos technologie (např. prototypu, technické součásti apod.) či technologického postupu (např. technologického řešení, výrobního postupu apod.) včetně příslušných patentů, licencí a know-how vyvinutých jedním subjektem za účelem jeho zavedení do výroby u jiného subjektu.

Podporovanými aktivitami naopak nejsou:

- projekty spojené pouze se zvyšováním efektivnosti využívání energie či snižováním energetické spotřeby

- projekty řešící prostou obměnu výrobku, obměnu technologií, strojů a zařízení nebo racionalizaci výroby

Dotaci lze získat na hmotný majetek a jeho technické zhodnocení i na nehmotný majetek. Vždy se musí jednat o odpisovatelná aktiva a majetek musí být využíván výhradně pro potřeby příjemce podpory.

Dotace na způsobilé výdaje vzniklé v souvislosti s realizací aktivit podle písm. a) a b) je poskytována v rozsahu 50 – 60 % těchto výdajů ve výši 1 – 75 mil. Kč na jeden projekt. Dotace na aktivity podle písm. c) a d) je poskytována v témže rozsahu, avšak do max. výše
2 mil. Kč
. Několik málo dalších specifik v úhradě nákladů je uvedeno v příloze č. 1 „Výzvy k předkládání projektů v rámci OPPI, program INOVACE – Inovační projekt“.

Na způsobilé výdaje projektu podpořené z tohoto programu nelze poskytnout jinou veřejnou podporu, např. dotaci z dalšího programu v rámci OPPI i mimo něj, zvýhodněný úvěr (např. podřízený úvěr PROGRES od ČMZRB – není dosud vyhlášen), záruku za bankovní úvěr apod.

Žádost o podporu podává žadatel ve dvou krocích prostřednictvím elektronického účtu (eAccount, čti íekaunt). Pro podání žádosti je nutné vlastnit elektronický podpis.

Prvním krokem je podání zjednodušené registrační žádosti v termínu od 1. června do 30. září 2007. Na základě této žádosti provede zprostředkující subjekt hodnocení
a v případě závěru o předběžné přijatelnosti projektu podá informaci žadateli, kterému tímto datem mohou vznikat tzv. způsobilé výdaje.

Druhým krokem je plná žádost, jež se podává do 90 dnů od potvrzení úspěšné registrace, nejpozději však do 31. 10. 2007.JUDr. Gustav Kaválek

PROFIT REAL, a.s. Náchod, tel. 739 202 775, 491 420 046

e-mail: profitreal@profitreal.cz


Podpory podnikání z OPPI – programy POTENCIÁL a INOVACE

Mezi již vyhlášenými programy na podporu podnikání v rámci Operačního programu Podnikání a inovace jsou i programy POTENCIÁL a INOVACE.

Firmy, které chtějí získat a poté i udržet si své místo na trhu a zabezpečit svůj stálý ekonomický růst, se musí dříve či později, nejlépe však průběžně, zamýšlet nad tím, jak svoji produkci zkvalitnit, jak rozšířit sortiment výrobků nebo služeb anebo jakým způsobem hbitě
a dříve než konkurence dosáhnout toho, aby to byly právě ony, kdo zaplní objevivší
se prázdné místo na trhu.

Na příkladu zrodu nového výrobku si teď ukažme možnosti využití zdrojů obou výše jmenovaných programů. Na úplném počátku je myšlenka-nápad, kterou přeneseme
v rámci projektové dokumentace na nějaké paměťové médium a následně zjišťujeme, zda je naše vize realizovatelná a zda po spatření světla světa bude náš nový výrobek funkční, bude splňovat očekávané požadavky a mít potřebné užitné vlastnosti. To je úkolem výzkumu
a vývoje, na jejichž konci stojí funkční prototyp nového výrobku. K dosažení této kýžené mety přispívá poskytovanými dotacemi program POTENCIÁL, od něhož ve fázi prototypu přebírá pomyslnou štafetu program INOVACE. Jeho úkolem je urychlit a usnadnit zahájení sériové produkce nového výrobku na modernějším a výkonnějším zařízení, popřípadě
i efektivnějšími výrobními postupy.

Další možností čerpání dotací ze strukturálních fondů EU, a to rovněž v rámci programu INOVACE, je „Projekt na ochranu průmyslového vlastnictví“. Proč byste si neměli chránit své dobré podnikatelské nápady jako patent, ochrannou známku či užitný vzor, když pro tento účel máte k dispozici dotaci ve výši 10 – 300 tis. Kč, jejíž získání je velmi pravděpodobné? Jediné, co musíte udělat, je ještě chvíli vyčkat, protože pro tento typ dotace bude vyhlášena v rámci programu INOVACE samostatná výzva. Aktuálně běžící výzva „Projekt na ochranu průmyslového vlastnictví“ neobsahuje.

Z uvedených informací je zřejmé, že cílem programu POTENCIÁL je zvýšit počet podnikatelských subjektů, které provádějí vlastní výzkum, vývoj a inovaci. Finanční dotace účinně napomůže vzniku či rozšíření vývojového centra nebo oddělení ve firmě, neboť ji lze využít k úhradě investičních nákladů na pořízení pozemků, budov, strojů a zařízení
na vybavení centra, na nákup potřebných licencí a know-how. Lze z ní však hradit i vybrané provozní náklady, např. mzdy pracovníků vývojového pracoviště včetně odvodů na ZP a SZ, cestovné ale i náklady na vybrané poradenské služby. Dotace je poskytována v rozsahu
50-60 % způsobilých výdajů projektu a to ve výši od 1 mil. do 75 mil. Kč. Registrační žádosti o dotaci z tohoto programu bude možno podávat od 1. června 2007.

Program POTENCIÁL, je tedy určen na podporu zřízení, modernizace a částečně i provozu výzkumného střediska či oddělení firmy. Z tohoto programu nemůže být podpořena např. prostá obnova majetku bez inovačního přínosu (výměna opotřebovaného výrobního zařízení za nově nakoupené stroje téhož typu a technických parametrů) ani sériová produkce nově vyvinutého výrobku. Podporovány nejsou ani aktivity spojené s vývozem do členských států EU a třetích zemí a také ne aktivity spojené s podporou přednostního užití domácího zboží před zbožím dováženým.

Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek pořízený zcela nebo částečně z poskytnuté dotace musí zůstat ve vlastnictví příjemce dotace po dobu pěti let, v případě MSP po dobu tří roků, ode dne ukončení projektu. Jestliže MSP čerpá dotaci na mzdové náklady vývojových pracovníků, je povinen zachovat jejich pracovní místa alespoň 3 roky po ukončení projektu.

K významným výběrovým kritériím pro posuzování předloženého projektu patří v obecné rovině mimo jiné jeho vliv na životní prostředí, respektování zásady rovných příležitostí žen a mužů a harmonizace projektu s cíli programu POTENCIÁL. Z hlediska žadatele je důležitým kritériem technická realizovatelnost samotného projektu a uplatnění jeho výstupů na trhu, ekonomický přínos projektu a jeho zajištění kvalifikovanými pracovními silami a smluvními partnery.

JUDr. Gustav Kaválek

PROFIT REAL, a.s. Náchod, tel. 739 202 775, 491 420 046

e-mail: profitreal@profitreal.cz
6.04.2007

Efektivita výběru daní a budoucnost jejich správy
28.5.2007, Zdroj: Ministerstvo financí
Minulý týden proběhlo na Ministerstvu financí ČR zásadní jednání mezi vedením Hospodářské komory ČR a ministerstva financí na téma: efektivita výběru daní a budoucnost jejich správy.

Prezident Hospodářské komory ČR Jaromír Drábek a ministr financí Miroslav Kalousek se shodli na společném cíli - aplikovat klientský přístup daňové správy k daňovému poplatníkovi.

Cíl spočívá zejména v následujících principech:

 1. podnikatel plnící řádně a zodpovědně své povinnosti vůči daňové správě bude zatěžován co nejméně a daňová správa se k němu bude chovat jako ke svému klientovi,

 2. největší pozornost bude věnována těm, kteří se k dani nepřihlásili, přesto podnikají a představují tak riziko pro veřejné rozpočty a pro pověst podnikatelského stavu. Současně s tím vytvářejí prostředí pro nezákonné konkurenční výhody a jsou brzdou potencionálního snižování daňové zátěže.

K naplnění tohoto cíle ministerstvo financí posílí vyhledávací a kontrolní činnost daňových orgánů a bude aktualizovat metodiku svých kontrolních postupů.

HK ČR a MF ČR se dále shodly na tom, že prioritní je spolupráce v následujících oblastech:

 1. Diskusní skupiny k novému zákonu o dani z příjmu a rekodifikaci daňového řádu s cílem maximálního zjednodušení daňové legislativy a správy daní.

 2. Ministerstvo financí a Hospodářská komora ČR významně posílí spolupráci v rámci svých vzdělávacích programů jak pro správce daně, tak pro podnikatelskou veřejnost. Společně pro to hodlají využít zdroje z EU.

Dalším společným cílem je posílení právní jistoty daňových subjektů, k tomu zásadním způsobem přispěje maximální rozšíření editační povinnosti. Ministerstvo financí a Hospodářská komora ČR se shodly, že výkon této činnosti bude prováděn pouze z jednoho centra a dotazy by měly být přiměřeně zpoplatněny.

Vedení Hospodářské komory ČR bylo informováno o záměru ministerstva financí integrovat daňovou a celní správu. Takové opatření by mělo vést k celkovému zlepšení efektivity systému správy daní. V rámci této integrace počítá ministerstvo financí s aktivní spoluprací HK při optimalizaci organizační struktury nově vzniklého subjektu.This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]