6.07.2007

Setkání ve věci převodu agend digitální tachograf na obecní úřady k 1.7.2007
29.5.2007
Dne 17.3. 2007 od 10 do 13 hod. se v aule University Pardubice konalo shromáždění zástupců obecních úřadů obcí s rozšířenou působností (dále jen ORP) a krajských úřadů s pracovníky Ministerstva dopravy a správce systému Digitální tachograf, společnosti ASSECO Czech Republic, a.s. (dále jen ASSECO), jež organizovalo Centrum služeb pro silniční dopravu Praha (dále jen CSpSD).

Cílem setkání bylo informovat pracovníky obecních úřadů ORP a krajských úřadů o změnách, jež v souvislosti s legislativní změnou v podobě zákona č. 226/2006 Sb. do praxe přinese datum 1.7.2007, kdy v intencích uvedeného zákona přejde na obecní úřady ORP výkon agend systému Digitální tachograf. Účastníci byli seznámeni se stavem příprav na uvedené změny a informováni, že cílového stavu, tedy výkonu působnosti obecních úřadů ORP s plnou elektronickou podporou, bude možno dosáhnout po etapách, neboť se organizačně-technická příprava převodu agend na obce ukázala být složitější, než se původně předpokládalo. To však nic nemění na skutečnosti, že vydávání paměťových karet řidičů, vozidla (podniku) a servisu (dílny) žadatelům na základě zákonů č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, a č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, včetně přijímání žádostí k uvedenému datu přechází na obecní úřady ORP.

V průběhu I. etapy převodu, do doby úpravy informačního systému Digitální tachograf pro jeho fungování na obecních úřadech ORP a jeho otestování ve zkušebním provozu a spuštění na obecních úřadech ORP, bude v přechodném období, jehož délka je odhadována na 6 až 9 měsíců, vydávání paměťových karet probíhat způsobem vycházejícím ze stávajícího systému, ve kterém vkládání údajů do elektronického informačního systému a personalizaci a výrobu paměťových karet provádí společnost ASSECO jako smluvní partner Ministerstva dopravy, doplněného o obecní úřady ORP jako správní orgány přijímající žádosti a rozhodující o vydání paměťových karet.

Před zahájením přechodného období budou v rámci jednodenních školení organizovaných CSpSD, jež v prvé etapě zahrnuje čtyři termíny v Brně (5.,7.,11. a 12.6.2007) a šest termínů v Praze (13.,14.,18.,19,.20. a 21.6.2007), vyškoleni vybraní pracovníci obecních úřadů ORP pro činnosti související s vydáváním paměťových karet. Organizující CSpSD současně provedlo registraci účastníků na jednotlivé jednodenní kursy podle jejich zájmu.

Součástí setkání byly tři prezentace přednesené zástupci Ministerstva dopravy jako provozovatele systému, společnosti ASSECO jako tvůrce a dosavadního správce současného systému a konečně CSpSD ve funkci organizátora a poskytovatele služeb pro účastníky silniční dopravy.

V obsáhlé diskusi byla vyjasněna vzájemná stanoviska; na obavy obcí z enormního nárůstu pracovního zatížení pracovníků dopravně-správních úřadů, které byly hlavním motivem většiny dotazů, Ministerstvo dopravy reagovalo informací, že vydávání paměťových karet dosud zajišťovalo 17 pracovišť v republice a při odhadovaném počtu okolo 45.000 paměťových karet ročně při rozprostření na 206 dotčených úřadů se průměrný počet přijatých žádostí a vydávaných karet, samozřejmě v závislosti na velikosti spádového území a intenzitě v něm vykonávaných dopravních aktivit, bude pohybovat průměrně okolo 200 případů ročně; jedná se tedy o rozsah činností nesrovnatelně nižší než v případě vydávání řidičských průkazů. Náklady obecních úřadů ORP spojené s předmětnou činností budou pokryty správním poplatkem za vydání paměťových karet ve výši 700 Kč. V závěru jak pracovníci Ministerstva dopravy, tak i současného správce systému účastníky ujistili, že připravované změny vycházející z platné právní úpravy jsou motivovány snahou zajistit kvalitní výkon agend souvisejících s vydáváním paměťových karet, v zájmu účastníků silničního provozu je delimitovat na více operačních míst s cílem zlepšit dostupnost pro uživatele a dosáhnout zefektivnění jejich výkonu provázáním s informačním systémem centrálního registru řidičů.

Zdroj: http://www.mdcr.cz/Comments: Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]