12.21.2007

Sdělení Ministerstva financí k aplikaci ustanovení § 25 odst. 1 písm. w) zákona č.

586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona č. 261/2007 Sb. a zákona č. 296/2007

Sb.

Referent: Ing. Martincová, tel. 257 043 3355 Č.j. 15/103 445 /2007 – 151

Mgr. Hrdinková, tel. 257 043 4331

Zákonem č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů byla provedena v rámci novely

zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o

daních z příjmů“) také změna ustanovení § 25 odst. 1 písm. w), podle kterého se omezuje

uznatelnost úroků (resp. finančních nákladů) v základu daně z příjmů.

Ministerstvo financí v zájmu jednotného postupu při uplatňování ustanovení § 25 odst. 1

písm. w) ve znění účinném od 1.1.2008 sděluje:

A) K definici pojmů:

1) Finanční výdaje (náklady)

Nově ustanovení § 25 odst. 1 písm. w) zákona o daních z příjmů obsahuje definici výdajů

(nákladů), které nelze uplatnit jako výdaje (náklady) při stanovení základu daně z příjmů.

Finanční výdaje (náklady), jejichž daňová uznatelnost je omezena, zahrnují vedle úroků také

výdaje (náklady) související s úvěry a půjčkami jako jsou výdaje (náklady) na zajištění,

zpracování úvěrů a poplatky za záruky. Smyslem této rozšířené definice je zabránit účelový

přesunům mezi úroky a jinými náklady (zejména poplatky). Proto je nutné mezi finanční

výdaje (náklady) zahrnout takové náklady, které představují (nebo by z hlediska dlužníka

mohly představovat) odměnu placenou za poskytnutí úvěru nebo půjčky.

Přehled vybraných výdajů (nákladů) :

Náklad

Zahrnuje se do finančních výdajů

(nákladů)

(Ano / Ne)

obstarání úvěru (např. znalecký posudek

vyžadovaný a vyhotovený bankou, ovšem

ne posudek vyhotovený jiným subjektem –

nutno posuzovat individuálně)

Ano

Poplatky za zpracování úvěru (např.

poplatky za posouzení žádosti a

ohodnocení rizika, administrativní

náklady)

Ano
Poplatky za bankovní záruky Ano

Poplatky za přechod k jiné bankovní

instituci

Ano

Jiné poplatky přímo související s úvěrem /

půjčkou, které by mohly suplovat úrokový

náklad

Ano

Provize zprostředkovateli půjčky Ano

Poplatky za vedení úvěrového účtu a

správu úvěru

Ano

Poplatky za rezervaci prostředků k čerpání

Poplatky za rezervované nečerpané

prostředky

Ano

Poplatky za předčasné splácení úvěru

Poplatky za změnu typu úrokové sazby

nebo typu úročení

Ano

Odměna ručiteli (vyjma bankovní záruky a

jiných obdobných poplatků bance)

Ne

Penále či jiná sankce za nesplácení úvěru

Kurzové rozdíly

Ne

Náklady na zajištění úvěrového rizika

věřitele (např. vyhotovení zástavní

smlouvy)

Ne

Náklady na zajištění úrokového,

měnového aj. rizika dlužníka (např.

zajišťovací deriváty)

Ne

Náklady na poradenství (např. bankovní,

strukturování financování)

Ne

2) Výdaje (náklady) na zajiště

Za výdaje (náklady) na zajištění se považují výdaje (náklady) na obstarání úvěru nebo půjčky.

3) Osoba, která úvěr nebo půjčku zajišťuje

Osobou, která úvěr nebo půjčku zajišťuje, se rozumí osoba, která zajišťuje kreditní riziko

věřitele, např. poskytnutím bankovní záruky nebo jiného zajišťovacího nástroje bez ohledu

na to, zda je sjednán podle českého nebo zahraničního práva. Za poskytnutí zajištění v

uvedeném smyslu se považuje pouze právní vztah, který je vzhledem k úvěru nebo půjčce

akcesorický a na základě něhož vzniká osobě, která úvěr nebo půjčku zajišťuje, např. ručiteli

povinnost jíž odpovídá právně vynutitelná možnost věřitele uspokojit svůj nárok z majetku

zajišťující osoby (ručitele) v případě, že dlužník hlavního právního vztahu neplní své

povinnosti včas a řádně.

O ručení resp. zajištění spřízněných subjektem se nebude jednat v případech, kdy spřízněný

subjekt riziko ručitele nenese, ale pouze zlepšuje vymahatelnost věřitelovy pohledávky pouze

nepřímo (např. dobré jméno spřízněného subjektu; dohoda s bankou, že v případě překročení

rozpočtu dodá spřízněný subjekt dlužníkovi dostatečné peněžní prostředky na pokrytí

takového překročení ve formě vlastního kapitálu nebo dluhu; dohoda spřízněného subjektu s

bankou, že jakékoliv pohledávky vůči dlužníkovi budou podřízené pohledávkám banky z

titulu poskytnutého úvěru; dohoda společníka s bankou, že do splacení úvěru nepřevede podíl

v dlužníkovi třetí straně bez souhlasu banky; závazek společníka převést za určitých

podmínek podíl v dlužníkovi bance; složení cenných papírů v dlužníkovi do bankovní

úschovy; dohoda společníka či jiných spojených osob s bankou, že nebudou vstupovat do

obchodních vztahů s dlužníkem bez souhlasu banky; závazek společníka vůči bance, že do

splacení úvěru nebude požadovat výplatu dividend dlužníkem či jiných složek vlastního

kapitálu bez souhlasu banky; závazek spřízněných osob, že nebudou čerpat úvěr nebo půjčku

od dlužníka).

O zajišťování úvěru či půjčky se bude jednat vždy (a to i ve výše uvedených případech),

pokud by akcionáři nebo jiné spojené osobě v důsledku porušení dohody s bankou nebo

v případech stanovených ve smlouvě nebo předvídaných smlouvou vznikla právně vynutitelná

povinnost vstoupit na pozici dlužníka do závazkového vztahu z titulu financování

poskytnutého dlužníkovi (typicky úvěrová smlouva) bez ohledu, zda místo dlužníka

původního nebo jako solidární dlužník.

4) Úvěry a půjčky, které jsou podřízeny ostatním závazkům poplatníka

Úvěry a půjčky, které jsou podřízeny ostatním závazkům poplatníka ve smyslu § 25 odst. 1

písm. w) zákona o daních z příjmů, jsou takové úvěry a půjčky, které jsou vázány stejnou

nebo obdobnou podmínkou podřízenosti jako podřízené dluhopisy ve smyslu zákona č.

190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o dluhopisech“).

Ustanovení § 34 zákona o dluhopisech definuje podřízené dluhopisy jako dluhopisy, kde

v případě

a) vstupu emitenta do likvidace,

b) prohlášení konkurzu na majetek emitenta,

c) povolení vyrovnání, nebo

d) je-li emitentem zahraniční osoba, též jiného obdobného opatření,

budou uspokojeny pohledávky s nimi spojené až po uspokojení všech ostatních pohledávek, s

výjimkou pohledávek, které jsou vázány stejnou nebo obdobnou podmínkou podřízenosti.

Obdobně podle ustanovení § 172 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, ve znění

pozdějších předpisů, se za podřízenou pohledávku považuje pohledávka, která má být podle

smlouvy uspokojena až po uspokojení jiné pohledávky, případně ostatních pohledávek

dlužníka.

Z uvedeného vyplývá, že rozhodnou skutečností pro určení „podřízenosti“ úvěrů a půjček

ostatním závazkům poplatníka je vždy smluvní ujednání o omezení uspokojitelnosti

pohledávky v případě úpadku (samotná skutečnost, že některé závazky dlužníka jsou

uspokojovány přednostně ze zákona, např. závazky za zaměstnanci, závazky zajištěné

zástavním právem apod., není pro dané účely relevantní). Je-li podřízenost výslovně sjednána,

správce daně bude předpokládat, že se o podřízený úvěr jedná.

5) Finanční výdaje (náklady) úvěry a půjčky, kde úrok je odvozován od výsledku

hospodaření (zisku) poplatníka

Za finanční výdaje (náklady), které plynou z úvěrů a půjček, kde úrok nebo výnos nebo

skutečnost, zda se finanční výdaje (náklady) stanou splatnými, jsou zcela nebo zčásti

odvozovány od výsledku hospodaření (zisku) poplatníka, se považují finanční výdaje

(náklady) z takových smluv o úvěrech a půjčkách, ze kterých věřitel nenese typické riziko

věřitele, ale riziko investora.

Mezi uvedené finanční výdaje (náklady) se tedy nezahrnují finanční výdaje (náklady) ze

smluv o úvěrech a půjčkách, kde:

- závislost výše finančních nákladů na zisku je inverzní, tj. čím vyšší zisk, tím nižší finanční

náklady (vyšší ziskovost dlužníka vyjadřuje nižší míru věřitelského rizika, a tedy nižší

úrokovou sazbu);

- úrok nebo výnos nebo skutečnost, zda se finanční výdaje (náklady) stanou splatnými, bude

funkcí jiného ekonomického ukazatele než výsledku hospodaření, např. výnosů, odpisů apod.

6) Referenční sazba

Jako referenční sazba bude pro úvěry a půjčky denominované v české měně použita sazba

PRIBOR (tuto sazbu zveřejňuje Česká národní banka např. na svých internetových stránkách

(http://www.cnb.cz/www.cnb.cz/cz/financni_trhy/penezni_trh/pribor/denni.jsp). Pro úvěry a

půjčky v cizí měně budou použity zahraniční ekvivalenty sazby PRIBOR (zpravidla 12-

měsíční LIBOR jako nejběžnější používaná referenční sazba v Evropě). Ministerstvo financí

doporučuje použít referenční sazbu uváděnou poskytovateli finančních informací, např.

Bloomberg, Reuters. Poplatník si může zvolit některý z důvěryhodných zdrojů za

předpokladu, že tento zdroj informací bude používat konzistentním způsobem.

B) K výpočtu:

Při výpočtu daňově neuznatelných finančních nákladů doporučuje Ministerstvo financí

následující postup:

Algoritmus pro výpočet neuznatelných finančních nákladů – pravidlo „2008“:

Výše neuznatelných finančních nákladů podle ustanovení § 25 odst. 1 písm. w) zákona o

daních z příjmů, ve znění zákona č. 261/2007 Sb. a zákona č. 296/2007 Sb. se stanoví např.

takto:

1) Nejprve se vypočítají poměry :

2 x SVK 6 x SVK RS +4

--------- < 1 ---------- < 1 ------------- < 1

Y Z prům. ÚM

2) Pokud jsou poměry menší než 1, je nutné vypočítat koeficienty K1, K2, K3:

2 x SVK 6 x SVK RS + 4

K1 = 1- -------- K2 = 1 - --------- K3 = 1- --------

Y Z prům. ÚM

Neuznatelné úroky = v + t + (největší z K1, K2, K3 x u) + (větší z K2,K3 x s),

kde

SKV = stav vlastního kapitálu

Y = průměr denních stavů úvěrů a půjček ve zdaňovacím období od spojených osob

Z = průměr denních stavů všech úvěrů a půjček ve zdaňovacím období

RS = průměr z referenční hodnoty úrokových sazeb na trhu mezibankovních depozit pro

splatnost 12 měsíců relevantním pro měnu, v níž je vyjádřen úvěr nebo půjčka (PRIBOR,

LIBOR), k poslednímu dni každého měsíce zdaňovacího období nebo období, za něž se

podává daňové přiznání;

prům. ÚM = průměrná úroková míra

v = finanční náklady vylučované ze 100% podle § 25 odst. 1 písm. w) bod 2. a 3. z úvěrů a

půjček od spojených osob

t = finanční náklady vylučované ze 100% podle § 25 odst. 1 písm. w) bod 2. a 3. z úvěrů a

půjček od nespojených osob

u = ostatní finanční náklady z úvěrů a půjček od spojených osob (celkové finanční náklady

z úvěrů a půjček od spojených osob po odečtení finančních nákladů ve výši „v“)

s = ostatní finanční náklady z úvěrů a půjček od nespojených osob (celkové finanční náklady

z úvěrů a půjček od nespojených osob po odečtení finančních nákladů ve výši „t“)

Ředitel odboru 15:

Ing. Stanislav Špringl, v.r.


12.20.2007

Informace ke změně zákona o dani z nemovitostí provedená zákonem o stabilizaci veřejných rozpočtů

V rámci daňové reformy byl schválen zákon č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů. Část pátá tohoto návrhu zákona obsahuje Změnu zákona o dani z nemovitostí, která nabývá účinnosti dnem 1.1.2008.
Jak však bude dále uvedeno, některé ze změn se neuplatní ve zdaňovacím období roku 2008, ale nejdříve v roce 2009.

Osvobození některých zemědělských pozemků.
Změna zákona o dani z nemovitostí nově umožní obcím na základě vlastního uvážení osvobodit obecně závaznou vyhláškou některé zemědělské pozemky členěné podle druhu evidovaného v katastru nemovitostí na ornou půdu, chmelnice, vinice, ovocné sady a trvalé travní porosty od daně z pozemků. Osvobození od daně z pozemků se nevztahuje na zahrady, které sice jsou v katastrech nemovitostí vedeny jako zemědělský půdní fond, avšak jsou umístěny převážně v intravilánu obce. O případném osvobození pozemků rozhoduje zastupitelstvo obce v rámci samostatné působnosti obce.

Pokud jde o pozemky v zastavěném území obce nebo zastavitelné ploše obce, obec se může rozhodnout, že některé z těchto pozemků neosvobodí, neboť jsou určeny pro budoucí výstavbu. Zastavěné území a zastavitelná plocha jsou definovány v § 2 odst. 1 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). Při vydání obecně závazné vyhlášky obec postupuje v souladu s lhůtami stanovenými v § 16a zákona o dani z nemovitostí, tj. obecně závazná vyhláška musí nabýt platnosti do 1. srpna předchozího zdaňovacího období a účinnosti nejpozději do 1. ledna následujícího zdaňovacího období; má-li vyhláška zpětnou účinnost, je neplatná. Jestliže obec vydá v souladu s tímto ustanovením obecně závaznou vyhlášku, která nabude platnosti do 1. srpna 2008, bude se podle této obecně závazné vyhlášky postupovat od zdaňovacího období 2009.


Podle zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, je daňový subjekt povinen v daňovém přiznání si daň sám vypočítat a případně uvést též výjimky, osvobození, zvýhodnění apod. Nárok na osvobození zemědělských pozemků od daně z nemovitostí, uplatní tedy poplatník v daňovém přiznání, případně v dílčím daňovém přiznání.


Místní koeficient
V rámci výkonu samostatné působnosti mají obce možnost dle vlastní úvahy rozhodnout o stanovení místního koeficientu podle § 12 zákona o dani z nemovitostí. Obec pro všechny nemovitosti, které jsou předmětem zdanění na celém jejím území, stanoví pouze jeden koeficient v rozpětí 2, 3, 4 nebo 5 a tímto koeficientem se vynásobí daňová povinnost poplatníků. Jde o výlučnou pravomoc obce, místní koeficient stanoví obec obecně závaznou vyhláškou.


Jestliže obec vydá v souladu s § 16a zákona o dani z nemovitostí obecně závaznou vyhlášku, která nabude platnosti do 1. srpna 2008, bude se podle této obecně závazné vyhlášky postupovat od zdaňovacího období 2009.


V případě stanovení místního koeficientu obcí se podle § 13a odst. 2 písmeno c) zákona o dani z nemovitostí jedná o změnu koeficientu, která nezakládá povinnost poplatníka podávat daňové přiznání nebo dílčí daňové přiznání. Daň vyměří správce daně ve výši poslední známé daňové povinnosti upravené o změny a výsledek vyměření poplatníkovi sdělí platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem. Dochází-li tedy ke změně daňové povinnosti pouze z důvodu stanovení místního koeficientu, nemusí poplatník podávat daňové přiznání.


Úprava koeficientů v malých obcích.
V roce 2008 se poprvé uplatní nové koeficienty, které upravují základní sazbu daně v malých obcích. Dosavadní koeficient 0,3 v obcích do 300 obyvatel a koeficient 0,6 v obcích do 600 obyvatel jsou zrušeny a nahrazeny koeficientem 1,0, který doposud měly pouze obce s počtem 600 -1000 obyvatel. Pro všechny obce do 1000 obyvatel se tak od zdaňovacího období 2008 stanoví koeficient 1,0.
Základní sazba daně 1 Kč za 1 m2 se týká obytných domů a jejich příslušenství, bytů a ostatních samostatných nebytových prostorů a v omezené míře stavebních pozemků; definice stavebního pozemku pro účely daně z nemovitostí je stanovena v § 6 odst. 3 zákona o dani z nemovitostí.

V praxi to znamená, že poplatník u uvedených nemovitostí místo dosavadních 0,30 Kč nebo 0,60 Kč za 1 m2 zaplatí 1 Kč za 1 m2 , tzn. z rodinného domu o zastavěné ploše 100 m2 namísto dosavadních 30 Kč nebo 60 Kč bude roční daň ze staveb činit 100 Kč.

Pouze v případech, kdy obec již dříve vydala obecně závaznou vyhlášku, ve které stanovila pro část obce koeficient 0,3 nebo 0,6 a uvedená vyhláška je stále platná a účinná, uplatní se tyto koeficienty naposledy ve zdaňovacím období 2008. Ve zdaňovacím období 2009 a následujících bude ve všech případech nejnižší koeficient 1,0.

Pokud jde o rekreační objekty a jejich pozemky, na základě této změny koeficientu nedojde k žádné změně, protože koeficient 1,0 se nevztahuje ani na rekreační chalupy ani na pozemky.

Podle § 13a odst. 2 písmeno c) zákona o dani z nemovitostí, změna koeficientu nezakládá povinnost poplatníka daně podat daňové přiznání nebo dílčí daňové přiznání.


Zákon č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, v článku XI. - Změna zákona o dani z nemovitostí, obsahuje Přechodná ustanovení, upravující vydávání obecně závazných vyhlášek obcemi v roce 2008, včetně toho, kdy se podle nich bude poprvé postupovat.


Změny v zákoně o DPH od 1. ledna 2008
26.11.2007, Zdroj: Ministerstvo financí
Představme si změny týkající se snížené sazby daně, určení platné sazby DPH, závazného posouzení správnosti zařazení zdanitelného plnění z hlediska sazby daně.

Od 1. 1. 2008 se mění snížená sazba daně z 5 % na 9 %, tato změna se dotýká § 37 odst. 1, § 37 odst. 2 , § 38 odst. 4 a § 47 odst. 1 písm. b) zákona o DPH.

V § 47 odst. 1 je doplněn text, který stanovuje, že u zdanitelného plnění se uplatní sazba daně platná v den vzniku povinnosti přiznat daň, tj. sazba platná ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo v případě přijetí platby před datem uskutečnění zdanitelného plnění ke dni přijetí platby.

Nový § 47a umožňuje od 1. 1. 2008, aby jakákoliv osoba požádala o závazné posouzení správné sazby DPH, závazné posouzení bude vydávat ministerstvo financí a bude zpoplatněno částkou 10 000 Kč.Přehled základních daňových změn platných od 1. 1. 2008


Daň z příjmu fyzických osob (FO)
Roční slevy na dani

Typ slevy

2007

2008

Základní na poplatníka 7 200 24 840
Základní na důchodce 0 24 840
Na invaliditu: částečnou 1 500 2 520
plnou 3 000 5 040
držitel průkazu ZTP/P 9 600 16 140
Pro studenta 2 400 4 020
Na manžela/ku 4 200 24 480
Daňové zvýhodnění na dítě 6 000 10 680
Daňový bonus maximálně do částky 30 000 52 200

Sazba daně FO
Platná sazba daně od 1. 1. 2008 Lineární sazba 15 %


Algoritmus stanovení základu daně, superhrubá mzda, daňová povinnost
Od 1. 1. 2008 má zaměstnavatel povinnost stanovovat zálohy na daň z příjmů následujícím způsobem:
Hrubá mzda zúčtovaný hrubý příjem za kalendářní měsíc včetně nepeněžních příjmů ponížený o příjmy, které nejsou předmětem nebo jsou osvobozeny od uplatňování daně z příjmu
+ Dle § 6 odstavce 13 je nutné přičíst sociální a zdravotní pojištění placené zaměstnavatelem, tzn. 9 % zdravotní pojištění a 26 % sociální pojištění
= Superhrubá mzda – základ daně
x Sazba daně 15 %
- Slevy na dani
= Záloha na daň/daňová povinnost

Zrušení společného zdanění manželů § 13a
Od 1. 1. 2008 dochází ke zrušení společného zdanění manželů, které bude kompenzováno zvýšením slev na manžela/ku s příjmy do 38 040 Kč ročně ze 4 800 Kč na 24 840 Kč.


Zrušení § 14, zákona o daních z příjmu
Od 1. 1. 2008 dochází ke zrušení výpočtu daně z příjmů dosažených za více zdaňovacích období.


Zrušení § 7c, zákona o daních z příjmu
Od 1. 1. 2008 dochází ke zrušení minimálního základu daně.


Další změny a ustanovení platná od 1. 1. 2008
Plnění, která zaměstnavatelé poskytují svým zaměstnancům, zůstávají zachována. Náklady na nepeněžní plnění poskytované zaměstnavatelem ve formě příspěvku na kulturu, poskytnutí rekreace, dále možnost používat vzdělávací, rekreační a zdravotnická zařízení (kromě odborného rozvoje a rekvalifikace zaměstnanců), budou pro zaměstnavatele vždy daňově neuznatelným nákladem. Zaměstnavatel již nebude mít možnost volby, zda náklady na nepeněžní plnění uplatňovat jako daňově uznatelné nebo neuznatelné a zdaňovat je u zaměstnance.


Od 1. 1. 2008 se ruší současná úprava osvobození příspěvku zaměstnavatele na soukromé životní pojištění zaměstnance a penzijní připojištění se státním příspěvkem. Od 1. 1. 2008 platí nové ustanovení, kterým je osvobození příspěvku na soukromé životní pojištění a penzijní připojištění se státním příspěvkem v úhrnu maximálně do částky 24 000 Kč.


Od 1. 1. 2008 dochází k osvobození přechodného ubytování mimo ubytování na pracovní cestě pouze do částky 3 500 Kč/měsíčně, v původním znění limit stanoven nebyl.
Současný šestiměsíční test pro osvobození příjmů z prodeje cenných papírů platí i nadále pouze pro investiční cenné papíry a cenné papíry kolektivního investování. Znamená to tedy, že osvobození bude možné použít pouze na cenné papíry, které jsou obchodovatelné na kapitálovém trhu. Toto osvobození může uplatnit osoba, jejíž přímý nebo nepřímý podíl na společnosti v období 24 měsíců před prodejem nepřevyšoval 5 %. Při prodeji cenných papírů, které budou pořízeny do konce roku 2007, se bude aplikovat současná právní úprava.


Od 1. 1. 2008 dochází ke zvýšení částky obratu pro vedení účetnictví z 15 milionů na 25 milionů Kč za kalendářní rok.

Daň z příjmu právnických osob (PO)
Sazba daně PO
2007 2008
24 % 21 %
Uplatnění sazby daně se váže na počátek zdaňovacího období oproti stávající úpravě, kdy se aplikovala sazba daně platná k poslednímu dni zdaňovacího období. Poplatníci mající za zdaňovací období fiskální rok mají povinnosti uplatnit sazbu 24 %.


12.12.2007

 1. Součástí zákona č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, který nabývá účinnosti 1. ledna 2008, je také změna zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o DPH"). K tomuto datu dochází v § 47 odst. 1 zákona o DPH ke změně dosavadní snížené sazby daně ve výši 5 % na 9 %. V tomto odstavci se dále upřesňuje, že u zdanitelného plnění se uplatní sazba daně platná v den vzniku povinnosti přiznat daň. Povinnost přiznat daň na výstupu přitom podle § 21 odst. 1 zákona o DPH vzniká obecně plátci, který vede účetnictví, ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo ke dni přijetí platby, a to k tomu dni, který nastane dříve. Plátci, které nevede účetnictví, vzniká povinnost přiznat daň na výstupu až ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.


  Tato obecná pravidla se uplatní i u dodání vody a tepla jako zboží, u něhož se uplatňuje snížená sazba daně. Z plateb přijatých do 31. 12. 2007 dodavateli vody a tepla, kteří jako plátci daně vedou účetnictví, před uskutečněním zdanitelného plnění, tedy vzniká povinnost přiznat daň na výstupu ve snížené sazbě 5 % a z plateb přijatých od 1. 1. 2008 před uskutečněním zdanitelného plnění vzniká povinnost přiznat daň na výstupu ve snížené sazbě 9 %. V případě dodání vody a tepla se přitom považuje zdanitelné plnění za uskutečněné podle § 21 odst. 7 písm. b) zákona o DPH dnem odečtu z měřícího zařízení, popřípadě dnem zjištění skutečné spotřeby, pokud je stanoven příslušnými technickými a provozními předpisy dodavatele vody či tepla.


  Platby přijaté plátcem daně, dodavatelem tepla nebo vody, do 31.12.2007, z nichž byla přiznána daň odpovídající sazbě 5 % a platby přijaté plátcem daně, dodavatelem tepla nebo vody, po 1.1.2008, z nichž byla přiznána daň odpovídající sazbě 9 %, snižují základ daně podle § 37 odst. 3 zákona o DPH k datu uskutečnění zdanitelného plnění.

 2. Ministerstvo financí doporučuje plátcům daně, kteří dodávají vodu a teplo, aby provedli mimořádný odečet k 31. 12. 2007, případně aby provedli propočet spotřeby vody a tepla k datu 31. 12. 2007, bude-li odečet proveden až po tomto datu, a při uplatnění daně na výstupu za období do 31. 12. 2007 použili sníženou sazbu ve výši 5 %. Za dodávky vody a tepla po 1. 1. 2008 bude ve vazbě na to použita snížená sazba platná po tomto datu ve výši 9%.


  Platby přijaté plátcem daně do 31.12.2007, z nichž byla přiznána daň odpovídající sazbě 5 %, snižují základ daně za spotřebu tepla a vody za období příslušející do roku 2007 a platby přijaté plátcem daně po 1.1.2008, z nichž byla přiznána daň odpovídající sazbě 9 %, snižují základ daně za spotřebu tepla a vody za období příslušející do roku 2008.


  Na daňovém dokladu vystaveném ve vazbě na odečet vody či tepla bude dodavatelem rozdělen celkový základ daně na dílčí základ daně, z něhož bude přiznávána daň se sazbou 5% a na dílčí základ daně, z něhož bude přiznávána daň se sazbou 9 %. Na základě tohoto daňového dokladu bude za splnění ostatních zákonných podmínek vznikat odběrateli vody či tepla, který je plátcem daně, nárok na odpočet daně, a to v příslušném zdaňovacím období po 1. 1. 2008, kdy dodavateli vody či tepla vznikla povinnost přiznat daň na výstupu.

 3. Sazba DPH při přeúčtování spotřeby tepla a vody s datem uskutečnění zdanitelného plnění po 1.1.2008
  Při přeúčtování spotřeby tepla nebo vody podle § 13 odst. 4) písm. h) zákona o DPH s datem uskutečnění zdanitelného plnění podle § 21 odst. 7 písm. j) zákona o DPH, které bude dnem 1.1.2008 a později, je plátce povinen přiznat daň ve výši odpovídající sazbě DPH platné k datu uskutečnění zdanitelného plnění, tj. 9 %, a to bez ohledu na to, jaká výše snížené sazby DPH byla uplatněna při dodání tepla nebo vody dodavatelem.

Regulační poplatky z hlediska DPH

Regulační poplatky zavádí zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění.

Podle § 16a novely zákona o veřejném zdravotním pojištění má zdravotnické zařízení povinnost regulační poplatek vybrat (pokud nejde o výjimku stanovenou podle odst. 2 a 3 tohoto paragrafu).

Podle § 16a odst. 4 novely zákona o veřejném zdravotním pojištění je regulační poplatek příjmem zdravotnického zařízení, které regulační poplatek vybralo. Regulační poplatek je tedy součástí úplaty za zdravotnickou službu nebo zboží.

 1. U zdravotnických služeb a zboží, která jsou osvobozena od daně podle § 58 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů ("zákon o DPH"), bude celá úplata osvobozena od daně včetně regulačního poplatku.

 2. U zdravotnických služeb a u dodání zboží, která nejsou od daně osvobozena podle § 58 zákona o DPH, uplatňuje plátce daň ve výši odpovídající platné sazbě daně.

  Podle § 36 odst. 1 zákona o DPH v platném znění, je součástí základu daně vše, co plátce daně obdržel nebo má obdržet jako úplatu za uskutečněné plnění, vyjma daně za zdanitelné plnění. Regulační poplatek hrazený pacientem je stanoven jako konečná částka a proto je obecně u zdanitelných plnění uskutečňovaných plátcem považován za částku včetně daně. Výpočet daně se provede podle § 37 odst. 2 zákona o DPH.

 3. Příklady výpočtu:12.11.2007

Co se změní v nemocenském od 1. ledna 2008?
3.12.2007, Zdroj: Česká správa sociálního zabezpečení
Účinnost nového zákona o nemocenském pojištění se znovu odkládá. K jakým dalším změnách dochází?

Účinnost nového zákona o nemocenském pojištění (č. 187/2006 Sb.) se odkládá o jeden rok na 1. 1. 2009.

V praxi to mimo jiné znamená, že se nyní na 1. 1. 2009 odkládá zavedení plánované náhrady mzdy, kterou by měl první dva týdny pracovní neschopnosti poskytovat zaměstnavatel. Rovněž sazby pojistného na nemocenské pojištění odváděného zaměstnavatelem zůstávají pro příští rok stejné jako v letošním roce.

Do okruhu povinně nemocensky pojištěných osob byli nově zahrnuti členové Rady Ústavu pro studium totalitních režimů.

Za den vstupu do zaměstnání se u zaměstnanců v pracovním poměru považuje též den před vstupem do zaměstnání, za který příslušela náhrada mzdy nebo platu nebo za který se mzda nebo plat nekrátí.

Příklad
Zaměstnankyni podle pracovní smlouvy vznikl pracovní poměr 1. ledna 2008. Za tento den jí náleží náhrada mzdy, protože jde o státem uznaný svátek. Ve středu 2. ledna 2008 nepracuje, protože čerpá pracovní volno s náhradou mzdy kvůli pohřbu otce. Do zaměstnání vstoupí ve čtvrtek 3. ledna 2008. Účast na nemocenském pojištění však vznikne už 1. ledna 2008.

Ochranná lhůta činí 7 kalendářních dnů od skončení zaměstnání, jestliže však byl zaměstnanec naposledy zaměstnán po kratší dobu, činí ochranná lhůta jen tolik dnů, kolik dnů byl naposledy zaměstnán. Při skončení zaměstnání v době těhotenství zůstává zachována 6 měsíční ochranná lhůta.

Ruší se ustanovení, které umožňovalo poživatelům rodičovského příspěvku, který vykonával zaměstnání v rozsahu stanoveném v zákoně o státní sociální podpoře, požádat při zjišťování rozhodného období pro výpočet nové peněžité pomoci v mateřství o vyloučení této doby (nahrazeno jinou právní úpravou - viz peněžitá pomoc v mateřství).

Tato dávka náleží až od 4. kalendářního dne dočasné pracovní neschopnosti (karantény), poskytuje se stejně jako dosud za kalendářní dny.

Výše nemocenského za kalendářní den činí 60% denního vyměřovacího základu od 4. do 30. kalendářního dne pracovní neschopnosti, 66% denního vyměřovacího základu od 31. kalendářního dne pracovní neschopnosti do 60. kalendářního dne pracovní neschopnosti a 72 % denního vyměřovacího základu od 61. kalendářního dne pracovní neschopnosti.

Částka denního vyměřovacího základu zjištěná z rozhodného období se redukuje tak, že do částky 550 Kč se počítá 90%, z částky nad 550 Kč do 790 Kč se počítá 60% a k částce nad 790 Kč se nepřihlíží.

Poživateli starobního nebo plného invalidního důchodu se nemocenské vyplácí od 4. kalendářního dne trvání dočasné pracovní neschopnosti nebo od 4. kalendářního dne nařízené karantény po dobu nejvýše 81 kalendářních dnů při jedné dočasné pracovní neschopnosti; při více pracovních neschopnostech ne déle než 81 kalendářních dnů v kalendářním roce.

Poživateli starobního nebo plného invalidního důchodu se nemocenské vyplácí nejdéle do dne, jímž končí pojištěná činnost.

Nemocenské lze dočasně snížit nebo odejmout nejdříve ode dne porušení povinností stanovených zaměstnanci zákonem, a to i za dobu, za kterou bylo nemocenské již vyplaceno. Tyto částky jsou pak považovány za přeplatek na dávce a zaměstnanec je povinen je vrátit.

Za přeplatek se též považuje nemocenské vyplacené poživateli starobního nebo plného invalidního důchodu za dobu delší než 81 kalendářních dní, v důsledku zpětného přiznání tohoto důchodu.

Podpora při ošetřování člena rodiny se poživateli starobního nebo plného invalidního důchodu poskytuje nejdéle do dne, jímž končí zaměstnání.

Doplňuje se, že jinak osamělým zaměstnancem není zaměstnanec, který žije s registrovaným partnerem.

Tato dávka z ochranné lhůty nenáleží.

Výše podpory při ošetřování člena rodiny od prvního kalendářního dne činí 60 % denního vyměřovacího základu za kalendářní den. Denní vyměřovací základ se stanoví stejným způsobem jako u nemocenského.

PPM se poskytuje z důvodu porodu dítěte po dobu 28 týdnů i u pojištěnky, která je neprovdaná, ovdovělá, rozvedená či z jiných vážných důvodů osamělá. U pojištěnky, která porodila zároveň dvě nebo více dětí, zůstává současná podpůrčí doba 37 týdnů, přičemž po uplynutí 28 týdnů podpůrčí doby PPM náleží, jen jestliže pojištěnka dále pečuje alespoň o dvě z těchto dětí.

U poskytování peněžité pomoci osamělému zaměstnanci je podpůrčí doba, pokud převzal jedno dítě, 22 týdnů. Převzal-li 2 nebo více dětí a stará se alespoň o 2 z těchto dětí, zůstává současná podpůrčí doba 31 týdnů.

Výše PPM se nemění a činí od prvního kalendářního dne 69 % denního vyměřovacího základu za kalendářní den. Způsob úpravy částky denního vyměřovacího základu se rovněž nemění (denní vyměřovací základ se upraví tak, že částka do 550 Kč se počítá v plné výši, z částky nad 550 Kč do 790 Kč se počítá 60 % a k částce nad 790 Kč se nepřihlíží).

Pokud u zaměstnankyně za trvání téhož zaměstnání vznikne nárok na další peněžitou pomoc v mateřství z tohoto zaměstnání v období do 4 let věku předchozího dítěte, považuje se za denní vyměřovací základ denní vyměřovací základ zjištěný pro výpočet předchozí peněžité pomoci v mateřství, pokud je vyšší než denní vyměřovací základ zjištěný pro výpočet další peněžité pomoci v mateřství; přitom se porovnávají denní vyměřovací základy před jejich redukcí [před úpravou podle § 18 odst. 7 písm. b) zákona o nemocenském pojištění].

PPM nenáleží z důvodu vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání.

Vznikl-li nárok na dávku nemocenského pojištění v roce 2007 a trvá i po 31. prosinci 2007, poskytuje se dávka nadále za podmínek, ve výši a po dobu podle předpisů účinných před 1. lednem 2008. To znamená, že se výše dávek nepřepočítává, zachovává se původní podpůrčí doba.

Příklad
Vznikla-li pracovní neschopnost 30. prosince 2007 a trvá do 31. ledna 2008, nemocenské náleží i první tři kalendářní dny pracovní neschopnosti a dále po celou dobu trvání pracovní neschopnosti ve výši podle předpisů účinných v roce 2007.

Příklad
Nastoupila-li žena na mateřskou dovolenou v roce 2007 (například 1. prosince), má nárok na peněžitou pomoc v mateřství 37 týdnů, bude-li po uplynutí 28. týdne splňovat podmínku osamělosti. Jestliže nastoupí na mateřskou dovolenou v roce 2008, dostane PPM 28 týdnů.

Ochranná lhůta, která začala běžet před 1. lednem 2008, trvá nejdéle 42 kalendářních dnů. Začala-li běžet 1. lednem 2008 nebo později, jedná se nejvíc o 7 kalendářních dnů. U žen, které v době skončení zaměstnání byly těhotné, nadále činí ochranná lhůta 6 měsíců.

Příklad
Skončilo-li zaměstnání, které trvalo rok, 29. prosince 2007, ochranná lhůta je 42 kalendářních dnů. Pokud zaměstnání skončí 31. prosince 2007, ochranná lhůta je kalendářních 7 dnů, protože začala běžet v roce 2008.12.10.2007

Daňový kalendář ve formátu ICalendar

Vytvořil jsem sdílený kalendář, který obsahje daňové povinnosti na následujících šest měsíců. Další půl rok přidám v následujících dnech.
Kalendář je volně k použití - přidejte si ho do MS Outlooku či Google Calendáře.


12.09.2007

Daňový kalendář na rok 2008

LEDEN

středa 9. - spotřební daň - splatnost daně za listopad 2007 (mimo spotřební daň z lihu)
pondělí 21. - daň z příjmů - měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků
čtvrtek 24. - spotřební daň - splatnost daně za listopad 2007 (pouze spotřební daň z lihu)
pátek 25. - spotřební daň - daňové přiznání za prosinec 2007
- daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za prosinec 2007 (pokud vznikl nárok)
- daň z přidané hodnoty - daňové přiznání a daň za 4. čtvrtletí a za prosinec 2007
- souhrnné hlášení za 4. čtvrtletí 2007
čtvrtek 31. - daň z příjmů - odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za prosinec 2007
- daň silniční - daňové přiznání a daň za rok 2007
- daň z nemovitostí - daňové přiznání (úplné) nebo dílčí daňové přiznání na rok 2008
- biopaliva - hlášení dle § 3 a odst. 6 zákona č. 86/2002 Sb.
ÚNOR
pondělí 11. - spotřební daň - splatnost daně za prosinec 2007 (mimo spotřební daň z lihu)
pátek 15. - daň z příjmů - podpis prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků a podpis k provedení ročního zúčtování záloh na daň a daňové zvýhodnění
- podání žádosti o provedení ročního zúčtování správcem daně
středa 20. - daň z příjmů - měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků
- podání vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků za zdaňovací období 2007
pondělí 25. - spotřební daň - splatnost daně za prosinec 2007 (pouze spotřební daň z lihu)
- daňové přiznání za leden 2008
- daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za leden 2008 (pokud vznikl nárok)
- daň z přidané hodnoty - daňové přiznání a daň za leden
- ekologické daně - daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za leden 2008
pátek 29. - daň z příjmů - odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za leden
BŘEZEN
pondělí 3. - daň z příjmů - podání vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za
zdaňovací období 2007
úterý 11. - spotřební daň - splatnost daně za leden 2008 (mimo spotřební daň z lihu)
pondělí 17. - daň z příjmů - čtvrtletní záloha na daň
- podání hlášení platebního zprostředkovatele
čtvrtek 20. - daň z příjmů - měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků
úterý 25. - spotřební daň - daňové přiznání za únor 2008
- daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za únor 2008 (pokud vznikl nárok)
- daň z přidané hodnoty - daňové přiznání a daň za únor
- ekologické daně - daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za únor 2008
středa 26. - spotřební daň - splatnost daně za leden 2008 (pouze spotřební daň z lihu)
pondělí 31. - daň z příjmů - odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za únor
- podání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2007, nemá-li poplatník povinný audit a přiznání zpracovává a předkládá sám
DUBEN
středa 9. - spotřební daň - splatnost daně za únor 2008 (mimo spotřební daň z lihu)
úterý 15. - daň silniční - záloha na daň za 1. čtvrtletí
pondělí 21. - daň z příjmů - měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků
čtvrtek 24. - spotřební daň - splatnost daně za únor 2008 (pouze spotřební daň z lihu)
pátek 25. - spotřební daň - daňové přiznání za březen 2008
- daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za březen 2008 (pokud vznikl nárok)
- daň z přidané hodnoty - daňové přiznání a daň za 1. čtvrtletí a za březen
- souhrnné hlášení za 1. čtvrtletí
- ekologické daně - daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za březen 2008
středa 30. - daň z příjmů - odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za březen
KVĚTEN
pondělí 12. - spotřební daň - splatnost daně za březen 2008 (mimo spotřební daň z lihu)
úterý 20. - daň z příjmů - měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků
pondělí 26. - spotřební daň - splatnost daně za březen 2008 (pouze spotřební daň z lihu)
- daňové přiznání za duben 2008
- daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za duben 2008 (pokud vznikl nárok)
- daň z přidané hodnoty - daňové přiznání a daň za duben
- ekologické daně - daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za duben 2008
ČERVEN
pondělí 2. - daň z příjmů - odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za duben
- daň z nemovitostí - splatnost celé daně (poplatníci s daňovou povinností do 5 000 Kč včetně)
- splatnost 1. splátky daně (poplatníci s daňovou povinností vyšší než 5 000 Kč s výjimkou poplatníků samostatně provozujících zemědělskou výrobu a chov ryb - dále jen "samostatně hospodařící rolníci")
pondělí 9. - spotřební daň - splatnost daně za duben 2008 (mimo spotřební daň z lihu)
pondělí 16. - daň z příjmů - pololetní a čtvrtletní záloha na daň
pátek 20. - daň z příjmů - měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků
úterý 24. - spotřební daň - splatnost daně za duben 2008 (pouze spotřební daň z lihu)
středa 25. - spotřební daň
- daňové přiznání za květen 2008
- daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za květen (pokud vznikl nárok)
- daň z přidané hodnoty - daňové přiznání a daň za květen
- ekologické daně - daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za květen 2008
pondělí 30. - daň z příjmů - odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za květen
- podání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2007, má-li poplatník povinný audit nebo mu přiznání zpracovává a předkládá daňový poradce
ČERVENEC
čtvrtek 10. - spotřební daň - splatnost daně za květen 2008 (mimo spotřební daň z lihu)
úterý 15. - daň silniční - záloha na daň za 2. čtvrtletí
pondělí 21. - daň z příjmů - měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků
středa 25. - spotřební daň - splatnost daně za květen 2008 (pouze spotřební daň z lihu)
- daňové přiznání za červen 2008
- daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za červen 2008 (pokud vznikl nárok)
- daň z přidané hodnoty - daňové přiznání a daň za 2. čtvrtletí a za červen
- souhrnné hlášení za 2. čtvrtletí
- ekologické daně - daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za červen
2008
čtvrtek 31. - daň z příjmů - odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za červen 2008
SRPEN
pondělí 11. - spotřební daň - splatnost daně za červen 2008 (mimo spotřební daň z lihu)
středa 20. - daň z příjmů - měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků
pondělí 25. - spotřební daň - splatnost daně za červen (pouze spotřební daň z lihu)
- daňové přiznání za červenec 2008
- daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za červenec 2008 (pokud vznikl nárok)
- daň z přidané hodnoty - daňové přiznání a daň za červenec
- ekologické daně - daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za červenec 2008
ZÁŘÍ
pondělí 1. - daň z příjmů - odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za červenec
- daň z nemovitostí - splatnost 1. splátky daně (samostatně hospodařící rolníci s daňovou povinností
vyšší než 5 000 Kč)
úterý 9. - spotřební daň - splatnost daně za červenec 2008 (mimo spotřební daň z lihu)
pondělí 15. - daň z příjmů - čtvrtletní záloha na daň
pondělí 22. - daň z příjmů - měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků
středa 24. - spotřební daň - splatnost daně za červenec 2008 (pouze spotřební daň z lihu)
čtvrtek 25. - spotřební daň
- daňové přiznání za srpen 2008
- daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za srpen 2008 (pokud vznikl nárok)
- daň z přidané hodnoty - daňové přiznání a daň za srpen
- ekologické daně - daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za srpen 2008
úterý 30. - daň z příjmů - odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za srpen
ŘÍJEN
pátek 10. - spotřební daň - splatnost daně za srpen 2008 (mimo spotřební daň z lihu)
středa 15. - daň silniční - záloha na daň za 3. čtvrtletí
pondělí 20. - daň z příjmů - měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků
pondělí 27. - spotřební daň - splatnost daně za srpen 2008 (pouze spotřební daň z lihu)
- daňové přiznání za září 2008
- daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za září 2008 (pokud vznikl nárok)
- daň z přidané hodnoty - daňové přiznání a daň za 3. čtvrtletí a za září
- souhrnné hlášení za 3. čtvrtletí
- ekologické daně - daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za září 2008
pátek 31. - daň z příjmů - odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za září
- daň z přidané hodnoty - poslední den lhůty pro podání přihlášky k registraci skupiny podle § 95a zákona o DPH, která chce být registrována od 1.1.2009
LISTOPAD
pondělí 10. - spotřební daň - splatnost daně za září 2008 (mimo spotřební daň z lihu)
čtvrtek 20. - daň z příjmů - měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků
pondělí 24. - spotřební daň - splatnost daně za září 2008 (pouze spotřební daň z lihu)
úterý 25. - spotřební daň - daňové přiznání za říjen 2008
- daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za říjen 2008 (pokud vznikl nárok)
- daň z přidané hodnoty - daňové přiznání a daň za říjen
- ekologické daně - daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za říjen 2008
PROSINEC
pondělí 1. - daň z příjmů - odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za říjen
- daň z nemovitostí - splatnost 2. splátky daně (všichni poplatníci s daňovou povinností vyšší než 5 000 Kč)
středa 10. - spotřební daň - splatnost daně za říjen 2008 (mimo spotřební daň z lihu)
pondělí 15. - daň z příjmů - pololetní a čtvrtletní záloha na daň
- daň silniční - záloha na daň za říjen a listopad
pondělí 22. - daň z příjmů - měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků
pondělí 29. - spotřební daň - splatnost daně za říjen 2008 (pouze spotřební daň z lihu)
- daňové přiznání za listopad 2008
- daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za listopad 2008 (pokud vznikl nárok)
- daň z přidané hodnoty - daňové přiznání a daň za listopad
- ekologické daně - daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za listopad 2008
středa 31. - daň z příjmů - odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za listopad


12.06.2007

Vyhláška č. 281/2007 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 478/2000 Sb., kterou se provádí zákon o silniční dopravě, ve znění vyhlášky č. 55/2003 Sb.
27.11.2007
Dne 1. ledna 2008 nabývá účinnosti vyhláška č. 281/2007 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy č. 478/2000 Sb., kterou se provádí zákon o silniční dopravě.

Dne 1. ledna 2008 nabývá účinnosti vyhláška č. 281/2007 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy č. 478/2000 Sb., kterou se provádí zákon o silniční dopravě.

Základními důvody pro vypracování novely vyhlášky byly podstatné změny zákona o silniční dopravě v oblasti taxislužby (provedené především zákonem č. 229/2005 Sb.), zavedení systému digitálních tachografů v silniční dopravě, včetně souvisejících změn povinností dopravců při vedení záznamových zařízení, a nová úprava pravidel dob řízení, bezpečnostních přestávek a dob odpočinku v přímo použitelném předpisu Evropských společenství, tj. nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006.

V oblasti taxislužby se jedná především o:

Zdroj: http://www.mdcr.cz/cs/12.05.2007


Unie malých a středních podniků ČR


S T A N O V I S K O


k aktuální pozici Ministerstva průmyslu a obchodu ČR k zamýšlené změně definice „malých a středních podniků“Praha, 4. prosince 2007: Unie malých a středních podniků ČR považuje aktuální pozici MPO, prezentovanou veřejně v tomto týdnu k definici malých a středních podniků (MSP), za nelogickou a s negativním dopadem na české malé a střední podniky.


Francouzský návrh na zvýšení hranice pro klasifikaci podniku jako MSP je jednoznačně účelový s cílem zvýšit státní podpory větším podnikům. Francouzská vláda trvale významně zasahuje do tržního prostředí a upřednostňuje tvorbu hospodářských kolosů s přímou či tichou podporou ze státních prostředků. Ve výsledku návrh poškodí malé a střední podniky, neboť podniky nově spadající do skupiny MSP budou odčerpávat prostředky určené pro skutečné malé podnikatele.


Jak jsme uvedli v předchozí tiskové zprávě, už současná arbitrární definice je velmi široká – zahrnuje 99 procent evropských podniků1, její jakékoliv navyšování proto považujeme za absurdní.


Navíc je rozšíření definice v přímém rozporu se současnou politikou Evropské unie. Ta deklarovala maximální podporu podnikatelského prostředí pro malé firmy a živnostníky, které nejvíce trpí obrovskou byrokracií a nerovnoměrným pobídkám států ve prospěch největších firem. Místo odbourávání byrokracie a snižování administrativní zátěže tak, aby podnikat mohl úplně každý, se vytváří formát pro nové státní podpory velkým a silným podnikům. Zvýšení hranice se tedy obrací přímo proti nejmenším podnikatelům.


Pokud Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR opravdu usiluje o rozvoj podnikatelského ducha a podnikatelské základny zdravého hospodářství, mělo by naopak zvažovat podporu zúžení definice MSP a nasměrování podpory pouze k nejmenším podnikatelům jako garanty rychlého ekonomického růstu a inovativnosti.


Unie malých a středních podniků vnímá aktuální pozici MPO jako příspěvek k otevřené diskusi, ale její přijetí za oficiální stanovisko MPO by považovala za nepřijatelný ústupek nátlakové francouzské politice a tlaku velkých společností,“ říká předseda Unie malých a středních podniků ČR David Šeich.

*****************************************************************************************

Unie malých a středních podniků ČR reprezentuje a hájí zájmy malých a středních podniků a společně s českými podnikatelskými sdruženími vytváří tlak na zlepšení podnikatelských podmínek u českých i evropských veřejných činitelů. Našim hlavním cílem je reforma právního rámce pro malé a střední podnikatele v ČR a na území celé Evropské unie. Tyto cíle dosahujeme úzkou komunikací s lidmi s rozhodovacími pravomocemi, prezentací potřeb malých a středních podniků a předkládáním komplexních návrhů vedoucích k lepšímu podnikatelskému prostředí v ČR a EU.


1 MSP jsou nyní vymezeny ročním obratem (méně než 50 mil. eur) nebo celkovými aktivy (méně než 43 mil. eur) a počtem osob (méně než 250).

Unie malých a středních podniků ČR (SME UNION Czech Republic), Michnův palác, Újezd 450/40, 118 00 Praha 1 – Malá Strana
Tel.: 257 007 641, 296 348 626 Fax: 257 007 647, 222 211 327
IČO: 270 24 687
e-mail:
office@sme-union.cz , info@sme-union.cz website: http://www.sme-union.czCo se změní v pojistném na SZ od 1. 1. 2008
3.12.2007, Zdroj: ČSSZ


1. vyměřovací základ pro pojistné na sociální zabezpečení

2. maximální vyměřovací základ

3. důvody pro výkon vedlejší samostatné výdělečné činnostiThis page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]