12.20.2007

Přehled základních daňových změn platných od 1. 1. 2008


Daň z příjmu fyzických osob (FO)
Roční slevy na dani

Typ slevy

2007

2008

Základní na poplatníka 7 200 24 840
Základní na důchodce 0 24 840
Na invaliditu: částečnou 1 500 2 520
plnou 3 000 5 040
držitel průkazu ZTP/P 9 600 16 140
Pro studenta 2 400 4 020
Na manžela/ku 4 200 24 480
Daňové zvýhodnění na dítě 6 000 10 680
Daňový bonus maximálně do částky 30 000 52 200

Sazba daně FO
Platná sazba daně od 1. 1. 2008 Lineární sazba 15 %


Algoritmus stanovení základu daně, superhrubá mzda, daňová povinnost
Od 1. 1. 2008 má zaměstnavatel povinnost stanovovat zálohy na daň z příjmů následujícím způsobem:
Hrubá mzda zúčtovaný hrubý příjem za kalendářní měsíc včetně nepeněžních příjmů ponížený o příjmy, které nejsou předmětem nebo jsou osvobozeny od uplatňování daně z příjmu
+ Dle § 6 odstavce 13 je nutné přičíst sociální a zdravotní pojištění placené zaměstnavatelem, tzn. 9 % zdravotní pojištění a 26 % sociální pojištění
= Superhrubá mzda – základ daně
x Sazba daně 15 %
- Slevy na dani
= Záloha na daň/daňová povinnost

Zrušení společného zdanění manželů § 13a
Od 1. 1. 2008 dochází ke zrušení společného zdanění manželů, které bude kompenzováno zvýšením slev na manžela/ku s příjmy do 38 040 Kč ročně ze 4 800 Kč na 24 840 Kč.


Zrušení § 14, zákona o daních z příjmu
Od 1. 1. 2008 dochází ke zrušení výpočtu daně z příjmů dosažených za více zdaňovacích období.


Zrušení § 7c, zákona o daních z příjmu
Od 1. 1. 2008 dochází ke zrušení minimálního základu daně.


Další změny a ustanovení platná od 1. 1. 2008
Plnění, která zaměstnavatelé poskytují svým zaměstnancům, zůstávají zachována. Náklady na nepeněžní plnění poskytované zaměstnavatelem ve formě příspěvku na kulturu, poskytnutí rekreace, dále možnost používat vzdělávací, rekreační a zdravotnická zařízení (kromě odborného rozvoje a rekvalifikace zaměstnanců), budou pro zaměstnavatele vždy daňově neuznatelným nákladem. Zaměstnavatel již nebude mít možnost volby, zda náklady na nepeněžní plnění uplatňovat jako daňově uznatelné nebo neuznatelné a zdaňovat je u zaměstnance.


Od 1. 1. 2008 se ruší současná úprava osvobození příspěvku zaměstnavatele na soukromé životní pojištění zaměstnance a penzijní připojištění se státním příspěvkem. Od 1. 1. 2008 platí nové ustanovení, kterým je osvobození příspěvku na soukromé životní pojištění a penzijní připojištění se státním příspěvkem v úhrnu maximálně do částky 24 000 Kč.


Od 1. 1. 2008 dochází k osvobození přechodného ubytování mimo ubytování na pracovní cestě pouze do částky 3 500 Kč/měsíčně, v původním znění limit stanoven nebyl.
Současný šestiměsíční test pro osvobození příjmů z prodeje cenných papírů platí i nadále pouze pro investiční cenné papíry a cenné papíry kolektivního investování. Znamená to tedy, že osvobození bude možné použít pouze na cenné papíry, které jsou obchodovatelné na kapitálovém trhu. Toto osvobození může uplatnit osoba, jejíž přímý nebo nepřímý podíl na společnosti v období 24 měsíců před prodejem nepřevyšoval 5 %. Při prodeji cenných papírů, které budou pořízeny do konce roku 2007, se bude aplikovat současná právní úprava.


Od 1. 1. 2008 dochází ke zvýšení částky obratu pro vedení účetnictví z 15 milionů na 25 milionů Kč za kalendářní rok.

Daň z příjmu právnických osob (PO)
Sazba daně PO
2007 2008
24 % 21 %
Uplatnění sazby daně se váže na počátek zdaňovacího období oproti stávající úpravě, kdy se aplikovala sazba daně platná k poslednímu dni zdaňovacího období. Poplatníci mající za zdaňovací období fiskální rok mají povinnosti uplatnit sazbu 24 %.


Comments: Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]