10.26.2011

Novela Českého účetního standardu č. 708

25.10.2011, Zdroj: Ministerstvo financí

KOMENTÁŘ
k novelizaci Českého účetního standardu č. 708 – Odpisování dlouhodobého majetku zveřejněné ve Finančním zpravodaji Ministerstva financí č. 5 ze dne 20. října 2011

Český účetní standard č. 708 – Odpisování dlouhodobého majetku ve znění změn zveřejněných ve Finančním zpravodaji Ministerstva financí č. 5 ze dne 20. října 2011 použijí některé vybrané účetní jednotky poprvé při sestavování účetní závěrky k 31. prosinci 2011. 
K jednotlivým bodům:
K bodu 1.
Formální úprava – doplnění obsahu standardu vyplývající z bodu 11.
K bodu 2.
Nově je definován pojem „transferový podíl“, a to z důvodu zjednodušení a zpřehlednění formulací bodů, které s obsahem tohoto termínu pracují (v rámci tohoto standardu body 8.3. a 8.4.), případně se předpokládá, že pracovat budou (některé připravované standardy). Pojem je navíc zpřesněn úpravou zahrnující problematiku technického zhodnocení, neboť v takovém případě je nezbytné transferový podíl nově stanovit. 
K bodu 3.
Legislativně technická úprava. 
K bodu 4.
Zjednodušený způsob odpisování je v souladu s koncepcí umožněn pouze pro účetní období let 2011 a 2012. Současně je stanoveno, k jakému okamžiku lze provést změnu způsobu odpisování, a to z důvodu zvýšení právní jistoty účetních jednotek. Ze stejného důvodu je také doplněno ustanovení, ze kterého vyplývá, že s výjimkou prvního použití metody odpisování dlouhodobého majetku dle bodu 7.3. (k 31. 12. 2011 či v případě příspěvkových organizací nejpozději k 1. 1. 2013) účetní jednotka při změně způsobu odpisování neprovádí dopočet oprávek za období, po které dlouhodobý majetek užívala a odpisovala. V případě odpisu se jedná o časové rozlišení výdaje na pořízení příslušného dlouhodobého majetku na základě kvalifikovaného odhadu účetní jednotky, a to v souvislosti s užíváním tohoto dlouhodobého majetku, a proto bude změna způsobu odpisování nahlížena jako zpřesnění tohoto kvalifikovaného odhadu účetní jednotky bez retrospektivních zásahů, samozřejmě s nezbytnou úpravou odpisového plánu příslušného dlouhodobého majetku. 
K bodu 5.
Zpřesnění formulace a oprava nepřesnosti. 
K bodu 6.
Formální úprava vyplývající ze skutečnosti popsané v komentáři k bodu 4. 
K bodu 7.
Zpřesnění formulace pro zvýšení právní jistoty vybraných účetních jednotek.
K bodu 8.
Zpřesnění formulace pro zvýšení právní jistoty vybraných účetních jednotek. 
K bodu 9.
Formální úprava vyplývající ze skutečností popsaných v komentáři k bodu 3. 
K bodu 10.
Formální úprava vyplývající ze skutečností popsaných v komentáři k bodu 3. 
K bodu 11.
Doplnění přechodného ustanovení pro případ, že vybraná účetní jednotka zvolí pro účetní období roku 2011 nebo i 2012 zjednodušený způsob odpisování. V takovém případě nejpozdějí k 1. 1. 2013 upraví odpisový plán příslušného dlouhodobého majetku na základě posouzení zbývající doby používání majetku. Také k tomuto okamžiku platí ustanovení bodu 5.1.2. (komentář k bodu 4.), tedy že zpětný přepočet podle zjednodušeného způsobu vypočtených a zaúčtovaných oprávek účetní jednotka neprovádí.
K bodu 12.
Příloha č. 1 je upravena o některé duplicity a v ojedinělých případech rozšířena o další druhy majetku, které v ní doposud obsaženy nebyly a objevovaly se proto problémy při jejich kategorizaci.

Labels: ,


10.18.2011

Elektronické celní řízení a jeho výhody


20.9.2011, Zdroj: Celní správa České republiky (http://www.celnisprava.cz/cz/Stranky/default.aspx)

Česká celní správa se do procesu elektronizace celního řízení nazvaného eCustoms, který je řízený Evropskou komisí a jeho cílem je zjednodušit a sjednotit celní řízení ve všech členských státech Evropské unie, lidověji řečeno vybudovat bezpapírové celní prostředí napříč celou Evropou, zapojila velmi aktivně. 

Po úspěšném zvládnutí elektronického zpracování režimu tranzit (NCTS), kterého dosáhla již v roce 2002, se Celní správa ČR stala jedním z lídrů zavádění nových technologií v rámci celé Evropské unie.  Získané zkušenosti využila k postupnému zavádění dalších systémů, jakými jsou Systém kontroly vývozu (ECS), Automatizovaný vývozní systém (eVývoz), Schválený hospodářský subjekt (AEO), Systém kontroly dovozu (ICS) a v neposlední řadě Automatizovaný dovozní systém (eDovoz).

Dnes již veškerá komunikace s celní správou ohledně propouštění zboží do režimu tranzitu, vývozu a dovozu probíhá elektronicky a je právně závazná! Podávání celního prohlášení elektronicky v rámci běžného režimu dovoz sice není zatím povinné, přesto tuto formu nevylučuje. Pouze u zjednodušených postupů jsou tyto plně automatizovány a elektronická komunikace se zde stala nutností.
V územní působnosti Celního ředitelství Ústí nad Labem (Ústecký a Liberecký kraj), stále více subjektů využívá možnosti elektronického celního řízení, které celní správa nabízí. Firmy totiž sami zjišťují, že má řadu výhod. Tou zásadní je, že dovozci při splnění podmínek elektronického celního řízení mohou proclít zboží 24 hodin denně 365 dní v roce a nejsou omezováni úředními hodinami celních úřadů.  Elektronické celní řízení snižuje finanční náklady a urychluje celní odbavení.
„Přidanou hodnotou“ není jen možnost použít bezpapírové celní řízení, ale i zjednodušení a harmonizace celních postupů na všech celních úřadech, sjednocení formátu zpráv na rozhraní mezi deklarantskou veřejností a celní správou, centrální databáze, novější software a webový klient pro menší a střední firmy přístupný ZDARMA na webu celní správy. V neposlední řadě i snadná výměna informací mezi celními orgány členských států EU, které umožňují zjednodušení legálního obchodu, zabezpečení odpovídající úrovně kontroly zboží při zavedení nových bezpečnostních opatření v rámci společného boje proti terorismu a zefektivnění boje proti podvodům.
Bližší informace lze nalézt na internetových stránkách české celní správy, http://www.celnisprava.cz/cz/clo/e-customs/Stranky/default.aspx, kde jsou umístěny potřebné materiály včetně kontaktních údajů na osoby určené k poskytnutí informací týkajících se oblasti eCustoms.

Labels:


10.10.2011

Manuál k dotacím na zateplení veřejných budov


Žadatelé o dotaci na zateplení veřejných budov, kteří nestihli žádost podat v programu Zelená úsporám, tak mohou učinit v Operačním programu Životní prostředí. Manuál jim pomůže s přípravou příloh.

V souvislosti s připravovanou výzvou v prioritní ose 3, oblast podpory 3.2 - Realizace úspor energie a využití odpadního tepla, primárně zaměřenou na realizaci úspor energie (zateplení), předložilo Ministerstvo životního prostředí k využití manuál, porovnávající povinné přílohy u projektů (žádostí) podaných ve výzvě v programu Zelená úsporám (veřejné budovy) a připravované výzvě v Operačním programu Životní prostředí.

Předpokládaný harmonogram výzvy je následující:
Vyhlášení výzvy: říjen 2011
Zahájení příjmu žádostí: 1.12. 2011
Ukončení příjmu žádostí: 6.1. 2012
Další informace naleznete na stránkách MŽP
Manuál k původním žádostem veřejných budov z programu Zelená úsporám podávaným do OPŽP najdete zde:

Labels:


Program rozvoje venkova - příjem žádostí

Ve 14. kole příjmu žádostí budou rozděleny přibližně 4,3 mld. Kč na investice v lesích, pozemkové úpravy, poradenství, nezemědělské podnikatelské činnosti, projekty obnovy vesnic a občanskou vybavenost či na metodu Leader. Dochází k výraznému omezení rozsahu výdajů v rámci Obnovy a rozvoje vesnic a Občanských vybavení a služeb.

Příjem žádostí se bude týkat opatření:

Příjem žádostí bude probíhat v termínu 25. 10. 2011 - 7. 11. 2011, 16:30 hodin na příslušných regionálních odborech Státního zemědělského intervenčního fondu (RO SZIF).
Více informací naleznete zde.

Labels:


This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]