10.26.2011

Novela Českého účetního standardu č. 708

25.10.2011, Zdroj: Ministerstvo financí

KOMENTÁŘ
k novelizaci Českého účetního standardu č. 708 – Odpisování dlouhodobého majetku zveřejněné ve Finančním zpravodaji Ministerstva financí č. 5 ze dne 20. října 2011

Český účetní standard č. 708 – Odpisování dlouhodobého majetku ve znění změn zveřejněných ve Finančním zpravodaji Ministerstva financí č. 5 ze dne 20. října 2011 použijí některé vybrané účetní jednotky poprvé při sestavování účetní závěrky k 31. prosinci 2011. 
K jednotlivým bodům:
K bodu 1.
Formální úprava – doplnění obsahu standardu vyplývající z bodu 11.
K bodu 2.
Nově je definován pojem „transferový podíl“, a to z důvodu zjednodušení a zpřehlednění formulací bodů, které s obsahem tohoto termínu pracují (v rámci tohoto standardu body 8.3. a 8.4.), případně se předpokládá, že pracovat budou (některé připravované standardy). Pojem je navíc zpřesněn úpravou zahrnující problematiku technického zhodnocení, neboť v takovém případě je nezbytné transferový podíl nově stanovit. 
K bodu 3.
Legislativně technická úprava. 
K bodu 4.
Zjednodušený způsob odpisování je v souladu s koncepcí umožněn pouze pro účetní období let 2011 a 2012. Současně je stanoveno, k jakému okamžiku lze provést změnu způsobu odpisování, a to z důvodu zvýšení právní jistoty účetních jednotek. Ze stejného důvodu je také doplněno ustanovení, ze kterého vyplývá, že s výjimkou prvního použití metody odpisování dlouhodobého majetku dle bodu 7.3. (k 31. 12. 2011 či v případě příspěvkových organizací nejpozději k 1. 1. 2013) účetní jednotka při změně způsobu odpisování neprovádí dopočet oprávek za období, po které dlouhodobý majetek užívala a odpisovala. V případě odpisu se jedná o časové rozlišení výdaje na pořízení příslušného dlouhodobého majetku na základě kvalifikovaného odhadu účetní jednotky, a to v souvislosti s užíváním tohoto dlouhodobého majetku, a proto bude změna způsobu odpisování nahlížena jako zpřesnění tohoto kvalifikovaného odhadu účetní jednotky bez retrospektivních zásahů, samozřejmě s nezbytnou úpravou odpisového plánu příslušného dlouhodobého majetku. 
K bodu 5.
Zpřesnění formulace a oprava nepřesnosti. 
K bodu 6.
Formální úprava vyplývající ze skutečnosti popsané v komentáři k bodu 4. 
K bodu 7.
Zpřesnění formulace pro zvýšení právní jistoty vybraných účetních jednotek.
K bodu 8.
Zpřesnění formulace pro zvýšení právní jistoty vybraných účetních jednotek. 
K bodu 9.
Formální úprava vyplývající ze skutečností popsaných v komentáři k bodu 3. 
K bodu 10.
Formální úprava vyplývající ze skutečností popsaných v komentáři k bodu 3. 
K bodu 11.
Doplnění přechodného ustanovení pro případ, že vybraná účetní jednotka zvolí pro účetní období roku 2011 nebo i 2012 zjednodušený způsob odpisování. V takovém případě nejpozdějí k 1. 1. 2013 upraví odpisový plán příslušného dlouhodobého majetku na základě posouzení zbývající doby používání majetku. Také k tomuto okamžiku platí ustanovení bodu 5.1.2. (komentář k bodu 4.), tedy že zpětný přepočet podle zjednodušeného způsobu vypočtených a zaúčtovaných oprávek účetní jednotka neprovádí.
K bodu 12.
Příloha č. 1 je upravena o některé duplicity a v ojedinělých případech rozšířena o další druhy majetku, které v ní doposud obsaženy nebyly a objevovaly se proto problémy při jejich kategorizaci.

Labels: ,


Comments: Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]