10.12.2008


Vracení
DPH osobám se zdravotním postižením
  
4.8.2008,
Zdroj: Ministerstvo financí

Ministerstvo
financí vydalo sdělení, které bylo
zpracováno na základě častých dotazů
a obsahuje kromě výkladu jednotlivých ustanovení
§ 85 zákona o DPH i příklady z praxe.


Pro
uplatnění nároku na vracení daně musí
osoba se zdravotním postižením splnit všechny
níže uvedené podmínky, resp. při
vracení daně se postupuje takto:
 1. Osobní
  automobil musí být zakoupen v ČR.


 2. Osobním
  automobilem je silniční motorové vozidlo vymezené
  pro účel zákona o DPH v § 4 odst. 3 písm.
  f) zákona o DPH, tj. v technickém průkazu nebo
  osvědčení vozidla je zapsána kategorie M1
  nebo M1G.


 3. Daň
  musí být zaplacena v ČR.


 4. Nárok
  na vrácení daně má osoba se zdravotním
  postižením na základě přiznání
  příspěvku rozhodnutím příslušného
  orgánu podle vyhlášky MPSV č.182/1991 Sb.,
  a to před zakoupením osobního automobilu.


 5. Daň
  se vrací maximálně do výše 100 000
  Kč za jeden zakoupený osobní automobil.


 6. Daň
  lze vrátit pouze za jeden osobní automobil zakoupený
  v období 5 let.


 7. Nárok
  na vrácení daně lze uplatnit nejdříve
  v měsíci, kdy byl osobní automobil zakoupen a u
  pořízení formou smlouvy o finančním
  pronájmu až při ukončení smlouvy.


 8. Pořizuje-li
  osoba se zdravotním postižením osobní
  automobil od obchodníka s ojetými vozy, který
  uplatňuje zvláštní režim podle §
  90 zákona o DPH (základem daně je přirážka
  snížená o daň z přirážky),
  je obchodník povinen uvést daň na daňovém
  dokladu.


 9. Vrácení
  daně z přidané hodnoty může osoba se
  zdravotním postižením uplatnit nejpozději do
  6 kalendářních měsíců od konce
  kalendářního měsíce, v němž
  vozidlo zakoupila.


 10. Nárok
  na vrácení zaplacené daně vzniká
  podáním žádosti u místně
  příslušného správce daně podle
  trvalého pobytu. Osobě se zdravotním postižením
  vrátí daň správce do 30 dnů ode dne
  následujícího po podání žádosti.
  Daň je zaokrouhlená na celé koruny.


 11. Žádost
  o vrácení daně musí obsahovat: jméno
  a příjmení, trvalý pobyt a rodné
  číslo zdravotně postižené osoby,
  rozhodnutí o přiznání příspěvku
  na zakoupení osobního automobilu, daňový
  doklad nebo doklad o prodeji osobního automobilu, který
  vystavil plátce daně registrovaný v ČR.


 12. Doklad
  o prodeji osobního automobilu musí mít obdobné
  náležitosti jako běžný daňový
  doklad.Příklady
uplatnění § 85 zákona o DPH v praxi:


Nárok
na vrácení zaplacené daně definovaný
v § 85 odst. 1 má osoba se zdravotním postižením
u osobního automobilu zakoupeného v tuzemsku, a to i
formou finančního pronájmu.

1a) Příklad:
Jsem osoba se zdravotním postižením, chtěl
bych zakoupit nový osobní automobil na Slovensku. Mohu
požádat o vrácení daně?


Osoba
se zdravotním postižením má nárok na
vrácení daně při zakoupení osobního
automobilu v tuzemsku podle § 85 odst. 1 zákona o DPH.
Tudíž osoba se zdravotním postižením,
která zakoupí osobní automobil mimo tuzemsko,
nemůže požádat o vrácení daně
podle § 85 zákona o DPH ani jinými způsobem.
Nelze rovněž využít institut prominutí
daně podle § 55a zákona č. 337/1992 Sb., o
správě daní a poplatků, jelikož daň
lze prominout pouze z důvodů nesrovnalostí
vyplývajících  z uplatňování
daňových zákonů.


1b)
Příklad:


Jsem
osoba se zdravotním postižením a zakoupil jsem
užitkový vůz. Mohu požádat o vrácení
daně z přidané hodnoty?


Zákon
o DPH umožňuje vrácení daně u osobního
automobilu, ale nikoliv u užitkového automobilu, protože
toto vozidlo nesplňuje definici podle § 4 odst. 1 písm.
f) zákona o DPH. Před nakoupením osobního
automobilu je vždy nezbytné zkontrolovat, zda je v
technickém průkazu nebo osvědčení
vozidla zapsána kategorie M1 nebo M1G. V ostatních
případech není možné vrácení
DPH a finanční úřad ani ministerstvo financí
nemůže z tohoto udělit výjimku.


Osobou
se zdravotním postižením se rozumí fyzická
osoba podle § 85 odst. 2 zákona o DPH, které byl
rozhodnutím příslušného úřadu
přiznán příspěvek na zakoupení
osobního automobilu.


2a)
Příklad:


Jsme
základní speciální škola a
obdrželi jsme dotaci na nákup osobního automobilu
pro dopravu postižených dětí. Má naše
škola nárok na vrácení zaplacené
daně z přidané hodnoty při nákupu
osobního automobilu? Při nákupu osobního
automobilu nevzniká nárok na vrácení daně
základní speciální škole. Daň
lze vrátit pouze fyzické osobě, které byl
rozhodnutím příslušného orgánu
na základě vyhlášky MPSV č. 182/1991
Sb. přiznán příspěvek na jeho zakoupení,
a ne speciální škole.


Daň
se vrací podle § 85 odst. 3 zákona o DPH za jeden
osobní automobil nakoupený v tuzemsku osobou se
zdravotním postižením v období 5 let,
nejvýše však do výše 100 000
Kč.

3a) Příklad:


Dne
1. 5. 2004 jsem pořídil jako osoba se zdravotním
postižením nový osobní automobil a uplatnil
jsem vrácení daně z přidané hodnoty na
základě přiznání příspěvku
podle vyhlášky MPSV č. 182/1991 Sb. Dne 30. 3.
2007 mi neznámý pachatel tento osobní automobil
odcizil a vše vyšetřovala Policie ČR, ale bez
úspěchu nalezení mého automobilu a
pachatele. Chtěl bych vědět, kdy mohu nejdříve
zakoupit další osobní automobil, abych mohl
požádat o vrácení daně? Tento
automobil bych zakoupil na finanční pronájem.


V
současné době lze požádat o vrácení
daně při zakoupení osobního automobilu
nejdříve 2. 5. 2009, protože musí být
splněna podmínka § 85 odst. 3 zákona o DPH
jednoho nakoupeného osobního automobilu v období
5 let v tuzemsku. U finančního pronájmu nemůžete
požádat o vrácení daně z přirážky
leasingové společnosti podle § 85 odst. 1 zákona
o DPH. Finanční úřad ani ministerstvo financí
nemůže z tohoto udělit žádnou výjimku,
5letá lhůta musí být pro účely
DPH vždy dodržena, přestože i v tomto případě
mohlo dojít k přiznání příspěvku
podle vyhlášky MPSV č.182/1991 Sb.3b)
Příklad:


Dne
20. 4. 2008 jsem zakoupila osobní automobil v tuzemsku pro
svou dceru se zdravotním postižením a zaplatila
jsem 19% DPH v částce 103 781 Kč. V jaké
částce mohu požádat místní
Finanční úřad o vrácení daně
z přidané hodnoty?


Podle
§ 85 odst. 3 zákona o DPH Vám vzniká nárok
na vrácení daně z přidané hodnoty do
výše 100 000 Kč.


Nejdříve
lze uplatnit nárok na vrácení daně podle §
85 odst. 4 zákona o DPH osobě se zdravotním
postižením4a)
Příklad:


V
dubnu 2008 jsem zakoupil jako osoba se zdravotním postižením
osobní automobil v tuzemsku. Kdy mohu nejdříve
podat žádost o vrácení daně z přidané
hodnoty?


Žádost
jako oprávněná osoba můžete podat za
měsíc duben 2008 podle § 85 odst. 4 písm. a)
zákona o DPH.


4b)
Příklad:


Chtěl
bych pořídit jako osoba se zdravotním postižením
v tuzemsku osobní automobil na finanční pronájem.
Kdy mohu požádat o vrácení daně z
přidané hodnoty?


Žádost
jako oprávněná osoba můžete podat až
při ukončení finančního pronájmu,
tj. až budou převedena vlastnická práva od
prodávajícího na Vaši osobu.


Nárok
na vrácení daně při zakoupení ojetého
osobního automobilu může osoba se zdravotním
postižením podle § 85 odst. 5 zákona o DPH
uplatnit ze základu daně podle § 90 zákona o
DPH, kterým je přirážka pro zjištění
jako rozdíl mezi prodejní cenou obchodníka a
pořizovací cenou zboží. Obchodník,
který uplatnil v tomto případě zvláštní
režim pro obchodníky s použitým zbožím
podle § 90 zákona o DPH, je povinen uvést daň
z přidané hodnoty na daňovém dokladu.


5a)
Příklad:


Jsem
osoba zdravotně postižená a koupil jsem ojetý
osobní automobil z autobazaru v celkové částce
220 000 Kč. Prodejce na daňovém dokladu uvedl, že
účtuje podle § 90 zákona o DPH, základ
daně v částce 20 000 Kč a 19% daň 3 800
Kč. O jakou částku vrácení daně
mohu požádat?


Váš
prodejce uvedl chybně daň na Vašem daňovém
dokladu. Tento daňový doklad vraťte svému
prodejci, protože nedodržel výpočet daně
podle § 37 odst. 2 zákona o DPH. Pokud by byla celková
prodejní cena osobního ojetého automobilu 220
000 Kč a základ daně 20 000 Kč (což je
přirážka prodejce nad úroveň pořizovací
ceny), pak by nákupní cena osobního automobilu
prodejce činila 200 000 Kč. Daň z přidané
hodnoty, o kterou můžete požádat při sazbě
19 % z částky 20 000 Kč po opravě vystaveného
daňového dokladu, by činila 3 194 Kč tj. 20 000
x 0,1597.


5b)
Příklad:


Zakoupil
jsem jako osoba se zdravotním postižením v
autorizovaném autobazaru ojetý osobní automobil
v celkové částce 230 000 Kč. Od prodejce jsem
obdržel daňový doklad s dovětkem, že
prodejce účtuje podle „§ 90 zákona o
DPH č. 235/2004 Sb. a jeho pozdějších novel",
ale na dokladu není vypočtená žádná
daň ani sazba daně z přidané hodnoty. O jakou
částku vrácení daně mohu požádat
na FÚ?


V
souladu s § 85 odst. 1 zákona o DPH má osoba se
zdravotním postižením nárok na vrácení
zaplacené daně u osobního automobilu zakoupeného
v tuzemsku. Zaplacenou daní se vždy rozumí daň
účtovaná prodejcem při prodeji osobního
automobilu osobě se zdravotním postižením.
Pokud postupuje autobazar podle zvláštního
režimu pro obchodníky s použitým zbožím,
je základem daně při prodeji takového zboží
přirážka obchodníka, tj. rozdíl mezi
prodejní a pořizovací cenou. Daň v této
výši prodejce účtuje kupujícímu
a pro účely vrácení podle § 85 odst. 5
zákona o DPH je obchodník povinen tuto daň uvést
na daňovém dokladu.


Nárok
na vrácení daně může uplatnit osoba se
zdravotním postižením podle § 85 odst. 6
zákona o DPH nejpozději do 6 kalendářních
měsíců od konce kalendářního
měsíce, ve kterém se zdanitelné plnění
uskutečnilo. V případě nakoupeného
osobního automobilu formou finančního pronájmu
nejpozději do 6 měsíců od konce kalendářního
měsíce, ve kterém bylo převedeno vlastnické
právo na nájemce.


6a)
Příklad:


Zakoupil
jsem jako osoba se zdravotním postižením nový
osobní automobil a nestihl jsem lhůtu 6 měsíců
pro nárok na vrácení daně z přidané
hodnoty. Mám možnost požádat o vrácení
daně?


Lhůta
pro vrácení daně z přidané hodnoty pro
osobu zdravotně postiženou podle § 85 odst. 6 zákona
o DPH je pevně stanovená na 6 kalendářních
měsíců od konce kalendářního
měsíce, v němž vozidlo osoba zdravotně
postižená zakoupila. V zákoně o DPH není
stanovena žádná jiná možnost jak v
tomto případě požádat o vrácení
daně, ani možnost poskytnout výjimku z platného
zákona. Lhůtu pro vrácení daně nelze
ani prodloužit a ani navrátit v předešlý
stav podle § 14 odst. 10 zákona č. 337/1992 Sb., o
správě daní a poplatků, ve znění
pozdějších předpisů. Finanční
úřad ani ministerstvo financí nemůže
udělit žádnou výjimku z tohoto ustanovení.


6b)
Příklad:


Zakoupila
jsem pro svého syna, který je osobou se zdravotním
postižením, nový osobní automobil dne 15.
3. 2008. Do jakého dne můžu požádat o
vrácení daně?


Podle
§ 85 odst. 6 zákona o DPH můžete požádat
o vrácení daně do konce září
2008.


V
§ 85 odst. 7 zákona o DPH je stanoveno, že nárok
na vrácení zaplacené daně vzniká
oprávněné osobě podáním žádosti
o vrácení daně u místně příslušného
správce daně podle svého trvalého pobytu.
Osobě se zdravotním postižením, která
má nárok na vrácení daně, se daň
vrátí do 30 dnů ode dne následujícího
po podání žádosti. Daň se vrací
v částce zaokrouhlené na celé koruny.


Žádost
o vrácení daně musí podle § 85 odst. 8
zákona o DPH obsahovat:


a)
jméno a příjmení, trvalý pobyt a
rodné číslo zdravotně postižené
osoby,


b)
rozhodnutí o přiznání příspěvku
na zakoupení osobního automobilu,


c)
daňový doklad nebo doklad o prodeji osobního
automobilu, který vystavil plátce daně.


Doklad
o prodeji osobního automobilu podle § 85 odst. 9 zákona
o DPH musí mít obdobné náležitosti
jako běžný daňový doklad. Prodejce je
povinen uvést výši daně uvedenou v korunách
a haléřích, popřípadě
zaokrouhlenou na desítky haléřů nebo na
padesátihaléře.


7a)
Příklad:


Jsem
osoba se zdravotním postižením, zaplatil jsem dne
17. 3. 2008 při pořízení nového
osobního automobilu daň z přidané hodnoty v
částce 39 914,30 Kč. Do jakého dne musím
podat žádost o vrácení daně, kde a
jakým způsobem mohu o tuto daň požádat?


Žádost
o vrácení daně musíte podat podle § 85
odst. 6 zákona o DPH nejpozději do konce září
2008. V souvislosti s § 85 odst. 7 zákona o DPH Vám
vzniká nárok na vrácení daně v den
podání žádosti na místně
příslušném finančním úřadu
v místě Vašeho hlášeného
trvalého pobytu. Předepsaný tiskopis MF nevydal,
ale podle § 85 odst. 8 zákona o DPH musí žádost
obsahovat: jméno a příjmení, trvalý
pobyt a rodné číslo osoby se zdravotním
postižením, potvrzení přiznání
příspěvku pro osobu se zdravotním postižením
a daňový doklad nebo doklad o prodeji osobního
automobilu od plátce DPH. Místně příslušný
finanční úřad Vám vrátí
daň v částce 39 914 Kč do 30 dnů ode dne
následujícího po podání žádosti
(budou-li všechny zákonem stanovené podmínky
splněny).


7b)
Příklad:


Dne
30. 4. 2008 jsem podal žádost na místně
příslušném FÚ „žádost
o vrácení daně z přidané hodnoty při
pořízení osobního automobilu" jako
osoba zdravotně postižená. Do jakého dne
musím obdržet vrácenou daň?


Místně
příslušný finanční úřad
je povinen Vám vrátit daň z přidané
hodnoty, pokud jste splnil veškeré požadované
náležitosti, podle § 85 odst. 7 zákona o DPH
do 30. 5. 2008.
10.07.2008Jak postupovat v případě dopravní
nehody od ledna 2009Od 1. ledna 2009, kdy nabude účinnosti
novela zákona o silničním provozu provedená
zákonem č. 274/2008 Sb., se v otázkách
ohlašovací povinnosti dopravních nehod mnohé
změní. Třebaže nehodu pochopitelně nikomu
nepřejeme, když už k ní přece jen dojde,
je dobré vědět, co dělat.
Není to tak dávno, kdy se Policie ČR musela volat
prakticky ke každé dopravní nehodě. Ještě
v roce 2000 byl totiž limit pro oznamovací povinnost
nehody stanoven na pouhých 1 000 Kč.Od ledna 2001 jej tehdy nový zákon výrazně
zvýšil, a to na 50 000 Kč. Částka, od
které nehodu musíme hlásit se výrazně
zvýší, a to na dvojnásobek. Od ledna 2009
bude činit rovných 100 000 Kč.Od vyššího limitu si policie hodně slibuje,
hlavně pak to, že se namísto objasňování
dopravních nehod bude moci víc věnovat běžnému
dohledu nad silničním provozem.Kdy volat policiiZrekapitulujme si, v jakých případech budeme po 1.
lednu 2009 dopravní nehodu povinně hlásit Policii
ČR.Muže zákona budeme volat v těchto případech:1. Pokud při nehodě dojde ke zranění (třeba
i jen drobnému) nebo k usmrcení osoby.2. Pokud při nehodě dojde na některém z vozidel
včetně přepravovaných věcí ke škodě
převyšující 100 000 Kč.3. Pokud při nehodě dojde ke škodě (v jakékoli
výši) na majetku třetí osoby (např. k
poškození zaparkovaného vozidla, přilehlé
nemovitosti apod.); policie se však nebude volat v případě,
kdy půjde o škodu na vozidle, které sice je v
majetku třetí osoby (např. leasingové
společnosti, zaměstnavatele, ale třeba i někoho z
rodiny), ale jeho řidič měl na nehodě účast.4. Pokud při nehodě dojde k poškození pozemní
komunikace či ke zničení nebo poškození
její součásti nebo příslušenství
(např. dopravní značky, svodidel apod.).5. Pokud při nehodě dojde k poškození obecně
prospěšného zařízení (např.
přejezdového zabezpečovacího zařízení)
nebo životního prostředí (např. při
úniku provozních kapalin z vozidla).6. Pokud po nehodě nebudeme sami schopni (bez vynaložení
nepřiměřeného úsilí) obnovit
plynulost provozu.V případě všech ostatních dopravních
nehod bychom si měli vystačit sami, tedy bez součinnosti
policie.Na druhou stranu je ale potřeba říct, že oproti
současnému stavu se toho zas až tolik nezmění.
Nejpřevratnější změnou vlastně není
ani stotisícový limit, nýbrž změna v
koncepci ochrany vozidel třetích osob, pokud řidič
takového vozidla měl přímou účast
na nehodě.Zatímco dnes voláme policii ke každé
nehodě, kterou jsme měli třeba se služebním
autem nebo s autem na leasing, od ledna 2009 se to radikálně
změní a policie se i v těchto případech
bude volat jenom tehdy, přesáhne-li škoda na
vozidle (včetně přepravovaných věcí)
částku 100 000 Kč.Bez policie? Sepište o nehodě záznam!Zákon bude od ledna 2009 účastníkům
nehody ukládat jednu úplně novou povinnost. U
dopravních nehod, ke kterým se policie nevolá,
budou účastníci nehody povinni sepsat společný
záznam o dopravní nehodě.Ten musí obsahovat popis času a místa vzniku
dopravní nehody, její příčinu, průběh
a následky, identifikaci účastníků
nehody a zúčastněných vozidel. Účastníci
nehody budou povinni záznam podepsat a neprodleně předat
pojistiteli, který by měl plnit vůči
poškozenému (tj. pojišťovně viníka
dopravní nehody).Záznam o dopravní nehodě může mít
v zásadě libovolnou formu, žádný pevně
stanovený formulář zákon nepředepisuje.
Přesto lze doporučit tzv. euroformulář záznamu
o dopravní nehodě, který současně
doporučujeme všem řidičům vozit v autě
s sebou. Nikdy nevíte, kdy se vám může hodit.
Při nehodě, ke které můžete přijít
jako "slepí k houslím", hrají svou
roli taky nervy a stres, takže by se mohlo snadno na uvedení
některého důležitého údaje
zapomenout.Pokud by vám některý z účastníků
nehody odmítl poskytnout součinnost při sepsání
záznamu o nehodě, zavolejte k nehodě policii. Vás
to nic stát nebude, protože úvahy o zpoplatnění
"planého" výjezdu policie k nehodě byly
nakonec zavrženy.Odepřením sepsat záznam o nehodě se ale druhý
účastník dopravní nehody dopustí
přestupku.Potvrzení o zapůjčení
vozu při jízdě do zahraničíMimo běžné doklady k zapůjčenému
vozu jako je technický průkaz a zelená karta
mezinárodního pojištění potřebujete
také…
Souhlas majitele o zapůjčení
vozu, kde jsou uvedena nezbytná osobní data majitele,
automobilu a samozřejmě vaše. Pro členy rodiny
stačí podpis majitele vozu. Pro ostatní a týká
se to především zapůjčení
firemního vozu doporučujeme notářské
ověření. Vždy by mělo být uvedeno
telefonní číslo, na kterém mohou orgány
zahraniční policie kontaktovat majitele, ideálně
v některém světovém jazyku. Mimo vyvrácení
pochybností o totožnosti vozu se jedná také
o kontakt v případě vážné
dopravní nehody nebo krádeže vozu.  Potvrzení o užívání
firemního vozidla
  Potvrzení
o užívání osobního vozidla

  Záznam dopravní nehody   Návod jak vyplnit
formulář „Záznam o dopravní nehodě“POTVRZENÍ O UŽÍVÁNÍ FIREMNÍHO
AUTOMOBILU

Statutární
zástupce firmy

......................................................................................................................................
The
statutory representative of the company
Le représentant
statutaire de l'entreprisePan/paní
...............................................................
Mr./Mssouhlasí
a potvrzuje používání firemního
automobilu

hereby agrees and confirms the use of a
company vehicle
consentie et confirme l'utilisation de son
vehiculePanem/paní
.........................................................
by
Mr./Ms.
par M./Mmebytem
Česká republika.

permanent residence in the
Czech republic.
de résidence permanente en Republique
Tcheque.Vozidlo
je zapůjčeno na dobu od

.........................
The vehicle is lent for the
period beginning from

Le véhicule sera preté
a partir dudo
.........................
to
jusqu'auSpecifikace
cílové země či trasy:

..................................................................................................................
Specification
of country of destination or itinerary:
Specification du pays
de destination ou itinéraire:

......................................................................................IDENTIFIKACE
AUTOMOBILU:

VEHICLE
IDENTIFICATION:

IDENTIFICATION DU VEHICULE:Typ
vozidla:

.........................................................................................................................
Vehicle
type:
Type de véhicle:Registrační
značka:

.........................................................................................................................
Registration
number:
Numéro de Registration:VIN:
.........................................................................................................................
Serial
number
Numéro de sériePodpis:Podpis:

Ověřil
dne :

POTVRZENÍ O ZAPŮJČENÍ VOZU V OSOBNÍM
VLASTNICTVÍ


Pan/paní
...............................................................
Mr./Ms
M./Mmesouhlasí
a potvrzuje používání automobilu

hereby
agrees and confirms the use of his/her vehicle
consentie et
confirme l'utilisation de son vehiculePanem/paní
.........................................................
by
Mr./Ms.
par M./Mmebytem
Česká republika.

permanent residence in the
Czech republic.
de résidence permanente en Republique
Tcheque.Vozidlo
je zapůjčeno na dobu od

.........................
The vehicle is lent for the
period beginning from

Le véhicule sera preté
a partir dudo
.........................
to
jusqu'auSpecifikace
cílové země či trasy:

..................................................................................................................
Specification
of country of destination or itinerary:
Specification du pays
de destination ou itinéraire:

......................................................................................IDENTIFIKACE
AUTOMOBILU:

VEHICLE
IDENTIFICATION:

IDENTIFICATION DU VEHICULE:Typ
vozidla:

.........................................................................................................................
Vehicle
type:
Type de véhicle:Registrační
značka:

.........................................................................................................................
Registration
number:
Numéro de Registration:VIN:
.........................................................................................................................
Serial
number
Numéro de sériePodpis:Podpis:

Ověřil
dne :

Jak vyplnit formulář
„Záznam o dopravní nehodě“1) Používejte jen
jednu sadu formulářů pro 2 zúčastněná
vozidla (dvě sady pro 3 zúčastněná
vozidla atd.). Není důležité, kdo formulář
dodá a vyplní. Použijte propisovací tužku
a pište tak, aby byly čitelné i kopie.2) Při vyplňování
"Záznamu o dopravní nehodě"
dávejte
pozor na následující upozornění
:       otázky
v bodě 8 se vztahují na Vaše doklady o pojištění
(
číslo dokladu o pojištění
odpovědnosti, zelené karty
)       otázky
v bodě 9 se vztahují k Vašemu
řidičskému
průkazu       označte
přesně místo střetu (bod 10)       označte
křížkem tu variantu (1-17), která se týká
Vaší nehody (bod 12) a na konci uveďte počet
Vámi označených políček       vyhotovte
nákres nehody (bod 13 )3) Nezapomeňte uvést
eventuální svědky nehody, jejich jména a
adresy, zejména pokud se Váš názor liší
od ostatních účastníků nehody.4) Podepište Záznam
o dopravní nehodě a nechte jej podepsat i druhého
řidiče. Jeden výtisk předejte druhému
účastníkovi a ponechte si druhý za účelem
předání Vašemu pojistiteli.5) Při oznámení
nehody pojišťovně nezapomeňte uvést, kde
a kdy by mohlo být vozidlo prohlédnuto odborníkem,
formulář předejte bezodkladně příslušné
pojišťovně. 
This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]