10.02.2012

Vláda schválila novelu zákona o spotřebitelském úvěru


31.8.2012, Zdroj: Ministerstvo financí
Vláda 22. srpna 2012 schválila návrh zákona, kterým se mění zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů.
Návrh reaguje na poznatky z praxe a na některé neférové praktiky, ke kterým na trhu spotřebitelských úvěrů v České republice dochází. Cílem navrhovaných změn je především posílení postavení spotřebitelů a principu odpovědného úvěrování,“ uvedl ministr financí Miroslav Kalousek.
Věřitel bude nově moci poskytnout spotřebitelský úvěr jen tehdy, pokud bude po posouzení úvěruschopnosti spotřebitele s odbornou péčí zřejmé, že spotřebitel bude schopen spotřebitelský úvěr splácet. V reakci na jejich časté zneužívání bude zcela zakázáno používání směnek a šeků v souvislosti se spotřebitelskými úvěry. Stejně tak nebude možné využívat při poskytování nebo zprostředkování spotřebitelských úvěrů volání na předražené telefonní linky začínající číslicí 9.
Mnohem detailněji bude nově upraven vztah mezi zprostředkovateli spotřebitelských úvěrů a spotřebiteli. Od smlouvy o zprostředkovávání spotřebitelského úvěru bude moci spotřebitel bez jakékoliv sankce odstoupit ve lhůtě 14 dnů od jejího uzavření. „Navíc bude mít zprostředkovatel nárok na zaplacení odměny za zprostředkování až poté, co předloží spotřebiteli vyrozumění o výsledku své zprostředkovatelské činnosti,“ řekl náměstek ministra financí pro finanční trh Radek Urban.
Za porušení zákona budou moci orgány dohledu, kterými jsou Česká národní banka a Česká obchodní inspekce, uložit pokutu až do výše 20 mil. Kč. Spotřebitel se může svých práv domáhat u finančního arbitra.
Novela byla zpracována také z důvodu nutnosti transponovat směrnici 2011/90/EU. Touto směrnicí se upravují dodatečné předpoklady pro výpočet roční procentní sazby nákladů (RPSN) spotřebitelského úvěru tak, aby bylo dosaženo co možná největší vypovídací schopnosti a srovnatelnosti tohoto ukazatele u spotřebitelských úvěrů, u nichž nejsou předem známy všechny parametry pro jeho výpočet (např. kreditní karta, revolvingový či kontokorentní úvěr aj.). Nabytí účinnosti se předpokládá 1. ledna 2013.
Nejdůležitější změny se týkají těchto oblastí:

Informace Generálního finančního ředitelství k osvobození od odvodu za elektřinu ze slunečního záření


28.6.2012, Zdroj: MF, GŘC
Nový zákon o podporovaných zdrojích energie osvobozuje od odvodu elektřinu ze sluneční energie nejen ve výrobně s instalovaným výkonem do 30 kW, která je umístěna na střešní konstrukci nebo obvodové zdi jedné budovy spojené se zemí pevným základem evidované v katastru nemovitostí, ale bez rozdílu ve všech výrobnách s výkonem do 30 kW.
V letošním roce byl přijat zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů (dále jen „zákon o podporovaných zdrojích energie“), který s účinností od 1. 1. 2013 nahrazuje dosavadní zákon č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů (zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů), ve znění pozdějších předpisů, a to včetně všech ustanovení o odvodu a jeho osvobození. Nová právní úprava osvobozuje od odvodu elektřinu vyrobenou ze slunečního záření nejen ve výrobně elektřiny s instalovaným výkonem výrobny do 30 kW, která je umístěna na střešní konstrukci nebo obvodové zdi jedné budovy spojené se zemí pevným základem evidované v katastru nemovitostí, ale bez rozdílu ve všech výrobnách s instalovaným výkonem do 30 kW. Toto rozšířené osvobození však platí až pro elektřinu vyrobenou ze slunečního záření v období od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013.
Z toho je zřejmé, že změny založené zákonem o podporovaných zdrojích energie budou realizovány ode dne 1. 1. 2013 a že do dne 31. 12. 2012 zůstává zachován stávající režim osvobození vyplývající ze zákona č. 180/2005 Sb.

Legalizace (ověřování dokumentů)

3.8.2012, Zdroj: Česká daňová správa
Legalizace je úřední ověření skutečnosti, že určitá osoba listinu před ověřující osobou vlastnoručně podepsala. Legalizací úřad nepotvrzuje správnost ani pravdivost údajů ani jejich soulad s právními předpisy. Pokud je třeba listinu použít v zahraničí, pak se k jejímu ověření využívá superlegalizace.
Má-li být v cizině uznána veřejná listina, kterou vydal nebo ověřil v rámci své pravomoci a působnosti orgán ČR, nebo která byla před ním podepsána (dále jen "listina"), je v některých státech třeba, aby tato listina byla opatřena vyšším ověřením příslušného orgánu státní správy ČR a následně superlegalizována zastupitelským úřadem státu, ve kterém má být listina použita.
Na žádost občana připojí k listině své vyšší ověření ministerstvo nadřízené orgánu, který listinu vydal (např. ministerstvo financí, ministerstvo spravedlnosti, ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, ministerstvo zdravotnictví či ministerstvo obrany), popř. jiný instančně nadřízený orgán (např. krajský úřad). Následně připojí své vyšší ověření na listinu oddělení legalizace dokladů konzulárního odboru Ministerstva zahraničních věcí (MZV) a poté zpravidla také zastupitelský úřad státu, ve kterém bude listina použita.
Je-li stát, kde bude listina použita, smluvní stranou Haagské úmluvy o zrušení požadavku ověřování cizích veřejných listin  ze dne 5. října 1961 (viz vyhl. MZV č. 45/1999 Sb.), provádí MZV konečné ověření listiny tzv. apostilou, pokud je tato listina vydaná orgány státní správy nebo jinými orgány (u listin vydaných justičními orgány a listin vydaných nebo ověřených notáři provádí konečné ověření Ministerstvo spravedlnosti). V takovém případě se listina již nepředkládá k superlegalizaci zastupitelským úřadem státu, kde má být listina použita.

Oddělení legalizace dokladů konzulárního odboru MZV vyměřuje v souladu se zákonem č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění, poplatek za vyšší ověření listiny (tzn. za ověření otisků úředních razítek a úředních podpisů) vydané příslušným orgánem ČR ve výši 100 Kč. Tento poplatek pro MZV se platí i v případě konečného ověření listiny (tzv. apostila) za účelem jejího použití v cizině. Podává-li žadatel žádost o vyšší ověření listiny osobně, uhradí správní poplatek v hotovosti. Pokud je žádost o vyšší ověření listiny podávána v poštovním styku, je nutné pro MZV přiložit kolkovou známku v hodnotě 100Kč.

Postup při opatření vyššího ověření listiny sdělí na žádost obvykle orgán, který listinu vydal nebo ověřil.
Praktický postup při ověřování listin souvisejících s oblastí daní
V případech ověřování veřejných listin souvisejících s činností územních finančních orgánů (finančních úřadů a ředitelství) je postup následující:
1.    V případě, že má být veřejná listina uznána či použita ve státě, který u těchto listin vyžaduje jejich legalizaci, obrátí se daňový poplatník nebo plátce daně s písemnou žádostí o vyšší ověření veřejné listiny na místně příslušný finanční úřad, který tuto žádost postoupí přes příslušné finanční ředitelství na Generální finanční ředitelství   (GFŘ). Kompetentním odborem GFŘ pro vyřizování těchto žádostí je odbor 31 –  daní z příjmů. Ten se po obdržení uvedené žádosti obrátí na jednu z  osob oprávněných udělovat za GFŘ vyšší ověření, aby svým podpisem a razítkem toto vyšší ověření na příslušné listiny udělila. Vyšší ověření za GFŘ je oprávněna učinit osoba, která je vedena v evidenci kompetentních osob s podpisovými vzory a razítky GFŘ na Ministerstvu zahraničních věcí.
2.    Ověřený dokument Generálním finančním ředitelství  je postoupen zpět žadateli,  neboť zasílání tohoto dokumentu pro udělení apostily Ministerstvem zahraničních věcí není zajišťováno GFŘ.
3.    Legalizace dokladů se v osobním styku vyřizuje na MZV – pracoviště referátu legalizace konzulárního odboru MZV, Toskánský palác, Hradčanské náměstí č. 5, Praha 1 na počkání. Osobní přítomnost žadatele, resp. osoby, na jejíž jméno je doklad vystaven, není nezbytná. Žádost o ověření proto může podat kdokoliv.
4.    Pokud jde o poplatky za ověřování listin, tyto jsou vyměřovány a vybírány pouze MZV (viz jak bylo uvedeno výše), územní finanční orgány ani GFŘ v této souvislosti za samotné ověření poplatky nevybírají.

Uplatnění DPH u zdravotních služeb podléhajících cenové regulaci


29.8.2012, Zdroj: Česká daňová správa
Jak postupovat při uplatnění DPH při poskytování zdravotních služeb, kdy úhrada za tyto služby podléhá cenové regulaci a zároveň tyto služby nelze osvobodit podle § 58 zákona o DPH?
V praxi se např. jedná o  prohlídku pro účely přiznání sociálních dávek, vyšetření uchazeče o zaměstnání, prohlídka pro účely stanovení invalidity, přiznání důchodu, posudky pro soudy pro účely soudního řízení apod.
Pokud nelze poskytnutou zdravotní službu osvobodit podle § 58 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o DPH"), musí být v souladu s příslušnými ustanoveními zákona o DPH uplatněna daň na výstupu.
V případě zdravotních služeb, kdy úhrada za tyto služby podléhá cenové regulaci dle příslušných cenových předpisů, je třeba vyřešit otázku stanovení základu daně.
Obecně platí, že podle § 36 odst. 1 zákona o DPH je základem daně vše, co jako úplatu obdržel nebo má obdržet plátce za uskutečněné zdanitelné plnění, včetně částky na úhradu spotřební daně od osoby, pro kterou je zdanitelné plnění uskutečněno, nebo od třetí osoby, bez daně za toto zdanitelné plnění.
Pokud z cenového předpisu jednoznačně nevyplývá, že by se jednalo o částku nezahrnující daň, tj. v úrovni bez daně, je pak možno ji považovat za částku zahrnující DPH, tj. cenu včetně daně. V takovémto případě by plátce při výpočtu daně postupoval způsobem uvedeným v § 37 odst. 2 zákona o DPH, kdy daň se vypočítává z úplaty včetně daně. S ohledem na uvedené se tak částka úhrady stanovená cenovým předpisem považuje za cenu včetně daně. 

Labels:


Informace ke změně pokutových bloků


17.8.2012, Zdroj: Česká daňová správa
Ke dni 31. 12. 2012 končí platnost všech druhů dosud používaných pokutových bloků vydaných do roku 2012 včetně, tzn. pokutových bloků s označením roku výroby 2012 a pokutových bloků s označením roku výroby z předchozích let.
Ke dni 31. 12. 2012 končí platnost všech druhů dosud používaných pokutových bloků vydaných do roku 2012 včetně.  Od 1. 1. 2013 nebudou moci být tyto pokutové bloky použitelné, neboť pozbyly svoji platnost. Neplatné pokutové bloky budou příslušnými úřady na základě metodického pokynu, který bude za tímto účelem Ministerstvem financí vydán, v průběhu roku 2013 fyzicky zlikvidovány.
Seznam pokutových bloků a jejich vzory z roku 2011 jsou pro informaci uvedeny na níže uvedených webových adresách:
Nové vzory pokutových bloků vypracovalo Ministerstvo financí ve spolupráci s Ministerstvem vnitra s účinností jejich použití od 1. 1. 2013. Nové vzory pokutových bloků se od stávajících vzorů pokutových bloků podstatně odlišují.
Bloky na pokuty na místě nezaplacené budou obsahovat 50 trojlistů, (část A, B, C), přičemž část A bloku bude vydána při uložení blokové pokuty přestupci, část B a část C bloku je určena správnímu orgánu. Jednotlivé trojlisty budou mít shodné evidenční číslo.
Bloky na pokuty na místě zaplacené budou obsahovat 20 dvoulistů (část A, B), přičemž část A bloku bude vydána při uložení blokové pokuty přestupci, část B bloku je určena správnímu orgánu. Jednotlivé dvoulisty budou mít shodné evidenční číslo. Na pokutových blocích nebude předtištěna nominálního hodnota bloku. Do pokutového bloku bude vepsána skutečná výše pokuty až při jejím uložení ukladatelem přestupci.
Nové vzory pokutových bloků budou opatřeny dalšími ochrannými prvky pro zamezení jejich možného falšování nebo zneužití a pro jejich výrobu bude použit mj. samopropisovací papír.

Labels:


Formulář dokladu o původu některých druhů lihu, destilátu a některých druhů lihovin

Ve Sbírce zákonů ČR bylo zveřejněno nařízení vlády č. 317/2012 Sb., kterým se stanoví formulář dokladu o původu některých druhů lihu, destilátu a některých druhů lihovin.
Vydáno dne: 27. 9. 2012
Účinné od:27. 9. 2012
Vláda nařizuje k provedení zákona č. 61/1997 Sb., o lihu a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o lihu), ve znění zákona č. 129/1999 Sb., zákona č. 22/2000 Sb., zákona č. 354/ /2003 Sb., zákona č. 186/2004 Sb., zákona č. 75/2006 Sb., zákona č. 37/2008 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 95/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb. a zákona č. 18/2012 Sb., a k provedení zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 166/1999 Sb., zákona č. 306/2000 Sb., zákona č. 119/ /2000 Sb., zákona č. 146/2002 Sb., zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 94/2004 Sb., zákona č. 316/2004 Sb., zákona č. 558/2004 Sb., zákona č. 392/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 229/2006 Sb., zákona č. 296/ /2007 Sb., zákona č. 120/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb. a zákona č. 375/2011 Sb.:
§ 1 Předmět úpravy
(1) Toto nařízení stanovuje v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropské unie1) formulář dokladu o původu2) lihu pro potravinářské účely, destilátu a lihovin o obsahu etanolu nejméně 20 % objemových nebo více.
(2) Toto nařízení se vztahuje na
a) líh zemědělského původu podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 110/2008, v platném znění,
b) destilát zemědělského původu podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 110/2008, v platném znění,
c) lihoviny podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 110/2008, v platném znění, o obsahu etanolu nejméně 20 % objemových nebo více.
(3) Toto nařízení se nevztahuje na lihoviny o obsahu etanolu nejméně 20 % objemových nebo více vyrobené před 1. lednem 2012. Datum výroby lihoviny o obsahu etanolu nejméně 20 % objemových nebo více prokazuje provozovatel potravinářského podniku.
§ 2 Formulář dokladu o původu
Formulář dokladu o původu lihu pro potravinářské účely, destilátu a lihovin o obsahu etanolu nejméně 20 % objemových nebo více je uveden v příloze k tomuto nařízení.
§ 3 Nakládání s dokladem o původu
(1) Provozovatel potravinářského podniku, který vyrobil líh nebo destilát na území České republiky, k němu vystaví prohlášení o původu podle části 1a přílohy k tomuto nařízení, jehož součástí je protokol o zkoušce z akreditované laboratoře usazené na území členského státu Evropské unie nebo smluvní strany Evropského hospodářského prostoru (dále jen „akreditovaná laboratoř“). Každému odběrateli, který je provozovatelem potravinářského podniku, předá kopii tohoto prohlášení v listinné podobě opatřenou otiskem razítka a podpisem odpovědné osoby nebo v elektronické podobě opatřené zaručeným elektronickým podpisem3).
(2) Provozovatel potravinářského podniku, který dovezl líh nebo destilát vyrobený mimo území České republiky, k němu vystaví prohlášení o původu podle části 1b přílohy k tomuto nařízení, jehož součástí je protokol o zkoušce z akreditované laboratoře. Každému odběrateli, který je provozovatelem potravinářského podniku, předá kopii tohoto prohlášení v listinné podobě opatřenou otiskem razítka a podpisem odpovědné osoby nebo v elektronické podobě opatřené zaručeným elektronickým podpisem3).
(3) Provozovatel potravinářského podniku, který dovezl lihovinu vyrobenou mimo území České republiky, k ní vystaví prohlášení o původu podle části 1c přílohy k tomuto nařízení. Každému odběrateli, který je provozovatelem potravinářského podniku, předá kopii tohoto prohlášení v listinné podobě opatřenou otiskem razítka a podpisem odpovědné osoby nebo v elektronické podobě opatřené zaručeným elektronickým podpisem3).
(4) Provozovatel potravinářského podniku, který vyrobil lihovinu na území České republiky, k ní vystaví prohlášení o původu podle části 2 přílohy k tomuto nařízení, jehož součástí je kopie prohlášení podle části 1a nebo 1b přílohy k tomuto nařízení, včetně kopie protokolu o zkoušce z akreditované laboratoře, popřípadě i podle části 3a přílohy k tomuto nařízení. Každému odběrateli, který je provozovatelem potravinářského podniku, předá kopii tohoto prohlášení v listinné podobě opatřenou otiskem razítka a podpisem odpovědné osoby nebo v elektronické podobě opatřené zaručeným elektronickým podpisem3).
(5) Provozovatel potravinářského podniku, který předal líh nebo destilát jinému provozovateli potravinářského podniku, k němu vystaví prohlášení o původu podle části 3a přílohy k tomuto nařízení, jehož součástí je kopie prohlášení podle části 1a nebo 1b, včetně kopie protokolu o zkoušce z akreditované laboratoře, popřípadě i podle části 3a přílohy k tomuto nařízení. Každému odběrateli, který je provozovatelem potravinářského podniku, předá kopii tohoto prohlášení v listinné podobě opatřenou otiskem razítka a podpisem odpovědné osoby nebo v elektronické podobě opatřené zaručeným elektronickým podpisem3). To se nevztahuje na provozovatele potravinářského podniku, který předal líh nebo destilát jinému provozovateli potravinářského podniku postupem podle odstavce 1 nebo 2.
(6) Provozovatel potravinářského podniku, který předal lihovinu jinému provozovateli potravinářského podniku, k ní vystaví prohlášení o původu podle části 3b přílohy k tomuto nařízení, jehož součástí je kopie prohlášení podle části 1a nebo 1b, včetně kopie protokolu o zkoušce z akreditované laboratoře, popřípadě i podle části 3a přílohy k tomuto nařízení, a podle části 2, popřípadě i podle části 3b přílohy k tomuto nařízení, nebo kopie prohlášení podle části 1c, popřípadě i podle části 3b přílohy k tomuto nařízení. Každému odběrateli, který je provozovatelem potravinářského podniku, předá kopii tohoto prohlášení v listinné podobě opatřenou otiskem razítka a podpisem odpovědné osoby nebo v elektronické podobě opatřené zaručeným elektronickým podpisem3). To se nevztahuje na provozovatele potravinářského podniku, který předal lihovinu jinému provozovateli potravinářského podniku postupem podle odstavce 3 nebo 4.
§ 4 Společné ustanovení
Toto nařízení bylo oznámeno v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 98/34/ES ze dne 22. června 1998 o postupu při poskytování informací v oblasti norem a technických předpisů a předpisů pro služby informační společnosti, v platném znění.
§ 5 Přechodné ustanovení
Původ lihu pro potravinářské účely, destilátu a lihovin o obsahu etanolu nejméně 20 % objemových nebo více, které byly uvedeny do oběhu do dne nabytí účinnosti tohoto nařízení, se dokládá způsobem stanoveným tímto nařízením nejpozději do 60 dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení.
§ 6 Účinnost
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.
Předseda vlády: RNDr. Nečas v. r. Ministr zemědělství: Ing. Bendl v. r.
Příloha k nařízení vlády č. 317/2012 Sb.
Formulář dokladu o původu lihu pro potravinářské účely, destilátu a lihovin o obsahu etanolu nejméně 20 % objemových a více

Labels:


Nová vyhláška o povinném značení lihu

28.9.2012, Zdroj: Ministerstvo financí
MF vydalo novou vyhlášku týkající se povinného označování lihu. Vyhláška je účinná od 26. 9. 2012.


V souvislosti se současnou prohibicí, omezením exportu lihovin a problémy s tím souvisejícími vydalo MF novou vyhlášku č. 310/2012 Sb., kterou se mění vyhláška č. 149/2006 Sb., kterou se provádí zákon č. 676/2004 Sb., o povinném značení lihu a o změně zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 545/2005 Sb.

Vyhláška č. 310/2012 byla vydána ve Sbírce zákonů dne 21. 9. 2012 – částka 112/2012 Sb. Účinnost je od 26. 9. 2012.
Plný text vyhlášky můžete stáhnout zde.

 

Labels:


This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]