10.02.2012

Uplatnění DPH u zdravotních služeb podléhajících cenové regulaci


29.8.2012, Zdroj: Česká daňová správa
Jak postupovat při uplatnění DPH při poskytování zdravotních služeb, kdy úhrada za tyto služby podléhá cenové regulaci a zároveň tyto služby nelze osvobodit podle § 58 zákona o DPH?
V praxi se např. jedná o  prohlídku pro účely přiznání sociálních dávek, vyšetření uchazeče o zaměstnání, prohlídka pro účely stanovení invalidity, přiznání důchodu, posudky pro soudy pro účely soudního řízení apod.
Pokud nelze poskytnutou zdravotní službu osvobodit podle § 58 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o DPH"), musí být v souladu s příslušnými ustanoveními zákona o DPH uplatněna daň na výstupu.
V případě zdravotních služeb, kdy úhrada za tyto služby podléhá cenové regulaci dle příslušných cenových předpisů, je třeba vyřešit otázku stanovení základu daně.
Obecně platí, že podle § 36 odst. 1 zákona o DPH je základem daně vše, co jako úplatu obdržel nebo má obdržet plátce za uskutečněné zdanitelné plnění, včetně částky na úhradu spotřební daně od osoby, pro kterou je zdanitelné plnění uskutečněno, nebo od třetí osoby, bez daně za toto zdanitelné plnění.
Pokud z cenového předpisu jednoznačně nevyplývá, že by se jednalo o částku nezahrnující daň, tj. v úrovni bez daně, je pak možno ji považovat za částku zahrnující DPH, tj. cenu včetně daně. V takovémto případě by plátce při výpočtu daně postupoval způsobem uvedeným v § 37 odst. 2 zákona o DPH, kdy daň se vypočítává z úplaty včetně daně. S ohledem na uvedené se tak částka úhrady stanovená cenovým předpisem považuje za cenu včetně daně. 

Labels:


Comments: Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]