4.27.2009

Odpočet DPH u finančního pronájmu osobního automobilu

Odpočet DPH u finančního pronájmu osobního automobilu
23.4.2009, Zdroj: Ministerstvo financí
Při pořízení osobního automobilu na základě finančního pronájmu není možné uplatnit DPH.

Z přechodného ustanovení, bod 2, zákon č. 302/2008 Sb., vyplývá, že u smluv o finančním pronájmu uzavřených do dne 31. 12. 2008, jejichž předmět smlouvy (osobní automobil) byl předán do užívání nájemci do dne 31. 12. 2008, nelze uplatnit nárok na odpočet daně, a to ani po datu 1. 4. 2009. Z výše uvedeného přechodného ustanovení vyplývá, že v daném případě se použijí ustanovení zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění účinném do dne 31. 12. 2008, tedy i ustanovení § 75 odst. 2., které neumožňuje odpočet daně u finančního pronájmu osobního automobilu.

Podle přechodného ustanovení, bod 2, zákon č. 87/2009 Sb., při pořízení osobního automobilu podle smlouvy, ve které je sjednáno, že uživateli je přenechán osobní automobil do užívání za úplatu do dne předcházejícího dni nabytí účinnosti novely zákona o DPH (do dne 31. 3. 2009) s oprávněním nabýt osobní automobil nejpozději úhradou posledního závazku ze smlouvy, se použije pro uplatnění nároku na odpočet daně ustanovení § 72 až § 79 ve znění zákona o DPH platném do dne předcházejícího dni nabytí účinnosti novely zákona o DPH (do dne 31. 3. 2009). To znamená, že při pořízení osobního automobilu podle výše uvedené smlouvy, nemá plátce daně nárok na odpočet daně, a to i po datu 1. 4. 2009.


Odpočet DPH u ojetých osobních automobilů ve zvláštním režimu

Odpočet DPH u ojetých osobních automobilů ve zvláštním režimu
21.4.2009, Zdroj: Ministerstvo financí
Nově zavedená možnost uplatnění DPH u osobních automobilů se nadále nebude vztahovat na automobily, u nichž je obchodníkem uplatněn zvláštní režim zdanění přirážky podle § 90 zákona o DPH.

Možnost odpočtu DPH se nebude nadále vztahovat na ojeté osobní automobily, u nichž je obchodníkem uplatněn zvláštní režim zdanění přirážky podle § 90 zákona o DPH. Při uplatnění tohoto zvláštního režimu nesmí obchodník na daňovém dokladu uvést daň z přirážky a kupující, i když je plátcem daně, nemá nárok na odpočet daně.

Pokud však obchodník nakoupí osobní automobil od plátce DPH a tento prodej již bude pro plátce zdanitelným plněním, nemůže obchodník při prodeji ojetého osobního automobilu použít zvláštní režim zdanění přirážky. Obchodník má nárok na odpočet daně při nákupu tohoto ojetého osobního automobilu a při jeho prodeji musí přiznat daň z celé prodejní ceny a kupující, který je plátcem daně si může v tomto případě za splnění obecných zákonných podmínek uplatnit nárok na odpočet daně.

Nadále platí, že při prodeji osobního automobilu osobě se zdravotním postižením, která chce uplatnit nárok na vrácení daně, je obchodník povinen uvést částku daně na daňový doklad podle § 85 odst. 6 zákona o DPH


Odpočet DPH u osobního automobilu pořízeného i pro účely nesouvisející s podnikáním

Odpočet DPH u osobního automobilu pořízeného i pro účely nesouvisející s podnikáním
22.4.2009, Zdroj: Ministerstvo financí
Při pořízení osobního automobilu i pro účely nesouvisející s podnikáním je možné uplatnit DPH, ale jeho výše musí být upravena v poměru, v jakém bude používáno pro podnikatelské účely.

Pokud plátce použije osobní automobil, u jehož pořízení uplatnil nárok na odpočet daně, jak pro uskutečnění své ekonomické činnosti, tak i pro účely s ní nesouvisející, má povinnost postupovat podle ustanovení § 72 odst. 5 zákona o DPH, ze kterého vyplývá, že plátce má nárok na odpočet daně pouze v poměrné výši odpovídající rozsahu použití pro ekonomickou činnost. V praxi to znamená, že plátce, který bude využívat osobní automobil jak pro služební účely, tak i například pro svoji soukromou potřebu nebo soukromou potřebu zaměstnanců, může uplatnit nárok na odpočet daně při pořízení osobního automobilu pouze v poměrné výši.
Pokud však plátce při pořízení osobního automobilu uplatní nárok na odpočet daně v plné výši, považuje se použití osobního automobilu pro soukromou potřebu nebo soukromou potřebu zaměstnanců, popř. obecně pro jiné účely než je ekonomická činnost, za poskytnutí služby pro účely nesouvisející s uskutečňováním ekonomických činností plátce ve smyslu § 14 odst. 3 písm. a) a odst. 4 zákona o DPH a plátce DPH je povinen z této služby přiznávat daň na výstupu v daňovém přiznání za každé zdaňovací období, v němž osobní automobil bude využívat pro tyto účely nesouvisející s jeho ekonomickou činností.

Základ daně plátce stanoví podle ustanovení § 36 odst. 6 zákona o DPH, který byl rovněž novelizován zákonem č. 87/2009 Sb.

Uplatňování nároku na odpočet DPH u osobních automobilů

Uplatňování nároku na odpočet DPH u osobních automobilů
24.4.2009, Zdroj: Ministerstvo financí
Možnost uplatnění DPH u osobních automobilů je jednou z nejpříjemnějších novinek naší legislativy. Jak se liší uplatňování DPH před a po 1. dubnu 2009?


Zákon č. 87/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů („zákon o DPH") a který mimo jiné obsahuje zrušení zákazu uplatnění nároku na odpočet daně u osobních automobilů, byl zveřejněn v částce 27 Sbírky zákonů a vstoupil v účinnost dnem jeho vyhlášení, tj. dnem 1. 4. 2009.

I. Ustanovení novely zákona o DPH týkající se odpočtu daně u osobních automobilů

Novelou zákona o DPH bylo zrušeno ustanovení § 75 odst. 2, které obsahovalo zákaz odpočtu daně při pořízení osobního automobilu. Současně byla zrušena další ustanovení zákona o DPH (§ 13 odst. 4 písm. g), § 21 odst. 6 písm. e), § 62 odst. 2) související se zákazem uplatňování nároku na odpočet daně u technického zhodnocení osobního automobilu, přestavby motorového vozidla na osobní automobil a osvobození od daně při dodání osobního automobilu, při jehož pořízení neměl plátce daně nárok na odpočet daně.
Součástí novely zákona o DPH jsou přechodná ustanovení týkající se osobních automobilů uvedená v Čl. II v bodech 1. až 3.

II. Uplatňování DPH u osobních automobilů pořízených ode dne 1. 4. 2009

 1. Nárok na odpočet daně u osobních automobilů pro plátce DPH ode dne 1. 4. 2009

  Plátce DPH má počínaje dnem 1. 4. 2009 nárok na odpočet daně u osobního automobilu při jeho nákupu v tuzemsku, pořízení z jiného členského státu nebo dovozu ze třetí země, pokud je místo plnění v tuzemsku a datum uskutečnění zdanitelného plnění je nejdříve den 1. 4. 2009. Podmínky pro uplatnění nároku na odpočet daně jsou pro všechna zdanitelná plnění stanoveny v § 72 až § 79 zákona o DPH. Počínaje dnem 1. 4. 2009 má plátce nárok na odpočet daně i u technického zhodnocení osobního automobilu za stejných podmínek.

  V souladu s § 21 zákona o DPH je dnem uskutečnění zdanitelného plnění u osobního automobilu při jeho
  • dodání na základě kupní smlouvy s místem plnění v tuzemsku den dodání automobilu podle § 13 odst. 1 zákona o DPH, v ostatních případech (mimo kupní smlouvu) je rozhodující den fyzického převzetí automobilu,


pořízení z jiného členského státu EU s místem plnění v tuzemsku den dodání osobního automobilu, v ostatních případech (mimo kupní smlouvy) je rozhodující den fyzického převzetí automobilu.

  1. Povinnost přiznat daň na výstupu při prodeji osobního automobilu pořízeného ode dne 1. 4. 2009

   Spolu se zrušením ustanovení § 75 odst. 2 bylo zrušeno i ustanovení § 62 odst. 2, podle kterého se dodání osobního automobilu, u kterého při pořízení nemohl plátce DPH do 31. 3. 2009 uplatnit nárok na odpočet daně, považovalo za plnění osvobozené od daně.

   Ode dne 1. 4. 2009 plátci DPH vzniká povinnost přiznat daň na výstupu při prodeji osobního automobilu, pokud při jeho pořízení plátce DPH uplatnil nárok na odpočet daně.

   Základ daně plátce DPH stanoví podle § 36 zákona o DPH.

 1. Uplatňování DPH u osobních automobilů pořízených do dne 1. 4. 2009

4.14.2009

Informace o uplatňování nároku na odpočet daně u osobních automobilů

Informace o uplatňování nároku na odpočet daně u osobních automobilů
(14.4.2009)

Zákon č. 87/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů („zákon o DPH“) a který mimo jiné obsahuje zrušení zákazu uplatnění nároku na odpočet daně u osobních automobilů, byl zveřejněn v částce 27 Sbírky zákonů a vstoupil v účinnost dnem jeho vyhlášení, tj. dnem 1. 4. 2009.
Ustanovení novely zákona o DPH týkající se odpočtu daně u osobních automobilů
Novelou zákona o DPH bylo zrušeno ustanovení § 75 odst. 2, které obsahovalo zákaz odpočtu daně při pořízení osobního automobilu. Současně byla zrušena další ustanovení zákona o DPH (§ 13 odst. 4 písm. g), § 21 odst. 6 písm. e), § 62 odst. 2) související se zákazem uplatňování nároku na odpočet daně u technického zhodnocení osobního automobilu, přestavby motorového vozidla na osobní automobil a osvobození od daně při dodání osobního automobilu, při jehož pořízení neměl plátce daně nárok na odpočet daně.Součástí novely zákona o DPH jsou přechodná ustanovení týkající se osobních automobilů uvedená v Čl. II v bodech 1. až 3.

Uplatňování DPH u osobních automobilů pořízených ode dne 1. 4. 2009
Nárok na odpočet daně u osobních automobilů pro plátce DPH ode dne 1. 4. 2009Plátce DPH má počínaje dnem 1. 4. 2009 nárok na odpočet daně u osobního automobilu při jeho nákupu v tuzemsku, pořízení z jiného členského státu nebo dovozu ze třetí země, pokud je místo plnění v tuzemsku a datum uskutečnění zdanitelného plnění je nejdříve den 1. 4. 2009. Podmínky pro uplatnění nároku na odpočet daně jsou pro všechna zdanitelná plnění stanoveny v § 72 až § 79 zákona o DPH. Počínaje dnem 1. 4. 2009 má plátce nárok na odpočet daně i u technického zhodnocení osobního automobilu za stejných podmínek.V souladu s § 21 zákona o DPH je dnem uskutečnění zdanitelného plnění u osobního automobilu při jeho• dodání na základě kupní smlouvy s místem plnění v tuzemsku den dodání automobilu podle § 13 odst. 1 zákona o DPH, v ostatních případech (mimo kupní smlouvu) je rozhodující den fyzického převzetí automobilu,• pořízení z jiného členského státu EU s místem plnění v tuzemsku den dodání osobního automobilu, v ostatních případech (mimo kupní smlouvy) je rozhodující den fyzického převzetí automobilu.V souladu s § 23 zákona o DPH je dnem uskutečnění zdanitelného plnění u osobního automobilu při jeho• dovozu ze třetích zemí den propuštění do příslušného celního režimu, nejčastěji den propuštění do režimu volný oběh.Pro uplatnění nároku na odpočet DPH u osobního automobilu tedy nebude podstatný např. den vystavení technického průkazu nebo jiný den, ale vždy den uskutečnění zdanitelného plnění s datem nejdříve 1. 4. 2009.

Povinnost přiznat daň na výstupu při prodeji osobního automobilu pořízeného ode dne 1. 4. 2009Spolu se zrušením ustanovení § 75 odst. 2 bylo zrušeno i ustanovení § 62 odst. 2, podle kterého se dodání osobního automobilu, u kterého při pořízení nemohl plátce DPH do 31. 3. 2009 uplatnit nárok na odpočet daně, považovalo za plnění osvobozené od daně.Ode dne 1. 4. 2009 plátci DPH vzniká povinnost přiznat daň na výstupu při prodeji osobního automobilu, pokud při jeho pořízení plátce DPH uplatnil nárok na odpočet daně.Základ daně plátce DPH stanoví podle § 36 zákona o DPH.

Uplatňování DPH u osobních automobilů pořízených do dne 1. 4. 2009
Zákaz nároku na odpočet daněZ přechodného ustanovení bodu 1 novely zákona o DPH vyplývá, že u osobního automobilu, který byl dodán podle § 13, pořízen z jiného členského státu podle § 16, dovezen podle § 20 a u technického zhodnocení osobního automobilu, s místem plnění v tuzemsku a s datem uskutečnění zdanitelného plnění do dne předcházejícího dni nabytí účinnosti novely (tj. do dne 31. 3. 2009), nemá plátce nárok na odpočet daně, a to ani po datu účinnosti novely, tj. počínaje dnem 1. 4. 2009 a později. Přechodné ustanovení stanoví, že pro uplatnění nároku na odpočet daně se u těchto osobních automobilů použijí ustanovení § 72 až § 79 zákona o DPH ve znění platném do dne předcházejícímu dni nabytí účinnosti novely ( do dne 31. 3. 2009), a to i po datu nabytí účinnosti tohoto zákona, tj. včetně § 75 odst. 2, který obsahuje zákaz odpočtu daně při pořízení osobních automobilů.
Osvobozené plnění při dodání osobního automobilu, při jehož pořízení neměl plátce nárok na odpočet daněPlátce, který při pořízení osobního automobilu do dne 31. 3. 2009 neměl a nemá nárok na odpočet daně podle výše uvedeného přechodného ustanovení novely zákona o DPH, uplatní při dodání tohoto osobního automobilu i po datu 1. 4. 2009 podle bodu 3 přechodných ustanovení osvobození od daně podle § 62 odst. 2 zákona o DPH ve znění platném do dne 31. 3. 2009.

Použití osobního automobilu pořízeného plátcem i pro účely nesouvisející s uskutečňováním ekonomických činnostíPokud plátce použije osobní automobil, u jehož pořízení uplatnil nárok na odpočet daně, jak pro uskutečnění své ekonomické činnosti, tak i pro účely s ní nesouvisející, má povinnost postupovat podle ustanovení § 72 odst. 5 zákona o DPH, ze kterého vyplývá, že plátce má nárok na odpočet daně pouze v poměrné výši odpovídající rozsahu použití pro ekonomickou činnost. V praxi to znamená, že plátce, který bude využívat osobní automobil jak pro služební účely, tak i například pro svoji soukromou potřebu nebo soukromou potřebu zaměstnanců, může uplatnit nárok na odpočet daně při pořízení osobního automobilu pouze v poměrné výši.Pokud však plátce při pořízení osobního automobilu uplatní nárok na odpočet daně v plné výši, považuje se použití osobního automobilu pro soukromou potřebu nebo soukromou potřebu zaměstnanců, popř. obecně pro jiné účely než je ekonomická činnost, za poskytnutí služby pro účely nesouvisející s uskutečňováním ekonomických činností plátce ve smyslu § 14 odst. 3 písm. a) a odst. 4 zákona o DPH a plátce DPH je povinen z této služby přiznávat daň na výstupu v daňovém přiznání za každé zdaňovací období, v němž osobní automobil bude využívat pro tyto účely nesouvisející s jeho ekonomickou činností.Základ daně plátce stanoví podle ustanovení § 36 odst. 6 zákona o DPH, který byl rovněž novelizován zákonem č. 87/2009 Sb.
Odpočet daně u ojetých osobních automobilů ve zvláštním režimu podle § 90 zákona o DPHMožnost odpočtu daně se nebude nadále vztahovat na ojeté osobní automobily, u nichž je obchodníkem uplatněn zvláštní režim zdanění přirážky podle § 90 zákona o DPH. Při uplatnění tohoto zvláštního režimu nesmí obchodník na daňovém dokladu uvést daň z přirážky a kupující, i když je plátcem daně, nemá nárok na odpočet daně.Pokud však obchodník nakoupí osobní automobil od plátce DPH a tento prodej již bude pro plátce zdanitelným plněním, nemůže obchodník při prodeji ojetého osobního automobilu použít zvláštní režim zdanění přirážky. Obchodník má nárok na odpočet daně při nákupu tohoto ojetého osobního automobilu a při jeho prodeji musí přiznat daň z celé prodejní ceny a kupující, který je plátcem daně si může v tomto případě za splnění obecných zákonných podmínek uplatnit nárok na odpočet daně. Nadále platí, že při prodeji osobního automobilu osobě se zdravotním postižením, která chce uplatnit nárok na vrácení daně, je obchodník povinen uvést částku daně na daňový doklad podle § 85 odst. 6 zákona o DPH.

Finanční pronájem osobního automobilu
Z přechodného ustanovení, bod 2, zákon č. 302/2008 Sb., vyplývá, že u smluv o finančním pronájmu uzavřených do dne 31. 12. 2008, jejichž předmět smlouvy (osobní automobil) byl předán do užívání nájemci do dne 31. 12. 2008, nelze uplatnit nárok na odpočet daně, a to ani po datu 1. 4. 2009. Z výše uvedeného přechodného ustanovení vyplývá, že v daném případě se použijí ustanovení zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění účinném do dne 31. 12. 2008, tedy i ustanovení § 75 odst. 2., které neumožňuje odpočet daně u finančního pronájmu osobního automobilu.
Podle přechodného ustanovení, bod 2, zákon č. 87/2009 Sb., při pořízení osobního automobilu podle smlouvy, ve které je sjednáno, že uživateli je přenechán osobní automobil do užívání za úplatu do dne předcházejícího dni nabytí účinnosti novely zákona o DPH (do dne 31. 3. 2009) s oprávněním nabýt osobní automobil nejpozději úhradou posledního závazku ze smlouvy, se použije pro uplatnění nároku na odpočet daně ustanovení § 72 až § 79 ve znění zákona o DPH platném do dne předcházejícího dni nabytí účinnosti novely zákona o DPH (do dne 31. 3. 2009). To znamená, že při pořízení osobního automobilu podle výše uvedené smlouvy, nemá plátce daně nárok na odpočet daně, a to i po datu 1. 4. 2009.

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]