4.27.2009

Odpočet DPH u finančního pronájmu osobního automobilu

Odpočet DPH u finančního pronájmu osobního automobilu
23.4.2009, Zdroj: Ministerstvo financí
Při pořízení osobního automobilu na základě finančního pronájmu není možné uplatnit DPH.

Z přechodného ustanovení, bod 2, zákon č. 302/2008 Sb., vyplývá, že u smluv o finančním pronájmu uzavřených do dne 31. 12. 2008, jejichž předmět smlouvy (osobní automobil) byl předán do užívání nájemci do dne 31. 12. 2008, nelze uplatnit nárok na odpočet daně, a to ani po datu 1. 4. 2009. Z výše uvedeného přechodného ustanovení vyplývá, že v daném případě se použijí ustanovení zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění účinném do dne 31. 12. 2008, tedy i ustanovení § 75 odst. 2., které neumožňuje odpočet daně u finančního pronájmu osobního automobilu.

Podle přechodného ustanovení, bod 2, zákon č. 87/2009 Sb., při pořízení osobního automobilu podle smlouvy, ve které je sjednáno, že uživateli je přenechán osobní automobil do užívání za úplatu do dne předcházejícího dni nabytí účinnosti novely zákona o DPH (do dne 31. 3. 2009) s oprávněním nabýt osobní automobil nejpozději úhradou posledního závazku ze smlouvy, se použije pro uplatnění nároku na odpočet daně ustanovení § 72 až § 79 ve znění zákona o DPH platném do dne předcházejícího dni nabytí účinnosti novely zákona o DPH (do dne 31. 3. 2009). To znamená, že při pořízení osobního automobilu podle výše uvedené smlouvy, nemá plátce daně nárok na odpočet daně, a to i po datu 1. 4. 2009.


Comments: Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]