5.28.2007

Sdělení odboru legislativního a odboru environmentálních rizik k požadavkům na bezpečnostní listy chemických látek a přípravků
17.5.2007, Zdroj: MŽP
Nové požadavky na bezpečnostní listy zakotvené v HLAVĚ IV REACH by měly nabít účinnosti od 1. června 2007. MŽP k tomuto problému vydalo SDĚLENÍ.

Sdělení odboru legislativního a odboru environmentálních rizik k požadavkům na ezpečnostní listy chemických látek a přípravků po vstoupení v platnost nařízení (ES)1907/2006 (REACH)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek a řízení Evropské agentury pro chemické látky (dále jen „Nařízení") nabývá účinnosti dnem 1. června 2007 s tím, že větší část jednotlivých hlav Nařízení se použije ode dne 1. června 2008, případně ještě později.

Hlava IV Nařízení upravující požadavky na bezpečnostní listy nabývá účinnosti dnem 1. června 2007. Nařízení neobsahuje přechodné ustanovení týkající se používání bezpečnostních listů vypracovaných před 1. červnem 2007. Požadavky Nařízení na obsah bezpečnostních listů jsou z velké části totožné s požadavky zákona č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 231/2004 Sb., kterou se stanoví podrobný obsah bezpečnostního listu k nebezpečné chemické látce a chemickému přípravku, v platném znění. Tyto požadavky se však přesto do určité míry odlišují (např. změna pořadí některých částí bezpečnostního listu, nutnost uvádět adresu elektronické pošty, povinnost uvádět složky přípravku, které mají vlastnosti PBT).

Nařízení je přímo použitelné na území členských států včetně ČR a má přednost před zákonem. V době od 1. června 2007 do nabytí účinnosti novely zákona č. 356/2003 Sb., která bude adaptovat Nařízení, nebude však možné porušení povinnosti plnit požadavky na bezpečnostní listy stanovené Nařízením sankcionovat (sankce stanoví až novela zákona č. 356/2003 Sb.). V souvislosti s tím zaujalo MŽP stanovisko, které je v souladu s postojem Evropské komise:

Bezpečnostní listy pro chemické látky a chemické přípravky, které jsou vypracovány v souladu se zákonem č. 356/2003 Sb. a vyhláškou č. 231/2004 Sb., bude Ministerstvo životního prostředí do nabytí účinnosti zákona, který bude Nařízení adaptovat, považovat za bezpečnostní listy, které jsou vypracovány v souladu s Nařízením.

Ministerstvo životního prostředí doporučuje vypracovávat bezpečnostní listy pro chemické látky nebo chemické přípravky uváděné na trh v období od 1. června 2007 podle požadavků Nařízení. To samé doporučení se vztahuje na bezpečnostní listy, které musí být revidovány z důvodů získání nových informací o nebezpečnosti látky pro zdraví nebo životní prostředí.5.20.2007

INFORMACE PRO PODNIKATELE

Podpory podnikání z OPPI – program „ICT v podnicích“Jedním z programů v rámci Operačního programu Podnikání a inovace, u něhož byla vyhlášena výzva k podávání registračních žádostí počínaje dnem 1. června 2007, je i program ICT v podnicích.

Jsou vaše vnitropodnikové systémy (mzdové, účetní, skladové atd.) zastaralé
a potřebujete zefektivnit celkový vnitřní chod podniku? Máte problém s efektivností vztahů
s dodavateli, zákazníky či veřejnou správou? Chtěli byste tuto situaci zlepšit a využít pro váš podnik moderní informační systémy?

Pokud ano, může právě vás oslovit program ICT v podnicích. Tento program umožňuje získat dotační prostředky na rozšíření a zavedení informačních a komunikačních technologií v malých a středních podnicích, které mají uzavřena alespoň 2 po sobě jdoucí zdaňovací období.

Příspěvek je poskytován v rozmezí: pro malý podnik – 60 %, pro střední podnik -
– 50 % vynaložených způsobilých výdajů projektu, a to až do výše 20 mil. Kč.

Způsobilými výdaji jsou:

Podpořit nelze:

Nákup použitého HW, DPH pokud je žadatel jejím plátcem, náklady vzniklé před datem přijatelnosti projektu (datum písemného potvrzení o přijatelnosti projektu vydaného příslušnou agenturou na základě podané registrační žádosti), splátky půjček a úvěrů, sankce
a penále, náklady na záruky, pojištění, úroky, bankovní poplatky, kursové ztráty celní
a správní poplatky.

JUDr. Gustav Kaválek

PROFIT REAL, a.s. Náchod, tel. 739 202 775, 491 420 046

e-mail: profitreal@profitreal.cz
5.08.2007

MŽP vydalo průvodce provozovatele zařízení s výkladem zákona o IPPC
4.5.2007
Ministerstvo životního prostředí připravilo novou příručku s názvem: Integrovaná prevence a omezování znečištění - Stručný průvodce provozovatele zařízení s praktickými výklady zákona o integrované prevenci...

Ministerstvo životního prostředí připravilo novou příručku s názvem „Integrovaná prevence a omezování znečištění - Stručný průvodce provozovatele zařízení s praktickými výklady zákona o integrované prevenci", která bude sloužit stávajícím a budoucím provozovatelům zařízení, spadajících pod působnost zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci, k rychlé orientaci v problematice IPPC.

Příručka má rozsah 50 stran a může sloužit jako zdroj informací nejen provozovatelům zařízení, ale i laické a odborné veřejnosti v oblasti povolování nových a stávajících zařízení, přiblíží povolovací proces či případné změnové řízení a objasní i další situace. Část publikace se věnuje výkladu zákona o integrované prevenci, kdy na konkrétních příkladech demonstruje především zařazení průmyslových činností pod přílohu č. 1 zákona, postup při určování kapacit a výklad některých pojmů zákona. Zmíněny jsou i související evropské předpisy a evropský systém výměny informací.

Publikace bude distribuována provozovatelům a zájemcům o problematiku IPPC zdarma prostřednictvím MŽP, krajských úřadů, ČIŽP, průmyslových svazů, nevládních organizací a vysokých škol. Ve formátu pdf je dostupná na stránkách IPPC MŽP (www.env.cz/ippc).


Kontaktními osobami jsou :
Ing. Bc. Jan Maršák, Ph.D. - vedoucí oddělení IPPC MŽP, tel.: 267 122 974, e-mail:
Jan_Marsak@env.cz
Ing. Jan Slavík - referent oddělení IPPC MŽP, tel.: 267 122 808, e-mail:
Jan_Slavik@env.cz5.03.2007

Základní informace o programu činnosti Státního úřadu inspekce práce (SÚIP) na rok 2007 - 1.část
4.4.2007
V článku se dozvíte, co je úkolem SÚIP jako kontrolního orgánu státní správy a na co bude zaměřena kontrolní činnost SÚIP v roce 2007.

Úvod

Program činnosti SÚIP na rok 2007 obsahuje základní úkoly vyplývající z povinností kontrolního orgánu státní správy. Vychází z analýzy pracovní úrazovosti, stavu BOZP a pracovních podmínek v uplynulém roce a prosazuje plnění závěrů uvedených v Roční zprávě systému ČÚBP a SÚIP za rok 2005.
V programu uváděné úkoly mají celorepublikový charakter a plní je všechny (případně určené) oblastní inspektoráty (OIP). Další úkoly pro orgány státní kontroly si stanovují inspektoráty ve svých programech činnosti samy podle specifik jednotlivých regionů a na základě přijatých podnětů a plní je v rámci své působnosti.
Kromě vlastní kontrolní činnosti SÚIP rozhoduje ve správním řízení a přezkoumává ve správním řízení rozhodnutí o uložených pokutách a zákazech vydaných OIP. Předkládá MPSV podněty ke zlepšení právní úpravy týkající se právních předpisů v působnosti SÚIP.

Celostátně prováděná kontrolní činnost systému SÚIP bude v roce 2007 zaměřena na :

Kromě výše uvedeného je v programu SÚIP řešena i problematika informační činnosti, koncepční, metodická a výzkumná činnost, rozborová a plánovací činnost, výchovná a osvětová činnost a vnitřní řídící a správní činnost.


Obsahová náplň jednotlivých akcí

Bezpečnost práce ve stavebnictví

Cílem úkolu je pozitivně ovlivnit bezpečnost práce při pracích ve výškách, výkopech, při provozu stavebních strojů a zařízení včetně provozu dočasných elektrických zařízení staveniště.
Kontroly budou provedeny u malých a středních organizací, zejména u organizací, kde byly při minulých kontrolách zjištěny závažné nedostatky, u organizací s nadprůměrnou úrazovostí, u nově vzniklých organizací a u organizací, u kterých od poslední kontroly uplynula doba minimálně 5 let a budou zaměřeny na následující okruhy :

Dle ZP, zákona č. 309/2006 Sb., NV č. 591/2006 Sb., NV č. 495/2001 Sb., směrnice MZ 49/1967, NV č. 362/2005 Sb., NV č. 378/2001 Sb., ČSN ISO 12480-1 a ČSN 331500.

Pokračování příště

Ing. Milan TomečekThis page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]