5.28.2007

Sdělení odboru legislativního a odboru environmentálních rizik k požadavkům na bezpečnostní listy chemických látek a přípravků
17.5.2007, Zdroj: MŽP
Nové požadavky na bezpečnostní listy zakotvené v HLAVĚ IV REACH by měly nabít účinnosti od 1. června 2007. MŽP k tomuto problému vydalo SDĚLENÍ.

Sdělení odboru legislativního a odboru environmentálních rizik k požadavkům na ezpečnostní listy chemických látek a přípravků po vstoupení v platnost nařízení (ES)1907/2006 (REACH)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek a řízení Evropské agentury pro chemické látky (dále jen „Nařízení") nabývá účinnosti dnem 1. června 2007 s tím, že větší část jednotlivých hlav Nařízení se použije ode dne 1. června 2008, případně ještě později.

Hlava IV Nařízení upravující požadavky na bezpečnostní listy nabývá účinnosti dnem 1. června 2007. Nařízení neobsahuje přechodné ustanovení týkající se používání bezpečnostních listů vypracovaných před 1. červnem 2007. Požadavky Nařízení na obsah bezpečnostních listů jsou z velké části totožné s požadavky zákona č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 231/2004 Sb., kterou se stanoví podrobný obsah bezpečnostního listu k nebezpečné chemické látce a chemickému přípravku, v platném znění. Tyto požadavky se však přesto do určité míry odlišují (např. změna pořadí některých částí bezpečnostního listu, nutnost uvádět adresu elektronické pošty, povinnost uvádět složky přípravku, které mají vlastnosti PBT).

Nařízení je přímo použitelné na území členských států včetně ČR a má přednost před zákonem. V době od 1. června 2007 do nabytí účinnosti novely zákona č. 356/2003 Sb., která bude adaptovat Nařízení, nebude však možné porušení povinnosti plnit požadavky na bezpečnostní listy stanovené Nařízením sankcionovat (sankce stanoví až novela zákona č. 356/2003 Sb.). V souvislosti s tím zaujalo MŽP stanovisko, které je v souladu s postojem Evropské komise:

Bezpečnostní listy pro chemické látky a chemické přípravky, které jsou vypracovány v souladu se zákonem č. 356/2003 Sb. a vyhláškou č. 231/2004 Sb., bude Ministerstvo životního prostředí do nabytí účinnosti zákona, který bude Nařízení adaptovat, považovat za bezpečnostní listy, které jsou vypracovány v souladu s Nařízením.

Ministerstvo životního prostředí doporučuje vypracovávat bezpečnostní listy pro chemické látky nebo chemické přípravky uváděné na trh v období od 1. června 2007 podle požadavků Nařízení. To samé doporučení se vztahuje na bezpečnostní listy, které musí být revidovány z důvodů získání nových informací o nebezpečnosti látky pro zdraví nebo životní prostředí.Comments: Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]