9.27.2007

Operační program Životní prostředí - priorita 4.2 „Odstraňování starých ekologických zátěží"
19.9.2007
Operační program Životní prostředí nabízí v letech 2007 - 2013 přes 5 miliard euro pro financování ekologických projektů v České republice z evropských fondů. Objemem financí se jedná o druhý největší český operační program. Čerpá 18,4 % všech prostředků určených z fondů EU pro ČR.

Jeho cílem je ochrana a zlepšování kvality životního prostředí jako základního principu trvale udržitelného rozvoje. Kvalitní životní prostředí je základem zdraví lidí a přispívá ke zvyšování atraktivity České republiky pro život, práci a investice, a podporuje tak naši celkovou konkurenceschopnost.

Na základě analýzy životního prostředí ČR byly pro období 2007 - 2013 stanoveny následující prioritní osy:
1. ochrana vody,
2. ochrana ovzduší,
3. využití obnovitelných zdrojů energie,
4. řešení problematiky odpadů a starých ekologických zátěží,
5. omezování průmyslového znečištění a snižování environmentálních rizik,
6. zlepšení stavu přírody a krajiny,
7. rozvoj infrastruktury pro environmentální vzdělávání a osvětu.

Základním znakem prostředků poskytovaných z evropských fondů je nutnost veřejného spolufinancování. Žadatelé mohou z fondů EU získat dotaci až do výše 85 % celkové částky. Další část finančních prostředků může pokrýt Fond a státní rozpočet.

Staré ekologické zátěže představují velké riziko pro zdraví obyvatelstva i pro ekosystémy. Dosavadní opatření jsou financována z různých zdrojů: Fondu národního majetku, resp. od roku 2006 Ministerstva financí, MŽP pro odstraňování zátěží po Sovětské armádě, z resortních zdrojů: MPO (CzechInvest, Diamo, PKÚ, s.p.), Ministerstva obrany, Ministerstva dopravy (České dráhy, a.s.), Ministerstva pro místní rozvoj, ze zdrojů krajských úřadů dle § 42, odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, na zabezpečení protihavarijních (nikoli sanačních) opatření, ze soukromých zdrojů a strukturálních fondů EU.

Na některé případy však v rámci dosavadních programů zcela chybí zdroje: Na sanace dlouhodobých havárií na podzemních vodách, které vyhovují § 42, odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, Na lokality, které nepředstavují dlouhodobé havárie na podzemních vodách, ale přesto jsou jinak rizikové - skládky pesticidů, lokality s PCB (viz NIP na Stockholmskou úmluvu), náhodně objevené zátěže bez majitele apod. - těchto lokalit byla při tvorbě seznamu priorit pro odstraňování starých ekologických zátěží („Regionální seznamy priorit pro odstraňování starých ekologických zátěží - aktualizace 2002, MŽP, říjen 2002") zjištěna většina.

V současné době jsou již některé prioritní lokality ze seznamu z roku 2002 vyřešeny, ale stále se objevují další zátěže. Uvedený seznam bude do konce roku 2007 ve spolupráci s krajskými úřady aktualizován.

Popsaná situace v řešení problematiky odstraňování starých ekologických zátěží není z dlouhodobého hlediska vyhovující a udržitelná. Kromě toho, v poslední době zaznamenáváme nárůst dalších požadavků vůči „státu", který by měl řešit kauzy, kdy se povinné subjekty vyhýbají plnění svých povinností, nekonají a v mnoha případech hrozí nebezpečí z prodlení (závadný stav vznikl nebo je potencionální).

Kromě toho EU předpokládá, že problematika odstraňování starých ekologických zátěží je v ČR garantována jedním resortem a vzhledem k tomu, že MŽP plní národní reportingové povinnosti vůči Evropské environmentální agentuře v oblasti „contaminated sites" a je odborným garantem řešení procesu odstraňování starých ekologických zátěží v rámci privatizace a odstraňování škod po Sovětské armádě, je nejvhodnějším subjektem k naplnění těchto požadavků (viz např. rovněž poslední zpráva OECD). Tato způsobilost MŽP pro garanci procesu odstraňování starých ekologických zátěží na celostátní úrovni je zahrnuta do systémového řešení problematiky odstraňování starých ekologických zátěží v ČR, jehož příprava byla zahájena v lednu 2006.

Návrh těchto systémových kroků, včetně metodiky kategorizace priorit pro odstraňování starých ekologických zátěží, byl vládě ČR, na základě jejího usnesení č. 182/2006, předložen do 31.5.2006. Metodika kategorizace priorit pro odstraňování starých ekologických zátěží je rovněž základním kamenem pro hodnocení žádostí podávaných k OPŽP.

Zodpovědnost MŽP vůči odpadům a kontaminovaným místům vyplývá rovněž se schváleného Národního implementačního plánu Stockholmské úmluvy o persistentních organických polutantech, jenž byl vládou ČR vzat na vědomí usnesením vlády ČR č. 1572 dne 7.12.2005.

Tento návrh podpory proto nemá nahradit stávající, funkční programy pro odstraňování starých ekologických zátěží, ale doplnit je v místech, kde se finančních prostředků nedostává nebo kde je možné pro stávající programy využít prostředků EU. S jejich pomocí má být rovněž dokončena inventarizace lokalit se starou ekologickou zátěží, která se v důsledku nedostatku finančních prostředků ze státního rozpočtu stále opožďuje. Současně a postupně průběžně bude prováděna kategorizace priorit pro proces OSEZ tak, aby v první řadě byly odstraněny ty nejzávažnější havárie. Celý postup bude koordinován po odborné stránce odborem ekologických škod MŽP.

Kompetence odboru při vyřizování žádostí o podporu:

1.Podávání žádosti - nedílnou součástí žádosti o podporu z prioritní osy 4.2 je závazné stanovisko MŽP, resp. odboru ekologických škod. Podrobnosti požadavků MŽP pro zpracování tohoto dokumentu jsou uvedeny na adrese:
http://www.opzp.cz/sekce/22/dokumenty-pro-pripravu-zadosti/ kde je možné si uvedený dokument stáhnout.
Součástí tohoto dokumentu je elektronický evidenční list staré ekologické zátěže
„Formulář pro kategorizaci priority staré ekologické zátěže", který je k přístupný na adrese:
http://priority.progeo-sys.cz/
Kromě toho je rovněž zpřístupněn z webu OPŽP a lze jej nalézt i mezi odkazy této rubriky.

Po vyplnění formuláře obdrží odbor ekologických škod automatickou informaci o tom, že byl formulář vyplněn. Žadatel do své informace pro odbor ekologických škod uvede pouze evidenční číslo a název záznamu. Vlastní záznam obdrží MŽP automaticky a jeho předání ze strany žadatele není proto požadováno.
Tento formulář nemusí vyplňovat žadatel, který bude mít k dispozici výstup stejného formátu, vytvořený krajským úřadem během tvorby regionálních priorit pro odstraňování starých ekologických zátěží za rok 2007. V tom případě uvede do své žádosti tuto skutečnost a doplní název zátěže a identifikační číslo tohoto záznamu. MŽP má tyto údaje k dispozici a jejich předání v elektronické podobě není požadováno.
Poznámka: - u žádostí podávaných státními podniky DIAMO a PKÚ je ještě pro definitivní stanovisko MŽP nezbytné předložit stanovisko MPO ve formátu, který byl společně, oběma ministerstvy schválen . Text stanoviska je k dispozici také v rámci této rubriky a to v rámci dokumentu "Metodiky k problematice starých ekologických zátěží - Dokumenty ke stažení".

2. Schvalování žádosti - Obsah závazného stanoviska MŽP:
· stanovisko k poskytnutým informacím, zhodnocení kvality, propracovanosti žádosti a stavu SEZ na lokalitě,
· v případě žádosti týkající se doprůzkumu, AR a sanace - stanovisko k prioritnosti předložené žádosti, popř. její zařazení do příslušné
kategorie priorit, · v případě žádosti týkající se sanace - stanovení limitů opatření k nápravě závadného stavu (koncentrační, časové limity, stanovení opatření),
· stanovení závazných požadavků na zadávací a projektovou dokumentaci.

3.Monitoring plnění projektu - odbor ekologických škod společně se SFŽP provádí monitoring průběhu projektovaných prací a kontrolu plnění stanovených opatření k nápravě.

Zdroj: MŽPThis page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]