7.31.2008

K 31.12.2008 končí platnost občanských průkazů bez strojově čitelných údajů

Vyhněte se frontám či pokutě až do výše 10 000 Kč a zažádejte si o nový občanský průkaz co nejdříve. Výměna občanských průkazů nepodléhá správním poplatkům. Stačí jedna průkazová fotografie, vyplněná žádost a návštěva obecního úřadu s rozšířenou působností.

Platnost občanských průkazů bez strojově čitelných údajů vydaných do 31.12.2003 končí k 31.12.2008. Výměna podléhá stejným pravidlům, jako výměna občanského průkazu při pozbytí jeho platnosti z důvodu uplynutí časového období, na které byl vydán.
Vyměnte si svůj občanský průkaz bez strojově čitelných údajů již nyní!
Občanský průkaz bez strojově čitelných údajůObčanský průkaz bez strojově čitelných údajů
Proč?

Kdo?

Kde?

Za kolik?

Jak?

Formulář

Fotografie

Kdy?
CO NEJDŘÍVE, nejpozději však do 30.11.2008
Občanský průkaz bude vydán do 30 dnů od předložení všech dokladů potřebných pro jeho vydání příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, případně do 30 dnů ode dne, kdy žádost byla příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností postoupena

7.30.2008

Řidiči, vozte s sebou podepsanou „zelenou kartu“!

Od 1. června 2008 je účinná novela zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla, která zavádí jednu velmi důležitou a mezi motoristy málo známou povinnost.

Jednu ze základních zákonných povinností řada majitelů vozidel stále neplní – jezdí bez pojištění odpovědnosti. Od 1. června 2008 je účinná novela zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla, která zavádí jednu velmi důležitou a mezi motoristy málo známou povinnost.
Při provozu na pozemních komunikacích i na území České republiky je nutným dokladem prokazujícím skutečnost, že k vozidlu byla uzavřena smlouva o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla uvedeného v zelené kartě (viz § 2 písm. k.) tzv. ZELENÁ KARTA. Ta je platná pouze tehdy, je-li řádně podepsána pojistníkem. Do nabytí účinnosti novely sloužila zelená karta většinou pouze jako doklad pro cesty do zahraničí.
Po 1. červnu 2008 již pojišťovny nevydávají svým pojištěncům (klasický) doklad o pojištění, ale pouze zelenou kartu.
Kdo nemá nyní u sebe podepsanou zelenou kartu (či dříve vydávaný klasický doklad; ten však pozbývá platnosti dnem 31. 12. 2008), vystavuje se možné hrozbě za spáchaný přestupek. Nově platný § 17 totiž stanovuje: „Při provozu na pozemních komunikacích je jeho řidič povinen mít u sebe zelenou kartu … a na požádání ji předložit příslušníku Policie České republiky.“
Závěrečné ponaučení – při provozu na pozemních komunikacích si zkontrolujte, zda s sebou vozíte platný doklad prokazující skutečnost, že k vozidlu byla uzavřena smlouva o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla; pokud ne, ihned to napravte!
JUDr. Tomáš Koníček z odboru prevence kriminality MV ČR,
tel.: 974833217, E-mail: sekropk@mvcr.cz

Změny na dani silniční od 1.1.2008

(28. 7. 2008)

Novelou ustanovení § 6 odst. 6 zákona č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů, dochází s účinností od 1. 1. 2008 k zásadní změně podmínek pro snížení sazby daně:


Snížení sazby daně není již vázáno na předpisy EHK OSN a směrnice EU podle úrovně limitů emisí škodlivin ve výfukových plynech, ale na datum první registrace vozidla.


Sazba daně dle ustanovení § 6 podle odstavce 1 i 2 , tj. u všech vozidel, se snižuje o

 • 48 % po dobu následujících 36 kalendářních měsíců od data jejich první registrace,
 • 40 % po dobu následujících dalších 36 kalendářních měsíců,
 • 25 % po dobu následujících dalších 36 kalendářních měsíců.


Nárok na příslušné snížení sazby daně vzniká počínaje kalendářním měsícem prvé registrace vozidla a končí u téhož vozidla po 108 kalendářních měsících.
Při změně provozovatele vozidla s nárokem na snížení sazby daně lze u nového provozovatele uplatnit příslušné snížení sazby daně nejdříve v kalendářním měsíci zápisu změny provozovatele v technickém průkazu.
U téhož vozidla se nepoužije současně snížení sazby daně podle tohoto odstavce a podle odstavce 5.
Snížení sazby daně se nevztahuje na vozidla registrovaná od 1. ledna 1999, jejichž provozovatelem byla do té doby Armáda České republiky.

Pokud poplatník u vozidel dovezených ze zahraničí nemá údaj o první registraci v technickém průkazu vozidla, může prokázat nárok na snížení sazby daně dle § 6 odst. 7. Dle tohoto ustanovení prokáže poplatník nárok na snížení sazby daně potvrzením nebo jiným dokladem o první registraci vozidla, vydaným příslušným registračním orgánem v zahraničí, popřípadě registračním orgánem na území České republiky, který má k dispozici údaje k vozidlu, v nichž je první registrace zaznamenána.

Upozornění: Pro zdaňovací období roku 2008 zůstává v platnosti dosavadní znění § 6 odst. 9, ve kterém je stanoveno, že snížení sazby daně podle odstavců 6 a 7 se u téhož poplatníka vztahuje na počet návěsů nebo tandemových přívěsů odpovídající počtu tahačů nebo tandemových nákladních vozidel splňujících podmínky pro snížení daně podle těchto odstavců.


7.29.2008

Reforma policie upravuje i provozování soukromých bezpečnostních služeb

Senát schválil dne 17. července 2008 vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Policii České republiky. Na základě poslaneckého návrhu se novelizuje zákon o živnostenském podnikání. Tato novela upravuje provozování soukromých bezpečnostních služeb.

Ty jsou vykonávány v souladu s požadavky živnostenského zákona jako koncesované živnosti ostraha majetku a osob a služby soukromých detektivů a poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob.
Žádná jiná právní regulace soukromých bezpečnostních služeb neexistuje. Je-li záměrem Reformy Policie ČR hlubší zapojení i soukromého sektoru včetně soukromých bezpečnostních služeb do ochrany veřejného pořádku a bezpečnosti, je nezbytné určitým způsobem zpřísnit jejich právní regulaci. Z těchto důvodů schválený návrh zákona zavádí nově podmínky bezúhonnosti, zdravotní a odborné způsobilosti osob vykonávajících tyto činnosti.
Provozování soukromých bezpečnostních služeb je podnikatelská činnost, která se od ostatních živností odlišuje především tím, že ovlivňuje právní poměry třetích osob nezúčastněných na smluvním vztahu mezi zákazníkem a dodavatelem služby. Nezřídka nelze vyloučit ani zásahy do osobních práv a svobod osob (např. při sledování v rámci detektivních činností, zajišťování pořádku při kulturních a sportovních akcí atd.). Je proto žádoucí, aby tyto služby poskytovali provozovatelé, kteří z hlediska morálních požadavků splňují přísnější kriteria bezúhonnosti než jsou stanovena pro ostatní provozovatele živností. Je rovněž nutné vymezit rozsah činností, které obě koncesované živnosti zahrnují.
Výkon činností zaměstnanci soukromých bezpečnostních služeb představuje téměř neustálý kontakt s veřejností, zpravidla s osobami stojícími mimo smluvní vztah mezi zákazníkem a dodavatelem. Z těchto důvodů je nezbytné, aby takové činnosti vykonávali zaměstnanci odborně a zdravotně způsobilí, s vyšší úrovní obecného právního vědomí, znalí postupů při jednání s fyzickými osobami, kteří jsou schopni zvládat případné stresové stavy a fyzicky jsou schopni vydržet zvýšenou námahu při výkonu služby. Proto je žádoucí, aby byl požadavek odborné a zdravotní způsobilosti zakotven v živnostenském zákoně jako obligatorní povinnost a byl průběžně ověřován.
Jana Malíková
ředitelka odboru a tisková mluvčí

7.22.2008

Vracení DPH osobám se zdravotním postižením podle § 85 zákona č. 235/2004 Sb.,o dani z přidané hodnoty (dále jen zákon o DPH)

(22.7.2008)

Toto sdělení bylo zpracováno na základě častých dotazů a obsahuje kromě výkladu jednotlivých ustanovení § 85 zákona o DPH i příklady z praxe.

 1. Pro uplatnění nároku na vracení daně musí osoba se zdravotním postižením splnit všechny níže uvedené podmínky, resp. při vracení daně se postupuje takto:

  1. Osobní automobil musí být zakoupen v ČR.
  2. Osobním automobilem je silniční motorové vozidlo vymezené pro účel zákona o DPH v § 4 odst.3 písm. f) zákona o DPH, tj. v technickém průkazu nebo osvědčení vozidla je zapsána kategorie M1 nebo M1G.
  3. Daň musí být zaplacena v ČR.
  4. Nárok na vrácení daně má osoba se zdravotním postižením na základě přiznání příspěvku rozhodnutím příslušného orgánu podle vyhlášky MPSV č.182/1991 Sb., a to před zakoupením osobního automobilu.
  5. Daň se vrací maximálně do výše 100 000 Kč za jeden zakoupený osobní automobil.
  6. Daň lze vrátit pouze za jeden osobní automobil zakoupený v období 5 let.
  7. Nárok na vrácení daně lze uplatnit nejdříve v měsíci, kdy byl osobní automobil zakoupen a u pořízení formou smlouvy o finančním pronájmu až při ukončení smlouvy.
  8. Pořizuje-li osoba se zdravotním postižením osobní automobil od obchodníka s ojetými vozy, který uplatňuje zvláštní režim podle § 90 zákona o DPH (základem daně je přirážka snížená o daň z přirážky), je obchodník povinen uvést daň na daňovém dokladu.
  9. Vrácení daně z přidané hodnoty může osoba se zdravotním postižením uplatnit nejpozději do 6 kalendářních měsíců od konce kalendářního měsíce, v němž vozidlo zakoupila.
  10. Nárok na vrácení zaplacené daně vzniká podáním žádosti u místně příslušného správce daně podle trvalého pobytu. Osobě se zdravotním postižením vrátí daň správce do 30 dnů ode dne následujícího po podání žádosti. Daň je zaokrouhlená na celé koruny.
  11. Žádost o vrácení daně musí obsahovat: jméno a příjmení, trvalý pobyt a rodné číslo zdravotně postižené osoby, rozhodnutí o přiznání příspěvku na zakoupení osobního automobilu, daňový doklad nebo doklad o prodeji osobního automobilu, který vystavil plátce daně registrovaný v ČR.
  12. Doklad o prodeji osobního automobilu musí mít obdobné náležitosti jako běžný daňový doklad.

 2. Příklady uplatnění § 85 zákona o DPH v praxi:


  1. Nárok na vrácení zaplacené daně definovaný v § 85 odst.1 má osoba se zdravotním postižením u osobního automobilu zakoupeného v tuzemsku, a to i formou finančního pronájmu.

   1a) Příklad:
   Jsem osoba se zdravotním postižením, chtěl bych zakoupit nový osobní automobil na Slovensku. Mohu požádat o vrácení daně?
   Osoba se zdravotním postižením má nárok na vrácení daně při zakoupení osobního automobilu v tuzemsku podle § 85 odst. 1 zákona o DPH. Tudíž osoba se zdravotním postižením, která zakoupí osobní automobil mimo tuzemsko, nemůže požádat o vrácení daně podle § 85 zákona o DPH ani jinými způsobem. Nelze rovněž využít institut prominutí daně podle § 55a zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, jelikož daň lze prominout pouze z důvodů nesrovnalostí vyplývajících z uplatňování daňových zákonů.

   1b) Příklad:
   Jsem osoba se zdravotním postižením a zakoupil jsem užitkový vůz. Mohu požádat o vrácení daně z přidané hodnoty?
   Zákon o DPH umožňuje vrácení daně u osobního automobilu, ale nikoliv u užitkového automobilu, protože toto vozidlo nesplňuje definici podle § 4 odst.1 písm. f) zákona o DPH. Před nakoupením osobního automobilu je vždy nezbytné zkontrolovat, zda je v technickém průkazu nebo osvědčení vozidla zapsána kategorie M1 nebo M1G. V ostatních případech není možné vrácení DPH a finanční úřad ani Ministerstvo financí nemůže z tohoto udělit výjimku.
  2. Osobou se zdravotním postižením se rozumí fyzická osoba podle § 85 odst. 2 zákona o DPH, které byl rozhodnutím příslušného úřadu přiznán příspěvek na zakoupení osobního automobilu.

   2a) Příklad:
   Jsme základní speciální škola a obdrželi jsme dotaci na nákup osobního automobilu pro dopravu postižených dětí. Má naše škola nárok na vrácení zaplacené daně z přidané hodnoty při nákupu osobního automobilu?
   Při nákupu osobního automobilu nevzniká nárok na vrácení daně základní speciální škole.Daň lze vrátit pouze fyzické osobě, které byl rozhodnutím příslušného orgánu na základě vyhlášky MPSV č.182/1991 Sb. přiznán příspěvek na jeho zakoupení, a ne speciální škole.
  3. Daň se vrací podle § 85 odst. 3 zákona o DPH za jeden osobní automobil nakoupený v tuzemsku osobou se zdravotním postižením v období 5 let, nejvýše však do výše 100 000 Kč.

   3a) Příklad:
   Dne 1.5.2004 jsem pořídil jako osoba se zdravotním postižením nový osobní automobil a uplatnil jsem vrácení daně z přidané hodnoty na základě přiznání příspěvku dle vyhlášky MPSV č. 182/1991 Sb. Dne 30.3.2007 mi neznámý pachatel tento osobní automobil odcizil a vše vyšetřovala Policie ČR, ale bez úspěchu nalezení mého automobilu a pachatele. Chtěl bych vědět, kdy mohu nejdříve zakoupit další osobní automobil, abych mohl požádat o vrácení daně? Tento automobil bych zakoupil na finanční pronájem.
   V současné době lze požádat o vrácení daně při zakoupení osobního automobilu nejdříve 2.5.2009, protože musí být splněna podmínka § 85 odst. 3 zákona o DPH jednoho nakoupeného osobního automobilu v období 5 let v tuzemsku. U finančního pronájmu nemůžete požádat o vrácení daně z přirážky leasingové společnosti podle § 85 odst. 1 zákona o DPH. Finanční úřad ani Ministerstvo financí nemůže z tohoto udělit žádnou výjimku, 5-ti letá lhůta musí být pro účely DPH vždy dodržena, přestože i v tomto případě mohlo dojít k přiznání příspěvku dle vyhlášky MPSV č.182/1991 Sb.

   3b) Příklad:
   Dne 20.4.2008 jsem zakoupila osobní automobil v tuzemsku pro svou dceru se zdravotním postižením a zaplatila jsem 19% DPH v částce 103 781 Kč. V jaké částce mohu požádat místní Finanční úřad o vrácení daně z přidané hodnoty?
   Podle § 85 odst. 3 zákona o DPH Vám vzniká nárok na vrácení daně z přidané hodnoty do výše 100 000 Kč.
  4. Nejdříve lze uplatnit nárok na vrácení daně podle § 85 odst. 4 zákona o DPH osobě se zdravotním postižením

   a) za kalendářní měsíc, ve kterém byl osobní automobil zakoupen, nebo

   b) při ukončení finančního pronájmu a převodu vlastnického práva na nájemce, pokud byl osobní automobil nakoupen formou finančního pronájmu.

   4a) Příklad:
   V dubnu 2008 jsem zakoupil jako osoba se zdravotním postižením osobní automobil v tuzemsku. Kdy mohu nejdříve podat žádost o vrácení daně z přidané hodnoty?
   Žádost jako oprávněná osoba můžete podat za měsíc duben 2008 podle § 85 odst. 4 písm. a) zákona o DPH.

   4b) Příklad:
   Chtěl bych pořídit jako osoba se zdravotním postižením v tuzemsku osobní automobil na finanční pronájem. Kdy mohu požádat o vrácení daně z přidané hodnoty?
   Žádost jako oprávněná osoba můžete podat až při ukončení finančního pronájmu, tj. až budou převedena vlastnická práva od prodávajícího na Vaši osobu.
  5. Nárok na vrácení daně při zakoupení ojetého osobního automobilu může osoba se zdravotním postižením podle § 85 odst. 5 zákona o DPH uplatnit ze základu daně podle § 90 zákona o DPH, kterým je přirážka pro zjištění jako rozdíl mezi prodejní cenou obchodníka a pořizovací cenou zboží. Obchodník, který uplatnil v tomto případě zvláštní režim pro obchodníky s použitým zbožím podle § 90 zákona o DPH, je povinen uvést daň z přidané hodnoty na daňovém dokladu.

   5a) Příklad:
   Jsem osoba zdravotně postižená a koupil jsem ojetý osobní automobil z autobazaru v celkové částce 220 000 Kč. Prodejce na daňovém dokladu uvedl, že účtuje podle § 90 zákona o DPH, základ daně v částce 20 000 Kč a 19% daň 3 800 Kč. O jakou částku vrácení daně mohu požádat?
   Váš prodejce uvedl chybně daň na Vašem daňovém dokladu. Tento daňový doklad vraťte svému prodejci, protože nedodržel výpočet daně podle § 37 odst.2 zákona o DPH. Pokud by byla celková prodejní cena osobního ojetého automobilu 220 000 Kč a základ daně 20 000 Kč (což je přirážka prodejce nad úroveň pořizovací ceny), pak by nákupní cena osobního automobilu prodejce činila 200 000 Kč. Daň z přidané hodnoty, o kterou můžete požádat při sazbě 19% z částky 20 000 Kč po opravě vystaveného daňového dokladu, by činila 3 194 Kč tj.20 000 * 0,1597.

   5b) Příklad:
   Zakoupil jsem jako osoba se zdravotním postižením v autorizovaném autobazaru ojetý osobní automobil v celkové částce 230 000 Kč. Od prodejce jsem obdržel daňový doklad s dovětkem, že prodejce účtuje podle „§ 90 zákona o DPH č.235/2004 Sb. a jeho pozdějších novel“ , ale na dokladu není vypočtená žádná daň ani sazba daně z přidané hodnoty. O jakou částku vrácení daně mohu požádat na FÚ?
   V souladu s § 85 odst. 1 zákona o DPH má osoba se zdravotním postižením nárok na vrácení zaplacené daně u osobního automobilu zakoupeného v tuzemsku. Zaplacenou daní se vždy rozumí daň účtovaná prodejcem při prodeji osobního automobilu osobě se zdravotním postižením. Pokud postupuje autobazar podle zvláštního režimu pro obchodníky s použitým zbožím, je základem daně při prodeji takového zboží přirážka obchodníka, tj. rozdíl mezi prodejní a pořizovací cenou. Daň v této výši prodejce účtuje kupujícímu a pro účely vrácení podle § 85 odst. 5 zákona o DPH je obchodník povinen tuto daň uvést na daňovém dokladu.
  6. Nárok na vrácení daně může uplatnit osoba se zdravotním postižením podle § 85 odst. 6 zákona o DPH nejpozději do 6 kalendářních měsíců od konce kalendářního měsíce, ve kterém se zdanitelné plnění uskutečnilo. V případě nakoupeného osobního automobilu formou finančního pronájmu nejpozději do 6 měsíců od konce kalendářního měsíce, ve kterém bylo převedeno vlastnické právo na nájemce.

   6a) Příklad:
   Zakoupil jsem jako osoba se zdravotním postižením nový osobní automobil a nestihl jsem lhůtu 6 měsíců pro nárok na vrácení daně z přidané hodnoty. Mám možnost požádat o vrácení daně?
   Lhůta pro vrácení daně z přidané hodnoty pro osobu zdravotně postiženou podle § 85 odst. 6 zákona o DPH je pevně stanovená na 6 kalendářních měsíců od konce kalendářního měsíce, v němž vozidlo osoba zdravotně postižená zakoupila. V zákoně o DPH není stanovena žádná jiná možnost jak v tomto případě požádat o vrácení daně, ani možnost poskytnout výjimku z platného zákona. Lhůtu pro vrácení daně nelze ani prodloužit a ani navrátit v předešlý stav podle § 14 odst.10 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů. Finanční úřad ani Ministerstvo financí nemůže udělit žádnou výjimku z tohoto ustanovení.

   6b) Příklad:
   Zakoupila jsem pro svého syna, který je osobou se zdravotním postižením, nový osobní automobil dne 15.3.2008. Do jakého dne můžu požádat o vrácení daně?
   Podle § 85 odst. 6 zákona o DPH můžete požádat o vrácení daně do konce září 2008.
  7. V § 85 odst. 7 zákona o DPH je stanoveno, že nárok na vrácení zaplacené daně vzniká oprávněné osobě podáním žádosti o vrácení daně u místně příslušného správce daně podle svého trvalého pobytu. Osobě se zdravotním postižením, která má nárok na vrácení daně, se daň vrátí do 30 dnů ode dne následujícího po podání žádosti. Daň se vrací v částce zaokrouhlené na celé koruny.
   Žádost o vrácení daně musí podle § 85 odst. 8 zákona o DPH obsahovat

   a) jméno a příjmení, trvalý pobyt a rodné číslo zdravotně postižené osoby,

   b) rozhodnutí o přiznání příspěvku na zakoupení osobního automobilu,

   c) daňový doklad nebo doklad o prodeji osobního automobilu, který vystavil plátce daně.
   Doklad o prodeji osobního automobilu podle § 85 odst. 9 zákona o DPH musí mít obdobné náležitosti jako běžný daňový doklad. Prodejce je povinen uvést výši daně uvedenou v korunách a haléřích, popřípadě zaokrouhlenou na desítky haléřů nebo na padesátihaléře.

   7a) Příklad:
   Jsem osoba se zdravotním postižením, zaplatil jsem dne 17.3.2008 při pořízení nového osobního automobilu daň z přidané hodnoty v částce 39 914,30 Kč. Do jakého dne musím podat žádost o vrácení daně, kde a jakým způsobem mohu o tuto daň požádat?
   Žádost o vrácení daně musíte podat podle § 85 odst.6 zákona o DPH nejpozději do konce září 2008. V souvislosti s § 85 odst. 7 zákona o DPH Vám vzniká nárok na vrácení daně v den podání žádosti na místně příslušném Finančním úřadu v místě Vašeho hlášeného trvalého pobytu. Předepsaný tiskopis MF nevydal, ale podle § 85 odst. 8 zákona o DPH musí žádost obsahovat: jméno a příjmení, trvalý pobyt a rodné číslo osoby se zdravotním postižením, potvrzení přiznání příspěvku pro osobu se zdravotním postižením a daňový doklad nebo doklad o prodeji osobního automobilu od plátce DPH. Místně příslušný Finanční úřad Vám vrátí daň v částce 39 914 Kč do 30 dnů ode dne následujícího po podání žádosti (budou-li všechny zákonem stanovené podmínky splněny).

   7b) Příklad:
   Dne 30.4.2008 jsem podal žádost na místně příslušném FÚ „žádost o vrácení daně z přidané hodnoty při pořízení osobního automobilu“ jako osoba zdravotně postižená. Do jakého dne musím obdržet vrácenou daň?
   Místně příslušný Finanční úřad je povinen Vám vrátit daň z přidané hodnoty, pokud jste splnil veškeré požadované náležitosti, podle § 85 odst. 7 zákona o DPH do 30.5.2008

Informace k zaokrouhlení daně pro účely DPH v návaznosti na ukončení platnosti mincí v nominální hodnotě 50 haléřů k 31. srpnu 2008

(22. 7.2008)

Rozhodnutím ČNB končí platnost mincí nominální hodnoty 50 haléřů jako oběživa k 31. srpnu 2008. V zákoně o DPH je zrušení padesátihaléřů řešeno u zaokrouhlení daně v novele zákona o DPH, s účinností od 1. ledna 2009.
V návaznosti se zrušením platnosti padesátihaléřů bude v období do účinnosti zmiňované novely zákona o DPH, tj. od 1. 9. 2008 do 31.12.2008 daň v hotovostním platebním styku zaokrouhlena na nejbližší měnovou jednotku v oběhu, tedy na koruny (matematicky). U bezhotovostního styku bude nadále možnost uvádět daň v haléřích.

Podle § 3 písm. c) zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů se při konečném účtování prodávaných výrobků a poskytovaných služeb v hotovosti se zaokrouhlí celková částka vždy k nejbližší platné nominální hodnotě zákonných peněz v oběhu.

V situacích, kdy je najednou dodáváno více druhů zboží, nebo poskytováno více služeb najednou, je možné provést výše uvedené zaokrouhlení až u „celkové“ daňové povinnosti, tj. daně vypočítané ze základu daně za všechna takto uskutečněná plnění.
Pokud se jedná o zdanitelné plnění podléhající pouze jedné sazbě daně, plátce vypočte částku daně z konečné ceny po zaokrouhlení s využitím koeficientu, který vyjadřuje sazbu daně přepočtenou včetně daně, tj. sazbě 9% z ceny bez daně odpovídá koeficient 0,0826 a sazbě daně 19% z ceny bez daně koeficient 0,1597.

Pokud nákup zboží a služeb bude obsahovat více zdanitelných plnění s různými sazbami daně, je možné při zaokrouhlení celkové částky za zboží a služby při úhradě v hotovosti rozdíl vzniklý se zaokrouhlení celkové částky přiřadit pouze k základu daně k jedné z použitých sazeb daně, popřípadě rozdělit vzniklý rozdíl ze zaokrouhlení celkové částky do jednotlivých základů daně v členění podle sazby daně.

Bude-li při výpočtu částky daně vycházet plátce z ceny bez daně a dopočte cenu s daní jako součet ceny bez daně a vypočtenou daň v haléřích a tuto cenu s daní zaokrouhlí dodatečně na koruny, je povinen provést výpočet daně z této konečné, zaokrouhlené ceny včetně daně.
Podle zákona o DPH se rozdíl vzniklý zaokrouhlením při výpočtu daně podle § 37 zákona o DPH do základu daně nezapočítává.


Jak jednat s policií
Takový malý návod „jak na to“….. i když výsledek záleží zejména na individuálních schopnostech …

Tento návod se stal nedílnou součástí povinné výbavy mého vozidla a na jakékoliv jednání s orgány POLICIE se docela těším….


Při jakékoliv kontrole při silničním provozu orgány veřejné moci, za které je možné považovat jak orgány POLICIE ČR a nebo orgány Městské (obecní) policie považuji za vhodné bezprostředně poté, co osoba zjistí, že je podezřelá ze spáchání přestupku související s provozem na veřejných komunikacích, vést jednání následujícím způsobem :

1)pokud možno aktivovat záznam jednání – ideální je mobilní telefon se záznamem. Je zcela na Vás, zda upozorníte orgán veřejné moci, že průběh jednání je „nahráván“. Osobně bych to provedl skrytě tak, aby nebylo zřejmé, že jednání je nahráváno. Ať již se jednání následně odvine jakkoliv, nedoporučuji z důvodu vlastní bezpečnosti sdělovat orgánům veřejné moci na konci jednání že průběh diskuse byl nahráván.

2)Jako první větu kterou sdělím po pozdravu policistům doporučuji formulovat takto : Vůbec nerozumím o čem se mnou chcete jednat. Trvám na svém právu vyplývající z ústavního zákona podle kterého mám nárok na právní pomoc od samého počátku jednání s orgánem veřejné moci, současně trvám na tom, aby jste dále postupoval způsobem, který umožní, že toto mé právo bude možná naplnit.

Reakce na tento požadavek asi bude různá…pokud orgán veřejné moci stanoví nemožné podmínky, jako např. tak ať Váš advokát přijede sem, je nutné uvést Váš požadavek do zápisu s tím, že jste ničemu nerozuměli, že jste trvali na právní pomoci a toto právo Vám bylo zkráceno. (viz dále § 4 odst. 4 správního řádu).

3)Dále trvejte na tom, aby bylo řízení vedeno v písemné formě, neboť to vyžaduje zákon.

V praxi je běžné, že orgány policie sepisují tzv. oznámení o přestupku. Takovou listinu však zákon nezná - § 18 správního řádu vyžaduje protokol. Do zápisu tedy uveďte, že pracovník policie porušuje zákon tím, že průběh jednání dokumentuje způsobem, který zákon nezná. Toto současně označuji jako stížnost na nezákonný postup orgánu veřejné moci.


Pokud dodržíte uvedený postup, může se celá věc v dalším řízení vykládat takto : Od samého počtu jste byl zkrácen na svých právech tím, že orgán veřejné moci nerespektoval Vaše právo na právní pomoc, když toto práva Vám garantuje od samého počátku řízení ústavní zákon. Současně bylo v řízení postupováno způsobem, který zákon nezná. Je ještě samozřejmě otázka, jak bude posouzena Vaše stížnost, kterou jste podal – je ale skutečností, že z nezákonně vedeného řízení nelze dosáhnout na zákonné rozhodnutí.

Z praxe vím, že donutit orgány veřejné moci psát a podepisovat je první stupínek k tomu, aby byl účastník v řízení úspěšný…

Pokud se bude cítit na to, že při jednání s pracovníkem policie, resp. při sepsání dokladu o jednání, ať již je nezván a označen jakkoliv, máte na víc než na výše uvedené, doporučuji ptát se a následně zapsat do zápisu následující :

1)Žádám pracovníka POLICIE aby uvedl jakým měřícím zařízením bylo provedeno měření a dále trvám na tom, aby do zápisu bylo uvedeno číslo úřední značky ve smyslu zákona o metrologii.

Pokud tuto informaci POLICISTA neví a nezná, je nutné toto zapsat – orgán policie nebyl schopný uvést výrobní značku ani číslo úředního ověření měřidla. Jinak je nutné zapsat přesně to, co Vám bylo nadiktováno. Úřední značka musí být na měřidle umístěna viditelně… (víz dále výpis ze zákona) V minulosti se mě stalo, že jako číslo úředního ověření mě bylo diktováno číslo auta kde bylo namontováno…

2)Žádám ve smyslu § 11 odst. 4 zákona o metrologii, aby měřidlo, kterým bylo provedeno měření bylo předloženo příslušnému orgánu ke kontrole.

Tuto žádost je nutné opět zapsat – více není třeba komentovat. Se žádostí a následnou reakcí na ni si již musí poradit právník… Po Vás se chce pouze to, aby byla přednesena…

3)Do sepisované listiny doporučuji udělit plnou moc prakticky komukoliv – tuto plnou moc zapište do textu Vašeho vyjádření (ideální je zapsat plnou moc „mini“ písmen a „skrýt ji v textu) a formulujte následovně – pro jakékoliv další řízení v této věci uděluji plnou moc pro …. (vtip je v tom, že dále orgány veřejné moci musí jednat s Vaším zástupcem a nikoliv s Vámi) Bez právního zástupce nemají doručeno.

4)Trvejte na tom, aby bylo zřejmé, který orgán POLICIE vedl s Vámi první jednání – a to včetně adresy, kam se dá doručovat. Na tuto adresu doporučuji následně, tak cca. po 14 dnech až jednom měsíci zaslat rozšíření plné moci na další osobu, pokud možno již právníka. Současně je možné původní plnou moc odvolat. Ideální je právní zástupce ze zahraničí – advokát se sídlem v Německu nemá chybu, ale takový notář v Saudské Arábii je v praxi skoro neřešitelný problém… nicméně zákon takového zástupce nevylučuje a správní orgán je povinen doručovat Vašemu zástupci… Umíte si toto představit ???

Na uvedenou adresu doporučuji následně vést korespondenci – orgány POLICIE ji musí postoupit.

5)Vždy trvejte na tom, aby pracovník POLICIE přesně vymezil, které zákonné ustanovení jste porušili. V praxi toto činí řadě POLICISTů problém – ale pokud neví, které zákonné ustanovení bylo porušeno, tak je otázkou, co vlastně s Vámi chce projednávat a zda jen tak „neotravuje“ – i toto je dobré téma ke stížnosti.

V praxi se mě již stalo i to, že POLICISTA sice uvedl zákonné ustanovení, které jsem měl porušit, ale toto bylo zcela nesmyslné – např. při tvrzení o porušení podmínek parkování napsal a definoval zákonné ustanovení, které pojednává o zákazu otáčení se na mostě…. pak ale již není o čem jednat….


Pokud se problém bude týkat přechodu a chodců, lze jednak namítat to, že orgán POLICIE sice tvrdí, že jsem ohrozil chodce, na druhou stranu ale neučinil nic, aby zjistil jeho totožnost a aby tato osoba mohla být vyslechnuta jako svědek.

Současně se vsadím, že pokud bude s Vámi projednávat POLICIE Váš údajný přestupek spočívající v tom, že jste měl ohrozit chodce na přechodu, budete současně svědkem řady případů, kdy chodci budou přecházet vozovku mimo přechod. Zde je vhodné okamžitě do zápisu podat stížnost v tom smyslu, že pracovník policie porušil zákon tím, že ve smyslu zákona o policii nepostihoval ty přestupky, které se udály za jeho služby, prakticky tedy vykonává to, co lze označit jako selektivní spravedlnost.


Pamatujte na následující : s ohledem na bodový výmysl platný od 1.7.2006 se o Vašich bodech bude rozhodovat nikoliv na ulici, ale až v řízení před příslušným orgánem – body strhává správní orgán. Ten ale musí mít pro své rozhodnutí podklady získané zákonným způsobem. Pokud se vám povede uplatnit to, co je výše uvedené, je značný předpoklad že i průměrný znalec správního práva dovede Vaše řízení k úspěšnému konci, za který považuji stav, kdy nebude možné Vám udělit pokutu a strhnout body.

Zásadně nic neuznávejte na místě a postupujte tak, jak je výše uvedeno. Alespoň úvodní část by měl zvládnout každý, kdy byl schopný udělat řidičský průkaz. A pokud někdo výše uvedené nechápe, má opět dvě možnosti – buď jezdit tak, aby se nedostal do žádného konfliktu s POLICII, nebo se smířit s tím, že nejdříve zaplatí docela slušný obnos v řádech až stovek tisíc korun a pak stejně jezdit nebude…


Pamatujte na následující : pokud bude řízení vedeno dále, nikoho již tak moc nezajímá, co se skutečně stalo. Podstatné je pouze to, co je v papírech … a o tom rozhodujete výhradně a jenom Vy. Co ale není v papírech a dokladech, to se nestalo… Myslím si, že stávající sankce a rizika plynoucí z bodového systému stojí zato, aby byl člověk alespoň trochu v „obraze“ jak se demagogii zákona dá stejnou demagogií bránit.

Výše uvedené je ověřeno v praxi – a to v době, kdy jsem o pokutách do 500,- nediskutoval. Dnes již dle mého názoru je sebevražedné, cokoliv při řízení na místě uznat, a platit je ta poslední možnost jak se zbavit peněz. Na druhou stranu, pokud cokoliv zaplatíte a uznáte na místě, nemáte jakýkoliv nárok toto v budoucnosti změnit – peníze i body jsou v tomto případě nenávratně pryč ….


7.21.2008

Skupinová registrace k dani z přidané hodnoty

(18.7.2008)

Zákonem č. 261/2007 Sb. účinným k 1.1.2008 byla do zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“) zavedena možnost skupinové registrace (nové §§ 5a, 5b, 5c, 93a, 95a a 106a).
Skupina podle § 5a ZDPH se považuje za samostatnou osobu povinnou k DPH a je
na základě přihlášky registrována jako plátce daně podle § 95a ZDPH. Každá osoba může být členem pouze jedné skupiny. Skupina nemá samostatnou právní subjektivitu.

První skupiny pro účely DPH budou zaregistrovány s účinností od 1.1.2009.

Pro účely skupiny jsou vydávány následující registrační tiskopisy:
(pouze v elektronické podobě na internetových stránkách Ministerstva financí a české daňové správy)

Přihláška k registraci

Pokud má skupina osob zájem o zaregistrování pro účely DPH k výše uvedenému datu je nezbytné podat řádně vyplněnou přihlášku k registraci skupiny do 31.10.2008. Přihlášku podává osoba určená za zastupujícího člena skupiny u svého místně příslušného správce daně.

Tento správce daně v součinnosti se správci daně místně příslušnými členům skupiny ověří, zda jsou splněny všechny zákonem stanovené podmínky pro registraci osob uvedených v přihlášce jako skupiny.

Správce daně zejména posoudí, zda:

 1. osoby uvedené v přihlášce jsou osobami spojenými v souladu s §5a odst.2 ZDPH
 2. osoby uvedené v přihlášce mají sídlo, místo podnikání nebo provozovnu v ČR.
  Informace o podkladech, které je nutné předložit spolu s vyplněným registračním formulářem, lze nalézt v pokynech k vyplnění přihlášky.

DIČ

Pokud správce daně zjistí, že jsou splněny všechny zákonem stanovené podmínky, skupinu zaregistruje a vydá zastupujícímu členovi osvědčení o registraci skupiny, spolu s příslušným počtem stejnopisů tohoto osvědčení pro jednotlivé členy skupiny. Skupině bude přiděleno speciální DIČ pro účely DPH ve formátu CZ699nnnnnk, kde "nnnnn" je pořadové číslo a "k" je kontrolní číslice.
Registrace k DPH jednotlivých členů skupiny se zruší ke dni předcházejícímu vzniku jejich členství ve skupině.

Pro účely správy DPH i související mezinárodní spolupráce bude správce daně považovat skupinu jako samostatnou osobu povinnou k dani, za niž jedná zastupující člen. Daňová rozhodnutí ve věcech skupiny budou doručována pouze zastupujícímu členovi.

V systému VIES odkaz na externí web (VAT Information Exchange System) bude skupina uvedena
pod nově vydaným DIČ, k němuž budou přiřazeny identifikační údaje zastupujícího člena. V registru plátců DPH zde budou navíc uvedeni i ostatní členové skupiny. Původní DIČ jednotlivých členů již nebudou pro účely DPH platná.

Místní příslušnost a přechod práv a povinností

Místní příslušnost ke správci daně je u skupin určena zákonem dle sídla zastupujícího člena. U ostatních členů skupiny bude delegována resp. stanovena místní příslušnost
ke stejnému správci daně (s výjimkou daně z nemovitostí a daně dědické, darovací
a z převodu nemovitostí).

Při vzniku skupiny přecházejí práva a povinnosti členů skupiny na skupinu dnem její registrace, případně dnem přistoupení člena do skupiny. Při rušení skupiny práva a povinnosti skupiny přecházejí na osoby, které jsou členy ke dni zrušení registrace skupiny, dnem jejího zrušení. V případě vystoupení osoby dnem zrušení jejího členství ve skupině.

Přiznání za období před vznikem skupiny

Právo a povinnost jednotlivých členů skupiny podat přiznání k DPH za poslední zdaňovací období předcházející vzniku skupiny již bude mít zastupující člen s tím, že tento podá daňová přiznání samostatně za každého člena skupiny (na přiznání budou uvedeny údaje o původním plátci DPH, nově členovi skupiny).


V zájmu zamezení nejasnostem při uplatňování tohoto nového institutu zákona lze jakékoli dotazy k procesu registrace skupiny zaslat na elektronickou adresu metodika.dph@mfcr.cz. Zobecněné odpovědi a doporučení budou zveřejněny na internetových stránkách Ministerstva financí a české daňové správy.


7.14.2008

Informace k novele zákona č. 246/2008 Sb., o dani silniční a změnách platných pro zdaňovací období roku 2008

V souvislosti s nabytím účinnosti zákona č. 246/2008 Sb., který novelizuje zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon o dani silniční“) dne 4. července 2008, informujeme o změnách platných pro zdaňovací období roku 2008, ve kterém se podle přechodných ustanovení poprvé použijí pouze ustanovení § 6 odst. 6 a 7 tohoto zákona.

K § 6 odst. 6:
Ustanovením odstavce 6 nově dochází k zavedení snížení sazby daně podle § 6 odst. 1 a 2 zákona o dani silniční, odvozeného od data první registrace silničních vozidel, namísto dosavadního snížení sazby daně odvozeného od plnění emisních limitů Euro. Snížená sazba daně se nově použije i u osobních automobilů, které plní zákonnou podmínku pro uplatnění nároku na snížení sazby daně daných uvedeným ustanovením. Nárok na snížení daně o 48% po dobu 36 kalendářních měsíců od data první registrace, o 40% po dobu následujících dalších 36 kalendářních měsíců a o 25% po dobu následujících dalších 36 kalendářních měsíců vzniká počínaje kalendářním měsícem prvé registrace vozidla a končí po 108 kalendářních měsících (resp. 9 letech). Nárok na snížení sazby daně lze uplatnit u nového provozovatele nejdříve v kalendářním měsíci zápisu změny provozovatele v technickém průkazu. Současně nelze použít snížení sazby podle § 6 odst. 5 a odst. 6. Snížení sazby daně se nevztahuje na vozidla registrovaná od 1. ledna 1999, jejichž provozovatelem byla do té doby Armáda České republiky.


K § 6 odst. 7:
U vozidel dovezených ze zahraničí prokáže poplatník daně nárok na snížení sazby daně podle odstavce 6 potvrzením nebo jiným dokladem o první registraci vozidla, vydaným příslušným registračním orgánem v zahraničí, popřípadě registračním orgánem na území České republiky, který má k dispozici údaje k vozidlu, v nichž je první registrace zaznamenána.

K datu první registrace silničních vozidel uvedených v technických průkazech:
Datum první registrace v tuzemsku nebo v zahraničí je v posledním vzoru podle vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č. 243/2001 Sb., o registraci vozidel, uvedeno v kolonce B. na titulní straně ,,Evropské společenství – osvědčení o registraci vozidla. Část II. – (technický průkaz)“. Ve dvou starších vzorech technických průkazů vydávaných od roku 2001 s názvem ,,Technický průkaz silničního motorového vozidla a přípojného vozidla“ podle uvedené vyhlášky, je datum první registrace uvedeno v kolonce ,,B. Datum první registrace vozidla“, u staršího vzoru v kolonce s uvedením názvu ,,Datum první registrace vozidla“.
U vozidel registrovaných před rokem 2001 je nutné upozornit na skutečnost, že ve starých vzorech technických průkazů, které mohly být na některých registračních místech vydávány až do roku 2003, není uvedeno datum první registrace vozidla, ale pouze datum uvedení vozidla do provozu na území ČR nebo pouze rok výroby vozidla bez udání data uvedení vozidla do provozu. Pokud tato vozidla byla zakoupena a registrována poprvé v ČR, lze datum uvedení do provozu považovat za datum první registrace, stejně tak jako datum přidělení SPZ (registrační značky). Za datum první registrace nelze považovat rok výroby vozidla. Údaj o první registraci starších vozidel zakoupených a registrovaných v ČR lze také získat na základě potvrzení vystaveného tuzemským registračním orgánem, u kterého je vozidlo registrováno. Pokud bylo vozidlo zakoupeno v zahraničí a byl mu vystaven starý vzor tuzemského technického průkazu, ve kterém není uvedeno datum první registrace, je datum uvedení vozidla do provozu nebo přidělení SPZ (registrační značky) vypovídající pouze ve vztahu k území ČR. Toto datum však nekoresponduje s datem první registrace vozidla v zahraničí, které je podstatné pro případné prokázání uplatněného nároku na snížení sazby daně. Potřebný údaj o první registraci vozidla v zahraničí, event. o jeho uvedení do provozu, může být uveden v poznámkách starého typu technického průkazu, kde je v některých případech uvedeno datum první registrace nebo uvedení vozidla do provozu v zahraničí. Pokud datum první registrace nebo uvedení do provozu v zahraničí u dovezeného vozidla v poznámce staršího typu technického průkazu není, je případně toto nutné prokázat potvrzením nebo jiným dokladem o první registraci vozidla vydaným registračním orgánem v zahraničí. Vzhledem k pětileté skartační lhůtě tuzemských registračních orgánů, ve vztahu k zahraniční spisové dokumentaci, nelze potvrzení o první registraci starších dovezených vozidel získat v tuzemsku.
Pro uplatnění nároku na snížení sazby daně není podstatné, zda byla první registrace uskutečněna v ČR nebo v zahraničí.

K uplatnění nároku na snížení sazby daně u návěsů a tandemových přívěsů
Vzhledem k platnosti ustanovení § 6 odst. 9 zákona o dani silniční ještě pro celé zdaňovací období roku 2008, kterým lze přiznat nárok na snížení sazby daně pouze podle počtu návěsů nebo tandemových přívěsů odpovídajících počtu tahačů nebo tandemových nákladních vozidel splňujících podmínky pro snížení daně podle novelizovaných odstavců 6 a 7 tohoto zákona, lze až do konce zdaňovacího období roku 2008 uplatnit snížení sazby daně pouze tak, jako tomu bylo doposud, ale s možností, že např. návěs bude mít jiné datum první registrace než tahač apod. (možnost odlišného procentuální snížení sazby daně). Pro úplnost uvádíme, že u všech návěsů a tandemových přívěsů, bez ohledu na počet tahačů a tandemových nákladních vozidel lze uplatnit nárok na snížení sazby daně podle § 6 odst. 6 až počínaje zdaňovacím obdobím roku 2009.

Úhrada záloh na daň silniční
Vzhledem k použití § 6 odst. 6 a 7 tohoto zákona pro celé zdaňovací období roku 2008, lze při uplatnění snížení sazby daně již uhradit takto sníženou zálohu na daň. Zálohu za druhé čtvrtletí, splatnou k 15.7.2008 tedy lze ponížit o příslušnou částku podle uplatňovaného nároku na snížení sazby daně. V rámci kterékoliv následující zálohy lze rovněž ponížením platby zohlednit případnou vyšší uhrazenou částku zálohy za první čtvrtletí zdaňovacího období roku 2008.


This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]