7.22.2008

Jak jednat s policií
Takový malý návod „jak na to“….. i když výsledek záleží zejména na individuálních schopnostech …

Tento návod se stal nedílnou součástí povinné výbavy mého vozidla a na jakékoliv jednání s orgány POLICIE se docela těším….


Při jakékoliv kontrole při silničním provozu orgány veřejné moci, za které je možné považovat jak orgány POLICIE ČR a nebo orgány Městské (obecní) policie považuji za vhodné bezprostředně poté, co osoba zjistí, že je podezřelá ze spáchání přestupku související s provozem na veřejných komunikacích, vést jednání následujícím způsobem :

1)pokud možno aktivovat záznam jednání – ideální je mobilní telefon se záznamem. Je zcela na Vás, zda upozorníte orgán veřejné moci, že průběh jednání je „nahráván“. Osobně bych to provedl skrytě tak, aby nebylo zřejmé, že jednání je nahráváno. Ať již se jednání následně odvine jakkoliv, nedoporučuji z důvodu vlastní bezpečnosti sdělovat orgánům veřejné moci na konci jednání že průběh diskuse byl nahráván.

2)Jako první větu kterou sdělím po pozdravu policistům doporučuji formulovat takto : Vůbec nerozumím o čem se mnou chcete jednat. Trvám na svém právu vyplývající z ústavního zákona podle kterého mám nárok na právní pomoc od samého počátku jednání s orgánem veřejné moci, současně trvám na tom, aby jste dále postupoval způsobem, který umožní, že toto mé právo bude možná naplnit.

Reakce na tento požadavek asi bude různá…pokud orgán veřejné moci stanoví nemožné podmínky, jako např. tak ať Váš advokát přijede sem, je nutné uvést Váš požadavek do zápisu s tím, že jste ničemu nerozuměli, že jste trvali na právní pomoci a toto právo Vám bylo zkráceno. (viz dále § 4 odst. 4 správního řádu).

3)Dále trvejte na tom, aby bylo řízení vedeno v písemné formě, neboť to vyžaduje zákon.

V praxi je běžné, že orgány policie sepisují tzv. oznámení o přestupku. Takovou listinu však zákon nezná - § 18 správního řádu vyžaduje protokol. Do zápisu tedy uveďte, že pracovník policie porušuje zákon tím, že průběh jednání dokumentuje způsobem, který zákon nezná. Toto současně označuji jako stížnost na nezákonný postup orgánu veřejné moci.


Pokud dodržíte uvedený postup, může se celá věc v dalším řízení vykládat takto : Od samého počtu jste byl zkrácen na svých právech tím, že orgán veřejné moci nerespektoval Vaše právo na právní pomoc, když toto práva Vám garantuje od samého počátku řízení ústavní zákon. Současně bylo v řízení postupováno způsobem, který zákon nezná. Je ještě samozřejmě otázka, jak bude posouzena Vaše stížnost, kterou jste podal – je ale skutečností, že z nezákonně vedeného řízení nelze dosáhnout na zákonné rozhodnutí.

Z praxe vím, že donutit orgány veřejné moci psát a podepisovat je první stupínek k tomu, aby byl účastník v řízení úspěšný…

Pokud se bude cítit na to, že při jednání s pracovníkem policie, resp. při sepsání dokladu o jednání, ať již je nezván a označen jakkoliv, máte na víc než na výše uvedené, doporučuji ptát se a následně zapsat do zápisu následující :

1)Žádám pracovníka POLICIE aby uvedl jakým měřícím zařízením bylo provedeno měření a dále trvám na tom, aby do zápisu bylo uvedeno číslo úřední značky ve smyslu zákona o metrologii.

Pokud tuto informaci POLICISTA neví a nezná, je nutné toto zapsat – orgán policie nebyl schopný uvést výrobní značku ani číslo úředního ověření měřidla. Jinak je nutné zapsat přesně to, co Vám bylo nadiktováno. Úřední značka musí být na měřidle umístěna viditelně… (víz dále výpis ze zákona) V minulosti se mě stalo, že jako číslo úředního ověření mě bylo diktováno číslo auta kde bylo namontováno…

2)Žádám ve smyslu § 11 odst. 4 zákona o metrologii, aby měřidlo, kterým bylo provedeno měření bylo předloženo příslušnému orgánu ke kontrole.

Tuto žádost je nutné opět zapsat – více není třeba komentovat. Se žádostí a následnou reakcí na ni si již musí poradit právník… Po Vás se chce pouze to, aby byla přednesena…

3)Do sepisované listiny doporučuji udělit plnou moc prakticky komukoliv – tuto plnou moc zapište do textu Vašeho vyjádření (ideální je zapsat plnou moc „mini“ písmen a „skrýt ji v textu) a formulujte následovně – pro jakékoliv další řízení v této věci uděluji plnou moc pro …. (vtip je v tom, že dále orgány veřejné moci musí jednat s Vaším zástupcem a nikoliv s Vámi) Bez právního zástupce nemají doručeno.

4)Trvejte na tom, aby bylo zřejmé, který orgán POLICIE vedl s Vámi první jednání – a to včetně adresy, kam se dá doručovat. Na tuto adresu doporučuji následně, tak cca. po 14 dnech až jednom měsíci zaslat rozšíření plné moci na další osobu, pokud možno již právníka. Současně je možné původní plnou moc odvolat. Ideální je právní zástupce ze zahraničí – advokát se sídlem v Německu nemá chybu, ale takový notář v Saudské Arábii je v praxi skoro neřešitelný problém… nicméně zákon takového zástupce nevylučuje a správní orgán je povinen doručovat Vašemu zástupci… Umíte si toto představit ???

Na uvedenou adresu doporučuji následně vést korespondenci – orgány POLICIE ji musí postoupit.

5)Vždy trvejte na tom, aby pracovník POLICIE přesně vymezil, které zákonné ustanovení jste porušili. V praxi toto činí řadě POLICISTů problém – ale pokud neví, které zákonné ustanovení bylo porušeno, tak je otázkou, co vlastně s Vámi chce projednávat a zda jen tak „neotravuje“ – i toto je dobré téma ke stížnosti.

V praxi se mě již stalo i to, že POLICISTA sice uvedl zákonné ustanovení, které jsem měl porušit, ale toto bylo zcela nesmyslné – např. při tvrzení o porušení podmínek parkování napsal a definoval zákonné ustanovení, které pojednává o zákazu otáčení se na mostě…. pak ale již není o čem jednat….


Pokud se problém bude týkat přechodu a chodců, lze jednak namítat to, že orgán POLICIE sice tvrdí, že jsem ohrozil chodce, na druhou stranu ale neučinil nic, aby zjistil jeho totožnost a aby tato osoba mohla být vyslechnuta jako svědek.

Současně se vsadím, že pokud bude s Vámi projednávat POLICIE Váš údajný přestupek spočívající v tom, že jste měl ohrozit chodce na přechodu, budete současně svědkem řady případů, kdy chodci budou přecházet vozovku mimo přechod. Zde je vhodné okamžitě do zápisu podat stížnost v tom smyslu, že pracovník policie porušil zákon tím, že ve smyslu zákona o policii nepostihoval ty přestupky, které se udály za jeho služby, prakticky tedy vykonává to, co lze označit jako selektivní spravedlnost.


Pamatujte na následující : s ohledem na bodový výmysl platný od 1.7.2006 se o Vašich bodech bude rozhodovat nikoliv na ulici, ale až v řízení před příslušným orgánem – body strhává správní orgán. Ten ale musí mít pro své rozhodnutí podklady získané zákonným způsobem. Pokud se vám povede uplatnit to, co je výše uvedené, je značný předpoklad že i průměrný znalec správního práva dovede Vaše řízení k úspěšnému konci, za který považuji stav, kdy nebude možné Vám udělit pokutu a strhnout body.

Zásadně nic neuznávejte na místě a postupujte tak, jak je výše uvedeno. Alespoň úvodní část by měl zvládnout každý, kdy byl schopný udělat řidičský průkaz. A pokud někdo výše uvedené nechápe, má opět dvě možnosti – buď jezdit tak, aby se nedostal do žádného konfliktu s POLICII, nebo se smířit s tím, že nejdříve zaplatí docela slušný obnos v řádech až stovek tisíc korun a pak stejně jezdit nebude…


Pamatujte na následující : pokud bude řízení vedeno dále, nikoho již tak moc nezajímá, co se skutečně stalo. Podstatné je pouze to, co je v papírech … a o tom rozhodujete výhradně a jenom Vy. Co ale není v papírech a dokladech, to se nestalo… Myslím si, že stávající sankce a rizika plynoucí z bodového systému stojí zato, aby byl člověk alespoň trochu v „obraze“ jak se demagogii zákona dá stejnou demagogií bránit.

Výše uvedené je ověřeno v praxi – a to v době, kdy jsem o pokutách do 500,- nediskutoval. Dnes již dle mého názoru je sebevražedné, cokoliv při řízení na místě uznat, a platit je ta poslední možnost jak se zbavit peněz. Na druhou stranu, pokud cokoliv zaplatíte a uznáte na místě, nemáte jakýkoliv nárok toto v budoucnosti změnit – peníze i body jsou v tomto případě nenávratně pryč ….


Comments:
Celkem pěkně se to čte,ale myslíš,že se přestupku vyhneš tím,že si ustanovíš právního zástupce ze Saudské Arábie,kterému nebude možné doručit korespondenci a tím tedy nenabyde rozhodnutí správního orgánu právní moci?
 
Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]