6.12.2012

Novela zákona o investičních pobídkách pomůže českým firmám23.5.2012, Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Novela zákona o investičních pobídkách přinese nejen změny v současné podpoře oblasti výroby ve zpracovatelském průmyslu, ale nově také začlení do zákona i podporu technologických center a dále center strategických služeb. Zákon by měl v budoucnu přispět k vytváření vysoce kvalifikovaných pracovních příležitostí a v neposlední řadě i k rozvoji znalostní ekonomiky.
Nová právní úprava však s sebou nese další významnou změnu a tou je prodloužení doby, po kterou mohou firmy uplatňovat slevu na dani z příjmů. Stávajících pět let se prodlouží na deset. Dojde tak k rozložení čerpání přislíbené slevy na delší časové období, díky čemuž se pobídky stanou přitažlivější i pro kapitálově náročné projekty. Nejedná se proto o navýšení podpory, tzn. částky, kterou si mohou investoři z daně odečíst, protože ta je předurčena mapou regionální podpory a zůstane stejná jako doposud.
Zavedení institutu strategické investiční akce, kterému bude moci být přiznána kapitálová podpora na úhradu části investičních nákladů, je další ze změn, které s sebou novela přináší. Poskytnutí této pobídky bude podléhat mimořádnému režimu, tj. schválení vládou. Dílčí změny se navrhují i v podmínkách pro oblast výroby ve zpracovatelském průmyslu, např. snížení předepsaného podílu strojního zařízení na celkové investici či lepší zpřístupnění podpory v regionech se soustředěnou podporou státu. Více naleznete na www.mpo.cz.
Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR 

REACH - nové Nařízení Komise (EU) č. 412/201228.5.2012, Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu

V červnu vstoupí v platnost nové nařízení Komise (EU) ze dne 15. května 2012, kterým se mění příloha XVII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (nařízení REACH).
Dne 16. května 2012 bylo v Úředním věstníku Evropské unie zveřejněno nařízení Komise (EU) č. 412/2012 ze dne 15. května 2012, kterým se mění příloha XVII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH). Nařízení vstoupí v platnost začátkem června 2012.
V tabulce přílohy XVII nařízení (ES) č. 1907/2006 se doplňuje nová položka 61, která zní:
Dimethyl—fumarát (DMF) se nesmí používat v předmětech ani v žádných jejich částech v koncentracích vyšších než 0,1 mg/kg a předměty nebo jejich části obsahující DMF v koncentracích vyšších než 0,1 mg/kg nesmí být uváděny na trh.
Text nařízení v anglické i české verzi:

Labels:


This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]