6.12.2012

REACH - nové Nařízení Komise (EU) č. 412/201228.5.2012, Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu

V červnu vstoupí v platnost nové nařízení Komise (EU) ze dne 15. května 2012, kterým se mění příloha XVII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (nařízení REACH).
Dne 16. května 2012 bylo v Úředním věstníku Evropské unie zveřejněno nařízení Komise (EU) č. 412/2012 ze dne 15. května 2012, kterým se mění příloha XVII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH). Nařízení vstoupí v platnost začátkem června 2012.
V tabulce přílohy XVII nařízení (ES) č. 1907/2006 se doplňuje nová položka 61, která zní:
Dimethyl—fumarát (DMF) se nesmí používat v předmětech ani v žádných jejich částech v koncentracích vyšších než 0,1 mg/kg a předměty nebo jejich části obsahující DMF v koncentracích vyšších než 0,1 mg/kg nesmí být uváděny na trh.
Text nařízení v anglické i české verzi:

Labels:


Comments: Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]