7.14.2008

Informace k novele zákona č. 246/2008 Sb., o dani silniční a změnách platných pro zdaňovací období roku 2008

V souvislosti s nabytím účinnosti zákona č. 246/2008 Sb., který novelizuje zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon o dani silniční“) dne 4. července 2008, informujeme o změnách platných pro zdaňovací období roku 2008, ve kterém se podle přechodných ustanovení poprvé použijí pouze ustanovení § 6 odst. 6 a 7 tohoto zákona.

K § 6 odst. 6:
Ustanovením odstavce 6 nově dochází k zavedení snížení sazby daně podle § 6 odst. 1 a 2 zákona o dani silniční, odvozeného od data první registrace silničních vozidel, namísto dosavadního snížení sazby daně odvozeného od plnění emisních limitů Euro. Snížená sazba daně se nově použije i u osobních automobilů, které plní zákonnou podmínku pro uplatnění nároku na snížení sazby daně daných uvedeným ustanovením. Nárok na snížení daně o 48% po dobu 36 kalendářních měsíců od data první registrace, o 40% po dobu následujících dalších 36 kalendářních měsíců a o 25% po dobu následujících dalších 36 kalendářních měsíců vzniká počínaje kalendářním měsícem prvé registrace vozidla a končí po 108 kalendářních měsících (resp. 9 letech). Nárok na snížení sazby daně lze uplatnit u nového provozovatele nejdříve v kalendářním měsíci zápisu změny provozovatele v technickém průkazu. Současně nelze použít snížení sazby podle § 6 odst. 5 a odst. 6. Snížení sazby daně se nevztahuje na vozidla registrovaná od 1. ledna 1999, jejichž provozovatelem byla do té doby Armáda České republiky.


K § 6 odst. 7:
U vozidel dovezených ze zahraničí prokáže poplatník daně nárok na snížení sazby daně podle odstavce 6 potvrzením nebo jiným dokladem o první registraci vozidla, vydaným příslušným registračním orgánem v zahraničí, popřípadě registračním orgánem na území České republiky, který má k dispozici údaje k vozidlu, v nichž je první registrace zaznamenána.

K datu první registrace silničních vozidel uvedených v technických průkazech:
Datum první registrace v tuzemsku nebo v zahraničí je v posledním vzoru podle vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č. 243/2001 Sb., o registraci vozidel, uvedeno v kolonce B. na titulní straně ,,Evropské společenství – osvědčení o registraci vozidla. Část II. – (technický průkaz)“. Ve dvou starších vzorech technických průkazů vydávaných od roku 2001 s názvem ,,Technický průkaz silničního motorového vozidla a přípojného vozidla“ podle uvedené vyhlášky, je datum první registrace uvedeno v kolonce ,,B. Datum první registrace vozidla“, u staršího vzoru v kolonce s uvedením názvu ,,Datum první registrace vozidla“.
U vozidel registrovaných před rokem 2001 je nutné upozornit na skutečnost, že ve starých vzorech technických průkazů, které mohly být na některých registračních místech vydávány až do roku 2003, není uvedeno datum první registrace vozidla, ale pouze datum uvedení vozidla do provozu na území ČR nebo pouze rok výroby vozidla bez udání data uvedení vozidla do provozu. Pokud tato vozidla byla zakoupena a registrována poprvé v ČR, lze datum uvedení do provozu považovat za datum první registrace, stejně tak jako datum přidělení SPZ (registrační značky). Za datum první registrace nelze považovat rok výroby vozidla. Údaj o první registraci starších vozidel zakoupených a registrovaných v ČR lze také získat na základě potvrzení vystaveného tuzemským registračním orgánem, u kterého je vozidlo registrováno. Pokud bylo vozidlo zakoupeno v zahraničí a byl mu vystaven starý vzor tuzemského technického průkazu, ve kterém není uvedeno datum první registrace, je datum uvedení vozidla do provozu nebo přidělení SPZ (registrační značky) vypovídající pouze ve vztahu k území ČR. Toto datum však nekoresponduje s datem první registrace vozidla v zahraničí, které je podstatné pro případné prokázání uplatněného nároku na snížení sazby daně. Potřebný údaj o první registraci vozidla v zahraničí, event. o jeho uvedení do provozu, může být uveden v poznámkách starého typu technického průkazu, kde je v některých případech uvedeno datum první registrace nebo uvedení vozidla do provozu v zahraničí. Pokud datum první registrace nebo uvedení do provozu v zahraničí u dovezeného vozidla v poznámce staršího typu technického průkazu není, je případně toto nutné prokázat potvrzením nebo jiným dokladem o první registraci vozidla vydaným registračním orgánem v zahraničí. Vzhledem k pětileté skartační lhůtě tuzemských registračních orgánů, ve vztahu k zahraniční spisové dokumentaci, nelze potvrzení o první registraci starších dovezených vozidel získat v tuzemsku.
Pro uplatnění nároku na snížení sazby daně není podstatné, zda byla první registrace uskutečněna v ČR nebo v zahraničí.

K uplatnění nároku na snížení sazby daně u návěsů a tandemových přívěsů
Vzhledem k platnosti ustanovení § 6 odst. 9 zákona o dani silniční ještě pro celé zdaňovací období roku 2008, kterým lze přiznat nárok na snížení sazby daně pouze podle počtu návěsů nebo tandemových přívěsů odpovídajících počtu tahačů nebo tandemových nákladních vozidel splňujících podmínky pro snížení daně podle novelizovaných odstavců 6 a 7 tohoto zákona, lze až do konce zdaňovacího období roku 2008 uplatnit snížení sazby daně pouze tak, jako tomu bylo doposud, ale s možností, že např. návěs bude mít jiné datum první registrace než tahač apod. (možnost odlišného procentuální snížení sazby daně). Pro úplnost uvádíme, že u všech návěsů a tandemových přívěsů, bez ohledu na počet tahačů a tandemových nákladních vozidel lze uplatnit nárok na snížení sazby daně podle § 6 odst. 6 až počínaje zdaňovacím obdobím roku 2009.

Úhrada záloh na daň silniční
Vzhledem k použití § 6 odst. 6 a 7 tohoto zákona pro celé zdaňovací období roku 2008, lze při uplatnění snížení sazby daně již uhradit takto sníženou zálohu na daň. Zálohu za druhé čtvrtletí, splatnou k 15.7.2008 tedy lze ponížit o příslušnou částku podle uplatňovaného nároku na snížení sazby daně. V rámci kterékoliv následující zálohy lze rovněž ponížením platby zohlednit případnou vyšší uhrazenou částku zálohy za první čtvrtletí zdaňovacího období roku 2008.


Comments: Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]