7.21.2008

Skupinová registrace k dani z přidané hodnoty

(18.7.2008)

Zákonem č. 261/2007 Sb. účinným k 1.1.2008 byla do zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“) zavedena možnost skupinové registrace (nové §§ 5a, 5b, 5c, 93a, 95a a 106a).
Skupina podle § 5a ZDPH se považuje za samostatnou osobu povinnou k DPH a je
na základě přihlášky registrována jako plátce daně podle § 95a ZDPH. Každá osoba může být členem pouze jedné skupiny. Skupina nemá samostatnou právní subjektivitu.

První skupiny pro účely DPH budou zaregistrovány s účinností od 1.1.2009.

Pro účely skupiny jsou vydávány následující registrační tiskopisy:
(pouze v elektronické podobě na internetových stránkách Ministerstva financí a české daňové správy)

Přihláška k registraci

Pokud má skupina osob zájem o zaregistrování pro účely DPH k výše uvedenému datu je nezbytné podat řádně vyplněnou přihlášku k registraci skupiny do 31.10.2008. Přihlášku podává osoba určená za zastupujícího člena skupiny u svého místně příslušného správce daně.

Tento správce daně v součinnosti se správci daně místně příslušnými členům skupiny ověří, zda jsou splněny všechny zákonem stanovené podmínky pro registraci osob uvedených v přihlášce jako skupiny.

Správce daně zejména posoudí, zda:

  1. osoby uvedené v přihlášce jsou osobami spojenými v souladu s §5a odst.2 ZDPH
  2. osoby uvedené v přihlášce mají sídlo, místo podnikání nebo provozovnu v ČR.
    Informace o podkladech, které je nutné předložit spolu s vyplněným registračním formulářem, lze nalézt v pokynech k vyplnění přihlášky.

DIČ

Pokud správce daně zjistí, že jsou splněny všechny zákonem stanovené podmínky, skupinu zaregistruje a vydá zastupujícímu členovi osvědčení o registraci skupiny, spolu s příslušným počtem stejnopisů tohoto osvědčení pro jednotlivé členy skupiny. Skupině bude přiděleno speciální DIČ pro účely DPH ve formátu CZ699nnnnnk, kde "nnnnn" je pořadové číslo a "k" je kontrolní číslice.
Registrace k DPH jednotlivých členů skupiny se zruší ke dni předcházejícímu vzniku jejich členství ve skupině.

Pro účely správy DPH i související mezinárodní spolupráce bude správce daně považovat skupinu jako samostatnou osobu povinnou k dani, za niž jedná zastupující člen. Daňová rozhodnutí ve věcech skupiny budou doručována pouze zastupujícímu členovi.

V systému VIES odkaz na externí web (VAT Information Exchange System) bude skupina uvedena
pod nově vydaným DIČ, k němuž budou přiřazeny identifikační údaje zastupujícího člena. V registru plátců DPH zde budou navíc uvedeni i ostatní členové skupiny. Původní DIČ jednotlivých členů již nebudou pro účely DPH platná.

Místní příslušnost a přechod práv a povinností

Místní příslušnost ke správci daně je u skupin určena zákonem dle sídla zastupujícího člena. U ostatních členů skupiny bude delegována resp. stanovena místní příslušnost
ke stejnému správci daně (s výjimkou daně z nemovitostí a daně dědické, darovací
a z převodu nemovitostí).

Při vzniku skupiny přecházejí práva a povinnosti členů skupiny na skupinu dnem její registrace, případně dnem přistoupení člena do skupiny. Při rušení skupiny práva a povinnosti skupiny přecházejí na osoby, které jsou členy ke dni zrušení registrace skupiny, dnem jejího zrušení. V případě vystoupení osoby dnem zrušení jejího členství ve skupině.

Přiznání za období před vznikem skupiny

Právo a povinnost jednotlivých členů skupiny podat přiznání k DPH za poslední zdaňovací období předcházející vzniku skupiny již bude mít zastupující člen s tím, že tento podá daňová přiznání samostatně za každého člena skupiny (na přiznání budou uvedeny údaje o původním plátci DPH, nově členovi skupiny).


V zájmu zamezení nejasnostem při uplatňování tohoto nového institutu zákona lze jakékoli dotazy k procesu registrace skupiny zaslat na elektronickou adresu metodika.dph@mfcr.cz. Zobecněné odpovědi a doporučení budou zveřejněny na internetových stránkách Ministerstva financí a české daňové správy.


Comments: Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]