7.30.2008

Změny na dani silniční od 1.1.2008

(28. 7. 2008)

Novelou ustanovení § 6 odst. 6 zákona č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů, dochází s účinností od 1. 1. 2008 k zásadní změně podmínek pro snížení sazby daně:


Snížení sazby daně není již vázáno na předpisy EHK OSN a směrnice EU podle úrovně limitů emisí škodlivin ve výfukových plynech, ale na datum první registrace vozidla.


Sazba daně dle ustanovení § 6 podle odstavce 1 i 2 , tj. u všech vozidel, se snižuje o

  • 48 % po dobu následujících 36 kalendářních měsíců od data jejich první registrace,
  • 40 % po dobu následujících dalších 36 kalendářních měsíců,
  • 25 % po dobu následujících dalších 36 kalendářních měsíců.


Nárok na příslušné snížení sazby daně vzniká počínaje kalendářním měsícem prvé registrace vozidla a končí u téhož vozidla po 108 kalendářních měsících.
Při změně provozovatele vozidla s nárokem na snížení sazby daně lze u nového provozovatele uplatnit příslušné snížení sazby daně nejdříve v kalendářním měsíci zápisu změny provozovatele v technickém průkazu.
U téhož vozidla se nepoužije současně snížení sazby daně podle tohoto odstavce a podle odstavce 5.
Snížení sazby daně se nevztahuje na vozidla registrovaná od 1. ledna 1999, jejichž provozovatelem byla do té doby Armáda České republiky.

Pokud poplatník u vozidel dovezených ze zahraničí nemá údaj o první registraci v technickém průkazu vozidla, může prokázat nárok na snížení sazby daně dle § 6 odst. 7. Dle tohoto ustanovení prokáže poplatník nárok na snížení sazby daně potvrzením nebo jiným dokladem o první registraci vozidla, vydaným příslušným registračním orgánem v zahraničí, popřípadě registračním orgánem na území České republiky, který má k dispozici údaje k vozidlu, v nichž je první registrace zaznamenána.

Upozornění: Pro zdaňovací období roku 2008 zůstává v platnosti dosavadní znění § 6 odst. 9, ve kterém je stanoveno, že snížení sazby daně podle odstavců 6 a 7 se u téhož poplatníka vztahuje na počet návěsů nebo tandemových přívěsů odpovídající počtu tahačů nebo tandemových nákladních vozidel splňujících podmínky pro snížení daně podle těchto odstavců.


Comments: Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]