5.20.2007

INFORMACE PRO PODNIKATELE

Podpory podnikání z OPPI – program „ICT v podnicích“Jedním z programů v rámci Operačního programu Podnikání a inovace, u něhož byla vyhlášena výzva k podávání registračních žádostí počínaje dnem 1. června 2007, je i program ICT v podnicích.

Jsou vaše vnitropodnikové systémy (mzdové, účetní, skladové atd.) zastaralé
a potřebujete zefektivnit celkový vnitřní chod podniku? Máte problém s efektivností vztahů
s dodavateli, zákazníky či veřejnou správou? Chtěli byste tuto situaci zlepšit a využít pro váš podnik moderní informační systémy?

Pokud ano, může právě vás oslovit program ICT v podnicích. Tento program umožňuje získat dotační prostředky na rozšíření a zavedení informačních a komunikačních technologií v malých a středních podnicích, které mají uzavřena alespoň 2 po sobě jdoucí zdaňovací období.

Příspěvek je poskytován v rozmezí: pro malý podnik – 60 %, pro střední podnik -
– 50 % vynaložených způsobilých výdajů projektu, a to až do výše 20 mil. Kč.

Způsobilými výdaji jsou:

Podpořit nelze:

Nákup použitého HW, DPH pokud je žadatel jejím plátcem, náklady vzniklé před datem přijatelnosti projektu (datum písemného potvrzení o přijatelnosti projektu vydaného příslušnou agenturou na základě podané registrační žádosti), splátky půjček a úvěrů, sankce
a penále, náklady na záruky, pojištění, úroky, bankovní poplatky, kursové ztráty celní
a správní poplatky.

JUDr. Gustav Kaválek

PROFIT REAL, a.s. Náchod, tel. 739 202 775, 491 420 046

e-mail: profitreal@profitreal.cz
Comments: Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]