5.03.2007

Základní informace o programu činnosti Státního úřadu inspekce práce (SÚIP) na rok 2007 - 1.část
4.4.2007
V článku se dozvíte, co je úkolem SÚIP jako kontrolního orgánu státní správy a na co bude zaměřena kontrolní činnost SÚIP v roce 2007.

Úvod

Program činnosti SÚIP na rok 2007 obsahuje základní úkoly vyplývající z povinností kontrolního orgánu státní správy. Vychází z analýzy pracovní úrazovosti, stavu BOZP a pracovních podmínek v uplynulém roce a prosazuje plnění závěrů uvedených v Roční zprávě systému ČÚBP a SÚIP za rok 2005.
V programu uváděné úkoly mají celorepublikový charakter a plní je všechny (případně určené) oblastní inspektoráty (OIP). Další úkoly pro orgány státní kontroly si stanovují inspektoráty ve svých programech činnosti samy podle specifik jednotlivých regionů a na základě přijatých podnětů a plní je v rámci své působnosti.
Kromě vlastní kontrolní činnosti SÚIP rozhoduje ve správním řízení a přezkoumává ve správním řízení rozhodnutí o uložených pokutách a zákazech vydaných OIP. Předkládá MPSV podněty ke zlepšení právní úpravy týkající se právních předpisů v působnosti SÚIP.

Celostátně prováděná kontrolní činnost systému SÚIP bude v roce 2007 zaměřena na :

Kromě výše uvedeného je v programu SÚIP řešena i problematika informační činnosti, koncepční, metodická a výzkumná činnost, rozborová a plánovací činnost, výchovná a osvětová činnost a vnitřní řídící a správní činnost.


Obsahová náplň jednotlivých akcí

Bezpečnost práce ve stavebnictví

Cílem úkolu je pozitivně ovlivnit bezpečnost práce při pracích ve výškách, výkopech, při provozu stavebních strojů a zařízení včetně provozu dočasných elektrických zařízení staveniště.
Kontroly budou provedeny u malých a středních organizací, zejména u organizací, kde byly při minulých kontrolách zjištěny závažné nedostatky, u organizací s nadprůměrnou úrazovostí, u nově vzniklých organizací a u organizací, u kterých od poslední kontroly uplynula doba minimálně 5 let a budou zaměřeny na následující okruhy :

Dle ZP, zákona č. 309/2006 Sb., NV č. 591/2006 Sb., NV č. 495/2001 Sb., směrnice MZ 49/1967, NV č. 362/2005 Sb., NV č. 378/2001 Sb., ČSN ISO 12480-1 a ČSN 331500.

Pokračování příště

Ing. Milan TomečekComments: Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]