4.27.2009

Uplatňování nároku na odpočet DPH u osobních automobilů

Uplatňování nároku na odpočet DPH u osobních automobilů
24.4.2009, Zdroj: Ministerstvo financí
Možnost uplatnění DPH u osobních automobilů je jednou z nejpříjemnějších novinek naší legislativy. Jak se liší uplatňování DPH před a po 1. dubnu 2009?


Zákon č. 87/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů („zákon o DPH") a který mimo jiné obsahuje zrušení zákazu uplatnění nároku na odpočet daně u osobních automobilů, byl zveřejněn v částce 27 Sbírky zákonů a vstoupil v účinnost dnem jeho vyhlášení, tj. dnem 1. 4. 2009.

I. Ustanovení novely zákona o DPH týkající se odpočtu daně u osobních automobilů

Novelou zákona o DPH bylo zrušeno ustanovení § 75 odst. 2, které obsahovalo zákaz odpočtu daně při pořízení osobního automobilu. Současně byla zrušena další ustanovení zákona o DPH (§ 13 odst. 4 písm. g), § 21 odst. 6 písm. e), § 62 odst. 2) související se zákazem uplatňování nároku na odpočet daně u technického zhodnocení osobního automobilu, přestavby motorového vozidla na osobní automobil a osvobození od daně při dodání osobního automobilu, při jehož pořízení neměl plátce daně nárok na odpočet daně.
Součástí novely zákona o DPH jsou přechodná ustanovení týkající se osobních automobilů uvedená v Čl. II v bodech 1. až 3.

II. Uplatňování DPH u osobních automobilů pořízených ode dne 1. 4. 2009

 1. Nárok na odpočet daně u osobních automobilů pro plátce DPH ode dne 1. 4. 2009

  Plátce DPH má počínaje dnem 1. 4. 2009 nárok na odpočet daně u osobního automobilu při jeho nákupu v tuzemsku, pořízení z jiného členského státu nebo dovozu ze třetí země, pokud je místo plnění v tuzemsku a datum uskutečnění zdanitelného plnění je nejdříve den 1. 4. 2009. Podmínky pro uplatnění nároku na odpočet daně jsou pro všechna zdanitelná plnění stanoveny v § 72 až § 79 zákona o DPH. Počínaje dnem 1. 4. 2009 má plátce nárok na odpočet daně i u technického zhodnocení osobního automobilu za stejných podmínek.

  V souladu s § 21 zákona o DPH je dnem uskutečnění zdanitelného plnění u osobního automobilu při jeho
  • dodání na základě kupní smlouvy s místem plnění v tuzemsku den dodání automobilu podle § 13 odst. 1 zákona o DPH, v ostatních případech (mimo kupní smlouvu) je rozhodující den fyzického převzetí automobilu,


pořízení z jiného členského státu EU s místem plnění v tuzemsku den dodání osobního automobilu, v ostatních případech (mimo kupní smlouvy) je rozhodující den fyzického převzetí automobilu.

  1. Povinnost přiznat daň na výstupu při prodeji osobního automobilu pořízeného ode dne 1. 4. 2009

   Spolu se zrušením ustanovení § 75 odst. 2 bylo zrušeno i ustanovení § 62 odst. 2, podle kterého se dodání osobního automobilu, u kterého při pořízení nemohl plátce DPH do 31. 3. 2009 uplatnit nárok na odpočet daně, považovalo za plnění osvobozené od daně.

   Ode dne 1. 4. 2009 plátci DPH vzniká povinnost přiznat daň na výstupu při prodeji osobního automobilu, pokud při jeho pořízení plátce DPH uplatnil nárok na odpočet daně.

   Základ daně plátce DPH stanoví podle § 36 zákona o DPH.

 1. Uplatňování DPH u osobních automobilů pořízených do dne 1. 4. 2009

Comments: Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]