10.18.2011

Elektronické celní řízení a jeho výhody


20.9.2011, Zdroj: Celní správa České republiky (http://www.celnisprava.cz/cz/Stranky/default.aspx)

Česká celní správa se do procesu elektronizace celního řízení nazvaného eCustoms, který je řízený Evropskou komisí a jeho cílem je zjednodušit a sjednotit celní řízení ve všech členských státech Evropské unie, lidověji řečeno vybudovat bezpapírové celní prostředí napříč celou Evropou, zapojila velmi aktivně. 

Po úspěšném zvládnutí elektronického zpracování režimu tranzit (NCTS), kterého dosáhla již v roce 2002, se Celní správa ČR stala jedním z lídrů zavádění nových technologií v rámci celé Evropské unie.  Získané zkušenosti využila k postupnému zavádění dalších systémů, jakými jsou Systém kontroly vývozu (ECS), Automatizovaný vývozní systém (eVývoz), Schválený hospodářský subjekt (AEO), Systém kontroly dovozu (ICS) a v neposlední řadě Automatizovaný dovozní systém (eDovoz).

Dnes již veškerá komunikace s celní správou ohledně propouštění zboží do režimu tranzitu, vývozu a dovozu probíhá elektronicky a je právně závazná! Podávání celního prohlášení elektronicky v rámci běžného režimu dovoz sice není zatím povinné, přesto tuto formu nevylučuje. Pouze u zjednodušených postupů jsou tyto plně automatizovány a elektronická komunikace se zde stala nutností.
V územní působnosti Celního ředitelství Ústí nad Labem (Ústecký a Liberecký kraj), stále více subjektů využívá možnosti elektronického celního řízení, které celní správa nabízí. Firmy totiž sami zjišťují, že má řadu výhod. Tou zásadní je, že dovozci při splnění podmínek elektronického celního řízení mohou proclít zboží 24 hodin denně 365 dní v roce a nejsou omezováni úředními hodinami celních úřadů.  Elektronické celní řízení snižuje finanční náklady a urychluje celní odbavení.
„Přidanou hodnotou“ není jen možnost použít bezpapírové celní řízení, ale i zjednodušení a harmonizace celních postupů na všech celních úřadech, sjednocení formátu zpráv na rozhraní mezi deklarantskou veřejností a celní správou, centrální databáze, novější software a webový klient pro menší a střední firmy přístupný ZDARMA na webu celní správy. V neposlední řadě i snadná výměna informací mezi celními orgány členských států EU, které umožňují zjednodušení legálního obchodu, zabezpečení odpovídající úrovně kontroly zboží při zavedení nových bezpečnostních opatření v rámci společného boje proti terorismu a zefektivnění boje proti podvodům.
Bližší informace lze nalézt na internetových stránkách české celní správy, http://www.celnisprava.cz/cz/clo/e-customs/Stranky/default.aspx, kde jsou umístěny potřebné materiály včetně kontaktních údajů na osoby určené k poskytnutí informací týkajících se oblasti eCustoms.

Labels:


Comments: Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]