12.05.2007


Unie malých a středních podniků ČR


S T A N O V I S K O


k aktuální pozici Ministerstva průmyslu a obchodu ČR k zamýšlené změně definice „malých a středních podniků“Praha, 4. prosince 2007: Unie malých a středních podniků ČR považuje aktuální pozici MPO, prezentovanou veřejně v tomto týdnu k definici malých a středních podniků (MSP), za nelogickou a s negativním dopadem na české malé a střední podniky.


Francouzský návrh na zvýšení hranice pro klasifikaci podniku jako MSP je jednoznačně účelový s cílem zvýšit státní podpory větším podnikům. Francouzská vláda trvale významně zasahuje do tržního prostředí a upřednostňuje tvorbu hospodářských kolosů s přímou či tichou podporou ze státních prostředků. Ve výsledku návrh poškodí malé a střední podniky, neboť podniky nově spadající do skupiny MSP budou odčerpávat prostředky určené pro skutečné malé podnikatele.


Jak jsme uvedli v předchozí tiskové zprávě, už současná arbitrární definice je velmi široká – zahrnuje 99 procent evropských podniků1, její jakékoliv navyšování proto považujeme za absurdní.


Navíc je rozšíření definice v přímém rozporu se současnou politikou Evropské unie. Ta deklarovala maximální podporu podnikatelského prostředí pro malé firmy a živnostníky, které nejvíce trpí obrovskou byrokracií a nerovnoměrným pobídkám států ve prospěch největších firem. Místo odbourávání byrokracie a snižování administrativní zátěže tak, aby podnikat mohl úplně každý, se vytváří formát pro nové státní podpory velkým a silným podnikům. Zvýšení hranice se tedy obrací přímo proti nejmenším podnikatelům.


Pokud Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR opravdu usiluje o rozvoj podnikatelského ducha a podnikatelské základny zdravého hospodářství, mělo by naopak zvažovat podporu zúžení definice MSP a nasměrování podpory pouze k nejmenším podnikatelům jako garanty rychlého ekonomického růstu a inovativnosti.


Unie malých a středních podniků vnímá aktuální pozici MPO jako příspěvek k otevřené diskusi, ale její přijetí za oficiální stanovisko MPO by považovala za nepřijatelný ústupek nátlakové francouzské politice a tlaku velkých společností,“ říká předseda Unie malých a středních podniků ČR David Šeich.

*****************************************************************************************

Unie malých a středních podniků ČR reprezentuje a hájí zájmy malých a středních podniků a společně s českými podnikatelskými sdruženími vytváří tlak na zlepšení podnikatelských podmínek u českých i evropských veřejných činitelů. Našim hlavním cílem je reforma právního rámce pro malé a střední podnikatele v ČR a na území celé Evropské unie. Tyto cíle dosahujeme úzkou komunikací s lidmi s rozhodovacími pravomocemi, prezentací potřeb malých a středních podniků a předkládáním komplexních návrhů vedoucích k lepšímu podnikatelskému prostředí v ČR a EU.


1 MSP jsou nyní vymezeny ročním obratem (méně než 50 mil. eur) nebo celkovými aktivy (méně než 43 mil. eur) a počtem osob (méně než 250).

Unie malých a středních podniků ČR (SME UNION Czech Republic), Michnův palác, Újezd 450/40, 118 00 Praha 1 – Malá Strana
Tel.: 257 007 641, 296 348 626 Fax: 257 007 647, 222 211 327
IČO: 270 24 687
e-mail:
office@sme-union.cz , info@sme-union.cz website: http://www.sme-union.czComments: Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]