12.12.2007

 1. Součástí zákona č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, který nabývá účinnosti 1. ledna 2008, je také změna zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o DPH"). K tomuto datu dochází v § 47 odst. 1 zákona o DPH ke změně dosavadní snížené sazby daně ve výši 5 % na 9 %. V tomto odstavci se dále upřesňuje, že u zdanitelného plnění se uplatní sazba daně platná v den vzniku povinnosti přiznat daň. Povinnost přiznat daň na výstupu přitom podle § 21 odst. 1 zákona o DPH vzniká obecně plátci, který vede účetnictví, ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo ke dni přijetí platby, a to k tomu dni, který nastane dříve. Plátci, které nevede účetnictví, vzniká povinnost přiznat daň na výstupu až ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.


  Tato obecná pravidla se uplatní i u dodání vody a tepla jako zboží, u něhož se uplatňuje snížená sazba daně. Z plateb přijatých do 31. 12. 2007 dodavateli vody a tepla, kteří jako plátci daně vedou účetnictví, před uskutečněním zdanitelného plnění, tedy vzniká povinnost přiznat daň na výstupu ve snížené sazbě 5 % a z plateb přijatých od 1. 1. 2008 před uskutečněním zdanitelného plnění vzniká povinnost přiznat daň na výstupu ve snížené sazbě 9 %. V případě dodání vody a tepla se přitom považuje zdanitelné plnění za uskutečněné podle § 21 odst. 7 písm. b) zákona o DPH dnem odečtu z měřícího zařízení, popřípadě dnem zjištění skutečné spotřeby, pokud je stanoven příslušnými technickými a provozními předpisy dodavatele vody či tepla.


  Platby přijaté plátcem daně, dodavatelem tepla nebo vody, do 31.12.2007, z nichž byla přiznána daň odpovídající sazbě 5 % a platby přijaté plátcem daně, dodavatelem tepla nebo vody, po 1.1.2008, z nichž byla přiznána daň odpovídající sazbě 9 %, snižují základ daně podle § 37 odst. 3 zákona o DPH k datu uskutečnění zdanitelného plnění.

 2. Ministerstvo financí doporučuje plátcům daně, kteří dodávají vodu a teplo, aby provedli mimořádný odečet k 31. 12. 2007, případně aby provedli propočet spotřeby vody a tepla k datu 31. 12. 2007, bude-li odečet proveden až po tomto datu, a při uplatnění daně na výstupu za období do 31. 12. 2007 použili sníženou sazbu ve výši 5 %. Za dodávky vody a tepla po 1. 1. 2008 bude ve vazbě na to použita snížená sazba platná po tomto datu ve výši 9%.


  Platby přijaté plátcem daně do 31.12.2007, z nichž byla přiznána daň odpovídající sazbě 5 %, snižují základ daně za spotřebu tepla a vody za období příslušející do roku 2007 a platby přijaté plátcem daně po 1.1.2008, z nichž byla přiznána daň odpovídající sazbě 9 %, snižují základ daně za spotřebu tepla a vody za období příslušející do roku 2008.


  Na daňovém dokladu vystaveném ve vazbě na odečet vody či tepla bude dodavatelem rozdělen celkový základ daně na dílčí základ daně, z něhož bude přiznávána daň se sazbou 5% a na dílčí základ daně, z něhož bude přiznávána daň se sazbou 9 %. Na základě tohoto daňového dokladu bude za splnění ostatních zákonných podmínek vznikat odběrateli vody či tepla, který je plátcem daně, nárok na odpočet daně, a to v příslušném zdaňovacím období po 1. 1. 2008, kdy dodavateli vody či tepla vznikla povinnost přiznat daň na výstupu.

 3. Sazba DPH při přeúčtování spotřeby tepla a vody s datem uskutečnění zdanitelného plnění po 1.1.2008
  Při přeúčtování spotřeby tepla nebo vody podle § 13 odst. 4) písm. h) zákona o DPH s datem uskutečnění zdanitelného plnění podle § 21 odst. 7 písm. j) zákona o DPH, které bude dnem 1.1.2008 a později, je plátce povinen přiznat daň ve výši odpovídající sazbě DPH platné k datu uskutečnění zdanitelného plnění, tj. 9 %, a to bez ohledu na to, jaká výše snížené sazby DPH byla uplatněna při dodání tepla nebo vody dodavatelem.

Comments: Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]