6.08.2007

Podpory podnikání z OPPI – program „EKOENERGIE“Posledním z programů v rámci Operačního programu Podnikání a inovace, u něhož byla vyhlášena výzva k podávání registračních žádostí počínaje dnem 1. června 2007 je program EKOENERGIE.

Cílem programu EKOENERGIE je zvýšit aktivitu podnikatelů v oblasti snižování energetické náročnosti výroby, spotřeby primárních energetických zdrojů a vyššího využití obnovitelných a druhotných zdrojů. Aktuální výzva se týká jen malých a středních podnikatelů.

Podporovanými aktivitami jsou:

 1. využití obnovitelných a druhotných zdrojů energie:
  - výstavba zařízení na výrobu a rozvod el. energie a tepla
  - rekonstrukce stávajících zařízení za účelem využití obnovitelných a druhotných zdrojů energie
  - výstavba zařízení na výrobu briket a pelet z obnovitelných a druhotných zdrojů

 2. zvyšování účinnosti při výrobě, přenosu a spotřebě energie:
  - modernizace stávajících zařízení na výrobu energie vedoucí ke zvýšení jejich účinnosti
  - zavádění a modernizace systémů měření a regulace
  - modernizace, rekonstrukce a snižování ztrát v rozvodech elektřiny a tepla
  - zlepšování tepelně technických vlastností budov, s výjimkou rod. domků a bytových domů
  - využití odpadní energie v průmyslových procesech
  - zvyšování energetické účinnosti zaváděním kombinované výroby elektřiny a tepla.

Příspěvek je poskytován v rozmezí 15 - 40 % vynaložených způsobilých výdajů projektu, a to podle druhu a zaměření realizovaných aktivit (viz písm. a) a b) výše) od 500 tis. Kč až do 100 mil. Kč. Na způsobilé výdaje lze čerpat i jinou veřejnou podporu (tj. podporu z jiných operačních programů, státního rozpočtu apod.) až do výše 60 % způsobilých výdajů projektu u malého podnikatele a do výše 50 % u podnikatele středního.

Přednostně budou podpořeny projekty na zvyšování účinnosti při výrobě a spotřebě energie a na využití druhotných zdrojů energie, po té budou následovat projekty na výrobu elektřiny a kombinovanou výrobu elektřiny a tepla z obnovitelných zdrojů energie (OZE).JUDr. Gustav Kaválek

PROFIT REAL, a.s. Náchod, tel. 739 202 775, 491 420 046

e-mail: profitreal@profitreal.cz
Comments: Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]