6.06.2007Podpory podnikání z OPPI – programy POTENCIÁL a INOVACE

Mezi již vyhlášenými programy na podporu podnikání v rámci Operačního programu Podnikání a inovace jsou i programy POTENCIÁL a INOVACE.

Firmy, které chtějí získat a poté i udržet si své místo na trhu a zabezpečit svůj stálý ekonomický růst, se musí dříve či později, nejlépe však průběžně, zamýšlet nad tím, jak svoji produkci zkvalitnit, jak rozšířit sortiment výrobků nebo služeb anebo jakým způsobem hbitě
a dříve než konkurence dosáhnout toho, aby to byly právě ony, kdo zaplní objevivší
se prázdné místo na trhu.

Na příkladu zrodu nového výrobku si teď ukažme možnosti využití zdrojů obou výše jmenovaných programů. Na úplném počátku je myšlenka-nápad, kterou přeneseme
v rámci projektové dokumentace na nějaké paměťové médium a následně zjišťujeme, zda je naše vize realizovatelná a zda po spatření světla světa bude náš nový výrobek funkční, bude splňovat očekávané požadavky a mít potřebné užitné vlastnosti. To je úkolem výzkumu
a vývoje, na jejichž konci stojí funkční prototyp nového výrobku. K dosažení této kýžené mety přispívá poskytovanými dotacemi program POTENCIÁL, od něhož ve fázi prototypu přebírá pomyslnou štafetu program INOVACE. Jeho úkolem je urychlit a usnadnit zahájení sériové produkce nového výrobku na modernějším a výkonnějším zařízení, popřípadě
i efektivnějšími výrobními postupy.

Další možností čerpání dotací ze strukturálních fondů EU, a to rovněž v rámci programu INOVACE, je „Projekt na ochranu průmyslového vlastnictví“. Proč byste si neměli chránit své dobré podnikatelské nápady jako patent, ochrannou známku či užitný vzor, když pro tento účel máte k dispozici dotaci ve výši 10 – 300 tis. Kč, jejíž získání je velmi pravděpodobné? Jediné, co musíte udělat, je ještě chvíli vyčkat, protože pro tento typ dotace bude vyhlášena v rámci programu INOVACE samostatná výzva. Aktuálně běžící výzva „Projekt na ochranu průmyslového vlastnictví“ neobsahuje.

Z uvedených informací je zřejmé, že cílem programu POTENCIÁL je zvýšit počet podnikatelských subjektů, které provádějí vlastní výzkum, vývoj a inovaci. Finanční dotace účinně napomůže vzniku či rozšíření vývojového centra nebo oddělení ve firmě, neboť ji lze využít k úhradě investičních nákladů na pořízení pozemků, budov, strojů a zařízení
na vybavení centra, na nákup potřebných licencí a know-how. Lze z ní však hradit i vybrané provozní náklady, např. mzdy pracovníků vývojového pracoviště včetně odvodů na ZP a SZ, cestovné ale i náklady na vybrané poradenské služby. Dotace je poskytována v rozsahu
50-60 % způsobilých výdajů projektu a to ve výši od 1 mil. do 75 mil. Kč. Registrační žádosti o dotaci z tohoto programu bude možno podávat od 1. června 2007.

Program POTENCIÁL, je tedy určen na podporu zřízení, modernizace a částečně i provozu výzkumného střediska či oddělení firmy. Z tohoto programu nemůže být podpořena např. prostá obnova majetku bez inovačního přínosu (výměna opotřebovaného výrobního zařízení za nově nakoupené stroje téhož typu a technických parametrů) ani sériová produkce nově vyvinutého výrobku. Podporovány nejsou ani aktivity spojené s vývozem do členských států EU a třetích zemí a také ne aktivity spojené s podporou přednostního užití domácího zboží před zbožím dováženým.

Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek pořízený zcela nebo částečně z poskytnuté dotace musí zůstat ve vlastnictví příjemce dotace po dobu pěti let, v případě MSP po dobu tří roků, ode dne ukončení projektu. Jestliže MSP čerpá dotaci na mzdové náklady vývojových pracovníků, je povinen zachovat jejich pracovní místa alespoň 3 roky po ukončení projektu.

K významným výběrovým kritériím pro posuzování předloženého projektu patří v obecné rovině mimo jiné jeho vliv na životní prostředí, respektování zásady rovných příležitostí žen a mužů a harmonizace projektu s cíli programu POTENCIÁL. Z hlediska žadatele je důležitým kritériem technická realizovatelnost samotného projektu a uplatnění jeho výstupů na trhu, ekonomický přínos projektu a jeho zajištění kvalifikovanými pracovními silami a smluvními partnery.

JUDr. Gustav Kaválek

PROFIT REAL, a.s. Náchod, tel. 739 202 775, 491 420 046

e-mail: profitreal@profitreal.cz
Comments: Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]