6.06.2007


Podpory podnikání z OPPI – programy POTENCIÁL a INOVACE

dokončení

V minulém příspěvku jsme se věnovali vývojovým aktivitám firem a především tomu, jak jim při této činnosti může prostřednictvím poskytovaných pobídek účinně pomoci vyhlášený program POTENCIÁL. S pomocí tohoto programu jsme se dostali do té fáze vzniku nového výrobku, kdy je na světě jeho funkční prototyp. Nyní stojíme před dalším úkolem, a to zavést jeho ověřovací a následně sériovou výrobu. Kdo, nebo co nám pomůže
při realizaci tohoto kroku?

Je to rovněž již vyhlášený program INOVACE, konkrétně jeho část nazvaná „Inovační projekty“, v níž je podporován i transfer technologií. V letech 2004-2006 patřil tento program k nejoblíbenějším. Dotacemi bylo podpořeno 104 projektů v celkové výši zhruba
1,5 mld. Kč.

Inovační projekt je zaměřen na některou z následujících aktivit:

  1. zvýšení technických a užitných hodnot výrobků, technologií a služeb (inovace produktu)

  2. zvýšení efektivnosti procesů výroby a poskytování služeb (inovace procesu)

Pokud bude podnikatel (POZOR – jedná se pouze o MSP) realizovat některou z aktivit vymezených písmeny a) a b), může dále získat i podporu dle následujících bodů:

  1. zavedení nových metod organizace firemních procesů a spolupráce s firmami a veřejnými institucemi (organizační inovace)

  2. zavedení nových prodejních kanálů (marketingová inovace)

Transfer technologie je přenos technologie (např. prototypu, technické součásti apod.) či technologického postupu (např. technologického řešení, výrobního postupu apod.) včetně příslušných patentů, licencí a know-how vyvinutých jedním subjektem za účelem jeho zavedení do výroby u jiného subjektu.

Podporovanými aktivitami naopak nejsou:

- projekty spojené pouze se zvyšováním efektivnosti využívání energie či snižováním energetické spotřeby

- projekty řešící prostou obměnu výrobku, obměnu technologií, strojů a zařízení nebo racionalizaci výroby

Dotaci lze získat na hmotný majetek a jeho technické zhodnocení i na nehmotný majetek. Vždy se musí jednat o odpisovatelná aktiva a majetek musí být využíván výhradně pro potřeby příjemce podpory.

Dotace na způsobilé výdaje vzniklé v souvislosti s realizací aktivit podle písm. a) a b) je poskytována v rozsahu 50 – 60 % těchto výdajů ve výši 1 – 75 mil. Kč na jeden projekt. Dotace na aktivity podle písm. c) a d) je poskytována v témže rozsahu, avšak do max. výše
2 mil. Kč
. Několik málo dalších specifik v úhradě nákladů je uvedeno v příloze č. 1 „Výzvy k předkládání projektů v rámci OPPI, program INOVACE – Inovační projekt“.

Na způsobilé výdaje projektu podpořené z tohoto programu nelze poskytnout jinou veřejnou podporu, např. dotaci z dalšího programu v rámci OPPI i mimo něj, zvýhodněný úvěr (např. podřízený úvěr PROGRES od ČMZRB – není dosud vyhlášen), záruku za bankovní úvěr apod.

Žádost o podporu podává žadatel ve dvou krocích prostřednictvím elektronického účtu (eAccount, čti íekaunt). Pro podání žádosti je nutné vlastnit elektronický podpis.

Prvním krokem je podání zjednodušené registrační žádosti v termínu od 1. června do 30. září 2007. Na základě této žádosti provede zprostředkující subjekt hodnocení
a v případě závěru o předběžné přijatelnosti projektu podá informaci žadateli, kterému tímto datem mohou vznikat tzv. způsobilé výdaje.

Druhým krokem je plná žádost, jež se podává do 90 dnů od potvrzení úspěšné registrace, nejpozději však do 31. 10. 2007.JUDr. Gustav Kaválek

PROFIT REAL, a.s. Náchod, tel. 739 202 775, 491 420 046

e-mail: profitreal@profitreal.cz
Comments: Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]