9.21.2011

V boji s nelegálním zaměstnáváním MPSV přitvrzuje

17.9.2011, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí

V rámci projektu DONEZ budou vytipovaní uchazeči o zaměstnání docházet v čas určený pracovníkem úřadu práce na místa Czech POINT. Zde předloží pozvánku z úřadu práce spolu s identifikačním dokladem (občanský průkaz, cestovní pas), obsluha Czech POINTU identitu uchazeče ověří a provede zápis o tom, že se uchazeč dostavil na schůzku. Využitím kontaktních míst veřejné správy v rámci sítě Czech POINT pro kontakty se specifickými skupinami uchazečů se posílí kontrolní mechanismus, jenž znesnadní uchazečům o zaměstnání výkon činností, které nejsou oprávněni vykonávat a které se zpravidla realizují v rámci tzv. šedé ekonomiky.

Úřad práce ČR podepsal 7. 9. 2011 v rámci projektu dodavatelskou smlouvu s Českou poštou, a to ve výši 233 720 100 Kč (vč. DPH). Smlouva byla podepsána na dobu 24 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy.

„Pokud předpokládáme, že se cca 7 % ekonomicky aktivní populace věnuje nelegální práci, tak znesnadněním jejího výkonu a efektivnějším výkonem kontroly bude roční ekonomický přínos v řádech miliard korun,“ řekl ministr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek. V průběhu dvou let by mělo systémem projít přibližně 170 tisíc specifických uchazečů o práci (konečný počet se odvíjí od délky jednotlivých kontrol a případného opakování kontrol u jednotlivých uchazečů). V režimu kontroly budou vždy maximálně po dobu tří měsíců, hlášení na Czech POINTU bude vyžadováno nejvýše dvakrát týdně. Permanentně by měla být v systému kontroly vždy zhruba dvacetina nezaměstnaných v ČR.
Aktuálním cílem tohoto projektu je především ztížení podmínek nelegálního zaměstnávání jak pro nezaměstnané, tak pro firmy, kterým v případě, že umožní výkon nelegálního zaměstnávání, hrozí kromě pokuty i např. odebrání živnostenského oprávnění. Kontrolovány budou specifické skupiny uchazečů, které jsou definovány vnitřními metodickými pokyny. Patří mezi ně například dlouhodobě nezaměstnaní, uchazeči s opakovanou evidencí (tj. ti, kdo byli v posledních 6 měsících evidováni na úřadu práce dvakrát a více) nebo uchazeči, kteří měli v posledních 6 měsících zaměstnání kratší než 10 dní. Vytipovaní uchazeči o zaměstnání dochází na kontaktní místo Czech POINT v určený čas v běžné pracovní době, kde obdrží nabídku volných pracovních míst. Uchazeč o práci bude docházet vždy na místně nejbližší Czech POINT, z hlediska dostupnosti je síť Czech POINTŮ provozovaných Českou poštou pro tento projekt nejvhodnější (do systému nebudou zařazováni mj. ti, kterým by dopravou na místa Czech POINT vznikaly neúměrné finanční náklady).
„Jestliže se nezaměstnaný v určený čas nedostaví na Czech POINT, bude se zjišťovat důvod nedodržení této zákonné povinnosti vůči úřadu práce. Pokud bude důvodem například pohovor na novou pozici či nemoc, je uchazeč omluven řádnou omluvenkou. V případě bezdůvodné absence uchazeče zahajuje úřad práce správní řízení, které může vést až k vyřazení uchazeče z evidence úřadu práce a odebrání dávek,“ říká ministr Jaromír Drábek.
Současně bude ztížena nepoctivým zaměstnavatelům organizace práce „na černo“, neboť čas návštěvy bude znám uchazeči o zaměstnání maximálně 3 dny předem.

Labels:


Comments: Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]