1.29.2008


Unie malých a středních podniků ČR


T I S K O V Á Z P R Á V A

ze dne 29.1.2008


E k o l o g i c k á a n t i – k o n c e p c e
k otázce podpory využívání obnovitelných zdrojů energie


Unie malých a středních podniků ČR varuje před unáhleným přijímáním ekologických opatřeních, jejichž reálný přínos je pochybný“, říká předseda Unie malých a středních podniků ČR David Šeich.


Malí a střední podnikatelé tvrdě pociťují jakýkoliv nárůst nákladů, což se poslední dobou týká kromě práce také energie.


Všichni si uvědomujeme nutnost ekologických řešení, je však vždy nutné se ujistit, že jsou životaschopná a udržitelná.


Současný ambiciózní plán EU zvýšit podíl obnovitelných energetických zdrojů na 20 procent postrádá detailní studii proveditelnosti, ale především vyčíslení nákladů pro hospodářství EU. Příznačné je suché jednovětné konstatování, že „návrh nebude mít dopady na rozpočet EU“1. Přitom přechod na obnovitelné zdroje si zcela jistě vyžádá obrovské výdaje jak investiční, tak v podobě dalšího zdražování energií.


Unie malých a středních podniků upozorňuje na situaci s biopalivy, které jsou příkladem nesmyslného zavádění obnovitelných zdrojů. S výsledky prokazujícími jednoznačně negativní dopad biopaliv na životní prostředí přišel mimo jiné laureát Nobelovy ceny Paul J. Cruzer. Stejného názoru je další nositel tohoto nejvyššího vědeckého ocenění Hartmut Michel. Místo investování do používání současných biopaliv by bylo vhodnější prostředky přesměrovat do vývoje biopaliv tzv. druhé generace.


V době zdražování plynu a nepřítomnosti velkoformátových alternativ považujeme za nešťastnou také ekologickou daň. Už samotné zdražování vede podnikatele k přechodu na úsporná energetická řešení, zavedení daně proto pouze přispěje k inflačním tlakům. Navíc nemusí nutně vést k větší ekologičnosti: Namísto uhlí tak budou mnohé domácnosti spalovat ještě více odpadu než dříve (oblíbené jsou rámy starých oken nebo vyjetý motorový olej).


Není přitom vůbec jasné, odkud mají podnikatelé energii brát. Rapidně rostoucí spotřeba povede k tomu, že se ČR brzy stane čistým dovozcem elektřiny – a to v situaci, kdy celý středoevropský region bude trpět nedostatkem elektřiny. Ať už růst cen, elektřina na příděl nebo stavba málo efektivních a drahých alternativních zdrojů, to vše pouze podkope konkurenceschopnost našich podniků.


Unie malých a středních podniků ČR chce proto vyzvat Vládu ČR, aby přehodnotila ekologickou daň a věnovala maximální úsilí vypracování komplexní energetické strategie. Zároveň požadujeme, aby Evropská unie zastavila podporu biopalivům první generace, které nejen prokazatelně ničí životní prostředí více než klasické energetické zdroje, ale přináší pro všechny občany a malé podnikatele zvlášť značné náklady“, uzavírá předseda Unie malých a středních podniků ČR David Šeich.


*****************************************************************************************

Unie malých a středních podniků ČR reprezentuje a hájí zájmy malých a středních podniků a společně s českými podnikatelskými sdruženími vytváří tlak na zlepšení podnikatelských podmínek u českých i evropských veřejných činitelů. Našim hlavním cílem je reforma právního rámce pro malé a střední podnikatele v ČR a na území celé Evropské unie. Tyto cíle dosahujeme úzkou komunikací s lidmi s rozhodovacími pravomocemi, prezentací potřeb malých a středních podniků a předkládáním komplexních návrhů vedoucích k lepšímu podnikatelskému prostředí v ČR a EU.

1The Proposal has no implication for Community budget. Viz http://ec.europa.eu/energy/climate_actions/doc/2008_res_directive_en.pdf

Unie malých a středních podniků ČR (SME UNION Czech Republic), Michnův palác, Újezd 450/40, 118 00 Praha 1 – Malá Strana
Tel.: 257 007 641, 296 348 626 Fax: 257 007 647, 222 211 327
IČ: 270 24 687 DIČ: CZ27024687
e-mail:
office@sme-union.cz , info@sme-union.cz website: http://www.sme-union.czComments: Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]