1.10.2008

Souhrnný přehled změn v nemocenském pojištění od 1. 1. 2008
2.1.2008, Zdroj: ČSSZ
Od 1. ledna 2008 dochází mimo jiné k zavedení tzv. karenční doby a ke změně procentní sazba pro výpočet nemocenského od čtvrtého dne pracovní neschopnosti.

Nově se v nemocenském pojištění (NP) od 1. ledna 2008 zavádí tzv. karenční doba. Bude trvat první tři dny pracovní neschopnosti a během ní se nebude poskytovat nemocenské. Dávky nemocenského pojištění se - stejně jako dosud - vypočítají z denního vyměřovacího základu. Tím je zjednodušeně řečeno součet hrubých příjmů za 12 kalendářních měsíců před vznikem nároku na dávku, u OSVČ pak součet měsíčních vyměřovacích základů pro placení záloh na pojistné v předchozím kalendářním roce, dělený počtem kalendářních dnů s vyloučením nezapočitatelných dnů.

Denní vyměřovací základ pro výpočet dávek nemocenského pojištění se bude i nadále redukovat. Částka do 550 Kč se bude po celou dobu pobírání nemocenského a podpory při ošetřování člena rodiny započítávat z 90 %, částka od 550 Kč do 790 Kč se bude počítat ze 60 % a k částce nad 790 Kč se nebude přihlížet. Pro účely peněžité pomoci v mateřství a vyrovnávacího příspěvku v těhotenství a mateřství se bude i nadále částka do 550 Kč započítávat ze 100 %, částka od 550 Kč do 790 Kč se bude počítat ze 60 % a k částce nad 790 Kč se nebude přihlížet.

Změní se také procentní sazba pro výpočet nemocenského od čtvrtého dne dočasné pracovní neschopnosti. Místo stávajících jednotných 69 % z redukovaného denního vyměřovacího základu (DZV) bude odstupňovaná. A to:

Příklad výpočtu nemocenského:

Dočasná pracovní neschopnost zaměstnance po 1. lednu 2008 trvá 70 kalendářních dnů. Vyměřovací základ v rozhodném období činil 288 350 Kč, denní vyměřovací základ činí 790 Kč. Redukovaný denní vyměřovací základ je 639 Kč, tj. 550 x 0,90 + 240 x 0,60 = 495 + 144 = 639. Nemocenské bude:

Pokud zaměstnanec bude pobírat průměrnou mzdu 21 560 Kč měsíčně, bude jeho nemocenské od 1. ledna 2008 při 30denní pracovní neschopnosti celkem 9 585 Kč. Maximální nemocenské při 30denní pracovní neschopnosti bude 10 368 Kč. Dostane ho ta osoba, jejíž hrubé příjmy v posledních 12 kalendářních měsících činily nejméně 288 350 Kč, tedy alespoň cca 24 000 Kč měsíčně hrubého.

Poruší-li práceneschopný stanovený léčebný režim, bude možné mu od 1. ledna 2008 snížit nebo odejmout už vyplacenou dávku, nejdřív však ode dne porušení léčebného režimu, a to i v případě, že nemocenské již bylo vyplaceno.

Jestliže bude přiznán starobní důchod nebo invalidní důchod zpětně, bude poživatel důchodu povinen vrátit přeplatek na nemocenském v případě, že v době, za kterou byl důchod přiznán, pobíral nemocenské déle než 81 kalendářních dnů v kalendářním roce.

Rovněž se změní délka ochranné lhůty. Tedy doby po skončení zaměstnání (účasti na pojištění), ve které jsou zachovány nároky na dávky nemocenského pojištění ze skončeného zaměstnání (pojištění). Nově bude 7 kalendářních dnů.

Další změnou je, že podpora při ošetřování člena rodiny se bude vypočítávat jako 60 % denního vyměřovacího základu a podpůrčí doba u peněžité pomoci v mateřství v délce 37 týdnů zůstane zachována jen u vícečetných porodů - u ostatních se bude jednat o 28 týdnů. Podpora při ošetřování člena rodiny nebude náležet z ochranné lhůty.Comments: Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]